เนื้อเพลง Double R What คำอ่านไทย Eve

[Intro]
([ อินโทร ])
[Jadakiss:] What up what up what up, yea!
([ Jadakiss : ] ว๊อท อั๊พ ว๊อท อั๊พ ว๊อท อั๊พ , เย !)
[Styles:] Eve let’s do it again! Hahaha…
([ สไทล์ : ] อี๊ฟ เล็ท ดู อิท อะเกน ! ฮาฮาฮา)

[Verse 1: Styles]
([ เฝิซ 1 : สไทล์ ])
Yea it’s the ghost Jada and Eve
(เย อิทซ เดอะ โก๊สท Jada แอนด์ อี๊ฟ)
I squeeze my sh*t, I don’t wave it and leave
(ไอ สควี๊ซ มาย ฌะ *ที , ไอ ด้อนท์ เว๊ฝ อิท แอนด์ ลี๊ฝ)
Y’all motherf*ckin’ extra lame
(ยอล motherf*ckin เอ๊กซทร่า เลม)
Here’s the game, when I shoot seeds, your man can catch your brain
(เฮียร เดอะ เกม , เว็น นาย ชู๊ท ซีด , ยุร แมน แคน แค็ทช ยุร เบรน)
He looked a hero when he drove the taxi in the hallway
(ฮี ลุ๊ค อะ ฮีโร่ เว็น ฮี ดโรฝ เดอะ แท๊กซี่ อิน เดอะ ฮอวเวย์)
Shootin’ n*ggas down if they clothes is tacky
(ชูดทิน เอ็น *ggas เดาน อิ๊ฟ เด คโลฑ ซิส tacky)
Get an 18 or brick and my clothes is khaki
(เก็ท แอน 18 ออ บริ๊ค แอนด์ มาย คโลฑ ซิส คาคิ)
And the Porsche got a glass roof
(แอนด์ เดอะ โพช ก็อท ดา กล๊าสส รู๊ฟ)
The blunt got a live purple haze in it, little bit of hash too
(เดอะ บลันท ก็อท ดา ไล้ฝ เพ๊อร์เพิ่ล เฮส อิน หนิด , ลิ๊ทเทิ่ล บิท อ็อฝ แฮ็ช ทู)
See me when I pass through, f*ck around and I’ma blast you
(ซี มี เว็น นาย เพซ ทรู , เอฟ *ck อะราวนฺดฺ แอนด์ แอมอา บลาสทํ ยู)
Do what I have to, tryin’ to get my math too
(ดู ว๊อท ไอ แฮ็ฝ ทู , ทายอิน ทู เก็ท มาย แมตซฺ ทู)
I leave a message, ain’t a phone I use
(ไอ ลี๊ฝ อะ เม๊สเสจ , เอน ดา โฟน ไอ ยู๊ส)
I call my n*ggas, bat ’em down, they bones I bruise
(ไอ คอลลํ มาย เอ็น *ggas , แบท เอ็ม เดาน , เด โบน ซาย บรูส)
Leave 50 n*ggas dead, n*ggas know my groove
(ลี๊ฝ 50 เอ็น *ggas เด้ด , เอ็น *ggas โนว์ มาย กรูฝ)
Another 20 more engine n*ggas know my tools
(อะน๊าเทร่อร์ 20 โม เอ๊นจิ้น เอ็น *ggas โนว์ มาย ทูล)
I got a gun, you need to stand fo’
(ไอ ก็อท ดา กัน , ยู นี๊ด ทู สแทนด์ โฟ)
F*CK YOU BRING YO’ MAN FO’?!
(เอฟ *CK ยู บริง โย แมน โฟ !)

[Chorus: Styles, Jadakiss, Eve]
([ ค๊อรัส : สไทล์ , Jadakiss , อี๊ฟ ])
[Styles:] S be the ghost, Double R What
([ สไทล์ : ] เอส บี เดอะ โก๊สท , ดั๊บเบิ้ล อาร์ ว๊อท)
First come the hawk, then next come the toast
(เฟิร์สท คัม เดอะ ฮอค , เด็น เน๊กซท คัม เดอะ โท๊สท)

[Jadakiss:] K to the R Double R what
([ Jadakiss : ] เค ทู เดอะ อาร์ ดั๊บเบิ้ล อาร์ ว๊อท)
Send mad cowards on they way to Allah
(เซ็นด แม้ด โค๊หวาร์ด ออน เด เวย์ ทู แอลละ)

[Eve:] E-V-E, Double R What
([ อี๊ฟ : ] อี วี อี , ดั๊บเบิ้ล อาร์ ว๊อท)
First lady, I just point, they squeeze
(เฟิร์สท เล๊ดี้ , ไอ จั๊สท พ๊อยท์ , เด สควี๊ซ)
Ryde or Die, Double R What
(ไรท์ ออ ดาย , ดั๊บเบิ้ล อาร์ ว๊อท)
Better keep your hammer right by your side
(เบ๊ทเท่อร์ คี๊พ ยุร แฮ๊มเมอร์ ไร๊ท บาย ยุร ไซด์)

[Verse 2: Jadakiss]
([ เฝิซ 2 : Jadakiss ])
I gave you the best flows
(ไอ เกฝ ยู เดอะ เบ๊สท์ โฟลว์)
On top of that, I even made n*ggas set goals
(ออน ท๊อพ อ็อฝ แดท , ไอ อี๊เฝ่น เมด เอ็น *ggas เซ็ท โกล)
I wanna know how many bullets can your flesh hold
(ไอ วอนนา โนว์ ฮาว เมนอิ บัลเล่ แคน ยุร เฟลช โฮลด์)
Thirty-two, or whatever the tech holes
(เธอทิ ทู , ออ ฮว็อทเอฝเออะ เดอะ ทิค โฮล)
My dirty crew rather hawk you to death rather than talk you to death
(มาย เดอทิ ครู ร๊าเธ่อร์ ฮอค ยู ทู เด้ท ร๊าเธ่อร์ แฑ็น ท๊อล์ค ยู ทู เด้ท)
‘Cause listenin’ is like livin’ when yo’ talkin’ is death
(ค๊อส ลิเซินนิน อีส ไล๊ค ลีฝอิน เว็น โย ทอคกิ่น อีส เด้ท)
So y’all better start readin’ before you start bleedin’
(โซ ยอล เบ๊ทเท่อร์ สท๊าร์ท readin บีฟอร์ ยู สท๊าร์ท บลีดิน)
And the odds was against us before we got EVE-n
(แอนด์ ดิ อ๊อดด วอส อะเก๊นสท อัซ บีฟอร์ วี ก็อท อี๊ฟ เอ็น)
N*ggas in the hood don’t give a f*ck if you rich
(เอ็น *ggas ซิน เดอะ ฮุด ด้อนท์ กี๊ฝ อะ เอฟ *ck อิ๊ฟ ยู ริ๊ช)
Or drunk with the Prince CD own, bumpin’ a kiss
(ออ ดรั๊งค วิธ เดอะ พริ๊นซ์ ซีดี โอว์น , บั้มปิน อะ คิซ)
N*gga frontin’ I get my you in the pump kinda hot out
(เอ็น *gga ฟ้อนดิน นาย เก็ท มาย ยู อิน เดอะ พั๊มพ กินดา ฮอท เอ๊าท)
Hit the b*tton put the roof in the trunk
(ฮิท เดอะ บี *tton พุท เดอะ รู๊ฟ อิน เดอะ ทรังค)
Play the block with the Royal Blue 45 and make your mouth leak
(เพลย์ เดอะ บล๊อค วิธ เดอะ ร๊อยัล บลู 45 แอนด์ เม้ค ยุร เม๊าธ ลี๊ค)
Can’t f*ck with NY
(แค็นท เอฟ *ck วิธ NY)
Get my diesel from South Beach
(เก็ท มาย ดีเส็ล ฟรอม เซ๊าธ บีช)
you ain’t got a ride, getchu a cab
(ยู เอน ก็อท ดา ไรด์ , แกสชู อะ แค๊บ)
ya’ b*tches is mad
(ยา บี *tches ซิส แม้ด)
Eve got the sh*t and smash
(อี๊ฟ ก็อท เดอะ ฌะ *ที แอนด์ สแม๊ช)

[Chorus: Styles, Jadakiss, Eve]
([ ค๊อรัส : สไทล์ , Jadakiss , อี๊ฟ ])
[Styles:] S be the ghost, Double R What
([ สไทล์ : ] เอส บี เดอะ โก๊สท , ดั๊บเบิ้ล อาร์ ว๊อท)
First come the hawk, then next come the toast
(เฟิร์สท คัม เดอะ ฮอค , เด็น เน๊กซท คัม เดอะ โท๊สท)

[Jadakiss:] K to the R, Double R what
([ Jadakiss : ] เค ทู เดอะ อาร์ , ดั๊บเบิ้ล อาร์ ว๊อท)
Send mad cowards on they way to Allah
(เซ็นด แม้ด โค๊หวาร์ด ออน เด เวย์ ทู แอลละ)

[Eve:] E-V-E, Double R What
([ อี๊ฟ : ] อี วี อี , ดั๊บเบิ้ล อาร์ ว๊อท)
First lady, I just point, they squeeze
(เฟิร์สท เล๊ดี้ , ไอ จั๊สท พ๊อยท์ , เด สควี๊ซ)
Ryde or Die, Double R What
(ไรท์ ออ ดาย , ดั๊บเบิ้ล อาร์ ว๊อท)
Better keep your hammer right by your side
(เบ๊ทเท่อร์ คี๊พ ยุร แฮ๊มเมอร์ ไร๊ท บาย ยุร ไซด์)

[Verse 3: Eve]
([ เฝิซ 3 : อี๊ฟ ])
I’m a savage b*tch
(แอม มา แซเหวจ บี *tch)
Ain’t nobody gettin’ close to this
(เอน โนบอดี้ เกดดิน โคลส ทู ดิส)
And ain’t nobody flipped and wrote the sh*t
(แอนด์ เอน โนบอดี้ ฟริพทฺ แอนด์ โรท เดอะ ฌะ *ที)
And can’t nobody sit and coach this sh*t
(แอนด์ แค็นท โนบอดี้ ซิท แอนด์ โค้ช ดิส ฌะ *ที)
You feelin’ lucky? then aproach me, sh*t
(ยู ฟีลิน ลัคคิ เด็น aproach มี , ฌะ *ที)
I’m like the glass, you just the coaster b*tch; Under me!
(แอม ไล๊ค เดอะ กล๊าสส , ยู จั๊สท เดอะ โคซเทอะ บี *tch ; อั๊นเด้อร มี !)
You wanna make it ugly, can’t do nothin’ ’bout it
(ยู วอนนา เม้ค อิท อั๊กลี่ , แค็นท ดู นอทติน เบาท ดิธ)
Angry at the public, buggin’ me
(แองกริ แอ็ท เดอะ พับลิค , บักกิน มี)
Rat b*tch, pot b*tch, hungover hot b*tch
(แร๊ท บี *tch , พ๊อท บี *tch , hungover ฮอท บี *tch)
Wantin’ all that money, f*ckin’ gettin’ all that rock, shiiit
(วอนทิน ออล แดท มั๊นนี่ , เอฟ *ckin เกดดิน ออล แดท ร๊อค , shiiit)
Scared of who? huh, we goin’ get rid of you
(ซคา อ็อฝ ฮู ฮู , วี โกอิน เก็ท ริด อ็อฝ ยู)
Climbin’ the walls wit’ gimmicks, that sh*t is pitiful
(แคลมบิน เดอะ วอลล์ วิท กิ๊มมิค , แดท ฌะ *ที อีส พีทอิฟุล)
Dawgs close by me, so why try me
(ดาว โคลส บาย มี , โซ วาย ธราย มี)
They wan’ cop me but they too sloppy
(เด ว็อน ค็อพ มี บั๊ท เด ทู ซลอพพิ)
Damn, I gotchu stuck in a box
(แดมนํ , ไอ gotchu ซทัค อิน อะ บ๊อกซฺ)
You feelin’ trapped, got your stomach in knots
(ยู ฟีลิน แทร๊พ , ก็อท ยุร สโท๊มัช อิน น็อท)
‘Cause I ain’t lettin’ go
(ค๊อส ไอ เอน เลทดิน โก)
I keepin’ it locked
(ไอ คริพปิน หนิด ล๊อค)
I know you gettin’ mad ’cause your luck’s up
(ไอ โนว์ ยู เกดดิน แม้ด ค๊อส ยุร ลัค อั๊พ)
Plus I’m a purebread, baby, I don’t f*ck with mutts
(พลัส แอม มา purebread , เบ๊บี้ , ไอ ด้อนท์ เอฟ *ck วิธ มัท)
Come on!
(คัมมอน !)

[Chorus: Styles, Jadakiss, Eve]
([ ค๊อรัส : สไทล์ , Jadakiss , อี๊ฟ ])
[Styles:] S be the ghost, Double R What
([ สไทล์ : ] เอส บี เดอะ โก๊สท , ดั๊บเบิ้ล อาร์ ว๊อท)
First come the hawk, then next come the toast
(เฟิร์สท คัม เดอะ ฮอค , เด็น เน๊กซท คัม เดอะ โท๊สท)

[Jadakiss:] K to the R, Double R what
([ Jadakiss : ] เค ทู เดอะ อาร์ , ดั๊บเบิ้ล อาร์ ว๊อท)
Send mad cowards on they way to Allah
(เซ็นด แม้ด โค๊หวาร์ด ออน เด เวย์ ทู แอลละ)

[Eve:] E-V-E, Double R What
([ อี๊ฟ : ] อี วี อี , ดั๊บเบิ้ล อาร์ ว๊อท)
First lady, I just point, they squeeze
(เฟิร์สท เล๊ดี้ , ไอ จั๊สท พ๊อยท์ , เด สควี๊ซ)
Ryde or Die, Double R What
(ไรท์ ออ ดาย , ดั๊บเบิ้ล อาร์ ว๊อท)
Better keep your hammer right by your side
(เบ๊ทเท่อร์ คี๊พ ยุร แฮ๊มเมอร์ ไร๊ท บาย ยุร ไซด์)

[Instrumentals until end]
([ อินซทรุเมนแท็ล อันทิล เอ็นด ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Double R What คำอ่านไทย Eve

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น