เนื้อเพลง The Sh*t Is Real (DJ Premier Remix) คำอ่านไทย Fat Joe

Yeah
( เย่)
This is goin’ out … to all the live motherf*ckers, knowhatumsayin’
(ดิส ซิส โกอิน เอ๊าท ทู ออล เดอะ ไล้ฝ motherf*ckers , knowhatumsayin)
All the real n*ggaz, Bronx, Brooklyn, Manhattan, Queens, California
(ออล เดอะ เรียล เอ็น *ggaz , บรอนซ , บรูกคิน , แมนแฮตัน , ควีน , แคลิฟอร์เนีย)
La Perla, Puerto Rico, whatever the f*ck you’re from, youknowhatumsayin’
(ลา Perla , เพิสโต รีโค , ฮว็อทเอฝเออะ เดอะ เอฟ *ck ยัวร์ ฟรอม , youknowhatumsayin)
Yeah
(เย่)

Verse One:
(เฝิซ วัน :)

This story takes place, back in the South Bronx
(ดิส สท๊อรี่ เท้ค เพลส , แบ็ค อิน เดอะ เซ๊าธ บรอนซ)
Where at the age of fourteen I was ready to knockin’ off punks [yeah!]
(แวร์ แอ็ท ดิ เอจ อ็อฝ โฟทีน นาย วอส เร๊ดี้ ทู นอคคิน ออฟฟ พรัค [ เย่ ! ])
And s*ckers were scared to death
(แอนด์ เอส *ckers เวอ ซคา ทู เด้ท)
Every time I walked by I hit them n*ggaz take their last breath [ahhh..]
(เอ๊เฝอร์รี่ ไทม์ ไอ ว๊อล์ค บาย ไอ ฮิท เด็ม เอ็น *ggaz เท้ค แดร์ ล๊าสท บรี๊ทฺรฺ [ อาห์ ])
See, I just didn’t give a f*ck
(ซี , ไอ จั๊สท ดิ๊นอิน กี๊ฝ อะ เอฟ *ck)
And if you had a seed skin, I let the bomba you was getting stuck [word!]
(แอนด์ อิ๊ฟ ยู แฮ็ด อะ ซี สกิน , ไอ เล็ท เดอะ bomba ยู วอส เกดดดิ้ง ซทัค [ เวิร์ด ! ])
That was the way it was
(แดท วอส เดอะ เวย์ อิท วอส)
One day I went to visit my aunt, and stuck up my cous
(วัน เดย์ ไอ เว็นท ทู ฝิ๊สิท มาย อั๊นท , แอนด์ ซทัค อั๊พ มาย cous)
See, something was f*cked up back then
(ซี , ซัมติง วอส เอฟ *cked อั๊พ แบ็ค เด็น)
No matter what the f*ck I did, I never had no ends
(โน แม๊ทเท่อร์ ว๊อท เดอะ เอฟ *ck ไอ ดิด , ไอ เน๊เฝ่อร์ แฮ็ด โน เอ็นด)
And my moms was on walfare
(แอนด์ มาย มัม วอส ออน walfare)
Aiyyo I knew I had a father, but the n*gga was never there
(เออายเอว ไอ นยู ไอ แฮ็ด อะ ฟ๊าเท่อร , บั๊ท เดอะ เอ็น *gga วอส เน๊เฝ่อร์ แดร์)
So what the f*ck was I had to do
(โซ ว๊อท เดอะ เอฟ *ck วอส ซาย แฮ็ด ทู ดู)
When sick and tired to bein’ the bummiest n*gga out the crew
(เว็น ซิ๊ค แอนด์ ไทร์ ทู บีนโพล เดอะ bummiest เอ็น *gga เอ๊าท เดอะ ครู)
I gotta get mine, I gotta get cash!
(ไอ กอททะ เก็ท ไมน์ , ไอ กอททะ เก็ท แค๊ช !)
I see an old man, I’m gonna rob him with the quick-fast
(ไอ ซี แอน โอลด์ แมน , แอม กอนนะ ร๊อบ ฮิม วิธ เดอะ ควิค ฟาสท)
Gimme your motherf*cking loot, popi
(กีมมิ ยุร motherf*คิง ลูท , popi)
I’m goin’ to get paid and can’t a damn thing stop me
(แอม โกอิน ทู เก็ท เพลด แอนด์ แค็นท ดา แดมนํ ทริง สท๊อพ มี)
See, I’m tired of this porsh*t
(ซี , แอม ไทร์ อ็อฝ ดิส porsh*ที)
And who the cops? Well they can s*ck my motherf*ckin’ d*ck!
(แอนด์ ฮู เดอะ ค็อพ เวลล เด แคน เอส *ck มาย motherf*ckin d*ck !)
Cause all them n*ggaz ever do is harass
(ค๊อส ออล เด็ม เอ็น *ggaz เอ๊เฝ่อร์ ดู อีส ฮาราสส)
That’s why I came glad when I heard somebody swooped that ass [*gunshot*]
(แด้ท วาย ไอ เคม แกล๊ด เว็น นาย เฮิด ซัมบอดี้ ซวูพ แดท อาซ [ *กันชอทพฺ * ])
Just to let ya know how I feel, word’em up
(จั๊สท ทู เล็ท ยา โนว์ ฮาว ไอ ฟีล , wordem อั๊พ)
The f*ckin’ sh*t is real
(เดอะ เอฟ *ckin ฌะ *ที อีส เรียล)

Chorus: [*background cuts ” Down on the real ” *]
(ค๊อรัส : [ *แบ็คกราว คัท ” เดาน ออน เดอะ เรียล ” * ])

Aiyyo its real
(เออายเอว อิทซ เรียล)
Aiyyo the sh*t is real
(เออายเอว เดอะ ฌะ *ที อีส เรียล)
The f*ckin sh*t is real
(เดอะ เอฟ *ckin ฌะ *ที อีส เรียล)
Aiyyo its real
(เออายเอว อิทซ เรียล)

Verse Two:
(เฝิซ ทู :)

Now I’m sixteen and there’s a brand new scene
(นาว แอม ซิคซทีน แอนด์ แดร์ ซา แบรนดฺ นิว ซีน)
I’m makin’ mad dupe, gettin’ paid off the dope fiends [word]
(แอม เมกิน แม้ด ดยูพ , เกดดิน เพลด ออฟฟ เดอะ โดพ ฟีนด [ เวิร์ด ])
*?Deep in sh*t?* the checkin order,
(* ดี๊พ อิน ฌะ *ที * เดอะ เชคกิน อ๊อร์เด้อร์ ,)
and my main man Tone was f*ckin everybody else’s daughter
(แอนด์ มาย เมน แมน โทน วอส เอฟ *ckin เอวี่บอดี้ เอ๊ลส ด๊อเท่อร์)
See everybody knew in town that Joe and Tone had sh*t locked down
(ซี เอวี่บอดี้ นยู อิน ทาวน์ แดท โจ แอนด์ โทน แฮ็ด ฌะ *ที ล๊อค เดาน)
And a n*gga wouldn’t test me
(แอนด์ อะ เอ็น *gga วูดดึ่น เทสท์ มี)
It seems like every other day the f*cking cops arrest me [yea!]
(อิท ซีม ไล๊ค เอ๊เฝอร์รี่ อ๊อเธ่อร์ เดย์ เดอะ เอฟ *คิง ค็อพ อะเร๊สท มี [ เย ! ])
But the sh*t would never stick
(บั๊ท เดอะ ฌะ *ที เวิด เน๊เฝ่อร์ สทิ๊ค)
I make one phone call and he’ll be out by quick
(ไอ เม้ค วัน โฟน คอลลํ แอนด์ เฮ็ลล บี เอ๊าท บาย ควิค)
Cause uncle Tan had my back
(ค๊อส อั๊งเคิ่ล แทน แฮ็ด มาย แบ็ค)
And now n*ggaz gettin’ jealous cause they know I’m livin’ fat
(แอนด์ นาว เอ็น *ggaz เกดดิน เจลอัซ ค๊อส เด โนว์ แอม ลีฝอิน แฟท)
Talkin sh*t around the way and over block
(ทอคกิ่น ฌะ *ที อะราวนฺดฺ เดอะ เวย์ แอนด์ โอ๊เฝ่อร บล๊อค)
But never in my face cause they knew I’d clap the glock
(บั๊ท เน๊เฝ่อร์ อิน มาย เฟซ ค๊อส เด นยู อาย คแล็พ เดอะ คล็อก)
And my crew is mad deep
(แอนด์ มาย ครู อีส แม้ด ดี๊พ)
I’m punchin crazy puerto rican, so why yo don’t sleep [word!]
(แอม พอนชิน คเรสิ เพิสโต rican , โซ วาย โย ด้อนท์ สลี๊พ [ เวิร์ด ! ])
And all you b*tch ass n*ggaz know the deal, check it out
(แอนด์ ออล ยู บี *tch อาซ เอ็น *ggaz โนว์ เดอะ ดีล , เช็ค อิท เอ๊าท)
The f*cking sh*t is real
(เดอะ เอฟ *คิง ฌะ *ที อีส เรียล)

Chorus
(ค๊อรัส)

Verse Three:
(เฝิซ ทรี :)

Let me let ya know why I made this song [why!?]
(เล็ท มี เล็ท ยา โนว์ วาย ไอ เมด ดิส ซ็อง [ วาย ! ])
Brothers can’t deal with the real, word is bond
(บร๊าเท่อรํ แค็นท ดีล วิธ เดอะ เรียล , เวิร์ด อีส บอนดฺ)
I’m sick and tired of these fake ass n*ggaz
(แอม ซิ๊ค แอนด์ ไทร์ อ็อฝ ฑิส เฟ้ค อาซ เอ็น *ggaz)
Sayin’ that they’re catchin’ bodies when they never pulled a trigga
(เซย์อิน แดท เดรว แคซชิน บอดีสฺ เว็น เด เน๊เฝ่อร์ พูลล อะ trigga)
I know ya style, I’ve seen it before
(ไอ โนว์ ยา สไทล์ , แอฝ ซีน หนิด บีฟอร์)
You wearin’ army suit, now you think you’re h*rdcore
(ยู เวียริน อามิ ซุ๊ท , นาว ยู ทริ๊งค ยัวร์ เฮส *rdcore)
Drinkin on your 40’s, smokin on your blunts
(ดริงคิน ออน ยุร 40s , สโมกิน ออน ยุร บลันท)
Then afford a chainsaw, yo there ho fronts ,yeah
(เด็น แอฟฟอร์ด อะ เชนซอร์ , โย แดร์ โฮ ฟร๊อนท , เย่)
You fakin’ the funk, kid
(ยู เฟกิน เดอะ ฟังค , คิด)
And you’d be *?kidnapped?* the ass if you ever did a f*cking bid
(แอนด์ ยูต บี * คิดนาบทฺ * ดิ อาซ อิ๊ฟ ยู เอ๊เฝ่อร์ ดิด อะ เอฟ *คิง บิด)
It’s time to separate the real from the phony
(อิทซ ไทม์ ทู เซ๊พาเหรท เดอะ เรียล ฟรอม เดอะ โฟนี)
The name is Fat Joe, punk, act like you know me
(เดอะ เนม อีส แฟท โจ , พรัค , แอ๊คท ไล๊ค ยู โนว์ มี)
I come from crypt with that ruff sh*t
(ไอ คัม ฟรอม คริพท วิธ แดท รัฟ ฌะ *ที)
Nowadays I can’t believe the *?bull/boo?* rappers come up with
(เนาอะเดส ซาย แค็นท บีลี๊ฝ เดอะ * บูลล /บู * แรพเพอ คัม อั๊พ วิธ)
And all y’all b*tch ass n*ggaz know the deal, check it out
(แอนด์ ออล ยอล บี *tch อาซ เอ็น *ggaz โนว์ เดอะ ดีล , เช็ค อิท เอ๊าท)
The f*ckin sh*t is real
(เดอะ เอฟ *ckin ฌะ *ที อีส เรียล)

Chorus
(ค๊อรัส)

Outro:
(เอ๊าโต :)

Word up!
(เวิร์ด อั๊พ !)
I wanna say peace to my peeps, the Beatnuts
(ไอ วอนนา เซย์ พี๊ซ ทู มาย พีพ , เดอะ Beatnuts)
Messengers Of Funk, strictly Roots
(เมซเซ็นเจอะ อ็อฝ ฟังค , ซทรีคลิ รู๊ท)
My man Four Flex, Zulu Nation
(มาย แมน โฟ ฟเล็คซ , สูลู เน๊ชั่น)
Jazzy J in the house
(แจสสิ เจ อิน เดอะ เฮ้าส)
Diamond D, the whole Diggin’ In The Crates crew
(ได๊ม่อนดํ ดี , เดอะ โฮล ดิคกิน อิน เดอะ คเรท ครู)
And rest in peace to my man Tony Montana
(แอนด์ เรสท อิน พี๊ซ ทู มาย แมน โทนี่ มอนเทนา)
Aiyo, I’m out, word is bond
(ไอโย , แอม เอ๊าท , เวิร์ด อีส บอนดฺ)
The sh*t is real
(เดอะ ฌะ *ที อีส เรียล)

[*Premier cuts ” Fat Joe’s in town ” *]
([ *พรี๊เหมี่ยร์ คัท ” แฟท โจ ซิน ทาวน์ ” * ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง The Sh*t Is Real (DJ Premier Remix) คำอ่านไทย Fat Joe

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น