เนื้อเพลง May Be I Should Slow It Down (If He Acted) คำอ่านไทย Rihanna

V1
(V1)
I didn’t get it
(ไอ ดิ๊นอิน เก็ท ดิธ)
If I don’t know he want me
(อิ๊ฟ ฟาย ด้อนท์ โนว์ ฮี ว้อนท มี)
if he love me
(อิ๊ฟ ฮี ลัฝ มี)
If he is control
(อิ๊ฟ ฮี อีส คอนโทรล)
If he love me in same the way that he love me
(อิ๊ฟ ฮี ลัฝ มี อิน เซม เดอะ เวย์ แดท ฮี ลัฝ มี)
Maybe I should slow it down
(เมบี ไอ เชิด สโลว์ อิท เดาน)
For him, so he get use to me
(ฟอร์ ฮิม , โซ ฮี เก็ท ยู๊ส ทู มี)
I don’t know
(ไอ ด้อนท์ โนว์)
If he acted
(อิ๊ฟ ฮี แอ๊คท)

B-section
(บี เซ๊คชั่น)
He know I love him
(ฮี โนว์ ไอ ลัฝ ฮิม)
I can’t see be with somebody
(ไอ แค็นท ซี บี วิธ ซัมบอดี้)
Cause his friend, buddy, my lover and this way it purpose to stay
(ค๊อส ฮิส เฟรน , บั๊ดดี้ , มาย ลัฝเออะ แอนด์ ดิส เวย์ อิท เพ๊อร์โพส ทู สเทย์)
Someone I could talk to always be there
(ซัมวัน ไอ เคิด ท๊อล์ค ทู ออลเว บี แดร์)
The stress get to mee always have his love
(เดอะ สเทรสส เก็ท ทู mee ออลเว แฮ็ฝ ฮิส ลัฝ)
He could experience with me
(ฮี เคิด เอ็กซพี๊เหรียนซํ วิธ มี)
He wish
(ฮี วิ๊ช)
May be he should slow it down
(เมย์ บี ฮี เชิด สโลว์ อิท เดาน)
I don’t want to him to go too fast
(ไอ ด้อนท์ ว้อนท ทู ฮิม ทู โก ทู ฟาสท)
May be he should take is his time
(เมย์ บี ฮี เชิด เท้ค อีส ฮิส ไทม์)
I like the way he moved his body
(ไอ ไล๊ค เดอะ เวย์ ฮี มู๊ฝ ฮิส บ๊อดี้)
He tell me all thing like he do to me
(ฮี เทลล มี ออล ทริง ไล๊ค ฮี ดู ทู มี)
I agree
(ไอ อะกรี)
He show more talented
(ฮี โชว์ โม แท๊เล้นท)
More I talk to him
(โม ไอ ท๊อล์ค ทู ฮิม)
May be we should slow it down
(เมย์ บี วี เชิด สโลว์ อิท เดาน)
That gleen in his eyes tell so much more
(แดท gleen อิน ฮิส อาย เทลล โซ มัช โม)
May be he should slow it down
(เมย์ บี ฮี เชิด สโลว์ อิท เดาน)
May be I should slow it down until there more
(เมย์ บี ไอ เชิด สโลว์ อิท เดาน อันทิล แดร์ โม)
May be we shouldn’t do this tonight
(เมย์ บี วี ชูดดึ่น ดู ดิส ทูไน๊ท)
May be I should slow it down [if he acted]
(เมย์ บี ไอ เชิด สโลว์ อิท เดาน [ อิ๊ฟ ฮี แอ๊คท ])

Pre chorus 1
(พรี ค๊อรัส 1)
I don’t get it
(ไอ ด้อนท์ เก็ท ดิธ)
If I don’t know if he want me if he love me
(อิ๊ฟ ฟาย ด้อนท์ โนว์ อิ๊ฟ ฮี ว้อนท มี อิ๊ฟ ฮี ลัฝ มี)
If he is control
(อิ๊ฟ ฮี อีส คอนโทรล)
If he love me in same the way that I love him
(อิ๊ฟ ฮี ลัฝ มี อิน เซม เดอะ เวย์ แดท ไอ ลัฝ ฮิม)
May be I should slow it down
(เมย์ บี ไอ เชิด สโลว์ อิท เดาน)
For him, so he get use to me
(ฟอร์ ฮิม , โซ ฮี เก็ท ยู๊ส ทู มี)
I don’t know
(ไอ ด้อนท์ โนว์)
If he acted
(อิ๊ฟ ฮี แอ๊คท)
Repeat B-section
(รีพี๊ท บี เซ๊คชั่น)

Chorus 2
(ค๊อรัส 2)
I agree
(ไอ อะกรี)
He show more talented
(ฮี โชว์ โม แท๊เล้นท)
More I talk to him
(โม ไอ ท๊อล์ค ทู ฮิม)
May be we should slow it down [that gleem in his eyes tell so much more]
(เมย์ บี วี เชิด สโลว์ อิท เดาน [ แดท gleem อิน ฮิส อาย เทลล โซ มัช โม ])
May be he should slow it down
(เมย์ บี ฮี เชิด สโลว์ อิท เดาน)
May be I should slow it down [until there no more]
(เมย์ บี ไอ เชิด สโลว์ อิท เดาน [ อันทิล แดร์ โน โม ])
May be we shouldn’t do this tonight
(เมย์ บี วี ชูดดึ่น ดู ดิส ทูไน๊ท)
May be I should slow it down if he acted
(เมย์ บี ไอ เชิด สโลว์ อิท เดาน อิ๊ฟ ฮี แอ๊คท)

I did get it
(ไอ ดิด เก็ท ดิธ)
If he don’t won’t me, if he didn’t love me
(อิ๊ฟ ฮี ด้อนท์ ว็อนท มี , อิ๊ฟ ฮี ดิ๊นอิน ลัฝ มี)
If he is controlling [he proposed we be together]
(อิ๊ฟ ฮี อีส คันโทรลริ่ง [ ฮี โพรโพ๊ส วี บี ทูเก๊ทเธ่อร์ ])
If he love me in same the way
(อิ๊ฟ ฮี ลัฝ มี อิน เซม เดอะ เวย์)
That I love him
(แดท ไอ ลัฝ ฮิม)
May be I should slow it down [if he acted]
(เมย์ บี ไอ เชิด สโลว์ อิท เดาน [ อิ๊ฟ ฮี แอ๊คท ])
For him, so he get use to me
(ฟอร์ ฮิม , โซ ฮี เก็ท ยู๊ส ทู มี)
I don’t know
(ไอ ด้อนท์ โนว์)
If he acted
(อิ๊ฟ ฮี แอ๊คท)

B-section
(บี เซ๊คชั่น)
Chorus
(ค๊อรัส)

B- section
(บี เซ๊คชั่น)
He know I love him
(ฮี โนว์ ไอ ลัฝ ฮิม)
I can’t see be with somebody
(ไอ แค็นท ซี บี วิธ ซัมบอดี้)
Cause his my friend, my buddy my lover
(ค๊อส ฮิส มาย เฟรน , มาย บั๊ดดี้ มาย ลัฝเออะ)
Someone I could talk to he always gonna to be there
(ซัมวัน ไอ เคิด ท๊อล์ค ทู ฮี ออลเว กอนนะ ทู บี แดร์)
If the stress get to mee always have his love
(อิ๊ฟ เดอะ สเทรสส เก็ท ทู mee ออลเว แฮ็ฝ ฮิส ลัฝ)
He could experience with me
(ฮี เคิด เอ็กซพี๊เหรียนซํ วิธ มี)
He wish
(ฮี วิ๊ช)
May be he should slow it down
(เมย์ บี ฮี เชิด สโลว์ อิท เดาน)
I don’t want him to go too fast
(ไอ ด้อนท์ ว้อนท ฮิม ทู โก ทู ฟาสท)
May be he should take his time
(เมย์ บี ฮี เชิด เท้ค ฮิส ไทม์)
I like the way he moved his body
(ไอ ไล๊ค เดอะ เวย์ ฮี มู๊ฝ ฮิส บ๊อดี้)
He tell me all thing he like to do my body
(ฮี เทลล มี ออล ทริง ฮี ไล๊ค ทู ดู มาย บ๊อดี้)
I agree
(ไอ อะกรี)
He show more talented
(ฮี โชว์ โม แท๊เล้นท)
More I talk to him
(โม ไอ ท๊อล์ค ทู ฮิม)
May be we should slow it down
(เมย์ บี วี เชิด สโลว์ อิท เดาน)
That gleem in his eyes tell so much more
(แดท gleem อิน ฮิส อาย เทลล โซ มัช โม)
May be should slow it down
(เมย์ บี เชิด สโลว์ อิท เดาน)
May be I should slow it down it [until there no more]
(เมย์ บี ไอ เชิด สโลว์ อิท เดาน หนิด [ อันทิล แดร์ โน โม ])
May be shouldn’t do this tonight [tonight]
(เมย์ บี ชูดดึ่น ดู ดิส ทูไน๊ท [ ทูไน๊ท ])
May be I should slow it down I don’t want move to fast
(เมย์ บี ไอ เชิด สโลว์ อิท เดาน นาย ด้อนท์ ว้อนท มู๊ฝ ทู ฟาสท)
May be I should slow it down if he acted
(เมย์ บี ไอ เชิด สโลว์ อิท เดาน อิ๊ฟ ฮี แอ๊คท)

B- section
(บี เซ๊คชั่น)

Pre chorus 2
(พรี ค๊อรัส 2)
If he say
(อิ๊ฟ ฮี เซย์)
If he say
(อิ๊ฟ ฮี เซย์)
I don’t get it
(ไอ ด้อนท์ เก็ท ดิธ)
If he don’t want me, if he don’t love me
(อิ๊ฟ ฮี ด้อนท์ ว้อนท มี , อิ๊ฟ ฮี ด้อนท์ ลัฝ มี)
If he is controlling
(อิ๊ฟ ฮี อีส คันโทรลริ่ง)
If he love me in same the way I should be love him
(อิ๊ฟ ฮี ลัฝ มี อิน เซม เดอะ เวย์ ไอ เชิด บี ลัฝ ฮิม)
May be I should slow it down I don’t want to move to fast
(เมย์ บี ไอ เชิด สโลว์ อิท เดาน นาย ด้อนท์ ว้อนท ทู มู๊ฝ ทู ฟาสท)
For him, so he get use to me
(ฟอร์ ฮิม , โซ ฮี เก็ท ยู๊ส ทู มี)
I don’t know
(ไอ ด้อนท์ โนว์)
[If he acted]
([ อิ๊ฟ ฮี แอ๊คท ])

[Chorus 2] x4
([ ค๊อรัส 2 ] x4)

Chorus 3
(ค๊อรัส 3)
I agree
(ไอ อะกรี)
He show more talented
(ฮี โชว์ โม แท๊เล้นท)
More I talk to him
(โม ไอ ท๊อล์ค ทู ฮิม)
May be we should slow it down
(เมย์ บี วี เชิด สโลว์ อิท เดาน)
That gleem in he eyes tell so much more
(แดท gleem อิน ฮี อาย เทลล โซ มัช โม)
May be he should slow it down
(เมย์ บี ฮี เชิด สโลว์ อิท เดาน)
May be I should slow it down it until there no more
(เมย์ บี ไอ เชิด สโลว์ อิท เดาน หนิด อันทิล แดร์ โน โม)
May be we shouldn’t do this tonight
(เมย์ บี วี ชูดดึ่น ดู ดิส ทูไน๊ท)
May be I should it down I don’t want to moved to fast
(เมย์ บี ไอ เชิด ดิท เดาน นาย ด้อนท์ ว้อนท ทู มู๊ฝ ทู ฟาสท)
May be I should slow it down [if he acted]
(เมย์ บี ไอ เชิด สโลว์ อิท เดาน [ อิ๊ฟ ฮี แอ๊คท ])

I didn’t get it
(ไอ ดิ๊นอิน เก็ท ดิธ)
If he don’t want me, if he don’t love me
(อิ๊ฟ ฮี ด้อนท์ ว้อนท มี , อิ๊ฟ ฮี ด้อนท์ ลัฝ มี)
If he is cotrolling he propose we be together
(อิ๊ฟ ฮี อีส cotrollings ฮี โพรโพ๊ส วี บี ทูเก๊ทเธ่อร์)
If he love me in same the way I should be love him
(อิ๊ฟ ฮี ลัฝ มี อิน เซม เดอะ เวย์ ไอ เชิด บี ลัฝ ฮิม)
May be I should slow it down [if he acted]
(เมย์ บี ไอ เชิด สโลว์ อิท เดาน [ อิ๊ฟ ฮี แอ๊คท ])
For him, so he get use to me
(ฟอร์ ฮิม , โซ ฮี เก็ท ยู๊ส ทู มี)
I don’t know
(ไอ ด้อนท์ โนว์)
If he acted
(อิ๊ฟ ฮี แอ๊คท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง May Be I Should Slow It Down (If He Acted) คำอ่านไทย Rihanna

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น