เนื้อเพลง Euroboy คำอ่านไทย Pet Shop Boys

[Viva viva viva viva]
( [ ฝีฝะ ฝีฝะ ฝีฝะ ฝีฝะ ])
[Viva viva viva viva]
([ ฝีฝะ ฝีฝะ ฝีฝะ ฝีฝะ ])
[Viva viva viva viva]
([ ฝีฝะ ฝีฝะ ฝีฝะ ฝีฝะ ])
[Viva viva viva viva]
([ ฝีฝะ ฝีฝะ ฝีฝะ ฝีฝะ ])

[Viva viva viva viva] You’re a Euroboy
([ ฝีฝะ ฝีฝะ ฝีฝะ ฝีฝะ ] ยัวร์ อะ Euroboy)
[Viva viva viva viva] You’re a Euroboy
([ ฝีฝะ ฝีฝะ ฝีฝะ ฝีฝะ ] ยัวร์ อะ Euroboy)
[Viva viva viva viva] You’re a Euroboy
([ ฝีฝะ ฝีฝะ ฝีฝะ ฝีฝะ ] ยัวร์ อะ Euroboy)
[Viva viva viva viva] You’re a Euroboy
([ ฝีฝะ ฝีฝะ ฝีฝะ ฝีฝะ ] ยัวร์ อะ Euroboy)

[Viva viva viva viva] You’re a Euroboy [Euroboy]
([ ฝีฝะ ฝีฝะ ฝีฝะ ฝีฝะ ] ยัวร์ อะ Euroboy [ Euroboy ])
[Viva viva viva viva] You’re a Euroboy [Euroboy]
([ ฝีฝะ ฝีฝะ ฝีฝะ ฝีฝะ ] ยัวร์ อะ Euroboy [ Euroboy ])
[Viva viva viva viva] You’re a Euroboy [Euroboy]
([ ฝีฝะ ฝีฝะ ฝีฝะ ฝีฝะ ] ยัวร์ อะ Euroboy [ Euroboy ])
[Viva viva viva viva] You’re a Euroboy [Euroboy]
([ ฝีฝะ ฝีฝะ ฝีฝะ ฝีฝะ ] ยัวร์ อะ Euroboy [ Euroboy ])

[Viva viva viva viva] You want a lover, you want a new lover
([ ฝีฝะ ฝีฝะ ฝีฝะ ฝีฝะ ] ยู ว้อนท ดา ลัฝเออะ , ยู ว้อนท ดา นิว ลัฝเออะ)
[Viva viva viva viva] You want a lover, you want a new lover
([ ฝีฝะ ฝีฝะ ฝีฝะ ฝีฝะ ] ยู ว้อนท ดา ลัฝเออะ , ยู ว้อนท ดา นิว ลัฝเออะ)
[Viva viva viva viva] You want a lover, you want a new lover
([ ฝีฝะ ฝีฝะ ฝีฝะ ฝีฝะ ] ยู ว้อนท ดา ลัฝเออะ , ยู ว้อนท ดา นิว ลัฝเออะ)
[Viva viva viva viva] You want a lover, you want a new lover
([ ฝีฝะ ฝีฝะ ฝีฝะ ฝีฝะ ] ยู ว้อนท ดา ลัฝเออะ , ยู ว้อนท ดา นิว ลัฝเออะ)

[Viva viva viva viva] You want a lover
([ ฝีฝะ ฝีฝะ ฝีฝะ ฝีฝะ ] ยู ว้อนท ดา ลัฝเออะ)
[Viva viva viva viva] You want a new lover
([ ฝีฝะ ฝีฝะ ฝีฝะ ฝีฝะ ] ยู ว้อนท ดา นิว ลัฝเออะ)
[Viva viva viva viva] You want a lover
([ ฝีฝะ ฝีฝะ ฝีฝะ ฝีฝะ ] ยู ว้อนท ดา ลัฝเออะ)
[Viva viva viva viva] You want a new lover
([ ฝีฝะ ฝีฝะ ฝีฝะ ฝีฝะ ] ยู ว้อนท ดา นิว ลัฝเออะ)

You was my lover, you want my love now
(ยู วอส มาย ลัฝเออะ , ยู ว้อนท มาย ลัฝ นาว)
You was my lover, you want my love now
(ยู วอส มาย ลัฝเออะ , ยู ว้อนท มาย ลัฝ นาว)
You was my lover, you want my love now
(ยู วอส มาย ลัฝเออะ , ยู ว้อนท มาย ลัฝ นาว)
You was my lover, you want my love now
(ยู วอส มาย ลัฝเออะ , ยู ว้อนท มาย ลัฝ นาว)

[Viva viva viva viva]
([ ฝีฝะ ฝีฝะ ฝีฝะ ฝีฝะ ])
[Viva viva viva viva]
([ ฝีฝะ ฝีฝะ ฝีฝะ ฝีฝะ ])
[Viva viva viva viva]
([ ฝีฝะ ฝีฝะ ฝีฝะ ฝีฝะ ])
[Viva viva viva viva]
([ ฝีฝะ ฝีฝะ ฝีฝะ ฝีฝะ ])

[Aaaaaaaaaaaaaaahhhhhhhhhhhhhhh]
([ Aaaaaaaaaaaaaaahhhhhhhhhhhhhhh ])

[Viva viva viva viva]
([ ฝีฝะ ฝีฝะ ฝีฝะ ฝีฝะ ])
[Viva viva viva viva]
([ ฝีฝะ ฝีฝะ ฝีฝะ ฝีฝะ ])
[Viva viva viva viva]
([ ฝีฝะ ฝีฝะ ฝีฝะ ฝีฝะ ])
[Viva viva viva viva]
([ ฝีฝะ ฝีฝะ ฝีฝะ ฝีฝะ ])

You’re a Euroboy
(ยัวร์ อะ Euroboy)
You’re a Euroboy
(ยัวร์ อะ Euroboy)
You’re a Euroboy
(ยัวร์ อะ Euroboy)
You’re a Euroboy
(ยัวร์ อะ Euroboy)

[Viva viva viva viva] You’re a Euroboy [Euroboy]
([ ฝีฝะ ฝีฝะ ฝีฝะ ฝีฝะ ] ยัวร์ อะ Euroboy [ Euroboy ])
[Viva viva viva viva] You’re a Euroboy [Euroboy]
([ ฝีฝะ ฝีฝะ ฝีฝะ ฝีฝะ ] ยัวร์ อะ Euroboy [ Euroboy ])
[Viva viva viva viva] You’re a Euroboy
([ ฝีฝะ ฝีฝะ ฝีฝะ ฝีฝะ ] ยัวร์ อะ Euroboy)
[Viva viva viva viva] You’re a Euroboy
([ ฝีฝะ ฝีฝะ ฝีฝะ ฝีฝะ ] ยัวร์ อะ Euroboy)

[Viva viva viva viva] You want a lover, you want a new lover
([ ฝีฝะ ฝีฝะ ฝีฝะ ฝีฝะ ] ยู ว้อนท ดา ลัฝเออะ , ยู ว้อนท ดา นิว ลัฝเออะ)
[Viva viva viva viva] You want a lover, you want a new lover
([ ฝีฝะ ฝีฝะ ฝีฝะ ฝีฝะ ] ยู ว้อนท ดา ลัฝเออะ , ยู ว้อนท ดา นิว ลัฝเออะ)
[Viva viva viva viva] You want a lover, you want a new lover
([ ฝีฝะ ฝีฝะ ฝีฝะ ฝีฝะ ] ยู ว้อนท ดา ลัฝเออะ , ยู ว้อนท ดา นิว ลัฝเออะ)
[Viva viva viva viva] You want a lover, you want a new lover
([ ฝีฝะ ฝีฝะ ฝีฝะ ฝีฝะ ] ยู ว้อนท ดา ลัฝเออะ , ยู ว้อนท ดา นิว ลัฝเออะ)

[Viva viva viva viva] You want a lover
([ ฝีฝะ ฝีฝะ ฝีฝะ ฝีฝะ ] ยู ว้อนท ดา ลัฝเออะ)
[Viva viva viva viva] You want a new lover
([ ฝีฝะ ฝีฝะ ฝีฝะ ฝีฝะ ] ยู ว้อนท ดา นิว ลัฝเออะ)
[Viva viva viva viva] You want a lover
([ ฝีฝะ ฝีฝะ ฝีฝะ ฝีฝะ ] ยู ว้อนท ดา ลัฝเออะ)
[Viva viva viva viva] You want a new lover [Euroboy]
([ ฝีฝะ ฝีฝะ ฝีฝะ ฝีฝะ ] ยู ว้อนท ดา นิว ลัฝเออะ [ Euroboy ])

[Viva viva viva viva]
([ ฝีฝะ ฝีฝะ ฝีฝะ ฝีฝะ ])
You was my lover, you want my love now
(ยู วอส มาย ลัฝเออะ , ยู ว้อนท มาย ลัฝ นาว)
[Viva viva viva viva]
([ ฝีฝะ ฝีฝะ ฝีฝะ ฝีฝะ ])
You was my lover, you want my love now
(ยู วอส มาย ลัฝเออะ , ยู ว้อนท มาย ลัฝ นาว)
[Viva viva viva viva]
([ ฝีฝะ ฝีฝะ ฝีฝะ ฝีฝะ ])
You was my lover, you want my love now
(ยู วอส มาย ลัฝเออะ , ยู ว้อนท มาย ลัฝ นาว)
[Viva viva viva viva]
([ ฝีฝะ ฝีฝะ ฝีฝะ ฝีฝะ ])
You was my lover, you want my love now
(ยู วอส มาย ลัฝเออะ , ยู ว้อนท มาย ลัฝ นาว)

[Viva viva viva viva] Euroboy
([ ฝีฝะ ฝีฝะ ฝีฝะ ฝีฝะ ] Euroboy)
[Viva viva viva viva] Euroboy
([ ฝีฝะ ฝีฝะ ฝีฝะ ฝีฝะ ] Euroboy)
[Viva viva viva viva] Euroboy
([ ฝีฝะ ฝีฝะ ฝีฝะ ฝีฝะ ] Euroboy)
[Viva viva viva viva] Euroboy
([ ฝีฝะ ฝีฝะ ฝีฝะ ฝีฝะ ] Euroboy)

[Euroboy he he he he he he]
([ Euroboy ฮี ฮี ฮี ฮี ฮี ฮี ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Euroboy คำอ่านไทย Pet Shop Boys

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น