เนื้อเพลง I Can’t Get Behind That คำอ่านไทย William Shatner

William Shatner/Henry Rollins
(วิลเลี่ยม Shatner/เฮนริ โรลลิน)

BILL: Let’s go. Ready? From the top…
(บิลล์ : เล็ท โก เร๊ดี้ ฟรอม เดอะ ท๊อพ)
BILL: My favorite shows on TV have twelve minutes of advertising. I can’t get behind that kind of time!
(บิลล์ : มาย เฟเฝอะริท โชว์ ออน ทีวี แฮ็ฝ ทเว้ลฝ มิ๊หนิท อ็อฝ แอดเหวิดไทซิง ไอ แค็นท เก็ท บีฮายน์ แดท ไคนด์ อ็อฝ ไทม์ !)
ROLLINS: Eat quickly. Drive faster. Make more money now! I can’t get behind that.
(โรลลิน : อี๊ท ควีคลิ ไดร๊ฝ ฟาสเทอะ เม้ค โม มั๊นนี่ นาว ! ไอ แค็นท เก็ท บีฮายน์ แดท)
BILL: My kids say: He said to me, and I’m like… and he’s like… and she’s like…
(บิลล์ : มาย คิด เซย์ : ฮี เซ็ด ทู มี , แอนด์ แอม ไล๊ค แอนด์ อีส ไล๊ค แอนด์ ชี ไล๊ค)
ROLLINS: It’s all… He’s all… She’s all…
(โรลลิน : อิทซ ซอร์ อีส ซอร์ ชี ซอร์)
BILL: I can’t get behind that kind of like, English!
(บิลล์ : ไอ แค็นท เก็ท บีฮายน์ แดท ไคนด์ อ็อฝ ไล๊ค , อีงกลิฌ !)
BILL: That’ll be six to eight weeks before delivery.
(บิลล์ : แธดิล บี ซิกซ์ ทู เอท วี๊ค บีฟอร์ ดิลีฝเออะริ)
ROLLINS: The rising oceans, the warming temperatures!
(โรลลิน : เดอะ ไรสอิง โอ๊เชี่ยน , เดอะ วอมมิง เท๊มเพอเรเจ้อร !)
BILL: The dying polar bears–no, tigers–in fifty years!
(บิลล์ : เดอะ ไดอิง โพ๊ล่าร์ แบร์ โน , ไท๊เก้อร์ ซิน ฟีฟทิ เยียร์ !)
ROLLINS: Rising poison in the air and water!
(โรลลิน : ไรสอิง พ๊อยซั่น อิน ดิ แอร์ แอนด์ ว๊อเท่อร !)
BILL: I can’t understand why the price of gas suddenly rises when oil goes up…
(บิลล์ : ไอ แค็นท อั๊นเด้อรสแทนด วาย เดอะ ไพร๊ซ์ อ็อฝ แก๊ซ ซั๊ดเด้นลี่ ไร๊ส เว็น ออยล์ โกซ อั๊พ)
ROLLINS: …but takes months to go down long after oil falls!
(โรลลิน : บั๊ท เท้ค มั้นธ ทู โก เดาน ลอง แอ๊ฟเท่อร ออยล์ ฟอลล์ !)
BILL: I can’t get behind any of that!
(บิลล์ : ไอ แค็นท เก็ท บีฮายน์ เอ๊นี่ อ็อฝ แดท !)
BILL: I can’t get behind the Gods, who are more vengeful, angry, and dangerous if you don’t believe in them!
(บิลล์ : ไอ แค็นท เก็ท บีฮายน์ เดอะ ก๊อด , ฮู อาร์ โม เฝนจฟุล , แองกริ , แอนด์ เดนเจอะรัซ อิ๊ฟ ยู ด้อนท์ บีลี๊ฝ อิน เด็ม !)
ROLLINS: Why can’t all these Gods just get along? I mean, they’re omnipotent and omnipresent, what’s the problem?
(โรลลิน : วาย แค็นท ดอร์ ฑิส ก๊อด จั๊สท เก็ท อะลอง ไอ มีน , เดรว อ็อมนีพโอะเท็นท แอนด์ ออมนิพเรสเอ็นท , ว๊อท เดอะ โพร๊เบล่ม)
BILL: What’s the problem?
(บิลล์ : ว๊อท เดอะ โพร๊เบล่ม)
BILL: What about the men who say ‘Do as I do. Believe in what I say, for your own good, or I’ll kill you!’ I can’t get behind that!
(บิลล์ : ว๊อท อะเบ๊าท เดอะ เม็น ฮู เซย์ ดู แอส ซาย ดู บีลี๊ฝ อิน ว๊อท ไอ เซย์ , ฟอร์ ยุร โอว์น กู๊ด , ออ อิลล คิลล์ ยู ! ไอ แค็นท เก็ท บีฮายน์ แดท !)
ROLLINS: I can’t get behind that! Everybody knows everything about all of us!
(โรลลิน : ไอ แค็นท เก็ท บีฮายน์ แดท ! เอวี่บอดี้ โนว์ เอ๊วี่ติง อะเบ๊าท ดอร์ อ็อฝ อัซ !)
BILL: That’s too much knowledge!
(บิลล์ : แด้ท ทู มัช นอลเอ็จ !)
BOTH: I can’t get behind that!
(โบทรฺ : ไอ แค็นท เก็ท บีฮายน์ แดท !)
BILL: Yeah! And what about student drivers using my streets to learn? If you learn to play the drums you got to go to a studio! Go to a parking lot, for God’s sake! Why are you jeopardizing my life? I can’t get behind a student driver!
(บิลล์ : เย่ ! แอนด์ ว๊อท อะเบ๊าท ซทยูเด็นท ดไรฝเออะ ยูสซิง มาย สทรีท ทู เลิร์น อิ๊ฟ ยู เลิร์น ทู เพลย์ เดอะ ดรัม ยู ก็อท ทู โก ทู อะ ซทยูดิโอ ! โก ทู อะ พาคกิ้ง ล็อท , ฟอร์ ก๊อด เซ้ค ! วาย อาร์ ยู jeopardizings มาย ไล๊ฟ ไอ แค็นท เก็ท บีฮายน์ อะ ซทยูเด็นท ดไรฝเออะ !)
ROLLINS: I can’t behind a driver who drives like a student driver! If you’re going to drive an urban assault vehicle then get off the phone and keep your eyes on the road!
(โรลลิน : ไอ แค็นท บีฮายน์ อะ ดไรฝเออะ ฮู ไดร๊ฝ ไล๊ค เก ซทยูเด็นท ดไรฝเออะ ! อิ๊ฟ ยัวร์ โกอิ้ง ทู ไดร๊ฝ แอน เอ๊อบั้น แอสซั๊ลท ฝี๊หิเคิ้ล เด็น เก็ท ออฟฟ เดอะ โฟน แอนด์ คี๊พ ยุร อาย ออน เดอะ โร้ด !)
ROLLINS: Lifetime guarantee?
(โรลลิน : ไลฟ์ไทม์ แกแรนที)
BILL: Who’s lifetime? Not mine! I haven’t that much time left. Let’s make it yours. Everybody’s got a longer life than me!
(บิลล์ : ฮู ไลฟ์ไทม์ น็อท ไมน์ ! ไอ แฮฟเวน แดท มัช ไทม์ เล๊ฟท เล็ท เม้ค อิท ยุร เอวี่บอดี้ ก็อท ดา ลองเงอ ไล๊ฟ แฑ็น มี !)
BILL: The leaf blowers, is there anything more futile?
(บิลล์ : เดอะ ลี๊ฟ บโลเออะ , อีส แดร์ เอนอิธิง โม ฟยูทิล)
ROLLINS: Car alarms.
(โรลลิน : คารํ อะลาร์ม)
BILL: Clap off.
(บิลล์ : คแล็พ ออฟฟ)
ROLLINS: Clap on.
(โรลลิน : คแล็พ ออน)
BILL: Spam.
(บิลล์ : Spam)
ROLLINS: Size matters.
(โรลลิน : ไซ๊ซ แม๊ทเท่อร์)
BILL: No, it doesn’t!
(บิลล์ : โน , อิท ดัสอินท !)
ROLLINS: Yes, it does!
(โรลลิน : เย็ซ , อิท โด !)
BILL: No, it doesn’t.
(บิลล์ : โน , อิท ดัสอินท)
ROLLINS: Yes, it does!
(โรลลิน : เย็ซ , อิท โด !)
BILL: No, it doesn’t!
(บิลล์ : โน , อิท ดัสอินท !)
ROLLINS: Yes, it does!
(โรลลิน : เย็ซ , อิท โด !)
BILL: No, it doesn’t! No, it doesn’t!
(บิลล์ : โน , อิท ดัสอินท ! โน , อิท ดัสอินท !)
ROLLINS: Yes, it does! Yes, it does!
(โรลลิน : เย็ซ , อิท โด ! เย็ซ , อิท โด !)
BILL: My phone rings!
(บิลล์ : มาย โฟน ริง !)
ROLLINS: Make millions in minutes!
(โรลลิน : เม้ค มิ๊ลเลี่ยน ซิน มิ๊หนิท !)
BILL: It’s a computer!
(บิลล์ : อิทซ ซา ค็อมพยูทเออะ !)
ROLLINS: Lose inches in hours!
(โรลลิน : ลู้ส อินเชด ซิน เอาเอ้อร์ !)
BILL: Leave me the Hell alone!
(บิลล์ : ลี๊ฝ มี เดอะ เฮ็ลล อะโลน !)
ROLLINS: Eat more! Spend less!
(โรลลิน : อี๊ท โม ! สเพ็นด เลซ !)
BILL: The Colonel is breakdancing! Give me a break!
(บิลล์ : เดอะ เคอเน็ล อีส breakdancings ! กี๊ฝ มี อะ เบร๊ค !)
ROLLINS: Credit terms raised!
(โรลลิน : เคร๊ดิท เทิร์ม เร้ส !)
BILL: I can’t get behind any of that!
(บิลล์ : ไอ แค็นท เก็ท บีฮายน์ เอ๊นี่ อ็อฝ แดท !)
BILL: I can’t get behind so-called singers that can’t carry a tune, get paid for talking, how easy is that? Well, maybe I could get behind that!
(บิลล์ : ไอ แค็นท เก็ท บีฮายน์ โซ คอลลํ ซีงเออะ แดท แค็นท แค๊รรี่ อะ จูน , เก็ท เพลด ฟอร์ ทอคอิง , ฮาว อีสอิ อีส แดท เวลล , เมบี ไอ เคิด เก็ท บีฮายน์ แดท !)
ROLLINS: Well, I can’t! If you have to fix it with a computer: quantized, pitch corrected, and overly inspected, then you can’t do it, and I can’t get behind that!
(โรลลิน : เวลล , ไอ แค็นท ! อิ๊ฟ ยู แฮ็ฝ ทู ฟิกซ์ อิท วิธ อะ ค็อมพยูทเออะ : quantized , พิช คอรเร็คทํ , แอนด์ overly อินสเพ๊คท , เด็น ยู แค็นท ดู อิท , แอนด์ ดาย แค็นท เก็ท บีฮายน์ แดท !)
BILL: I–can’t–get behind–a fat ass!
(บิลล์ : ไอ แค็นท เก็ท บีฮายน์ อะ แฟท อาซ !)
ROLLINS: Yeah, Bill, can you turn around and do one more?
(โรลลิน : เย่ , บิลล์ , แคน ยู เทิร์น อะราวนฺดฺ แอนด์ ดู วัน โม)
BILL: Always can do one more.
(บิลล์ : ออลเว แคน ดู วัน โม)
ROLLINS: Let’s hit it!
(โรลลิน : เล็ท ฮิท ดิธ !)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง I Can’t Get Behind That คำอ่านไทย William Shatner

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น