เนื้อเพลง See Me Through / Soldier of Fortune / Thank You Falettinme Be Mice Elf Agai คำอ่านไทย Van Morrison

Announcer:
( แอ็นเนานเซอะ :)
‘Let’s welcome Mr. Van Morrison back to the stage’
(เล็ท เว้ลคั่ม มีซเทอะ แฝน มอร์ริซัน แบ็ค ทู เดอะ สเท๊จ)
‘Van Morrison’
(แฝน มอร์ริซัน)

[applause]
([ แอ็พลอส ])

Feel like I can’t get over
(ฟีล ไล๊ค ไก แค็นท เก็ท โอ๊เฝ่อร)
Solid White Cliffs of Dover
(โซ๊หลิด ไว๊ท คลิฟ อ็อฝ Dover)
When I don’t know what to do, baby
(เว็น นาย ด้อนท์ โนว์ ว๊อท ทู ดู , เบ๊บี้)
Why don’t you see me through?
(วาย ด้อนท์ ยู ซี มี ทรู)

When I’ve been too long in the storm
(เว็น แอฝ บีน ทู ลอง อิน เดอะ สทอร์ม)
Feel so sad and forlorn
(ฟีล โซ แซ้ด แอนด์ เฟาะลอน)
Perhaps I’m counting on you
(เพอร์แฮพส์ แอม เค๊าติง ออน ยู)
To see me through
(ทู ซี มี ทรู)

When I think of the Dear Rugged Cross
(เว็น นาย ทริ๊งค อ็อฝ เดอะ เดียร์ รักกิด ครอสสํ)
Where the Dear Saviour gave his all
(แวร์ เดอะ เดียร์ เซฝเยอะ เกฝ ฮิส ซอร์)
Feel like on our romance is gone
(ฟีล ไล๊ค ออน เอ๊า โรแม๊นซ์ อีส กอน)
Baby, to see me through
(เบ๊บี้ , ทู ซี มี ทรู)

See me through days of wine, wine and roses
(ซี มี ทรู เดย์ อ็อฝ ไวน์ , ไวน์ แอนด์ โรส)
Ooh, why don’t you see me through one day?
(อู้ , วาย ด้อนท์ ยู ซี มี ทรู วัน เดย์)
One day at a time
(วัน เดย์ แอ็ท ดา ไทม์)
And I’m already stoned
(แอนด์ แอม ออลเร๊ดี้ สโทน)
My cup is full but it’s so empty inside
(มาย คัพ อีส ฟูล บั๊ท อิทซ โซ เอ๊มพที่ อิ๊นไซด์)
Why don’t you see what you can do?
(วาย ด้อนท์ ยู ซี ว๊อท ยู แคน ดู)

Pencil me in, yeah
(เพ๊นซิ่ล มี อิน , เย่)
Pencil me in, yeah
(เพ๊นซิ่ล มี อิน , เย่)

[Instrumental & horn solo]
([ อินซทรุเมนแท็ล & ฮอร์น โซ๊โล่ ])

See me through the days of wine, wine, wine
(ซี มี ทรู เดอะ เดย์ อ็อฝ ไวน์ , ไวน์ , ไวน์)
And sad faded roses, yeah
(แอนด์ แซ้ด แฟ็ด โรส , เย่)
Yeah, why don’t you see me through
(เย่ , วาย ด้อนท์ ยู ซี มี ทรู)
Just one day?
(จั๊สท วัน เดย์)
One sweet day at a time
(วัน สวี้ท เดย์ แอ็ท ดา ไทม์)
Let it ro-oll
(เล็ท ดิธ ro oll)
See what you can do
(ซี ว๊อท ยู แคน ดู)

Bright lights, big city ain’t new, Oh!
(ไบร๊ท ไล๊ท , บิ๊ก ซิ๊ที่ เอน นิว , โอ !)
Need a shot-a rhythm an’ blues
(นี๊ด อะ ฌ็อท ดา ริธึ่ม แอน บลู)
Rhythm an’ blues, yeah
(ริธึ่ม แอน บลู , เย่)

[Soldier of fortune]
([ โซ๊ลเจ้อร์ อ็อฝ ฟ๊อร์จูน ])
This is a some day, yeah
(ดิส ซิส ซา ซัม เดย์ , เย่)
[Soldier of fortune]
([ โซ๊ลเจ้อร์ อ็อฝ ฟ๊อร์จูน ])
An’ this is one day
(แอน ดิส ซิส วัน เดย์)
[Some day, all day]
([ ซัม เดย์ , ออล เดย์ ])

Might be a Friday mornin’
(ไมท บี อะ ฟไรดิ มอร์นิน)
[Some day, all day]
([ ซัม เดย์ , ออล เดย์ ])
I have to make my get-a-way
(ไอ แฮ็ฝ ทู เม้ค มาย เก็ท ดา เวย์)
[Some day, all day]
([ ซัม เดย์ , ออล เดย์ ])
One day at a time
(วัน เดย์ แอ็ท ดา ไทม์)
[Some day, all day]
([ ซัม เดย์ , ออล เดย์ ])

I’m a soldier of fortune
(แอม มา โซ๊ลเจ้อร์ อ็อฝ ฟ๊อร์จูน)
Soldier, alright, of fortune, I’m alright
(โซ๊ลเจ้อร์ , ออลไร๊ท , อ็อฝ ฟ๊อร์จูน , แอม ออลไร๊ท)
Soldier of fortune
(โซ๊ลเจ้อร์ อ็อฝ ฟ๊อร์จูน)
Soldier [of fortune]
(โซ๊ลเจ้อร์ [ อ็อฝ ฟ๊อร์จูน ])

I’m a [soldier of fortune]
(แอม มา [ โซ๊ลเจ้อร์ อ็อฝ ฟ๊อร์จูน ])
[Soldier of fortune]
([ โซ๊ลเจ้อร์ อ็อฝ ฟ๊อร์จูน ])
[I’m a soldier of fortune]
([ แอม มา โซ๊ลเจ้อร์ อ็อฝ ฟ๊อร์จูน ])
[Soldier of fortune]
([ โซ๊ลเจ้อร์ อ็อฝ ฟ๊อร์จูน ])

My-my-my .44 so long, shout it
(มาย มาย มาย 44 โซ ลอง , เช๊าท ดิธ)
Makes my shoulder sore
(เม้ค มาย โช๊ลเด้อร์ โซ)
Well, well, my .44 so long, shout it
(เวลล , เวลล , มาย 44 โซ ลอง , เช๊าท ดิธ)
Makes my shoulder so sore
(เม้ค มาย โช๊ลเด้อร์ โซ โซ)

My-my-my .44 so long, shout it
(มาย มาย มาย 44 โซ ลอง , เช๊าท ดิธ)
Makes my shoulder so sore-a
(เม้ค มาย โช๊ลเด้อร์ โซ โซ อะ)
Well, well my .44 so long an’
(เวลล , เวลล มาย 44 โซ ลอง แอน)
Makes my shoulder sore
(เม้ค มาย โช๊ลเด้อร์ โซ)

My-my-my .44 so long
(มาย มาย มาย 44 โซ ลอง)
Makes my shoulder sore
(เม้ค มาย โช๊ลเด้อร์ โซ)
Well, well, my .44 so long, yeah, baby
(เวลล , เวลล , มาย 44 โซ ลอง , เย่ , เบ๊บี้)
Makes my shoulder sore
(เม้ค มาย โช๊ลเด้อร์ โซ)

[Instrumental & sax]
([ อินซทรุเมนแท็ล & แซ็คซ ])

[My, my, .44 so long]
([ มาย , มาย , 44 โซ ลอง ])
[Makes my shoulder sore]
([ เม้ค มาย โช๊ลเด้อร์ โซ ])
[Well, well, my .44 so long]
([ เวลล , เวลล , มาย 44 โซ ลอง ])
[Makes my shoulder sore]
([ เม้ค มาย โช๊ลเด้อร์ โซ ])

[Well, well my .44 so long an’ it]
([ เวลล , เวลล มาย 44 โซ ลอง แอน หนิด ])
[Makes my shoulder sore]
([ เม้ค มาย โช๊ลเด้อร์ โซ ])
[Well, well my .44 so long]
([ เวลล , เวลล มาย 44 โซ ลอง ])
[Makes my shoulder sore]
([ เม้ค มาย โช๊ลเด้อร์ โซ ])

[Well, well my .44 so long, oh an’ it]
([ เวลล , เวลล มาย 44 โซ ลอง , โอ แอน หนิด ])
[Makes my shoulder sore]
([ เม้ค มาย โช๊ลเด้อร์ โซ ])
[Well, well my .44 so long
([ เวลล , เวลล มาย 44 โซ ลอง)
[Makes my shoulder sore]
([ เม้ค มาย โช๊ลเด้อร์ โซ ])

[Well, my ‘shoulder’s’ so long]
([ เวลล , มาย โช๊ลเด้อร์ โซ ลอง ])
[Makes my shoulder sore]
([ เม้ค มาย โช๊ลเด้อร์ โซ ])

[Van:]
([ แฝน : ])
‘Candy Dulfer, one more time, yeah’
(แค๊นดี้ Dulfer , วัน โม ไทม์ , เย่)

[applause]
([ แอ็พลอส ])

Get your coat
(เก็ท ยุร โค๊ท)
Get your hat
(เก็ท ยุร แฮ็ท)
Get on your gloves
(เก็ท ออน ยุร กลัฝ)
Goin’ up that mountainside
(โกอิน อั๊พ แดท แมวเทินไซต์)
Where the water runs, yeah
(แวร์ เดอะ ว๊อเท่อร รัน , เย่)
Crystal clear
(ครีซแท็ล เคลียร์)

[Soldier of fortune]
([ โซ๊ลเจ้อร์ อ็อฝ ฟ๊อร์จูน ])
Goin’ up that mountainside
(โกอิน อั๊พ แดท แมวเทินไซต์)
Where the water runs in
(แวร์ เดอะ ว๊อเท่อร รัน ซิน)
[Soldier of fortune]
([ โซ๊ลเจ้อร์ อ็อฝ ฟ๊อร์จูน ])
Crystal clear
(ครีซแท็ล เคลียร์)
[Soldier of fortune]
([ โซ๊ลเจ้อร์ อ็อฝ ฟ๊อร์จูน ])
[Soldier of fortune]
([ โซ๊ลเจ้อร์ อ็อฝ ฟ๊อร์จูน ])

I’ve got a house on the hill
(แอฝ ก็อท ดา เฮ้าส ออน เดอะ ฮิลล์)
I got it, money in the bank
(ไอ ก็อท ดิธ , มั๊นนี่ อิน เดอะ แบ๊งค)
I got it, cars in the driveway
(ไอ ก็อท ดิธ , คารํ ซิน เดอะ ดายเวย์)
A colored t.v’s
(อะ คัลเออะ ที vs)
An’ a mobile phones
(แอน อะ โม๊บายล์ โฟน)
An’ a computer program
(แอน อะ ค็อมพยูทเออะ พโรกแร็ม)

An’ a house on the hill
(แอน อะ เฮ้าส ออน เดอะ ฮิลล์)
An’ a money in the bank
(แอน อะ มั๊นนี่ อิน เดอะ แบ๊งค)
An’ a cars in the driveway
(แอน อะ คารํ ซิน เดอะ ดายเวย์)
An’ colored t.v.’s
(แอน คัลเออะ ที วี เอส)
An’ mobile phones
(แอน โม๊บายล์ โฟน)
An’ computer program, yeah
(แอน ค็อมพยูทเออะ พโรกแร็ม , เย่)

You will tell me
(ยู วิล เทลล มี)
Tell me, baby
(เทลล มี , เบ๊บี้)
Tell me, baby
(เทลล มี , เบ๊บี้)
How come-a?
(ฮาว คัม อะ)
How come?
(ฮาว คัม)
We’re still on the chain gang?
(เวีย สทิลล ออน เดอะ เชน แก๊ง)
We’re still on the chain gang?
(เวีย สทิลล ออน เดอะ เชน แก๊ง)

Lift that barge boy, tote that bale!
(ลิฟท แดท บาจ บอย , tote แดท เบล !)
Still on the chain gang
(สทิลล ออน เดอะ เชน แก๊ง)
We’re still on the chain gang
(เวีย สทิลล ออน เดอะ เชน แก๊ง)
Black brother [black brother]
(แบล๊ค บร๊าเท่อรํ [ แบล๊ค บร๊าเท่อรํ ])

Still on the chain gang
(สทิลล ออน เดอะ เชน แก๊ง)
Black brother [black brother]
(แบล๊ค บร๊าเท่อรํ [ แบล๊ค บร๊าเท่อรํ ])
Still on the chain gang
(สทิลล ออน เดอะ เชน แก๊ง)
Black brother [black brother]
(แบล๊ค บร๊าเท่อรํ [ แบล๊ค บร๊าเท่อรํ ])

The chain gang [chain gang]
(เดอะ เชน แก๊ง [ เชน แก๊ง ])
Black brother [black brother]
(แบล๊ค บร๊าเท่อรํ [ แบล๊ค บร๊าเท่อรํ ])
Chain gang [chain gange chain]
(เชน แก๊ง [ เชน gange เชน ])
Black brother [black brother]
(แบล๊ค บร๊าเท่อรํ [ แบล๊ค บร๊าเท่อรํ ])

[Still on the chain gang]
([ สทิลล ออน เดอะ เชน แก๊ง ])
[We’re still on the chain gang]
([ เวอ สทิลล ออน เดอะ เชน แก๊ง ])
[We’re still on the chain gang, yeah]
([ เวอ สทิลล ออน เดอะ เชน แก๊ง , เย่ ])
[Still on the chain gang]
([ สทิลล ออน เดอะ เชน แก๊ง ])

[We’re still on the chain gang]
([ เวอ สทิลล ออน เดอะ เชน แก๊ง ])
[We’re still on the chain gang]
([ เวอ สทิลล ออน เดอะ เชน แก๊ง ])
[Still on the chain gang]
([ สทิลล ออน เดอะ เชน แก๊ง ])
[We’re still on the chain gang]
([ เวอ สทิลล ออน เดอะ เชน แก๊ง ])

[Still on the chain gang]
([ สทิลล ออน เดอะ เชน แก๊ง ])
[We’re still on the chain gang, yeah]
([ เวอ สทิลล ออน เดอะ เชน แก๊ง , เย่ ])
[Still on the chain gang]
([ สทิลล ออน เดอะ เชน แก๊ง ])
[We’re still on the chain gang, yeah]
([ เวอ สทิลล ออน เดอะ เชน แก๊ง , เย่ ])
[Still on the chain gang]
([ สทิลล ออน เดอะ เชน แก๊ง ])
[We’re still on the chain gang, yeah]
([ เวอ สทิลล ออน เดอะ เชน แก๊ง , เย่ ])

Goin’ up that mountain
(โกอิน อั๊พ แดท เม๊าเท่น)
Where the water runs crystal clear
(แวร์ เดอะ ว๊อเท่อร รัน ครีซแท็ล เคลียร์)
Look down on the city
(ลุ๊ค เดาน ออน เดอะ ซิ๊ที่)
Way down below at it
(เวย์ เดาน บีโลว์ แอ็ท ดิธ)
Way down on the city
(เวย์ เดาน ออน เดอะ ซิ๊ที่)
Down below at it
(เดาน บีโลว์ แอ็ท ดิธ)

[breathes in, breathes out]
([ บรีฑ ซิน , บรีฑ เอ๊าท ])
[breathes in, breathes out]
([ บรีฑ ซิน , บรีฑ เอ๊าท ])
[breathes in]
([ บรีฑ ซิน ])

[whispers]
([ วิสเพ่อร์ ])
It’s cool, clear and bright
(อิทซ คูล , เคลียร์ แอนด์ ไบร๊ท)
Always the mornin’
(ออลเว เดอะ มอร์นิน)
It’s cool, clear, bright
(อิทซ คูล , เคลียร์ , ไบร๊ท)

Crystal mornin’
(ครีซแท็ล มอร์นิน)
Turn around, oh
(เทิร์น อะราวนฺดฺ , โอ)
Turn around
(เทิร์น อะราวนฺดฺ)
Head on my shoulder
(เฮด ออน มาย โช๊ลเด้อร์)

And you said:
(แอนด์ ยู เซ็ด :)

I wanna thank you Falettinme Be Mice Elf Agin
(ไอ วอนนา แธ๊งค์ ยู Falettinme บี ไมซ เอ็ลฟ Agin)

[applause]
([ แอ็พลอส ])

I wanna thank you Falettinme Be Mice Elf Agin
(ไอ วอนนา แธ๊งค์ ยู Falettinme บี ไมซ เอ็ลฟ Agin)

Thank you, baby!
(แธ๊งค์ ยู , เบ๊บี้ !)
[Thank you, baby!]
([ แธ๊งค์ ยู , เบ๊บี้ ! ])

I wanna thank you Falettinme Be Mice Elf Agin
(ไอ วอนนา แธ๊งค์ ยู Falettinme บี ไมซ เอ็ลฟ Agin)
Thank you, baby!]
(แธ๊งค์ ยู , เบ๊บี้ ! ])
[Thank you, baby!]
([ แธ๊งค์ ยู , เบ๊บี้ ! ])

[I wanna thank you Falettinme Be Mice Elf Agin]
([ ไอ วอนนา แธ๊งค์ ยู Falettinme บี ไมซ เอ็ลฟ Agin ])
[Thank you, baby!]
([ แธ๊งค์ ยู , เบ๊บี้ ! ])

[Instrumental to end]
([ อินซทรุเมนแท็ล ทู เอ็นด ])

[loud applause]
([ เลาด แอ็พลอส ])

Yeah!
(เย่ !)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง See Me Through / Soldier of Fortune / Thank You Falettinme Be Mice Elf Agai คำอ่านไทย Van Morrison

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น