เนื้อเพลง When I Give My Love คำอ่านไทย Keith Sweat

When I give my love
( เว็น นาย กี๊ฝ มาย ลัฝ)
When I give my love to you
(เว็น นาย กี๊ฝ มาย ลัฝ ทู ยู)

When I give my love to you [Whoa…oh…], baby [My baby, baby]
(เว็น นาย กี๊ฝ มาย ลัฝ ทู ยู [ โว้ว โอ ] , เบ๊บี้ [ มาย เบ๊บี้ , เบ๊บี้ ])
I’ll show you what love can do …yeah, yeah, yeah, yeah
(อิลล โชว์ ยู ว๊อท ลัฝ แคน ดู เย่ , เย่ , เย่ , เย่)
When I give my love to you [When I give, when I give], baby [When I give love to you, baby, baby]
(เว็น นาย กี๊ฝ มาย ลัฝ ทู ยู [ เว็น นาย กี๊ฝ , เว็น นาย กี๊ฝ ] , เบ๊บี้ [ เว็น นาย กี๊ฝ ลัฝ ทู ยู , เบ๊บี้ , เบ๊บี้ ])
I’ll show you what love can do [I will show you my love]
(อิลล โชว์ ยู ว๊อท ลัฝ แคน ดู [ ไอ วิล โชว์ ยู มาย ลัฝ ])

When I give my love to you
(เว็น นาย กี๊ฝ มาย ลัฝ ทู ยู)

Hush, my baby, baby, don’t say a word
(ฮัฌ , มาย เบ๊บี้ , เบ๊บี้ , ด้อนท์ เซย์ อะ เวิร์ด)
I got so much love for you, girl, haven’t you heard
(ไอ ก็อท โซ มัช ลัฝ ฟอร์ ยู , เกิร์ล , แฮฟเวน ยู เฮิด)
Now I’m on a mission, girl, my intuition
(นาว แอม ออน อะ มิ๊ชชั่น , เกิร์ล , มาย อินทิวอีฌอัน)
Says you should be mine, I should be yours
(เซย์ ยู เชิด บี ไมน์ , ไอ เชิด บี ยุร)

When I give my love to you [When I lay, when I lay your body down], baby
(เว็น นาย กี๊ฝ มาย ลัฝ ทู ยู [ เว็น นาย เลย์ , เว็น นาย เลย์ ยุร บ๊อดี้ เดาน ] , เบ๊บี้)
I’ll show you what love can do [I’ll show you what a real love feels like, baby, yes, I will, girl]
(อิลล โชว์ ยู ว๊อท ลัฝ แคน ดู [ อิลล โชว์ ยู ว๊อท ดา เรียล ลัฝ ฟีล ไล๊ค , เบ๊บี้ , เย็ซ , ไอ วิล , เกิร์ล ])
When I give my love to you [And in the midnight hour, baby, in the midnight hour, baby], baby
(เว็น นาย กี๊ฝ มาย ลัฝ ทู ยู [ แอนด์ อิน เดอะ มิดไนท์ เอาเอ้อร์ , เบ๊บี้ , อิน เดอะ มิดไนท์ เอาเอ้อร์ , เบ๊บี้ ] , เบ๊บี้)
[You’re gonna want me, you’re gonna love me]
([ ยัวร์ กอนนะ ว้อนท มี , ยัวร์ กอนนะ ลัฝ มี ])
I’ll show you what love can do [Yes, you will, yes, you will, baby]
(อิลล โชว์ ยู ว๊อท ลัฝ แคน ดู [ เย็ซ , ยู วิล , เย็ซ , ยู วิล , เบ๊บี้ ])

When I give my love to you
(เว็น นาย กี๊ฝ มาย ลัฝ ทู ยู)

Don’t you know, my baby, how much you mean to me
(ด้อนท์ ยู โนว์ , มาย เบ๊บี้ , ฮาว มัช ยู มีน ทู มี)
It don’t, baby, take a blind man to see
(อิท ด้อนท์ , เบ๊บี้ , เท้ค เก ไบลนฺดฺ แมน ทู ซี)
[I know I can] And I know [Treat you right] I can treat you right
([ ไอ โนว์ ไอ แคน ] แอนด์ ดาย โนว์ [ ทรี๊ท ยู ไร๊ท ] ไอ แคน ทรี๊ท ยู ไร๊ท)
I’ll give you more love, girl, everything of mine
(อิลล กี๊ฝ ยู โม ลัฝ , เกิร์ล , เอ๊วี่ติง อ็อฝ ไมน์)

When I give my love to you [When I, baby, give my love to you], baby
(เว็น นาย กี๊ฝ มาย ลัฝ ทู ยู [ เว็น นาย , เบ๊บี้ , กี๊ฝ มาย ลัฝ ทู ยู ] , เบ๊บี้)
I’ll show you what love can do [I’ll make you feel like you never did, baby]
(อิลล โชว์ ยู ว๊อท ลัฝ แคน ดู [ อิลล เม้ค ยู ฟีล ไล๊ค ยู เน๊เฝ่อร์ ดิด , เบ๊บี้ ])
When I give my love to you [When, when, baby], baby [When, baby, when, baby]
(เว็น นาย กี๊ฝ มาย ลัฝ ทู ยู [ เว็น , เว็น , เบ๊บี้ ] , เบ๊บี้ [ เว็น , เบ๊บี้ , เว็น , เบ๊บี้ ])
I’ll show you what love can do [I’ll show you what love can do, girl, yeah, baby]
(อิลล โชว์ ยู ว๊อท ลัฝ แคน ดู [ อิลล โชว์ ยู ว๊อท ลัฝ แคน ดู , เกิร์ล , เย่ , เบ๊บี้ ])

When, when I give my love, my lovin’ just to you
(เว็น , เว็น นาย กี๊ฝ มาย ลัฝ , มาย ลัฝวิน จั๊สท ทู ยู)
[When] You like this, baby
([ เว็น ] ยู ไล๊ค ดิส , เบ๊บี้)
[When I] [Oh, baby]
([ เว็น นาย ] [ โอ , เบ๊บี้ ])
[When] Do you like it when we’re layin’ together
([ เว็น ] ดู ยู ไล๊ค อิท เว็น เวีย เลย์อิน ทูเก๊ทเธ่อร์)
[When I] [Oh]
([ เว็น นาย ] [ โอ ])
[When] Yeah
([ เว็น ] เย่)
[When I] That’s right, baby [Oh] get nasty
([ เว็น นาย ] แด้ท ไร๊ท , เบ๊บี้ [ โอ ] เก็ท นาซทิ)
But I thought that’s the way you like that [Oh]
(บั๊ท ไอ ธอท แด้ท เดอะ เวย์ ยู ไล๊ค แดท [ โอ ])
[When] See, I understand
([ เว็น ] ซี , ไอ อั๊นเด้อรสแทนด)
[When I] [Oh] And you understand that I
([ เว็น นาย ] [ โอ ] แอนด์ ยู อั๊นเด้อรสแทนด แดท ไอ)
[When]
([ เว็น ])
[When I] [Oh] Sometimes I just lose my mind and the freak
([ เว็น นาย ] [ โอ ] ซัมไทม์ ซาย จั๊สท ลู้ส มาย ไมนด์ แอนด์ เดอะ ฟรี๊ค)
[When I] Just comes on out of me
([ เว็น นาย ] จั๊สท คัม ออน เอ๊าท อ็อฝ มี)
Are you ready for this, baby
(อาร์ ยู เร๊ดี้ ฟอร์ ดิส , เบ๊บี้)
Come on, baby
(คัมมอน , เบ๊บี้)

When I give my love to you [Come on, baby], baby [Ooh, ooh, baby]
(เว็น นาย กี๊ฝ มาย ลัฝ ทู ยู [ คัมมอน , เบ๊บี้ ] , เบ๊บี้ [ อู้ , อู้ , เบ๊บี้ ])
I’ll show you what love can do [Baby, I won’t never, never, never, never do you wrong]
(อิลล โชว์ ยู ว๊อท ลัฝ แคน ดู [ เบ๊บี้ , ไอ ว็อนท เน๊เฝ่อร์ , เน๊เฝ่อร์ , เน๊เฝ่อร์ , เน๊เฝ่อร์ ดู ยู รอง ])
When I give my love to you [When I give my love to you, girl], baby [Ooh, ooh]
(เว็น นาย กี๊ฝ มาย ลัฝ ทู ยู [ เว็น นาย กี๊ฝ มาย ลัฝ ทู ยู , เกิร์ล ] , เบ๊บี้ [ อู้ , อู้ ])
I’ll show you [I’ll show you] what love can do [I’ll show you, baby, yes, I will]
(อิลล โชว์ ยู [ อิลล โชว์ ยู ] ว๊อท ลัฝ แคน ดู [ อิลล โชว์ ยู , เบ๊บี้ , เย็ซ , ไอ วิล ])

When I give my love to you [I’m gonna lay you down tonight]
(เว็น นาย กี๊ฝ มาย ลัฝ ทู ยู [ แอม กอนนะ เลย์ ยู เดาน ทูไน๊ท ])
[I’m gonna make you feel like nobody else could, baby]
([ แอม กอนนะ เม้ค ยู ฟีล ไล๊ค โนบอดี้ เอ๊ลส เคิด , เบ๊บี้ ])
I’ll show you what love can do [Come on, baby, let’s change positions, baby, whoa, baby]
(อิลล โชว์ ยู ว๊อท ลัฝ แคน ดู [ คัมมอน , เบ๊บี้ , เล็ท เช้งจํ โพซิ๊ชั่น , เบ๊บี้ , โว้ว , เบ๊บี้ ])
When I give my love to you [Baby, a-a-all day till the break of dawn]
(เว็น นาย กี๊ฝ มาย ลัฝ ทู ยู [ เบ๊บี้ , อะ อะ.-ออล เดย์ ทิลล์ เดอะ เบร๊ค อ็อฝ ดอว์น ])
I’ll show you [Ooh, baby] what love can do [All I wanna do is come in and out]
(อิลล โชว์ ยู [ อู้ , เบ๊บี้ ] ว๊อท ลัฝ แคน ดู [ ออล ไอ วอนนา ดู อีส คัม อิน แอนด์ เอ๊าท ])

When I give my love to you [Out and in, ha-ha, in and out, I’m givin’ my love to you]
(เว็น นาย กี๊ฝ มาย ลัฝ ทู ยู [ เอ๊าท แอนด์ อิน , ฮา ฮา , อิน แอนด์ เอ๊าท , แอม กีฝอิน มาย ลัฝ ทู ยู ])
When I give my love to you [You won’t want nobody else]
(เว็น นาย กี๊ฝ มาย ลัฝ ทู ยู [ ยู ว็อนท ว้อนท โนบอดี้ เอ๊ลส ])
When I give my love to you [Yeah, baby, ooh…I’ll give you my love to you]
(เว็น นาย กี๊ฝ มาย ลัฝ ทู ยู [ เย่ , เบ๊บี้ , อู้ อิลล กี๊ฝ ยู มาย ลัฝ ทู ยู ])
When I give my love to you [Baby, baby, ooh, ooh, hoo…]
(เว็น นาย กี๊ฝ มาย ลัฝ ทู ยู [ เบ๊บี้ , เบ๊บี้ , อู้ , อู้ , ฮู ])

When I give my love to you [I’m givin’ my love]
(เว็น นาย กี๊ฝ มาย ลัฝ ทู ยู [ แอม กีฝอิน มาย ลัฝ ])
When I give my love to you [I’m givin’ my love]
(เว็น นาย กี๊ฝ มาย ลัฝ ทู ยู [ แอม กีฝอิน มาย ลัฝ ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง When I Give My Love คำอ่านไทย Keith Sweat

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น