เนื้อเพลง Da Introduction คำอ่านไทย Bone Thugs-N-Harmony

[DJ U-Neek]
([ ดีเจ ยู Neek ])
Welcome to the dark side……
(เว้ลคั่ม ทู เดอะ ด๊าร์ค ไซด์)

[playing in reverse throughout Bizzy’s intro]
([ พเลนิ่ง อิน รีเฝิร์ส ธรูเอาท Bizzys อินโทร ])
It’s the Thuggish Ruggish Bone..
(อิทซ เดอะ ตักกริด Ruggish โบน)

[Bizzy Bone]
([ Bizzy โบน ])
Gotta give it on up to the glock glock
(กอททะ กี๊ฝ อิท ออน อั๊พ ทู เดอะ คล็อก คล็อก)
Pop pop, better drop when them buckshot blow
(พ็อพ พ็อพ , เบ๊ทเท่อร์ ดรอพ เว็น เด็ม บล็อคช็อต โบลว์)
The bone in me never no ho,
(เดอะ โบน อิน มี เน๊เฝ่อร์ โน โฮ ,)
so no creepin up outta the ziplock
(โซ โน คลีพปิน อั๊พ เอ๊าตา เดอะ ziplock)
So sin, sip gin, and lil’ mo heart run up, nut up
(โซ ซิน , ซิพ จิน , แอนด์ ลิล โม ฮาร์ท รัน อั๊พ , นัท อั๊พ)
And flipped in, than slipped the clip in,
(แอนด์ ฟริพทฺ อิน , แฑ็น สลิป เดอะ คลิพ อิน ,)
mistakin’ the bloody victims
(mistakin เดอะ บลัดอิ ฝิ๊คทิ่ม)
Ever if ya test nuts, to the chest and … [fades away]
(เอ๊เฝ่อร์ อิ๊ฟ ยา เทสท์ นัท , ทู เดอะ เชสทํ แอนด์ [ เฟด อะเวย์ ])

[DJ U-Neek]
([ ดีเจ ยู Neek ])
Buck buck buck blow
(บั๊ค บั๊ค บั๊ค โบลว์)
Ha ha ha hah ha ha ha haa
(ฮา ฮา ฮา ฮ๊า ฮา ฮา ฮา haa)
Right back at your motherf*cking ass
(ไร๊ท แบ็ค แกท ยุร motherf*คิง อาซ)
Comes those real true thugs
(คัม โฑส เรียล ทรู ธัก)
Straight out the double glock,
(สเทร๊ท เอ๊าท เดอะ ดั๊บเบิ้ล คล็อก ,)
Puttin’ it down for the motherf*ckin’ land
(พันดิน หนิด เดาน ฟอร์ เดอะ motherf*ckin แลนด์)
Taking no shorts no losses
(เทคอิง โน ช๊อร์ท โน หลอดเซซ)
Puttin’ it on you jealous b*tch made playa hating-ass n*ggas,
(พันดิน หนิด ออน ยู เจลอัซ บี *tch เมด พอลเย เฮดติง อาซ เอ็น *ggas ,)
You betta tell ’em what’s real b*tch
(ยู แบทดา เทลล เอ็ม ว๊อท เรียล บี *tch)
Takin’ ova the sh*t in the ‘9-5
(ทอคกิ่น โอฝะ เดอะ ฌะ *ที อิน เดอะ 9 5)
I bring to you the one and only…
(ไอ บริง ทู ยู ดิ วัน แอนด์ โอ๊นลี่)
Bone Thugs N Harmony
(โบน ธัก เอ็น ฮาโมะนิ)

N*gga this St. Claire… [echoes]
(เอ็น *gga ดิส เอ็ซท ไคยเออ [ แอคโค ])

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])
Execution double nine style
(เอคซิคยูฌัน ดั๊บเบิ้ล ไนน สไทล์)
Steadily sendin them bodies undaground
(ซเทดอิลิ เซ็นดิน เด็ม บอดีสฺ undaground)

[Verse 1: Bizzy Bone]
([ เฝิซ 1 : Bizzy โบน ])
It’ll be all about that llelo bank roll
(อิว บี ออล อะเบ๊าท แดท llelo แบ๊งค โรลล)
Betta make that money man, dead wrong
(แบทดา เม้ค แดท มั๊นนี่ แมน , เด้ด รอง)
Put it on the low betta beat them hoes
(พุท ดิธ ออน เดอะ โลว แบทดา บีท เด็ม โฮ)
Gotta get them demons off me
(กอททะ เก็ท เด็ม ดีมัน ออฟฟ มี)
Creepin’ up softly seepin’ up through my soul
(คลีพปิน อั๊พ ซอฟทลิ seepin อั๊พ ทรู มาย โซล)
And sleepin’ ain’t good to go now
(แอนด์ สลีฟปิน เอน กู๊ด ทู โก นาว)
When I’m wll rollin’ off those
(เว็น แอม wll โรลลิน ออฟฟ โฑส)
‘N betta watch the do’
(เอ็น แบทดา ว๊อทช เดอะ ดู)
Bet I won’t be slippin’ sleepin’
(เบ๊ท ไอ ว็อนท บี สลิปพิน สลีฟปิน)
None ah them thugs I bails wid
(นัน อา เด็ม ธัก ซาย เบล หวีด)
Put ah trail ah twelve guage shells
(พุท อา ทเรล อา ทเว้ลฝ guage เชลล์)
Bloody be smell 1-8-7 and the 2-11
(บลัดอิ บี สเมลล์ 1 8 7 แอนด์ เดอะ 2 11)
12-guage and the AK-47 spray
(12 guage แอนด์ ดิ aK 47 สเพรย์)
Let the Ripster kill ’em now
(เล็ท เดอะ Ripster คิลล์ เอ็ม นาว)
Put ’em off in the grave daily
(พุท เอ็ม ออฟฟ อิน เดอะ เกรฝ เด๊ลี่)
When the slugs start crawl up in ya
(เว็น เดอะ ซลัก สท๊าร์ท ครอล อั๊พ อิน ยา)
Well I roll wid realer n*ggas
(เวลล ไอ โรลล หวีด realer เอ็น *ggas)
Pop pop drop to the sound and to ground
(พ็อพ พ็อพ ดรอพ ทู เดอะ ซาวน์ด แอนด์ ทู กราวนด์)
Lit ’em up to kill ya
(ลิท เอ็ม อั๊พ ทู คิลล์ ยา)

[Verse 2: Krayzie Bone]
([ เฝิซ 2 : Krayzie โบน ])
Them St. Claire thugs we love
(เด็ม เอ็ซท ไคยเออ ธัก วี ลัฝ)
When they pumpin’ them slugs now what,
(เว็น เด พัมปิน เด็ม ซลัก นาว ว๊อท ,)
See them duck from the scum
(ซี เด็ม ดั๊ค ฟรอม เดอะ ซคัม)
When I dug them enemies deep in the muddy drug
(เว็น นาย ดัก เด็ม อียีมีสฺ ดี๊พ อิน เดอะ มัดดิ ดรัก)
Don’t run wid them
(ด้อนท์ รัน หวีด เด็ม)
Choose snooze you lose
(ชู๊ส ซนูส ยู ลู้ส)
And left in the alley fa f*cked up
(แอนด์ เล๊ฟท อิน ดิ แอลลิ ฟา เอฟ *cked อั๊พ)
What’s up wid them shoes ooh they knew
(ว๊อท อั๊พ หวีด เด็ม ชู อู้ เด นยู)
So we runnin’ offa my dog’s truck
(โซ วี รูนนิน offa มาย ด้อกก ทรั๊ค)
Bust ah left at the block and what’da ya know
(บัซท อา เล๊ฟท แอ็ท เดอะ บล๊อค แอนด์ whatda ยา โนว์)
All ah the po-po they follow
(ออล อา เดอะ โพ โพ เด ฟ๊อลโล่ว)
Cuff ah guy and see him layin’ behind the store
(คัฟ อา กาย แอนด์ ซี ฮิม เลย์อิน บีฮายน์ เดอะ สโทร์)
But n*gga remember my motto
(บั๊ท เอ็น *gga รีเม๊มเบ่อร์ มาย มอทโท)
No surrender, gotta get away hit the fence wid the quickness
(โน เซอร์เร๊นเด้อร์ , กอททะ เก็ท อะเวย์ ฮิท เดอะ เฟ้นซ หวีด เดอะ ควีคเน็ซ)
Hit the other side and I swing to the right
(ฮิท ดิ อ๊อเธ่อร์ ไซด์ แอนด์ ดาย สวิง ทู เดอะ ไร๊ท)
Running through the gutta hit ’95,
(รันนิง ทรู เดอะ กัดดา ฮิท 95 ,)
Peel, bending for safety we make it and chill
(พีล , แบนดิง ฟอร์ เซพทิ วี เม้ค อิท แอนด์ ชิล)
Gotta make ah mil but ah nine kick off for real
(กอททะ เม้ค อา มิล บั๊ท อา ไนน คิ๊ค ออฟฟ ฟอร์ เรียล)
N*gga drop that bill or I pop my steel
(เอ็น *gga ดรอพ แดท บิลล์ ออ ไอ พ็อพ มาย สทีล)
Ain’t no competition don’t f*ck wid my clik
(เอน โน ค็อมพิทีฌอัน ด้อนท์ เอฟ *ck หวีด มาย clik)
And so listen you b*tches stay trippin’ it’s okay
(แอนด์ โซ ลิ๊สซึ่น ยู บี *tches สเทย์ ทริพพิน อิทซ โอเค)
When we stickin’ and lickin’ them pockets
(เว็น วี สตริคกิน แอนด์ ลิคคิน เด็ม พ๊อคเค่ท)
So droppa that dolla man glocka holla bang
(โซ droppa แดท ดอลล่า แมน glocka ฮอลละ แบง)
Thuggin’ wid ah thug n*gga smoking blunts
(ตั๊กกิน หวีด อา ธัก เอ็น *gga สโมคกิ้ง บลันท)
N*gga don’t stiff on no weed smoke it off
(เอ็น *gga ด้อนท์ ซทิฟ ออน โน วี สโม๊ค อิท ออฟฟ)
Cause n*gga you know when the pockets get ride
(ค๊อส เอ็น *gga ยู โนว์ เว็น เดอะ พ๊อคเค่ท เก็ท ไรด์)
I’ma run and get ah sack and come choke wid ch’all
(แอมอา รัน แอนด์ เก็ท อา แซ๊ค แอนด์ คัม โชค หวีด เชา)

[Verse 3: Layzie Bone]
([ เฝิซ 3 : Layzie โบน ])
Now you f*ckin’ wid these thuggish killas
(นาว ยู เอฟ *ckin หวีด ฑิส ตักกริด คิวลา)
Creepin’ up outta the land and they ready to ride
(คลีพปิน อั๊พ เอ๊าตา เดอะ แลนด์ แอนด์ เด เร๊ดี้ ทู ไรด์)
Gettin’ high of thai
(เกดดิน ไฮฮ อ็อฝ ไท)
My niggs in the land got glocks fa days on the 9-9
(มาย นิกคฺ ซิน เดอะ แลนด์ ก็อท คล็อก ฟา เดย์ ออน เดอะ 9 9)
Betta kill ’em all dog
(แบทดา คิลล์ เอ็ม ออล ด้อกก)
Bed make as they fall wid the 12-guage you bustin’ on n*ggas
(เบ๊ด เม้ค แอส เด ฟอลล์ หวีด เดอะ 12 guage ยู บัสติน ออน เอ็น *ggas)
So what now, come n*gga get buck pow
(โซ ว๊อท นาว , คัม เอ็น *gga เก็ท บั๊ค พาว)
And not only that get shut ta f*ck down
(แอนด์ น็อท โอ๊นลี่ แดท เก็ท ชั๊ท ทา เอฟ *ck เดาน)
And I’m talkin’ bout n*ggas that wanna contend wid the thugstas
(แอนด์ แอม ทอคกิ่น เบาท เอ็น *ggas แดท วอนนา คอนเท็นดํ หวีด เดอะ thugstas)
Some n*gga done f*cked up
(ซัม เอ็น *gga ดัน เอฟ *cked อั๊พ)
Neva no playa hataz in the clik touch loud and we neva no bustaz
(นีฝวา โน พอลเย hataz อิน เดอะ clik ทั๊ช เลาด แอนด์ วี นีฝวา โน bustaz)
Neva catch ah n*gga sleep
(นีฝวา แค็ทช อา เอ็น *gga สลี๊พ)
Hear the buck shots rain where the thugs in Cleveland dwell
(เฮียร เดอะ บั๊ค ฌ็อท เรน แวร์ เดอะ ธัก ซิน Cleveland ดเว็ล)
Daily collectin’ me mail
(เด๊ลี่ collectin มี เมล)
And I meet you in hell if all else fails
(แอนด์ ดาย มี๊ท ยู อิน เฮ็ลล อิ๊ฟ ออล เอ๊ลส เฟล)
Oh well
(โอ เวลล)

Execution double nine style
(เอคซิคยูฌัน ดั๊บเบิ้ล ไนน สไทล์)
Steadily sendin’ that body underground
(ซเทดอิลิ เซ็นดิน แดท บ๊อดี้ อันเดิกเรานด)
Execution double nine style
(เอคซิคยูฌัน ดั๊บเบิ้ล ไนน สไทล์)
Steadily sendin’ that body underground
(ซเทดอิลิ เซ็นดิน แดท บ๊อดี้ อันเดิกเรานด)
Execution double nine style
(เอคซิคยูฌัน ดั๊บเบิ้ล ไนน สไทล์)
Steadily sendin’ that body underground
(ซเทดอิลิ เซ็นดิน แดท บ๊อดี้ อันเดิกเรานด)
Execution double nine style
(เอคซิคยูฌัน ดั๊บเบิ้ล ไนน สไทล์)
Steadily sendin’ that body underground
(ซเทดอิลิ เซ็นดิน แดท บ๊อดี้ อันเดิกเรานด)
Execution double nine style
(เอคซิคยูฌัน ดั๊บเบิ้ล ไนน สไทล์)
Steadily sendin’ that body underground
(ซเทดอิลิ เซ็นดิน แดท บ๊อดี้ อันเดิกเรานด)
Execution double nine style
(เอคซิคยูฌัน ดั๊บเบิ้ล ไนน สไทล์)
Steadily sendin’ that body underground
(ซเทดอิลิ เซ็นดิน แดท บ๊อดี้ อันเดิกเรานด)
Execution double nine style
(เอคซิคยูฌัน ดั๊บเบิ้ล ไนน สไทล์)
Steadily sendin’ that body underground
(ซเทดอิลิ เซ็นดิน แดท บ๊อดี้ อันเดิกเรานด)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Da Introduction คำอ่านไทย Bone Thugs-N-Harmony

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น