เนื้อเพลง Bring Your Whole Crew คำอ่านไทย DMX

Uhh!
(อา !)
AHHHHHHHHHHHHH!!!!!!!!
(AHHHHHHHHHHHHH ! ! ! ! ! ! ! !)
Come on, uhh, uhhh huhhh
(คัมมอน , อา , อากรีเอดสฺ huhhh)
But they don’t hear me though
(บั๊ท เด ด้อนท์ เฮียร มี โธ)
Uhh, but they don’t hear me though,
(อา , บั๊ท เด ด้อนท์ เฮียร มี โธ ,)
uhh, but they don’t but they don’t…
(อา , บั๊ท เด ด้อนท์ บั๊ท เด ด้อนท์)

I got blood on my hands and there’s no remorse
(ไอ ก็อท บลัด ออน มาย แฮนด์ แซน แดร์ โน ริมอซ)
I got blood on my d*ck cuz I f*cked a corpse
(ไอ ก็อท บลัด ออน มาย ดี *ck คัซ ไอ เอฟ *cked อะ คอพซ)
I’m a nasty n*gga when u pass me n*gga look me in my eyes
(แอม มา นาซทิ เอ็น *gga เว็น ยู เพซ มี เอ็น *gga ลุ๊ค มี อิน มาย อาย)
Tell me to my f*ckin face that u ready to die
(เทลล มี ทู มาย เอฟ *ckin เฟซ แดท ยู เร๊ดี้ ทู ดาย)
U be a dead mutha f*cka red mutha f*cka
(ยู บี อะ เด้ด มาตดา เอฟ *cka เร้ด มาตดา เอฟ *cka)
Don’t be stupid you heard what I said mutha f*cka
(ด้อนท์ บี สทิ๊วผิด ยู เฮิด ว๊อท ไอ เซ็ด มาตดา เอฟ *cka)
Who shot u ohhh n*gga like u don’t know
(ฮู ฌ็อท ยู โอ้ เอ็น *gga ไล๊ค ยู ด้อนท์ โนว์)
Stickin you for your doe while I’m f*ckin your broke ho
(สตริคกิน ยู ฟอร์ ยุร โด ไวล์ แอม เอฟ *ckin ยุร บโรค โฮ)
Yo don’t u get the picture n*ggaz can’t touch me
(โย ด้อนท์ ยู เก็ท เดอะ พิ๊คเจ้อร์ เอ็น *ggaz แค็นท ทั๊ช มี)
Cuz I don’t give a f*ck G I’ll get u touched B
(คัซ ไอ ด้อนท์ กี๊ฝ อะ เอฟ *ck จี อิลล เก็ท ยู ทั๊ช บี)
I got choice ripple my slug’ll take apart a door
(ไอ ก็อท ช๊อยซํ ลีบเปิล มาย slugll เท้ค อะพาร์ท ดา ดอร์)
And enuf crazy n*ggaz behind me to start a war
(แอนด์ enuf คเรสิ เอ็น *ggaz บีฮายน์ มี ทู สท๊าร์ท ดา วอร์)
So what u want n*gga help me is about your best
(โซ ว๊อท ยู ว้อนท เอ็น *gga เฮ้ลพ มี อีส อะเบ๊าท ยุร เบ๊สท์)
When I’m finished Red Cross couldn’t clean up the mess
(เว็น แอม ฟิ๊หนิช เร้ด ครอสสํ คูดซึ่น คลีน อั๊พ เดอะ เมซ)
And a vest will do nothin but make u look a little thicker
(แอนด์ อะ เฝ็ซท วิล ดู นอทติน บั๊ท เม้ค ยู ลุ๊ค กา ลิ๊ทเทิ่ล ทิคเกอร์)
Cuz in the dark u ain’t nothin but a lil n*gga
(คัซ อิน เดอะ ด๊าร์ค ยู เอน นอทติน บั๊ท ดา ลิล เอ็น *gga)
But if you’ve been thinkin about that sh*t u did
(บั๊ท อิ๊ฟ ยู๊ฟ บีน ติ้งกิน อะเบ๊าท แดท ฌะ *ที ยู ดิด)
You wouldn’t have brought the joint wit u kid
(ยู วูดดึ่น แฮ็ฝ บรอท เดอะ จอยนท วิท ยู คิด)
Now I might have to get u kid and split your wig wit a machedi
(นาว ไอ ไมท แฮ็ฝ ทู เก็ท ยู คิด แอนด์ สพลิ๊ท ยุร วิก วิท ดา machedi)
I bring beef to n*ggaz and string them out like spaghetti
(ไอ บริง บี๊ฟ ทู เอ็น *ggaz แอนด์ สทริง เด็ม เอ๊าท ไล๊ค ซพะเกททิ)
U ain’t ready lord can u stand how I’m bringin it
(ยู เอน เร๊ดี้ หลอร์ด แคน ยู สแทนด์ ฮาว แอม บริงอิน หนิด)
I’m givin it is how I’m livin it so I’m swingin it
(แอม กีฝอิน หนิด อีส ฮาว แอม ลีฝอิน หนิด โซ แอม สวิงกิน หนิด)
Red dot on your head cuz you’s in mid range
(เร้ด ดอท ออน ยุร เฮด คัซ ยู ซิน มิด เร๊นจ)
Red dot on your chest opens up your rib cage
(เร้ด ดอท ออน ยุร เชสทํ โอ๊เพ่น อั๊พ ยุร ริบ เค้จ)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])
I just love when a n*gga bring his whole crew
(ไอ จั๊สท ลัฝ เว็น อะ เอ็น *gga บริง ฮิส โฮล ครู)
It’s just a bigger piece of cake for me to chew a hole thru [x 4]
(อิทซ จั๊สท ดา บี๊กเกอร์ พี๊ซ อ็อฝ เค้ก ฟอร์ มี ทู ชิว อะ โฮล ธรู [ เอ๊กซฺ 4 ])

Now if your heart wuz as big as your mouth you’d be real
(นาว อิ๊ฟ ยุร ฮาร์ท wuz แอส บิ๊ก แอส ยุร เม๊าธ ยูต บี เรียล)
But it’s not so I know if u get knocked you’ll squeal
(บั๊ท อิทซ น็อท โซ ไอ โนว์ อิ๊ฟ ยู เก็ท น๊อค โยว ซควีล)
Like a b*tch cuz u iz a b*tch and always been a b*tch
(ไล๊ค เก บี *tch คัซ ยู iz อะ บี *tch แอนด์ ออลเว บีน อะ บี *tch)
And u know how n*ggaz do a b*tch we run up in a b*tch
(แอนด์ ยู โนว์ ฮาว เอ็น *ggaz ดู อะ บี *tch วี รัน อั๊พ อิน อะ บี *tch)
For somethin in a b*tch n*gga do u know n*gga do u owe me
(ฟอร์ ซัมติน อิน อะ บี *tch เอ็น *gga ดู ยู โนว์ เอ็น *gga ดู ยู โอว์ มี)
Figure you could blow me well i’ma let this trigga feel u homey
(ฟิ๊กเก้อร ยู เคิด โบลว์ มี เวลล แอมอา เล็ท ดิส trigga ฟีล ยู โฮมี)
That n*ggaz got to be smokin somethin thinkin u chokin somethin
(แดท เอ็น *ggaz ก็อท ทู บี สโมกิน ซัมติน ติ้งกิน ยู โชคกิน ซัมติน)
F*ckin around wit me you’ll be a broken somethin
(เอฟ *ckin อะราวนฺดฺ วิท มี โยว บี อะ บโรเค็น ซัมติน)
I’m out for blood wit the crypts at war
(แอม เอ๊าท ฟอร์ บลัด วิท เดอะ คริพท แอ็ท วอร์)
How much sh*t could u talk wit your lips on the floor
(ฮาว มัช ฌะ *ที เคิด ยู ท๊อล์ค วิท ยุร ลิพ ออน เดอะ ฟลอร์)
P*ssy n*ggaz make me itch so I scratch you’s a b*tch
(พี *ssy เอ็น *ggaz เม้ค มี อิช โซ ไอ สแครทช ยู ซา บี *tch)
So I snatch up your face fake ass b*tch so I scratch u
(โซ ไอ ซแน็ช อั๊พ ยุร เฟซ เฟ้ค อาซ บี *tch โซ ไอ สแครทช ยู)
Yeah.. There was a time when I would have jumped up and choked this n*gga
(เย่ แดร์ วอส ซา ไทม์ เว็น นาย เวิด แฮ็ฝ จั๊มพ อั๊พ แอนด์ โชค ดิส เอ็น *gga)
But now I’m on some sh*t like.. Yo.. smoke this n*gga
(บั๊ท นาว แอม ออน ซัม ฌะ *ที ไล๊ค โย สโม๊ค ดิส เอ็น *gga)
I’m bout to find out how much guts u got before I spill em
(แอม เบาท ทู ไฟนด์ เอ๊าท ฮาว มัช กัท ยู ก็อท บีฟอร์ ไอ สพิลล เอ็ม)
Somebody come and get this mutha f*cka before I kill em
(ซัมบอดี้ คัม แอนด์ เก็ท ดิส มาตดา เอฟ *cka บีฟอร์ ไอ คิลล์ เอ็ม)
Ahhh!.. fresh out the asylum I’m wylin
(อาห์ ! เฟรช เอ๊าท ดิ อะไซ๊ลั่ม แอม wylin)
Yall n*ggaz know the phone number for help u best ta dial them
(ยอล เอ็น *ggaz โนว์ เดอะ โฟน นั๊มเบ้อร์ ฟอร์ เฮ้ลพ ยู เบ๊สท์ ทา ได๊อัล เด็ม)
9-1-1 emergency the urgency
(9 1 1 อีเม๊อร์เจนซี่ ดิ เออเจ็นซิ)
We’ll have witnesses seein what the surgeon see
(เวลล แฮ็ฝ witnesses ซีอิน ว๊อท เดอะ เซอจัน ซี)
How far u gonna get wit your dome split fool
(ฮาว ฟาร์ ยู กอนนะ เก็ท วิท ยุร โดม สพลิ๊ท ฟูล)
Or catch your man strippin cuz he think his shape cool
(ออ แค็ทช ยุร แมน สตริพปิน คัซ ฮี ทริ๊งค ฮิส เชพ คูล)
But it ain’t so I paint the walls wit his blood
(บั๊ท ดิธ เอน โซ ไอ เพ้นท เดอะ วอลล์ วิท ฮิส บลัด)
Another d*ck in the mud
(อะน๊าเทร่อร์ ดี *ck อิน เดอะ มัด)
n*gga what!
(เอ็น *gga ว๊อท !)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

Ahh you u know who this is for, they let the doggs in the door [x 2]
(อา ยู ยู โนว์ ฮู ดิส ซิส ฟอร์ , เด เล็ท เดอะ ด๊อก ซิน เดอะ ดอร์ [ เอ๊กซฺ 2 ])

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Bring Your Whole Crew คำอ่านไทย DMX

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น