เนื้อเพลง Bong Bong คำอ่านไทย RZA feat Beretta 9, Madam Cez & U-God

[Intro – RZA] [U-God]:
([ อินโทร RZA ] [ ยู ก๊อด ] :)
Yeah, yeah, yeah, yeah, come on
(เย่ , เย่ , เย่ , เย่ , คัมมอน)
Yeah, my n*gga come on
(เย่ , มาย เอ็น *gga คัมมอน)
[This is Digital, this is sizzlin
([ ดิส ซิส ดิจิตอล , ดิส ซิส ซิซลิน)
It’s like a vamp, it’s like a genie in the land
(อิทซ ไล๊ค เก แฝ็มพ , อิทซ ไล๊ค เก จีนิ อิน เดอะ แลนด์)
Yo..]
(โย ])

[Chorus x2 – RZA & Beretta 9]
([ ค๊อรัส x2 RZA & เบอเรทดา 9 ])
Bong bong, bong bong, BZA, bong bong, bong bong…
(บอง บอง , บอง บอง , BZA , บอง บอง , บอง บอง)

[Intro – RZA] [Beretta 9]:
([ อินโทร RZA ] [ เบอเรทดา 9 ] :)
Come on!
(คัมมอน !)
All my real n*ggas push up to the front [word up]
(ออล มาย เรียล เอ็น *ggas พุช อั๊พ ทู เดอะ ฟร๊อนท [ เวิร์ด อั๊พ ])
Oh sh*t, look at shorty over there
(โอ ฌะ *ที , ลุ๊ค แกท ชอร์ทดิง โอ๊เฝ่อร แดร์)
Caramel deluxe type b*tch, yo
(แคระเม็ล ดีลุคซ ไท๊พ บี *tch , โย)

[RZA]
([ RZA ])
Ain’t know she s*ck d*ck like that
(เอน โนว์ ชี เอส *ck ดี *ck ไล๊ค แดท)
With those big fat lips and those hips like that
(วิธ โฑส บิ๊ก แฟท ลิพ แซน โฑส ฮิพ ไล๊ค แดท)
She said ” Bobby, why you spit like that?
(ชี เซ็ด ” บอบบิ , วาย ยู ซพิท ไล๊ค แดท)
And why you Shaolin Gods push whips like that? ”
(แอนด์ วาย ยู Shaolin ก๊อด พุช ฮวิพ ไล๊ค แดท “)
I said ” Hoe, we got chips like that
(ไอ เซ็ด ” โฮ , วี ก็อท ชิพ ไล๊ค แดท)
And Park Hill n*ggas make flips like that ”
(แอนด์ พาร์ค ฮิลล์ เอ็น *ggas เม้ค ฟลิพ ไล๊ค แดท “)
In Grass Monkey, yea we sip like that
(อิน กราซ มั๊งคี่ , เย วี ซิพ ไล๊ค แดท)
And we might get drunk and empty clips like that
(แอนด์ วี ไมท เก็ท ดรั๊งค แอนด์ เอ๊มพที่ คลิพ ไล๊ค แดท)
Then again the Gods build like that
(เด็น อะเกน เดอะ ก๊อด บิ้ลดํ ไล๊ค แดท)
Yo Kinetic, tell em son, we keep it real like that
(โย ไค๊เนทิค , เทลล เอ็ม ซัน , วี คี๊พ อิท เรียล ไล๊ค แดท)

[Beretta 9]
([ เบอเรทดา 9 ])
Can’t renounce all-the-timers we sip like that
(แค็นท ริเนานซ ออล เดอะ ไทมเออะ วี ซิพ ไล๊ค แดท)
Honey-dipped blunts, we get high like that
(ฮั๊นนี่ ดริพ บลันท , วี เก็ท ไฮฮ ไล๊ค แดท)
Yo we dipped every day, yo we fly like that
(โย วี ดริพ เอ๊เฝอร์รี่ เดย์ , โย วี ฟลาย ไล๊ค แดท)
B*tches always sayin ” Why you talk like that? ”
(บี *tches ออลเว เซย์อิน ” วาย ยู ท๊อล์ค ไล๊ค แดท “)
We B-Boy n*ggas, you know we walk like that
(วี บี บอย เอ็น *ggas , ยู โนว์ วี ว๊อล์ค ไล๊ค แดท)

[RZA]
([ RZA ])
Why them R&B n*ggas tryin to sing like that?
(วาย เด็ม อาร์ &บี เอ็น *ggas ทายอิน ทู ซิง ไล๊ค แดท)
And you fake crossovers tryin to bling like that?
(แอนด์ ยู เฟ้ค crossovers ทายอิน ทู บลิง ไล๊ค แดท)
You know, my clique snatch ice like that
(ยู โนว์ , มาย คลีค ซแน็ช ไอ๊ซ์ ไล๊ค แดท)
Take it down to the scale and get a price like that
(เท้ค อิท เดาน ทู เดอะ สเคล แอนด์ เก็ท ดา ไพร๊ซ์ ไล๊ค แดท)

[Beretta 9]
([ เบอเรทดา 9 ])
Snub in the club, don’t be nice like that
(ซนับ อิน เดอะ คลับ , ด้อนท์ บี ไน๊ซ์ ไล๊ค แดท)
Catch a body and escape, pull a heist like that
(แค็ทช อะ บ๊อดี้ แอนด์ เอสเขพ , พูลล อะ heist ไล๊ค แดท)

[RZA]
([ RZA ])
Up front, up front, come on, come on
(อั๊พ ฟร๊อนท , อั๊พ ฟร๊อนท , คัมมอน , คัมมอน)

[Chorus x2]
([ ค๊อรัส x2 ])

[RZA]
([ RZA ])
Check it
(เช็ค อิท)

[Madam Cez]
([ แมดแอ็ม Cez ])
Y’all n*ggas talkin sh*t
(ยอล เอ็น *ggas ทอคกิ่น ฌะ *ที)
We out here tryin to get paid in a major way
(วี เอ๊าท เฮียร ทายอิน ทู เก็ท เพลด อิน อะ เม๊เจ้อร์ เวย์)
Come on
(คัมมอน)

I rock a six like that
(ไอ ร๊อค กา ซิกซ์ ไล๊ค แดท)
From my dubs in the club, sippin Cris’ like that
(ฟรอม มาย ดับ ซิน เดอะ คลับ , ซิบปิ่น คริซ ไล๊ค แดท)
Pop a b*tch, turnin trick, get my ish like that
(พ็อพ อะ บี *tch , เทินนิน ทริ๊ค , เก็ท มาย อิฌ ไล๊ค แดท)
Check the ice, lookin nice on my wrist like that
(เช็ค ดิ ไอ๊ซ์ , ลุคกิน ไน๊ซ์ ออน มาย ริ๊ซท ไล๊ค แดท)
I’m the sh*t like that, d*cky-d*ck like that
(แอม เดอะ ฌะ *ที ไล๊ค แดท , ดี *cky ดี *ck ไล๊ค แดท)
Roll with baller sheist types that be sick like that
(โรลล วิธ บอลเลอ sheist ไท๊พ แดท บี ซิ๊ค ไล๊ค แดท)
Set up shop on your block, flip a brick like that
(เซ็ท อั๊พ ช๊อพ ออน ยุร บล๊อค , ฟลิพ อะ บริ๊ค ไล๊ค แดท)
It’s the Wu comin thru with a chick like that
(อิทซ เดอะ Wu คัมอิน ธรู วิธ อะ ชิค ไล๊ค แดท)
Sticky spit like that, what?
(ซทีคคิ ซพิท ไล๊ค แดท , ว๊อท)

[Beretta 9]
([ เบอเรทดา 9 ])
What? What?
(ว๊อท ว๊อท)
Nine inches, hoe, we packin d*ck like that
(ไนน อินเชด , โฮ , วี แพคกิน ดี *ck ไล๊ค แดท)
Six on the dice, we rollin licks like that
(ซิกซ์ ออน เดอะ ไดซ , วี โรลลิน ลิค ไล๊ค แดท)
Half a mil on the deal, we politic like that
(ฮาล์ฟ อะ มิล ออน เดอะ ดีล , วี พอลอิทิค ไล๊ค แดท)
Remember ’94, we sold mix like that
(รีเม๊มเบ่อร์ 94 , วี โซลด มิกซ์ ไล๊ค แดท)

[RZA]
([ RZA ])
4 Sho, the whole crew used to sling like that
(4 โช , เดอะ โฮล ครู ยู๊ส ทู ซลิง ไล๊ค แดท)

[Beretta 9]
([ เบอเรทดา 9 ])
Indeed, you know the fam, we was the king at that
(อินดี๊ด , ยู โนว์ เดอะ แฟม , วี วอส เดอะ คิง แอ็ท แดท)

[RZA]
([ RZA ])
Guaranteed, now it’s Killa Bee sting like that
(แกแรนที , นาว อิทซ คิวลา บี สทิง ไล๊ค แดท)
And I’ll punch you in the head with pointed rings like that
(แอนด์ อิลล พั๊นช ยู อิน เดอะ เฮด วิธ พ๊อยท์ ริง ไล๊ค แดท)
And why’s this f*ckin crab bleedin like that?
(แอนด์ วาย ดิส เอฟ *ckin แคร๊บ บลีดิน ไล๊ค แดท)
While you crack-head b*tches treatin seeds like that
(ไวล์ ยู แคร๊ค เฮด บี *tches ทรีดิน ซีด ไล๊ค แดท)
My n*gga Johnny Blaze smoke weed like that
(มาย เอ็น *gga จอนนิ เบลซ สโม๊ค วี ไล๊ค แดท)
And the Killa Bee Clan run the streets like that
(แอนด์ เดอะ คิวลา บี คแล็น รัน เดอะ สทรีท ไล๊ค แดท)
Big Bobby makin beats like that
(บิ๊ก บอบบิ เมกิน บีท ไล๊ค แดท)
Platinum on the wall, son I eats like that
(พแลทนัม ออน เดอะ วอลล์ , ซัน นาย อี๊ท ไล๊ค แดท)

[Beretta 9]
([ เบอเรทดา 9 ])
Damn, you 85’s eatin swine like that
(แดมนํ , ยู 85s อีดิน สไวน์ ไล๊ค แดท)
We ain’t tryin to be cause y’all blind like that
(วี เอน ทายอิน ทู บี ค๊อส ยอล ไบลนฺดฺ ไล๊ค แดท)

[RZA]
([ RZA ])
To all my thugs or who smoke like that
(ทู ออล มาย ธัก ออ ฮู สโม๊ค ไล๊ค แดท)
And you coke-head n*ggas sniffin coke like that
(แอนด์ ยู โคค เฮด เอ็น *ggas สนิฟฟิน โคค ไล๊ค แดท)
And you ecstasy cats poppin dope like that
(แอนด์ ยู เอคซทะซิ แค๊ท พอพปิน โดพ ไล๊ค แดท)
It’s all love cause we folk like that
(อิทซ ซอร์ ลัฝ ค๊อส วี โฟล้ค ไล๊ค แดท)
Guaranteed, now we bout like that
(แกแรนที , นาว วี เบาท ไล๊ค แดท)
Kinetic 9, Bob Digi
(ไค๊เนทิค 9 , บ็อบ Digi)

[Beretta 9]
([ เบอเรทดา 9 ])
Yo we out like that
(โย วี เอ๊าท ไล๊ค แดท)

[Chorus x2]
([ ค๊อรัส x2 ])

[RZA]
([ RZA ])
For y’all n*ggas gettin high we go like this
(ฟอร์ ยอล เอ็น *ggas เกดดิน ไฮฮ วี โก ไล๊ค ดิส)
Bong bong..
(บอง บอง)
Pop that sh*t..
(พ็อพ แดท ฌะ *ที)

[Chorus x2]
([ ค๊อรัส x2 ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Bong Bong คำอ่านไทย RZA feat Beretta 9, Madam Cez & U-God

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น