เนื้อเพลง Stop Calling คำอ่านไทย Cam’ron feat McGruff, Freaky Zeekey

[Yo, pass me that phone]
([ โย , เพซ มี แดท โฟน ])
[Cam:] Hello?
([ แค็ม : ] เฮ็ลโล)
[Guy:] Yo, yo, can I speak to Cam?
([ กาย : ] โย , โย , แคน นาย สพี๊ค ทู แค็ม)
[Cam:] F*ck is this B? State ya name
([ แค็ม : ] เอฟ *ck อีส ดิส บี สเทท ยา เนม)
[Guy:] Yo, yo, hello yo, you don’t know me
([ กาย : ] โย , โย , เฮ็ลโล โย , ยู ด้อนท์ โนว์ มี)
O nothing like that, though dog
(โอ นัธอิง ไล๊ค แดท , โธ ด้อกก)
But Yaknawhamsayin’? I keep it gully though
(บั๊ท Yaknawhamsayin นาย คี๊พ อิท กัลลิ โธ)
Ad sh*t like that though dog
(แอ็ด ฌะ *ที ไล๊ค แดท โธ ด้อกก)
But I’m tryin’, KnawhaImean?
(บั๊ท แอม ทายอิน , KnawhaImean)
[Cam:] Hold up, hold up, hold up calm down man.
([ แค็ม : ] โฮลด์ อั๊พ , โฮลด์ อั๊พ , โฮลด์ อั๊พ คาลํม เดาน แมน)
You keep it gully and all this? What’s going on
(ยู คี๊พ อิท กัลลิ แอนด์ ออล ดิส ว๊อท โกอิ้ง ออน)
what’s your name fam?
(ว๊อท ยุร เนม แฟม)
[Guy:] Doggie, doggie, you don’t know me doggie.
([ กาย : ] ดอกกิ , ดอกกิ , ยู ด้อนท์ โนว์ มี ดอกกิ)
Nggaz, n*ggaz just stay the f*ck from my girl and sh*t
(Nggaz , เอ็น *ggaz จั๊สท สเทย์ เดอะ เอฟ *ck ฟรอม มาย เกิร์ล แอนด์ ฌะ *ที)
You know what I’m sayin? My n*gga gutter told me and sh*t dog
(ยู โนว์ ว๊อท แอม เซย์อิน มาย เอ็น *gga กัทเทอะ โทลด มี แอนด์ ฌะ *ที ด้อกก)
I’m tryin’ find out, though wat’s poppin’ and sh*t man, word up
(แอม ทายอิน ไฟนด์ เอ๊าท , โธ วัท พอพปิน แอนด์ ฌะ *ที แมน , เวิร์ด อั๊พ)
Y’all n*ggaz f*ck with my girl yall n*ggaz better tell me
(ยอล เอ็น *ggaz เอฟ *ck วิธ มาย เกิร์ล ยอล เอ็น *ggaz เบ๊ทเท่อร์ เทลล มี)
Tell me or something B, word up
(เทลล มี ออ ซัมติง บี , เวิร์ด อั๊พ)
[Cam:] Tell Mya, and tell you? Calm, you’re not even talking right dog
([ แค็ม : ] เทลล Mya , แอนด์ เทลล ยู คาลํม , ยัวร์ น็อท อี๊เฝ่น ทอคอิง ไร๊ท ด้อกก)
I mean who’s your girl?
(ไอ มีน ฮู ยุร เกิร์ล)
[Guy:] Yo doggie, yo doggie you playin’ games?
([ กาย : ] โย ดอกกิ , โย ดอกกิ ยู เพลย์ยิน เกม)
You playin’ games doggie?
(ยู เพลย์ยิน เกม ดอกกิ)
When I catch you doggie, it ain’t gonna be so f*cking funny doggie
(เว็น นาย แค็ทช ยู ดอกกิ , อิท เอน กอนนะ บี โซ เอฟ *คิง ฟันนิ ดอกกิ)
Y’all n*ggaz think it’s all sweet, right?
(ยอล เอ็น *ggaz ทริ๊งค อิทซ ซอร์ สวี้ท , ไร๊ท)
You running around f*cking n*ggaz girls like that sh*t’s to do
(ยู รันนิง อะราวนฺดฺ เอฟ *คิง เอ็น *ggaz เกิร์ล ไล๊ค แดท ฌะ *ts ทู ดู)
you think that sh*t’s to do? That sh*t ain’t gully doggie
(ยู ทริ๊งค แดท ฌะ *ts ทู ดู แดท ฌะ *ที เอน กัลลิ ดอกกิ)
I’ma catch you, word up [screaming, phone clicks]
(แอมอา แค็ทช ยู , เวิร์ด อั๊พ [ ซครีมอิง , โฟน คลิ๊ก ])
[Cam:] N*ggaz is f*cking crazy
([ แค็ม : ] เอ็น *ggaz อีส เอฟ *คิง คเรสิ)

[guy talks over beat]
([ กาย ท๊อล์ค โอ๊เฝ่อร บีท ])

[Cam’ron]
([ แคมรัน ])
Well, I’ma tell you straight up, homeboy cause it’s a cold world
(เวลล , แอมอา เทลล ยู สเทร๊ท อั๊พ , โฮมบอย ค๊อส อิทซ ซา โคลด์ เวิลด)
Your wife, I call her ” Oh girl ” her head makes my toes curl
(ยุร ไว๊ฟ , ไอ คอลลํ เฮอ ” โอ เกิร์ล ” เฮอ เฮด เม้ค มาย โท เคิล)
And she awfully thick, help me get off these bricks
(แอนด์ ชี ออฟุลิ ทริ๊ค , เฮ้ลพ มี เก็ท ออฟฟ ฑิส บริ๊ค)
Coffee kick, but after I bust, I be like ” Get the f*ck off me b*tch ”
(คีอฟฟี่ คิ๊ค , บั๊ท แอ๊ฟเท่อร ไอ บัซท , ไอ บี ไล๊ค ” เก็ท เดอะ เอฟ *ck ออฟฟ มี บี *tch “)
If she front, bruise her in the ribs
(อิ๊ฟ ชี ฟร๊อนท , บรูส เฮอ อิน เดอะ ริบ)
But you hugged her, you loved her, moved her in the crib
(บั๊ท ยู ฮักจฺ เฮอ , ยู ลัฝ เฮอ , มู๊ฝ เฮอ อิน เดอะ คริบ)
Hit by cupid, stupid, why’d you do it? Why be bother?
(ฮิท บาย คยูพิด , สทิ๊วผิด , วาย ยู ดู อิท วาย บี บ๊อเทร่อรฺ)
Why you holla? Three babies, three baby fathers
(วาย ยู ฮอลละ ทรี เบบีสฺ , ทรี เบ๊บี้ ฟ๊าเท่อร)
Get wise kid, open your eyelids, cause that last abortion?
(เก็ท ไว๊ส คิด , โอ๊เพ่น ยุร อายลิดสฺ , ค๊อส แดท ล๊าสท อะบอฌัน)
That was my kid, that’s right, but that I ain’t followin’
(แดท วอส มาย คิด , แด้ท ไร๊ท , บั๊ท แดท ไอ เอน followin)
If she get pregnant again, it’d be from swallowin’
(อิ๊ฟ ชี เก็ท เพร๊กแน๊นท อะเกน , อิทด บี ฟรอม swallowin)
But once in a while I dive in it, that car you bought?
(บั๊ท วั๊นซ อิน อะ ไวล์ ไอ ไดฝ อิน หนิด , แดท คารํ ยู บอท)
I be drivin’ it, head while I’m drivin it
(ไอ บี ดรายวิน หนิด , เฮด ไวล์ แอม ดรายวิน หนิด)
Said you like to lay up dog, and play footies
(เซ็ด ยู ไล๊ค ทู เลย์ อั๊พ ด้อกก , แอนด์ เพลย์ ฟูดีสฺ)
But she need a n*gga with timbs, gats and straight hoodies
(บั๊ท ชี นี๊ด อะ เอ็น *gga วิธ ทิมสฺ , แกท แซน สเทร๊ท ฮูดี)

[Guy] I got timbs, dog
([ กาย ] ไอ ก็อท ทิมสฺ , ด้อกก)

[Cam’ron]
([ แคมรัน ])
Well..she said you gotta get drunk, and I could f*ck her better sober
(เวลล ชี เซ็ด ยู กอททะ เก็ท ดรั๊งค , แอนด์ ดาย เคิด เอฟ *ck เฮอ เบ๊ทเท่อร์ โซเบอะ)
You get 20 grams, and think you f*cking Erick Sosa
(ยู เก็ท 20 กแร็ม , แอนด์ ทริ๊งค ยู เอฟ *คิง Erick Sosa)
Better choke her, she the female Bill Clinton
(เบ๊ทเท่อร์ โชค เฮอ , ชี เดอะ ฟี๊เมล บิลล์ คินทัน)
Lie, Cheat and Smoke, you got her still sittin’
(ไล , ชี๊ท แอนด์ สโม๊ค , ยู ก็อท เฮอ สทิลล ซิทดิน)
Then she bouncin’ in, so you wanna pounce her in
(เด็น ชี เบ๊าซิน อิน , โซ ยู วอนนา เพานซ เฮอ อิน)
She gas you up, ” I love you, I swear to God we’ll go to counseling ”
(ชี แก๊ซ ยู อั๊พ , ” ไอ ลัฝ ยู , ไอ สแวร์ ทู ก๊อด เวลล โก ทู เคาเซลลิง “)
I ain’t cherish ya cutie, inherit the booty
(ไอ เอน เชริฌ ยา คิวดี , อินเฮ๊อหริท เดอะ บูทิ)
Havin’ her want to kill you like American Beauty Killa
(เฮฝวิน เฮอ ว้อนท ทู คิลล์ ยู ไล๊ค อะเมริแค็น บิ๊วที่ คิวลา)
Cause you a motherf*cking rest haven
(ค๊อส ยู อะ motherf*คิง เรสท เฮเฝน)
I Put a gun to her head, paint a picture like Wes Craven
(ไอ พุท ดา กัน ทู เฮอ เฮด , เพ้นท ดา พิ๊คเจ้อร์ ไล๊ค Wes คเรเฝ็น)
Ya chest achin’, cause I’m very blunt, ya stunt, wanna cherry pump
(ยา เชสทํ แอซชิน , ค๊อส แอม เฝ๊รี่ บลันท , ยา ซทันท , วอนนา เชริ พั๊มพ)
Any extra kid, an extra check every month
(เอ๊นี่ เอ๊กซทร่า คิด , แอน เอ๊กซทร่า เช็ค เอ๊เฝอร์รี่ มั้นธ)
She givin’ Jimmy head, Jeulz in her guts
(ชี กีฝอิน จิมมี่ เฮด , Jeulz อิน เฮอ กัท)
Dog, you feel in love wit a sl*t, What
(ด้อกก , ยู ฟีล อิน ลัฝ วิท ดา sl*ที , ว๊อท)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])
[Guy:] Aiyyo, what’s up with my girl that’s my world?
([ กาย : ] เออายเอว , ว๊อท อั๊พ วิธ มาย เกิร์ล แด้ท มาย เวิลด)
[Cam:] She a sl*t ho
([ แค็ม : ] ชี อะ sl*ที โฮ)
[Guy:] That’s my life, that’s my wife I love her
([ กาย : ] แด้ท มาย ไล๊ฟ , แด้ท มาย ไว๊ฟ ไอ ลัฝ เฮอ)
[Cam:] Uh-oh, oh no, oh God
([ แค็ม : ] อา โอ , โอ โน , โอ ก๊อด)
[Guy:] Aiyyo, what’s up with my girl that’s my world
([ กาย : ] เออายเอว , ว๊อท อั๊พ วิธ มาย เกิร์ล แด้ท มาย เวิลด)
[Cam:] She a sl*t ho
([ แค็ม : ] ชี อะ sl*ที โฮ)
[Guy:] That’s my live, that’s my wife, I love her
([ กาย : ] แด้ท มาย ไล้ฝ , แด้ท มาย ไว๊ฟ , ไอ ลัฝ เฮอ)
[Cam:] Uh-oh, Oh no, Oh God, she a sl*t, she a freak
([ แค็ม : ] อา โอ , โอ โน , โอ ก๊อด , ชี อะ sl*ที , ชี อะ ฟรี๊ค)

[Cam talking]
([ แค็ม ทอคอิง ])
Aiyoo, you gonna call back right?
(Aiyoo , ยู กอนนะ คอลลํ แบ็ค ไร๊ท)
Matter fact I ain’t even do ya b*tch dirty, for real
(แม๊ทเท่อร์ แฟคท ไอ เอน อี๊เฝ่น ดู ยา บี *tch เดอทิ , ฟอร์ เรียล)
I’ma let you holla at my man Gruff, he did her dirty for real
(แอมอา เล็ท ยู ฮอลละ แอ็ท มาย แมน กรัฟ , ฮี ดิด เฮอ เดอทิ ฟอร์ เรียล)
Yo, Gruff, tell us more about his f*cking ho
(โย , กรัฟ , เทลล อัซ โม อะเบ๊าท ฮิส เอฟ *คิง โฮ)

[McGruff]
([ McGruff ])
Aiyoo, me and Cam caught her, on camcorder
(Aiyoo , มี แอนด์ แค็ม คอท เฮอ , ออน camcorder)
Dogged her, kicked her out the O
(ด๊อก เฮอ , คิ๊ค เฮอ เอ๊าท ดิ โอ)
Tell you about ya ho, she’s a b*tch
(เทลล ยู อะเบ๊าท ยา โฮ , ชี ซา บี *tch)
Came right between her lips
(เคม ไร๊ท บีทะวีน เฮอ ลิพ)
You thinking I’m frontin’, she got a birth mark between her tits
(ยู ติ้งกิง แอม ฟ้อนดิน , ชี ก็อท ดา เบริ๊ท ม๊าร์ค บีทะวีน เฮอ ทิท)
And money, please stop calling n*ggaz phones harassin’
(แอนด์ มั๊นนี่ , พลีซ สท๊อพ คอลลิง เอ็น *ggaz โฟน harassin)
She come home, don’t wanna f*ck, we boned her back in
(ชี คัม โฮม , ด้อนท์ วอนนา เอฟ *ck , วี บ็อง เฮอ แบ็ค อิน)
You’s a creep, and all do is use your freak
(ยู ซา ครีพ , แอนด์ ออล ดู อีส ยู๊ส ยุร ฟรี๊ค)
And when we done, we send her home for you to keep
(แอนด์ เว็น วี ดัน , วี เซ็นด เฮอ โฮม ฟอร์ ยู ทู คี๊พ)
You want beef? Punk faggot, we got stupid heat
(ยู ว้อนท บี๊ฟ พรัค แฟกกัท , วี ก็อท สทิ๊วผิด ฮีท)
Aiyoo, you acting like you gonna die over p*ssy
(Aiyoo , ยู แอคทิง ไล๊ค ยู กอนนะ ดาย โอ๊เฝ่อร พี *ssy)
I ain’t gonna front, I was hazed up, high in the p*ssy
(ไอ เอน กอนนะ ฟร๊อนท , ไอ วอส เฮ อั๊พ , ไฮฮ อิน เดอะ พี *ssy)
Yo, she greet me on GP, you buyin’ the p*ssy
(โย , ชี กรีท มี ออน GP , ยู บายเอน เดอะ พี *ssy)
Breathin hard on the other line, diein’ to push me
(บีตดิน ฮาร์ด ออน ดิ อ๊อเธ่อร์ ไลน์ , diein ทู พุช มี)
Crime crime, sip fine wine, puff lime, lime
(ไคร์ม ไคร์ม , ซิพ ไฟน ไวน์ , พัฟ ไลม , ไลม)
Laughing at the b*tch on Primetime
(ลาฟอิง แอ็ท เดอะ บี *tch ออน พายเอมทาย)
Me and Killa for reala, all of the sudden you wanna be a Gorilla
(มี แอนด์ คิวลา ฟอร์ ลีเอวล่า , ออล อ็อฝ เดอะ ซัดดน ยู วอนนา บี อะ โกะรีลละ)
N*gga please, I’m quick to put three in a n*gga
(เอ็น *gga พลีซ , แอม ควิค ทู พุท ทรี อิน อะ เอ็น *gga)
You ain’t nothing but a s*cka for love
(ยู เอน นัธอิง บั๊ท ดา เอส *cka ฟอร์ ลัฝ)
She got you thinking it’s love
(ชี ก็อท ยู ติ้งกิง อิทซ ลัฝ)
Hit her on the sink or in the tub
(ฮิท เฮอ ออน เดอะ ซิ๊งค ออ อิน เดอะ ทับ)
A little head crack, while a n*gga drinkin’ a bub
(อะ ลิ๊ทเทิ่ล เฮด แคร๊ค , ไวล์ อะ เอ็น *gga ดริงคิน อะ บับบฺ)
You be surprised what ya b*tch could do
(ยู บี เซอร์ไพร๊ส ว๊อท ยา บี *tch เคิด ดู)
She did sh*t to us, she never did to you
(ชี ดิด ฌะ *ที ทู อัซ , ชี เน๊เฝ่อร์ ดิด ทู ยู)
That ho mad psychical, cheesy b*tch
(แดท โฮ แม้ด ไซคิแค็ล , ชีสอิ บี *tch)

[Freaky Zeekey Talking]
([ ฟรีคกี้ Zeekey ทอคอิง ])
Yo, give me the motherf*cking phone n*gga
(โย , กี๊ฝ มี เดอะ motherf*คิง โฟน เอ็น *gga)
This stupid ass n*gga coming around here
(ดิส สทิ๊วผิด อาซ เอ็น *gga คัมอิง อะราวนฺดฺ เฮียร)
Dailing my number, how the f*ck he get the…
(Dailings มาย นั๊มเบ้อร์ , ฮาว เดอะ เอฟ *ck ฮี เก็ท เดอะ)
Listen n*gga, ya B*TCH ain’t sh*t anyway
(ลิ๊สซึ่น เอ็น *gga , ยา บี *TCH เอน ฌะ *ที เอนอิเว)
Her p*ssy no quality, and how the f*ck you gonna take
(เฮอ พี *ssy โน คว๊อลิที่ , แอนด์ ฮาว เดอะ เอฟ *ck ยู กอนนะ เท้ค)
This motherf*cking ho to the Hotel?
(ดิส motherf*คิง โฮ ทู เดอะ โฮเท็ล)
She ain’t nothin’ but backseat, backshots
(ชี เอน นอทติน บั๊ท แบคซี๊ดทฺ , backshots)
You talking about ” Oh I wanna soak ya feet baby
(ยู ทอคอิง อะเบ๊าท ” โอ ไอ วอนนา โซค ยา ฟีท เบ๊บี้)
I had a long day, I wanna make you feel right ”
(ไอ แฮ็ด อะ ลอง เดย์ , ไอ วอนนา เม้ค ยู ฟีล ไร๊ท “)
She just got finished soaking my d*ck in her mouth n*gga
(ชี จั๊สท ก็อท ฟิ๊หนิช โซคิง มาย ดี *ck อิน เฮอ เม๊าธ เอ็น *gga)
You put time in this ho, ” Oh let me take her out Benihama’s
(ยู พุท ไทม์ อิน ดิส โฮ , ” โอ เล็ท มี เท้ค เฮอ เอ๊าท Benihamas)
Oh let me get some Lotion and ?? ”
(โอ เล็ท มี เก็ท ซัม โลฌัน แอนด์ “)
Motherf*cker, I don’t even know ya ho
(Motherf*cker , ไอ ด้อนท์ อี๊เฝ่น โนว์ ยา โฮ)
She f*cked me off my man deal
(ชี เอฟ *cked มี ออฟฟ มาย แมน ดีล)
F*ck is wrong with you n*gga?
(เอฟ *ck อีส รอง วิธ ยู เอ็น *gga)
You runnin’ around tryin get her some sh*t
(ยู รูนนิน อะราวนฺดฺ ทายอิน เก็ท เฮอ ซัม ฌะ *ที)
I left my d*ck in this b*tch
(ไอ เล๊ฟท มาย ดี *ck อิน ดิส บี *tch)
All my n*ggaz got ya ho, you taking ’bout
(ออล มาย เอ็น *ggaz ก็อท ยา โฮ , ยู เทคอิง เบาท)
She tellin’ me, you talkin’ about
(ชี เทลลิน มี , ยู ทอคกิ่น อะเบ๊าท)
” It just slide right in right now ”
(” อิท จั๊สท สไล๊ด ไร๊ท อิน ไร๊ท นาว “)
You know why? Because big d*cks up in her n*gga
(ยู โนว์ วาย บิคอส บิ๊ก ดี *cks อั๊พ อิน เฮอ เอ็น *gga)
F*ck you think? It just ease in for you
(เอฟ *ck ยู ทริ๊งค อิท จั๊สท อี๊ส อิน ฟอร์ ยู)
And yo’ b*tch ain’t sh*t, n*gga
(แอนด์ โย บี *tch เอน ฌะ *ที , เอ็น *gga)
I done brought her to my house, f*cked her
(ไอ ดัน บรอท เฮอ ทู มาย เฮ้าส , เอฟ *cked เฮอ)
” Oh, put it in my ass, no, no, no, no not ya d*ck, ya whole fist ”
(” โอ , พุท ดิธ อิน มาย อาซ , โน , โน , โน , โน น็อท ยา ดี *ck , ยา โฮล ฟิซท “)
I turned around, my pop’s d*ck in her mouth
(ไอ เทิร์น อะราวนฺดฺ , มาย พ็อพ ดี *ck อิน เฮอ เม๊าธ)
What’s goin’ on with this b*tch?
(ว๊อท โกอิน ออน วิธ ดิส บี *tch)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Stop Calling คำอ่านไทย Cam’ron feat McGruff, Freaky Zeekey

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น