เนื้อเพลง The Ballad of Frankie Lee and Judas Priest คำอ่านไทย Bob Dylan

by Bob Dylan
( บาย บ็อบ ดายแลน)

Well, Frankie Lee and Judas Priest,
(เวลล , เฟรงคี ลี แอนด์ จูดา พรีซท ,)
They were the best of friends.
(เด เวอ เดอะ เบ๊สท์ อ็อฝ เฟรน)
So when Frankie Lee needed money one day,
(โซ เว็น เฟรงคี ลี นี๊ด มั๊นนี่ วัน เดย์ ,)
Judas quickly pulled out a roll of tens
(จูดา ควีคลิ พูลล เอ๊าท ดา โรลล อ็อฝ เท็น)
And placed them on a footstool
(แอนด์ เพลส เด็ม ออน อะ footstool)
Just above the plotted plain,
(จั๊สท อะโบ๊ฝ เดอะ พอเดด เพลน ,)
Sayin’, ” Take your pick, Frankie Boy,
(เซย์อิน , ” เท้ค ยุร พิค , เฟรงคี บอย ,)
My loss will be your gain. ”
(มาย โรซ วิล บี ยุร เกน “)

Well, Frankie Lee, he sat right down
(เวลล , เฟรงคี ลี , ฮี แซ็ท ไร๊ท เดาน)
And put his fingers to his chin,
(แอนด์ พุท ฮิส ฟิ๊งเก้อร ทู ฮิส ชิน ,)
But with the cold eyes of Judas on him,
(บั๊ท วิธ เดอะ โคลด์ อาย อ็อฝ จูดา ออน ฮิม ,)
His head began to spin.
(ฮิส เฮด บิแกน ทู สพิน)
” Would ya please not stare at me like that, ” he said,
(” เวิด ยา พลีซ น็อท สแทร์ แอ็ท มี ไล๊ค แดท , ” ฮี เซ็ด ,)
” It’s just my foolish pride,
(” อิทซ จั๊สท มาย ฟูลอิฌ ไพรด์ ,)
But sometimes a man must be alone
(บั๊ท ซัมไทม์ ซา แมน มัสท์ บี อะโลน)
And this is no place to hide. ”
(แอนด์ ดิส ซิส โน เพลส ทู ไฮด์ “)

Well, Judas, he just winked and said,
(เวลล , จูดา , ฮี จั๊สท วิงค แอนด์ เซ็ด ,)
” All right, I’ll leave you here,
(” ออล ไร๊ท , อิลล ลี๊ฝ ยู เฮียร ,)
But you’d better hurry up and choose
(บั๊ท ยูต เบ๊ทเท่อร์ เฮ๊อร์รี่ อั๊พ แอนด์ ชู๊ส)
Which of those bills you want,
(วิช อ็อฝ โฑส บิลล์ ยู ว้อนท ,)
Before they all disappear. ”
(บีฟอร์ เด ออล ดิสแอ๊พเพียร์ “)
” I’m gonna start my pickin’ right now,
(” แอม กอนนะ สท๊าร์ท มาย พิกคิน ไร๊ท นาว ,)
Just tell me where you’ll be. ”
(จั๊สท เทลล มี แวร์ โยว บี “)

Judas pointed down the road
(จูดา พ๊อยท์ เดาน เดอะ โร้ด)
And said, ” Eternity! ”
(แอนด์ เซ็ด , ” อิเทอนิทิ ! “)
” Eternity? ” said Frankie Lee,
(” อิเทอนิทิ ” เซ็ด เฟรงคี ลี ,)
With a voice as cold as ice.
(วิธ อะ ว๊อยซ์ แอส โคลด์ แอส ไอ๊ซ์)
” That’s right, ” said Judas Priest, ” Eternity,
(” แด้ท ไร๊ท , ” เซ็ด จูดา พรีซท , ” อิเทอนิทิ ,)
Though you might call it ‘Paradise.’ ”
(โธ ยู ไมท คอลลํ อิท พาราได๊ซ “)

” I don’t call it anything, ”
(” ไอ ด้อนท์ คอลลํ อิท เอนอิธิง , “)
Said Frankie Lee with a smile.
(เซ็ด เฟรงคี ลี วิธ อะ สไมล์)
” All right, ” said Judas Priest,
(” ออล ไร๊ท , ” เซ็ด จูดา พรีซท ,)
” I’ll see you after a while. ”
(” อิลล ซี ยู แอ๊ฟเท่อร รา ไวล์ “)

Well, Frankie Lee, he sat back down,
(เวลล , เฟรงคี ลี , ฮี แซ็ท แบ็ค เดาน ,)
Feelin’ low and mean,
(ฟีลิน โลว แอนด์ มีน ,)
When just then a passing stranger
(เว็น จั๊สท เด็น อะ พาซซิง ซทเรนเจอะ)
Burst upon the scene,
(เบิ๊ร์สท อุพอน เดอะ ซีน ,)
Saying, ” Are you Frankie Lee, the gambler,
(เซอิง , ” อาร์ ยู เฟรงคี ลี , เดอะ แกมบเลอะ ,)
Whose father is deceased?
(ฮูส ฟ๊าเท่อร อีส ดิซีซ)
Well, if you are,
(เวลล , อิ๊ฟ ยู อาร์ ,)
There’s a fellow callin’ you down the road
(แดร์ ซา เฟ๊ลโล่ว คอลลิน ยู เดาน เดอะ โร้ด)
And they say his name is Priest. ”
(แอนด์ เด เซย์ ฮิส เนม อีส พรีซท “)

” Oh, yes, he is my friend, ”
(” โอ , เย็ซ , ฮี อีส มาย เฟรน , “)
Said Frankie Lee in fright,
(เซ็ด เฟรงคี ลี อิน ไฟร๊ท ,)
” I do recall him very well,
(” ไอ ดู รีคอลล ฮิม เฝ๊รี่ เวลล ,)
In fact, he just left my sight. ”
(อิน แฟคท , ฮี จั๊สท เล๊ฟท มาย ไซ๊ท “)
” Yes, that’s the one, ” said the stranger,
(” เย็ซ , แด้ท ดิ วัน , ” เซ็ด เดอะ ซทเรนเจอะ ,)
As quiet as a mouse,
(แอส ไคว๊เอ้ท แอส ซา เม๊าส ,)
” Well, my message is, he’s down the road,
(” เวลล , มาย เม๊สเสจ อีส , อีส เดาน เดอะ โร้ด ,)
Stranded in a house. ”
(สแทรนด อิน อะ เฮ้าส “)

Well, Frankie Lee, he panicked,
(เวลล , เฟรงคี ลี , ฮี แพนอิคท ,)
He dropped ev’rything and ran
(ฮี ดร็อพ เอฟรี่ติง แอนด์ แร็น)
Until he came up to the spot
(อันทิล ฮี เคม อั๊พ ทู เดอะ สพอท)
Where Judas Priest did stand.
(แวร์ จูดา พรีซท ดิด สแทนด์)
” What kind of house is this, ” he said,
(” ว๊อท ไคนด์ อ็อฝ เฮ้าส อีส ดิส , ” ฮี เซ็ด ,)
” Where I have come to roam? ”
(” แวร์ ไอ แฮ็ฝ คัม ทู โรม “)
” It’s not a house, ” said Judas Priest,
(” อิทซ น็อท ดา เฮ้าส , ” เซ็ด จูดา พรีซท ,)
” It’s not a house . . . it’s a home. ”
(” อิทซ น็อท ดา เฮ้าส อิทซ ซา โฮม “)

Well, Frankie Lee, he trembled,
(เวลล , เฟรงคี ลี , ฮี เทมเบิล ,)
He soon lost all control
(ฮี ซูน ล็อซท ดอร์ คอนโทรล)
Over ev’rything which he had made
(โอ๊เฝ่อร เอฟรี่ติง วิช ฮี แฮ็ด เมด)
While the mission bells did toll.
(ไวล์ เดอะ มิ๊ชชั่น เบลล์ ดิด โทลล)
He just stood there staring
(ฮี จั๊สท ซทูด แดร์ ซแทริง)
At that big house as bright as any sun,
(แอ็ท แดท บิ๊ก เฮ้าส แอส ไบร๊ท แอส เอ๊นี่ ซัน ,)
With four and twenty windows
(วิธ โฟ แอนด์ ทเว้นที่ วิ๊นโด้ว)
And a woman’s face in ev’ry one.
(แอนด์ อะ วู๊แม่น เฟซ อิน เอวรี่ วัน)

Well, up the stairs ran Frankie Lee
(เวลล , อั๊พ เดอะ สแทร์ แร็น เฟรงคี ลี)
With a soulful, bounding leap,
(วิธ อะ โซลฟุล , boundings ลี๊พ ,)
And, foaming at the mouth,
(แอนด์ , foamings แอ็ท เดอะ เม๊าธ ,)
He began to make his midnight creep.
(ฮี บิแกน ทู เม้ค ฮิส มิดไนท์ ครีพ)
For sixteen nights and days he raved,
(ฟอร์ ซิคซทีน ไน๊ท แซน เดย์ ฮี เรฝ ,)
But on the seventeenth he burst
(บั๊ท ออน เดอะ เซฝเอ็นทีนธ ฮี เบิ๊ร์สท)
Into the arms of Judas Priest,
(อิ๊นทู ดิ อาร์ม อ็อฝ จูดา พรีซท ,)
Which is where he died of thirst.
(วิช อีส แวร์ ฮี ดาย อ็อฝ เทริ๊สท)

No one tried to say a thing
(โน วัน ทไร ทู เซย์ อะ ทริง)
When they took him out in jest,
(เว็น เด ทุค ฮิม เอ๊าท อิน เจ็ซท ,)
Except, of course, the little neighbor boy
(เอ็กเซ๊พท , อ็อฝ คอร์ส , เดอะ ลิ๊ทเทิ่ล เนเบอะ บอย)
Who carried him to rest.
(ฮู แคร์รี่ ฮิม ทู เรสท)
And he just walked along, alone,
(แอนด์ ฮี จั๊สท ว๊อล์ค อะลอง , อะโลน ,)
With his guilt so well concealed,
(วิธ ฮิส กิ๊ลท โซ เวลล คอนซีล ,)
And muttered underneath his breath,
(แอนด์ มัทเทอะ อันเดอะนีธ ฮิส บรี๊ทฺรฺ ,)
” Nothing is revealed. ”
(” นัธอิง อีส รีฝีล “)

Well, the moral of the story,
(เวลล , เดอะ ม๊อรั่ล อ็อฝ เดอะ สท๊อรี่ ,)
The moral of this song,
(เดอะ ม๊อรั่ล อ็อฝ ดิส ซ็อง ,)
Is simply that one should never be
(อีส ซีมพลิ แดท วัน เชิด เน๊เฝ่อร์ บี)
Where one does not belong.
(แวร์ วัน โด น็อท บีลอง)
So when you see your neighbor carryin’ somethin’,
(โซ เว็น ยู ซี ยุร เนเบอะ แครี่ยิน ซัมติน ,)
Help him with his load,
(เฮ้ลพ ฮิม วิธ ฮิส โหลด ,)
And don’t go mistaking Paradise
(แอนด์ ด้อนท์ โก มิสเทคฺกิง พาราได๊ซ)
For that home across the road.
(ฟอร์ แดท โฮม อะคร๊อส เดอะ โร้ด)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง The Ballad of Frankie Lee and Judas Priest คำอ่านไทย Bob Dylan

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น