เนื้อเพลง Get ’em Girls คำอ่านไทย Cam’ron

I get the boasters boasting, I get computers puting
(ไอ เก็ท เดอะ boasters บอสติ้ง , ไอ เก็ท ค็อมพยูทเออะ putings)
Y’all get shot at, call me, I do the shooting
(ยอล เก็ท ฌ็อท แอ็ท , คอลลํ มี , ไอ ดู เดอะ ชูดดิง)
I do the recruiting, I tutor the students
(ไอ ดู เดอะ recruitings , ไอ ทิ้วเท่อร์ เดอะ ซทยูเด็นท)
I nurture they brain, I’m moving the movement
(ไอ เน๊อร์เจ้อร์ เด เบรน , แอม มูฝอิง เดอะ มูฝเม็นท)
Whether buddist or budah, that’s judist or juda
(ฮเวทเออะ บูดดิซท ออ budah , แด้ท judist ออ จูดา)
I got luger to ruger, hit from +Roota to Toota+
(ไอ ก็อท luger ทู ruger , ฮิท ฟรอม +Roota ทู Toota+)
Chick from hooter to hooter, I put two in producers
(ชิค ฟรอม ฮูทเออะ ทู ฮูทเออะ , ไอ พุท ทู อิน พโระดยูซเออะ)
I’m the real boss story, the hoolah of hoosiers
(แอม เดอะ เรียล บอส สท๊อรี่ , เดอะ hoolah อ็อฝ hoosiers)
I rock mostly dosey, I roll mostly dololy
(ไอ ร๊อค โมซทลิ dosey , ไอ โรลล โมซทลิ dololy)
I’ll leave you wholy, holy, you’ll say ” Holy Moly ”
(อิลล ลี๊ฝ ยู wholy , โฮ๊ลี่ , โยว เซย์ ” โฮ๊ลี่ Moly “)
Here come the coroner get ’em, play ” Rolly Poley ”
(เฮียร คัม เดอะ คอโระเนอะ เก็ท เอ็ม , เพลย์ ” โรลลี่ Poley “)
I’ll tell you true stories, how I coldly hold heat
(อิลล เทลล ยู ทรู สตอยสฺ , ฮาว ไอ โคลดลิ โฮลด์ ฮีท)
When it’s repping time, I get on extra grind
(เว็น อิทซ เรพปิง ไทม์ , ไอ เก็ท ออน เอ๊กซทร่า ไกรนด)
Fried to fricassee, pepperseed to pepperdine
(ฟไร ทู ฟริคัซซี , pepperseed ทู pepperdine)
Jeff Hamilton, +Genesis+, leather time
(เจฟ Hamilton , +เจนอิซิซ + , เล๊เธ่อร์ ไทม์)
B*tches say I’m the man, I tell ’em ” Nevermind ”
(บี *tches เซย์ แอม เดอะ แมน , ไอ เทลล เอ็ม ” เนเว่อร์มาย “)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])
They getting nice, they got some ice
(เด เกดดดิ้ง ไน๊ซ์ , เด ก็อท ซัม ไอ๊ซ์)
Let’s get the dice and roll ’em [get ’em girls]
(เล็ท เก็ท เดอะ ไดซ แอนด์ โรลล เอ็ม [ เก็ท เอ็ม เกิร์ล ])
They getting chips, they flippin’ bricks
(เด เกดดดิ้ง ชิพ , เด ฟริพพิน บริ๊ค)
Get the Rots and Pits, tell ’em [get ’em girls]
(เก็ท เดอะ ร๊อท แซน พิท , เทลล เอ็ม [ เก็ท เอ็ม เกิร์ล ])
See acting fiesty, getting shiesty
(ซี แอคทิง fiesty , เกดดดิ้ง shiesty)
Call her wifey, tell her [get ’em girls]
(คอลลํ เฮอ วายฟี , เทลล เฮอ [ เก็ท เอ็ม เกิร์ล ])
Just lay back, get your face slapped
(จั๊สท เลย์ แบ็ค , เก็ท ยุร เฟซ สแลพ)
We at the race track, eight stacks [get ’em girl]
(วี แอ็ท เดอะ เร้ซ แทร็ค , เอท ซแท็ค [ เก็ท เอ็ม เกิร์ล ])

[Cam’Ron]
([ แคมรัน ])
You acting funny n*gga, come dumb, dumby n*gga
(ยู แอคทิง ฟันนิ เอ็น *gga , คัม ดัมบ , dumby เอ็น *gga)
Killa keeps twenty blikers [I’m getting money n*gga]
(คิวลา คี๊พ ทเว้นที่ blikers [ แอม เกดดดิ้ง มั๊นนี่ เอ็น *gga ])
So you should move away, or join the dude in Play
(โซ ยู เชิด มู๊ฝ อะเวย์ , ออ จอย เดอะ ดยูด อิน เพลย์)
Hey, so you can say [I’m getting money n*gga]
(เฮ , โซ ยู แคน เซย์ [ แอม เกดดดิ้ง มั๊นนี่ เอ็น *gga ])
First pal up in the rare, I style up in my gear
(เฟิร์สท แพ็ล อั๊พ อิน เดอะ แรร์ , ไอ สไทล์ อั๊พ อิน มาย เกียร์)
Stallion of the year, medallions in my ear
(ซแทลยัน อ็อฝ เดอะ เยียร์ , มิแดลยัน ซิน มาย เอียร)
Whips on my fists, houses on my wrists
(ฮวิพ ออน มาย ฟิซท , เฮ้าส ออน มาย ริ๊ซท)
Your budget on my neck, your spouse on my d*ck
(ยุร บั๊ดเจ๊ท ออน มาย เน็ค , ยุร สเพ๊าส ออน มาย ดี *ck)
Posters on the wall, posted on my balls
(โพซเทอะ ออน เดอะ วอลล์ , โพสท ออน มาย บอล)
D*ck in her mouth, I tell her [I’m getting money n*gga]
(ดี *ck อิน เฮอ เม๊าธ , ไอ เทลล เฮอ [ แอม เกดดดิ้ง มั๊นนี่ เอ็น *gga ])
Y’all faking the fizzle, I’m caking for shizzle
(ยอล เฟคกิ้ง เดอะ fizzle , แอม cakings ฟอร์ ชิทเซล)
F*ck a Sizzler steak, my steak stay sizzled
(เอฟ *ck กา Sizzler ซเทค , มาย ซเทค สเทย์ ซิซเซล)
Eight, boom, boom, my ace boon coon
(เอท , บูม , บูม , มาย เอซ บูน คูน)
Shake, bake, skate, vroom, vroom [We getting money n*gga]
(เช้ค , เบ๊ก , ซเคท , เวิม , เวิม [ วี เกดดดิ้ง มั๊นนี่ เอ็น *gga ])
Seventh to eighth, zoom, zoom, boom, boom tune
(เซฝเอ็นธ ทู เอธ , ซูม , ซูม , บูม , บูม จูน)

For I get like that boom, boom room [I’m getting money n*gga]
(ฟอร์ ไอ เก็ท ไล๊ค แดท บูม , บูม รูม [ แอม เกดดดิ้ง มั๊นนี่ เอ็น *gga ])
Wreck ‘N Effects, zoom, zoom, meh poon, poon
(เร๊ค เอ็น เอฟเฟ็ค , ซูม , ซูม , meh พูน , พูน)
Since the movie ” Cacoon ” , had my uzi, platooned [I’m getting money n*gga]
(ซิ๊นซ เดอะ มูวี่ ” Cacoon ” , แฮ็ด มาย uzi , พและทูน [ แอม เกดดดิ้ง มั๊นนี่ เอ็น *gga ])

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])
They getting nice, they got some ice
(เด เกดดดิ้ง ไน๊ซ์ , เด ก็อท ซัม ไอ๊ซ์)
Let’s get the dice and roll ’em [get ’em girls]
(เล็ท เก็ท เดอะ ไดซ แอนด์ โรลล เอ็ม [ เก็ท เอ็ม เกิร์ล ])
They getting chips, they flippin’ bricks
(เด เกดดดิ้ง ชิพ , เด ฟริพพิน บริ๊ค)
Get the Rots and Pits, tell ’em [get ’em girls]
(เก็ท เดอะ ร๊อท แซน พิท , เทลล เอ็ม [ เก็ท เอ็ม เกิร์ล ])
See acting fiesty, getting shiesty
(ซี แอคทิง fiesty , เกดดดิ้ง shiesty)
Call her wifey, tell her [get ’em girls]
(คอลลํ เฮอ วายฟี , เทลล เฮอ [ เก็ท เอ็ม เกิร์ล ])
Just lay back, get your face slapped
(จั๊สท เลย์ แบ็ค , เก็ท ยุร เฟซ สแลพ)
We at the race track, eight stacks [get ’em girl]
(วี แอ็ท เดอะ เร้ซ แทร็ค , เอท ซแท็ค [ เก็ท เอ็ม เกิร์ล ])

[Cam’Ron]
([ แคมรัน ])
My team is the ” Goonies ” we where seen with buffonies
(มาย ทีม อีส เดอะ ” Goonies ” วี แวร์ ซีน วิธ buffonies)
Toonies, best dressed, stay up in Nemis, and Bloomies
(Toonies , เบ๊สท์ เดรส , สเทย์ อั๊พ อิน Nemis , แอนด์ Bloomies)
Want to hit it from the back, she agreed that I’m looney
(ว้อนท ทู ฮิท ดิธ ฟรอม เดอะ แบ็ค , ชี อะกรี แดท แอม looney)
But proceeded to moon me [I’m getting money n*gga]
(บั๊ท โพรซี๊ด ทู มูน มี [ แอม เกดดดิ้ง มั๊นนี่ เอ็น *gga ])
Baby, BS in honey do, Cam, Vs 1 and 2
(เบ๊บี้ , Bs ซิน ฮั๊นนี่ ดู , แค็ม , Vs 1 แอนด์ 2)
I’ll help you get your son out of P.S. 22
(อิลล เฮ้ลพ ยู เก็ท ยุร ซัน เอ๊าท อ็อฝ พี เอส 22)
Get him a maury flow, from the maury show
(เก็ท ฮิม มา maury โฟลว์ , ฟรอม เดอะ maury โชว์)
F*ck around, y’all gonna be up on the Maury Show
(เอฟ *ck อะราวนฺดฺ , ยอล กอนนะ บี อั๊พ ออน เดอะ Maury โชว์)
He in bootcamp, you on food stamps
(ฮี อิน bootcamp , ยู ออน ฟู้ด สแทมพ์)
Welfare, no healthcare, a true tramp
(เวลแฟ , โน healthcare , อะ ทรู ทแร็มพ)
And I’m lockey, lockey, leave you pokey, pokey
(แอนด์ แอม lockey , lockey , ลี๊ฝ ยู pokey , pokey)
No Rice a Roni, that’s the Okey, Dokey
(โน ไร๊ซ์ อะ Roni , แด้ท ดิ okey , Dokey)
Me and Toby homie, make you do the hokey pokey
(มี แอนด์ โทบี้ โฮมี , เม้ค ยู ดู เดอะ hokey pokey)
Pull the pound, up and down, turn yourself around shorty
(พูลล เดอะ เพานด , อั๊พ แอนด์ เดาน , เทิร์น ยุรเซลฟ อะราวนฺดฺ ชอร์ทดิง)
Here’s some weed, burn yourself a pound whodie
(เฮียร ซัม วี , เบิร์น ยุรเซลฟ อะ เพานด whodie)
Here’s a map, go load yourself a town, sporty
(เฮียร ซา แม๊พ , โก โหลด ยุรเซลฟ อะ ทาวน์ , sporty)
I was down forty, now I’m up fifty
(ไอ วอส เดาน ฟอทิ , นาว แอม อั๊พ ฟีฟทิ)
Buck fifty, buck quickly, who could f*ck with me?
(บั๊ค ฟีฟทิ , บั๊ค ควีคลิ , ฮู เคิด เอฟ *ck วิธ มี)
Killa
(คิวลา)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])
They getting nice, they got some ice
(เด เกดดดิ้ง ไน๊ซ์ , เด ก็อท ซัม ไอ๊ซ์)
Let’s get the dice and roll ’em [get ’em girls]
(เล็ท เก็ท เดอะ ไดซ แอนด์ โรลล เอ็ม [ เก็ท เอ็ม เกิร์ล ])
They getting chips, they flippin’ bricks
(เด เกดดดิ้ง ชิพ , เด ฟริพพิน บริ๊ค)
Get the Rots and Pits, tell ’em [get ’em girls]
(เก็ท เดอะ ร๊อท แซน พิท , เทลล เอ็ม [ เก็ท เอ็ม เกิร์ล ])
See acting fiesty, getting shiesty
(ซี แอคทิง fiesty , เกดดดิ้ง shiesty)
Call her wifey, tell her [get ’em girls]
(คอลลํ เฮอ วายฟี , เทลล เฮอ [ เก็ท เอ็ม เกิร์ล ])
Just lay back, get your face slapped
(จั๊สท เลย์ แบ็ค , เก็ท ยุร เฟซ สแลพ)
We at the race track, eight stacks [get ’em girl]
(วี แอ็ท เดอะ เร้ซ แทร็ค , เอท ซแท็ค [ เก็ท เอ็ม เกิร์ล ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Get ’em Girls คำอ่านไทย Cam’ron

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น