เนื้อเพลง Can’t Stop Won’t Stop คำอ่านไทย Young Gunz

[Intro – Young Chris + [Neef]]
( [ อินโทร ยัง คริส + [ Neef ] ])
Six figure, woo
(ซิกซ์ ฟิ๊กเก้อร , วู)
Uh, Youngunaz [Youngunaz] Chris and Neef [That’s right]
(อา , Youngunaz [ Youngunaz ] คริส แซน Neef [ แด้ท ไร๊ท ])
Jeah, uh, this official State P. representers
(Jeah , อา , ดิส อ๊อฟิซเชี่ยล สเทท พี representers)
Jeah, woo, woo, ahh
(Jeah , วู , วู , อา)

[Chorus – Young Chris]
([ ค๊อรัส ยัง คริส ])
Can’t stop, won’t stop, Rocafella Records
(แค็นท สท๊อพ , ว็อนท สท๊อพ , Rocafella เร๊คขอร์ด)
‘Cause we, we get down baby, we get down baby
(ค๊อส วี , วี เก็ท เดาน เบ๊บี้ , วี เก็ท เดาน เบ๊บี้)
The girls, the girls, they love us
(เดอะ เกิร์ล , เดอะ เกิร์ล , เด ลัฝ อัซ)
Cause we stay fresh to death, we the best nothing less
(ค๊อส วี สเทย์ เฟรช ทู เด้ท , วี เดอะ เบ๊สท์ นัธอิง เลซ)

[Verse 1 – Young Chris]
([ เฝิซ 1 ยัง คริส ])
They don’t make us so break us, when they make-up to break up [No]
(เด ด้อนท์ เม้ค อัซ โซ เบร๊ค อัซ , เว็น เด เม้ค อั๊พ ทู เบร๊ค อั๊พ [ โน ])
See the Jacob, fix they lil’ make up [Uh]
(ซี เดอะ เจคับ , ฟิกซ์ เด ลิล เม้ค อั๊พ [ อา ])
That’s them Youngunaz Chris and Lil’ Neefy
(แด้ท เด็ม Youngunaz คริส แซน ลิล Neefy)
Wishin they was the one what Chris got Lil’ Kee Kee [That’s right]
(วิซชิน เด วอส ดิ วัน ว๊อท คริส ก็อท ลิล Kee Kee [ แด้ท ไร๊ท ])
Home base Sham Coo back dere [Uh huh]
(โฮม เบส แฌ็ม คู แบ็ค เดีย [ อา ฮู ])
Keep ya mouth shut, we might do that dere
(คี๊พ ยา เม๊าธ ชั๊ท , วี ไมท ดู แดท เดีย)
Yep, it’s only right, that the whole block stares
(เย็พ , อิทซ โอ๊นลี่ ไร๊ท , แดท เดอะ โฮล บล๊อค สแทร์)
Hop out the Bimp, with blue and white airs
(ฮ็อพ เอ๊าท เดอะ Bimp , วิธ บลู แอนด์ ไว๊ท แอร์)
When I say move n*gga let’s go and get left yo
(เว็น นาย เซย์ มู๊ฝ เอ็น *gga เล็ท โก แอนด์ เก็ท เล๊ฟท โย)
Mami feelin my begets so my whole neck glow
(มัมมี ฟีลิน มาย บิเกท โซ มาย โฮล เน็ค กโล)
Say I’m young but I can sex though
(เซย์ แอม ยัง บั๊ท ไอ แคน เซ็กซ โธ)
Now could it be I’m the one ladies check fo’
(นาว เคิด ดิท บี แอม ดิ วัน เลดิส เช็ค โฟ)
Yes hoe, got grown women my momma age, f*ck me all kinda ways
(เย็ซ โฮ , ก็อท กโรน วีมเอิน มาย มอมมา เอจ , เอฟ *ck มี ออล กินดา เวย์)
S*ck and swallow everything, way before them rhyming days
(เอส *ck แอนด์ สว๊อลโล่ว เอ๊วี่ติง , เวย์ บีฟอร์ เด็ม รายมิง เดย์)
Naw it ain’t bout the age, it’s all in da stroke
(นอว อิท เอน เบาท ดิ เอจ , อิทซ ซอร์ อิน ดา ซโตรก)
B*tches thought I was a joke, ’til they got my jammies, HEY!
(บี *tches ธอท ไอ วอส ซา โจ้ก , ทิล เด ก็อท มาย jammies , เฮ !)

[Chorus x2]
([ ค๊อรัส x2 ])

[Verse 2 – Neef + [Young Chris]]
([ เฝิซ 2 Neef + [ ยัง คริส ] ])
Yep, it’s only right we don’t feed ’em no cash
(เย็พ , อิทซ โอ๊นลี่ ไร๊ท วี ด้อนท์ ฟี เอ็ม โน แค๊ช)
We ain’t flea ’em and pass soon when we see ’em we pass ’em
(วี เอน ฟลี เอ็ม แอนด์ เพซ ซูน เว็น วี ซี เอ็ม วี เพซ เอ็ม)
Yep, I know they hate ’cause we seein that cash
(เย็พ , ไอ โนว์ เด เฮท ค๊อส วี ซีอิน แดท แค๊ช)
And seein right pass ’em, and I don’t wanna access ’em
(แอนด์ ซีอิน ไร๊ท เพซ เอ็ม , แอนด์ ดาย ด้อนท์ วอนนา แอ๊คเซส เอ็ม)
No, no, don’t make me the bad one
(โน , โน , ด้อนท์ เม้ค มี เดอะ แบ้ด วัน)
Then negotiate, when the man wit the badge come
(เด็น นีโก๊ชิเอท , เว็น เดอะ แมน วิท เดอะ แบ็จ คัม)
You know the rules, when a n*gga was yappin
(ยู โนว์ เดอะ รูล , เว็น อะ เอ็น *gga วอส แยพปิน)
Ain’t no rappin, when we see ’em we clappin
(เอน โน แรพปิน , เว็น วี ซี เอ็ม วี แค๊พปิน)
Plastic bag ’em, then we findin a ditch [Yeah]
(พแลซทิค แบ๊ก เอ็ม , เด็น วี ฟายดิน อะ ดิช [ เย่ ])
Toss the magnum, then we findin his b*tch [Yeah]
(ท็อซ เดอะ แมกนัม , เด็น วี ฟายดิน ฮิส บี *tch [ เย่ ])
Then take a step over the sh*t we left over
(เด็น เท้ค เก สเท็พ โอ๊เฝ่อร เดอะ ฌะ *ที วี เล๊ฟท โอ๊เฝ่อร)
Now I gotta and tell, my n*ggaz what happen
(นาว ไอ กอททะ แอนด์ เทลล , มาย เอ็น *ggaz ว๊อท แฮ๊พเพ่น)
N*ggaz better believe, we the youngest in charge [Yeah]
(เอ็น *ggaz เบ๊ทเท่อร์ บีลี๊ฝ , วี เดอะ ยังเอส อิน ชาร์จ [ เย่ ])
Ain’t takin a deal man, I run wit a charge [Yeah]
(เอน ทอคกิ่น อะ ดีล แมน , ไอ รัน วิท ดา ชาร์จ [ เย่ ])
Chris and Neef, we runnin this rap sh*t
(คริส แซน Neef , วี รูนนิน ดิส แร็พ ฌะ *ที)
State Property poppin anyone of you bastards
(สเทท พร๊อพเพอร์ที่ พอพปิน เอนอิวัน อ็อฝ ยู แบซเทิด)

[Chorus x2]
([ ค๊อรัส x2 ])

[Verse 3 – Young Chris]
([ เฝิซ 3 ยัง คริส ])
They see the Younguna, all the girlie, girlies
(เด ซี เดอะ Younguna , ออล เดอะ เกิลอิ , เกิลอิ)
Wanna see the Younguna once they see the Rocawear [Wear]
(วอนนา ซี เดอะ Younguna วั๊นซ เด ซี เดอะ Rocawear [ แวร์ ])
Little bit of jewels plus I treat ’em like I care [Care]
(ลิ๊ทเทิ่ล บิท อ็อฝ จิ๊วเอ็ล พลัส ซาย ทรี๊ท เอ็ม ไล๊ค ไก แคร์ [ แคร์ ])
Safe home base I just treat ’em like a spare [Yeah]
(เซฟ โฮม เบส ไอ จั๊สท ทรี๊ท เอ็ม ไล๊ค เก สแพร์ [ เย่ ])
You know I stay wit a beautiful little thing
(ยู โนว์ ไอ สเทย์ วิท ดา บยูทิฟุล ลิ๊ทเทิ่ล ทริง)
And after me, it’s Neef abusin that little thing, look [together]
(แอนด์ แอ๊ฟเท่อร มี , อิทซ Neef อบูซิน แดท ลิ๊ทเทิ่ล ทริง , ลุ๊ค [ ทูเก๊ทเธ่อร์ ])
You better tuck your girl, if she hot fam’ [together]
(ยู เบ๊ทเท่อร์ ทัค ยุร เกิร์ล , อิ๊ฟ ชี ฮอท แฟม [ ทูเก๊ทเธ่อร์ ])
‘Cause I’m pretty sure, she a rock fan
(ค๊อส แอม พริ๊ทที่ ชัวร์ , ชี อะ ร๊อค แฟน)
Mami do you want, us or him
(มัมมี ดู ยู ว้อนท , อัซ ออ ฮิม)
Ain’t no ” I ” in a team, f*ck wit me, f*ck wit them
(เอน โน ” ไอ ” อิน อะ ทีม , เอฟ *ck วิท มี , เอฟ *ck วิท เด็ม)
Get the ride for my dogs, that’s the game baby girl
(เก็ท เดอะ ไรด์ ฟอร์ มาย ด้อกก , แด้ท เดอะ เกม เบ๊บี้ เกิร์ล)
Ain’t no shame keep it clean, keep a eye on my dogs [You know]
(เอน โน เชม คี๊พ อิท คลีน , คี๊พ อะ อาย ออน มาย ด้อกก [ ยู โนว์ ])
Never brag, never blab what you saw
(เน๊เฝ่อร์ บแร็ก , เน๊เฝ่อร์ บแล็บ ว๊อท ยู ซอว์)
Let them motherf*ckers know you just as fast on the draw [Fo’ show]
(เล็ท เด็ม motherf*ckers โนว์ ยู จั๊สท แอส ฟาสท ออน เดอะ ดรอว์ [ โฟ โชว์ ])
Let ’em know you need some cash for the drawls [Wooo]
(เล็ท เอ็ม โนว์ ยู นี๊ด ซัม แค๊ช ฟอร์ เดอะ ดรอล [ วู ])
Keep the sh*t between us, so they be blast on the saw
(คี๊พ เดอะ ฌะ *ที บีทะวีน อัซ , โซ เด บี บลาสทํ ออน เดอะ ซอว์)

[Chorus x2]
([ ค๊อรัส x2 ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Can’t Stop Won’t Stop คำอ่านไทย Young Gunz

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น