เนื้อเพลง Definition Of A Thug N*gga คำอ่านไทย 2Pac

()
” Nobody’s, closing me out of my business ” [repeat 2X]
(” โนบอดี้ , โครสซิง มี เอ๊าท อ็อฝ มาย บีสเน็ซ ” [ รีพี๊ท 2X ])
[2Pac] My definition of a thug n*gga
([ 2Pac ] มาย เดฟินีฌอัน อ็อฝ อะ ธัก เอ็น *gga)
” Nobody’s, closing me out of my business ”
(” โนบอดี้ , โครสซิง มี เอ๊าท อ็อฝ มาย บีสเน็ซ “)

[Verse One: 2Pac]
([ เฝิซ วัน : 2Pac ])

I played the cards I was given, thank God I’m still livin
(ไอ เพลย์ เดอะ ค้าร์ด ซาย วอส กีฝเอ็น , แธ๊งค์ ก๊อด แอม สทิลล ลีฝอิน)
Pack my nine til it’s time to go to prison
(แพ็ค มาย ไนน ทิล อิทซ ไทม์ ทู โก ทู พริ๊ซั่น)
As I’m bailin down the block that I come from, still gotta pack a gun
(แอส แอม เบลลิน เดาน เดอะ บล๊อค แดท ไอ คัม ฟรอม , สทิลล กอททะ แพ็ค กา กัน)
Case some young motherf*ckers wanna play dumb
(เค๊ส ซัม ยัง motherf*ckers วอนนา เพลย์ ดัมบ)
I guess I live life forever jugglin
(ไอ เกสส ซาย ไล้ฝ ไล๊ฟ ฟอเร๊เฝ่อร jugglin)
But I’ll be hustlin til the early mornin cause I’m strugglin
(บั๊ท อิลล บี ฮัสลิน ทิล ดิ เอ๊อรํลี่ มอร์นิน ค๊อส แอม strugglin)
Like drinkin liquor make the money come quicker
(ไล๊ค ดริงคิน ลิ๊เคว่อร เม้ค เดอะ มั๊นนี่ คัม ควิกเกอร์)
Gettin pages from my b*tch it’s time to d*ck her
(เกดดิน เพจ ฟรอม มาย บี *tch อิทซ ไทม์ ทู ดี *ck เฮอ)
I ain’t in love with her, I just wanna be the one to hit her
(ไอ เอน อิน ลัฝ วิธ เฮอ , ไอ จั๊สท วอนนา บี ดิ วัน ทู ฮิท เฮอ)
Drop off and let the next n*gga get her
(ดรอพ ออฟฟ แอนด์ เล็ท เดอะ เน๊กซท เอ็น *gga เก็ท เฮอ)
That’s the way it goes, it’s time to shake a hoe, make the dough
(แด้ท เดอะ เวย์ อิท โกซ , อิทซ ไทม์ ทู เช้ค เก โฮ , เม้ค เดอะ โด)
Break a hoe when it’s time to make some mo’
(เบร๊ค กา โฮ เว็น อิทซ ไทม์ ทู เม้ค ซัม โม)
I keep my finger on the trigger of my Glock
(ไอ คี๊พ มาย ฟิ๊งเก้อร ออน เดอะ ทริ๊กเก้อร์ อ็อฝ มาย คล็อก)
Ridin down the block lickin shots at the punk-ass *cops*
(ริดอิน เดาน เดอะ บล๊อค ลิคคิน ฌ็อท แอ็ท เดอะ พรัค อาซ *ค็อพ *)
And spittin game through my mobile phone
(แอนด์ สปิทดิน เกม ทรู มาย โม๊บายล์ โฟน)
The type of sh*t to get them hoes to bone
(เดอะ ไท๊พ อ็อฝ ฌะ *ที ทู เก็ท เด็ม โฮ ทู โบน)
My Definition of a Thug N*gga
(มาย เดฟินีฌอัน อ็อฝ อะ ธัก เอ็น *gga)

[Chorus: [various samples]]
([ ค๊อรัส : [ แฝเรียซ แซ๊มเพิ่ล ] ])

” Tis the season, to be servin ” ” What you doin? ”
(” Tis เดอะ ซี๊ซั่น , ทู บี เซิฝวิน ” ” ว๊อท ยู โดย “)
” Mob-mobbin like a motherf*cker ” — [Snoop Doggy Dogg]
(” ม๊อบ มอบบิน ไล๊ค เก motherf*cker ” [ ซนูพ ดอกกิ ด๊อก ])
[repeat 3X]
([ รีพี๊ท 3X ])
” Tis the season, to be servin ” [scratched by Warren G]
(” Tis เดอะ ซี๊ซั่น , ทู บี เซิฝวิน ” [ สแครทช บาย วอเร็น จี ])

[Verse Two: 2Pac]
([ เฝิซ ทู : 2Pac ])

Well I roll with a crew of zoo n*ggaz
(เวลล ไอ โรลล วิธ อะ ครู อ็อฝ ซู เอ็น *ggaz)
They’re quick to pulle a nine when it’s time do n*ggaz
(เดรว ควิค ทู pulle อะ ไนน เว็น อิทซ ไทม์ ดู เอ็น *ggaz)
Comin through like I’m two n*ggaz, a true n*gga f*ck a Zig Zag
(คัมอิน ทรู ไล๊ค แอม ทู เอ็น *ggaz , อะ ทรู เอ็น *gga เอฟ *ck กา ซิกคฺ Zag)
Roll me a blunt and pass that brew n*gga
(โรลล มี อะ บลันท แอนด์ เพซ แดท บรู เอ็น *gga)
I’m drivin drunk on the freeway, so take it ea-sy
(แอม ดรายวิน ดรั๊งค ออน เดอะ ฟรีเวย์ , โซ เท้ค อิท เอ ซี)
Lookin for a new face to skeeze me
(ลุคกิน ฟอร์ รา นิว เฟซ ทู skeeze มี)
Everybody’s lookin for a nut but I’m searchin for the big bucks
(เอวี่บอดี้ ลุคกิน ฟอร์ รา นัท บั๊ท แอม เสริทชิน ฟอร์ เดอะ บิ๊ก บั๊ค)
Give a f*ck, rather die than be stuck
(กี๊ฝ อะ เอฟ *ck , ร๊าเธ่อร์ ดาย แฑ็น บี ซทัค)
in a one-room shack, and, kickin back
(อิน อะ วัน รูม แฌ็ค , แอนด์ , คิคคิน แบ็ค)
Daydreamin with the nine in my lap [huh]
(เดย์ดรีมมิน วิธ เดอะ ไนน อิน มาย แหล๊พ [ ฮู ])
So how’s that from the mind of a Thug N*gga
(โซ ฮาว แดท ฟรอม เดอะ ไมนด์ อ็อฝ อะ ธัก เอ็น *gga)
Bought a fo’-five cause I heard that the slug’s bigger
(บอท ดา โฟ ไฟฝ ค๊อส ไอ เฮิด แดท เดอะ ซลัก บี๊กเกอร์)
Figure the first motherf*cker to jump’ll find hisself
(ฟิ๊กเก้อร เดอะ เฟิร์สท motherf*cker ทู jumpll ไฟนด์ hisself)
gettin swept off his feet by the pump
(เกดดิน ซเว็พท ออฟฟ ฮิส ฟีท บาย เดอะ พั๊มพ)
I put that on my moms, word to the motherf*ckin trigger
(ไอ พุท แดท ออน มาย มัม , เวิร์ด ทู เดอะ motherf*ckin ทริ๊กเก้อร์)
Before I go broke I’ll be a drug dealer, a Thug N*gga
(บีฟอร์ ไอ โก บโรค อิลล บี อะ ดรัก ดีลเออะ , อะ ธัก เอ็น *gga)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

[Verse Three: 2Pac]
([ เฝิซ ทรี : 2Pac ])

Short than a motherf*cker snatched up by one-time
(ช๊อร์ท แฑ็น อะ motherf*cker ซแน็ช อั๊พ บาย วัน ไทม์)
Make a phone call and be back to ball by lunchtime
(เม้ค เก โฟน คอลลํ แอนด์ บี แบ็ค ทู บอล บาย ลั้นไทม์)
So here we go, we in the inner city
(โซ เฮียร วี โก , วี อิน ดิ อีนเนอะ ซิ๊ที่)
I keep my hand on my gat and stay cool, my attitude is sh*tty
(ไอ คี๊พ มาย แฮนด์ ออน มาย แกท แอนด์ สเทย์ คูล , มาย แอ๊ททิจูด อีส ฌะ *tty)
N*ggaz don’t like me cause I’m makin ends
(เอ็น *ggaz ด้อนท์ ไล๊ค มี ค๊อส แอม เมกิน เอ็นด)
Roll in a Benz and I blaze a blunt, cause I’m all in
(โรลล อิน อะ เบนซฺ แอนด์ ดาย เบลซ อะ บลันท , ค๊อส แอม ออล อิน)
And any n*gga trying to take what I got’ll
(แอนด์ เอ๊นี่ เอ็น *gga ทไรอิง ทู เท้ค ว๊อท ไอ gotll)
hafta deal with the sixteen-shot Glock [huh]
(hafta ดีล วิธ เดอะ ซิคซทีน ฌ็อท คล็อก [ ฮู ])
So here we go, I can’t be faded
(โซ เฮียร วี โก , ไอ แค็นท บี แฟ็ด)
Happy in the motherf*cker, finally made it
(แฮ๊พพี่ อิน เดอะ motherf*cker , ไฟแน็ลลิ เมด อิท)
Got my money in my pocket, finger on the trigger
(ก็อท มาย มั๊นนี่ อิน มาย พ๊อคเค่ท , ฟิ๊งเก้อร ออน เดอะ ทริ๊กเก้อร์)
And I ain’t takin sh*t from no n*ggaz
(แอนด์ ดาย เอน ทอคกิ่น ฌะ *ที ฟรอม โน เอ็น *ggaz)
I’m just tryin to make some money right
(แอม จั๊สท ทายอิน ทู เม้ค ซัม มั๊นนี่ ไร๊ท)
Put some motherf*ckin food in my tummy right
(พุท ซัม motherf*ckin ฟู้ด อิน มาย ทัมมี ไร๊ท)
I’m feelin good like I’m supposed to, ready to ball
(แอม ฟีลิน กู๊ด ไล๊ค แอม ซั๊พโพ้ส ทู , เร๊ดี้ ทู บอล)
Find a spot and we can serve em all
(ไฟนด์ อะ สพอท แอนด์ วี แคน เซิร์ฝ เอ็ม ออล)
My Definition of a Thug N*gga
(มาย เดฟินีฌอัน อ็อฝ อะ ธัก เอ็น *gga)

[Outro: [various samples]]
([ เอ๊าโต : [ แฝเรียซ แซ๊มเพิ่ล ] ])

” Tis the season, to be servin ”
(” Tis เดอะ ซี๊ซั่น , ทู บี เซิฝวิน “)
” Mobbin like a motherf*cker, every single day ” — [Snoop Doggy Dogg]
(” มอบบิน ไล๊ค เก motherf*cker , เอ๊เฝอร์รี่ ซิ๊งเกิ้ล เดย์ ” [ ซนูพ ดอกกิ ด๊อก ])
[2Pac] My Definition of a Thug N*gga
([ 2Pac ] มาย เดฟินีฌอัน อ็อฝ อะ ธัก เอ็น *gga)
[repeat 3X]
([ รีพี๊ท 3X ])
” Tis the season, to be servin ” [scratched by Warren G]
(” Tis เดอะ ซี๊ซั่น , ทู บี เซิฝวิน ” [ สแครทช บาย วอเร็น จี ])

” Nobody’s, closing me out of my business ” [continually scratched to near end]
(” โนบอดี้ , โครสซิง มี เอ๊าท อ็อฝ มาย บีสเน็ซ ” [ ค็อนทีนยัวลิ สแครทช ทู เนียร์ เอ็นด ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Definition Of A Thug N*gga คำอ่านไทย 2Pac

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น