เนื้อเพลง Back Up Off Me คำอ่านไทย Snoop Dogg feat Master P, Mr. Magic

[Mean Green]
( [ มีน กรีน ])
What’s up y’all? It’s the Mean-ster Green-ster
(ว๊อท อั๊พ ยอล อิทซ เดอะ มีน ซเทอะ กรีน ซเทอะ)
THIS should be played in residential neighborhoods
(ดิส เชิด บี เพลย์ อิน เรสิเดนแฌ็ล เนเบอะฮุด)
clubs, cars, at high volume
(คลับ , คารํ , แอ็ท ไฮฮ โฝ๊ลุ่ม)
Get [?] wodies, at high volume
(เก็ท [ ] wodies , แอ็ท ไฮฮ โฝ๊ลุ่ม)

[Master P – over Mean Green]
([ ม๊าสเต้อร์ พี โอ๊เฝ่อร มีน กรีน ])
UNNNNNGHHH! Where all my No Limit Soldiers at?
(UNNNNNGHHH ! แวร์ ออล มาย โน ลิ๊หมิท โซ๊ลเจ้อร์ แอ็ท)
WHAT? WHAT? WHAT? WHAT? Where y’all at?
(ว๊อท ว๊อท ว๊อท ว๊อท แวร์ ยอล แอ็ท)
WHAT? WHAT? WHAT? WHAT? [Throw ’em up, throw ’em up, throw ’em up]
(ว๊อท ว๊อท ว๊อท ว๊อท [ โธรว์ เอ็ม อั๊พ , โธรว์ เอ็ม อั๊พ , โธรว์ เอ็ม อั๊พ ])
WHAT? WHAT? WHAT? WHAT? [Get ’em up, get ’em up, get ’em up]
(ว๊อท ว๊อท ว๊อท ว๊อท [ เก็ท เอ็ม อั๊พ , เก็ท เอ็ม อั๊พ , เก็ท เอ็ม อั๊พ ])

[Chorus 2X: Master P]
([ ค๊อรัส 2X : ม๊าสเต้อร์ พี ])
I’m a Down South n*gga so F*CK Y’ALL N*GGAZ
(แอม มา เดาน เซ๊าธ เอ็น *gga โซ เอฟ *CK ยอล เอ็น *GGAZ)
I’m a West coast n*gga so F*CK Y’ALL N*GGAZ
(แอม มา เว๊สท โค้สท เอ็น *gga โซ เอฟ *CK ยอล เอ็น *GGAZ)
I’m a East coast n*gga so F*CK Y’ALL N*GGAZ
(แอม มา อี๊สท โค้สท เอ็น *gga โซ เอฟ *CK ยอล เอ็น *GGAZ)
I’m a Midwest n*gga so F*CK Y’ALL N*GGAZ
(แอม มา มิดเวส เอ็น *gga โซ เอฟ *CK ยอล เอ็น *GGAZ)

[Master P]
([ ม๊าสเต้อร์ พี ])
Rented gat in his ride, wodie throw ’em up high
(เร๊นท แกท อิน ฮิส ไรด์ , wodie โธรว์ เอ็ม อั๊พ ไฮฮ)
We some No Limit Soldiers ’til the day that we die
(วี ซัม โน ลิ๊หมิท โซ๊ลเจ้อร์ ทิล เดอะ เดย์ แดท วี ดาย)
And everybody in my click be rowdy [UNNNNGHHH]
(แอนด์ เอวี่บอดี้ อิน มาย คลิ๊ก บี เราดิ [ UNNNNGHHH ])
[?] boot up, or shut up, or get routed!
([ ] บู๊ท อั๊พ , ออ ชั๊ท อั๊พ , ออ เก็ท เราท !)
I’m from the streets and I hang with killers
(แอม ฟรอม เดอะ สทรีท แซน ดาย แฮง วิธ คีลเลอะ)
I make music by the ghetto for the thugs and killers
(ไอ เม้ค มิ๊วสิค บาย เดอะ เกทโท ฟอร์ เดอะ ธัก แซน คีลเลอะ)
Wodie respect my hood, screamin C-P-3
(Wodie เรสเพ๊คท มาย ฮุด , สครีมมิน ซี พี 3)
N*gga and Magic and Snoop, over there with me
(เอ็น *gga แอนด์ แม๊จิค แอนด์ ซนูพ , โอ๊เฝ่อร แดร์ วิธ มี)
Cause I’m a Uptown n*gga so F*CK Y’ALL N*GGAZ
(ค๊อส แอม มา อั๊พทาวน์ เอ็น *gga โซ เอฟ *CK ยอล เอ็น *GGAZ)
If we got problems we gon’ bust them triggers
(อิ๊ฟ วี ก็อท โพร๊เบล่ม วี ก็อน บัซท เด็ม ทริ๊กเก้อร์)
Throw them thangs boy, like Sugar Shane Mosley
(โธรว์ เด็ม เตง บอย , ไล๊ค ชู๊ก้าร เชน Mosley)
Shake them haters, cause y’all can’t hold me
(เช้ค เด็ม เฮเดอ , ค๊อส ยอล แค็นท โฮลด์ มี)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

[Mr. Magic]
([ มีซเทอะ แม๊จิค ])
Get bucked up, n*gga tear da club up
(เก็ท บั๊ค อั๊พ , เอ็น *gga เทียร์ ดา คลับ อั๊พ)
If you ain’t bout gettin rowdy then back the F*CK UP
(อิ๊ฟ ยู เอน เบาท เกดดิน เราดิ เด็น แบ็ค เดอะ เอฟ *CK อั๊พ)
Y’all, know when I’m comin you hear the chopper go BLAKA BLAKA
(ยอล , โนว์ เว็น แอม คัมอิน ยู เฮียร เดอะ ชอปเพอ โก BLAKA BLAKA)
I came to tear the ROOF off this motherf*cker
(ไอ เคม ทู เทียร์ เดอะ รู๊ฟ ออฟฟ ดิส motherf*cker)
The hyper y’all get the harder I spit [WHOOO!]
(เดอะ ไฮเพอ ยอล เก็ท เดอะ อาณ์เดอ ไอ ซพิท [ ฮู ! ])
And won’t stop until they start a fight in this b*tch!
(แอนด์ ว็อนท สท๊อพ อันทิล เด สท๊าร์ท ดา ไฟ้ท อิน ดิส บี *tch !)
When I touch the mic I set the b*tch on fire
(เว็น นาย ทั๊ช เดอะ ไมคะ ไอ เซ็ท เดอะ บี *tch ออน ไฟเออะร)
Who say they harder? They a motherf*ckin LIAR!
(ฮู เซย์ เด อาณ์เดอ เด อะ motherf*ckin ไลอ้าร !)
I touch the stage the crowd go crazy [AHHH!]
(ไอ ทั๊ช เดอะ สเท๊จ เดอะ คราวดํ โก คเรสิ [ อาห์ ! ])
The Devil raised me, you motherf*ckers can’t fade me
(เดอะ เด๊ฝิ้ล เร้ส มี , ยู motherf*ckers แค็นท เฟด มี)
Mr. 9th Ward, better respect this
(มีซเทอะ 9th วอด , เบ๊ทเท่อร์ เรสเพ๊คท ดิส)
I keep my head in the air because I know I’m the sh*t!
(ไอ คี๊พ มาย เฮด อิน ดิ แอร์ บิคอส ไอ โนว์ แอม เดอะ ฌะ *ที !)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

[Snoop Dogg]
([ ซนูพ ด๊อก ])
B-O-U-T bout it [bout it]
(บี โอ ยู ที เบาท ดิธ [ เบาท ดิธ ])
Tear this motherf*ckin club up, n*gga get rowdy
(เทียร์ ดิส motherf*ckin คลับ อั๊พ , เอ็น *gga เก็ท เราดิ)
Big Snoop D-O-double-G in this sonuvab*tch [beitch]
(บิ๊ก ซนูพ ดี โอ ดั๊บเบิ้ล จี อิน ดิส sonuvab*tch [ beitch ])
Gotcha runnin cause I’m comin with that South sh*t
(ก๊อดชา รูนนิน ค๊อส แอม คัมอิน วิธ แดท เซ๊าธ ฌะ *ที)
Close your mouth B*TCH, DoggHouse B*TCH
(โคลส ยุร เม๊าธ บี *TCH , DoggHouse บี *TCH)
Whatchu thought motherf*cker? We gon’ stay rich
(วอทชู ธอท motherf*cker วี ก็อน สเทย์ ริ๊ช)
Well, the sayin goes, we slangin hoes
(เวลล , เดอะ เซย์อิน โกซ , วี สแลงงิน โฮ)
while y’all be payin hoes, we G’d up
(ไวล์ ยอล บี เพย์อิน โฮ , วี Gd อั๊พ)
and we pushin these pony-ups
(แอนด์ วี พรุซชิน ฑิส โพนิ อัพสฺ)
And the heat goes where the homie goes
(แอนด์ เดอะ ฮีท โกซ แวร์ เดอะ โฮมี โกซ)
and the homie knows
(แอนด์ เดอะ โฮมี โนว์)
No Limit and DoggHouse keep it crack-a-lackin
(โน ลิ๊หมิท แอนด์ DoggHouse คี๊พ อิท แคร๊ค กา lackin)
Mackin actin, rip-rackin, gun clappin and chip stackin
(แมคกิน แอสติน , ริพ rackin , กัน แค๊พปิน แอนด์ ชิพ สทาคกิน)

[Chorus – 1/2]
([ ค๊อรัส 1/2 ])

[Magic] Back up off me!
([ แม๊จิค ] แบ็ค อั๊พ ออฟฟ มี !)
[M.P.] B*tch, get off me!
([ เอ็ม พี ] บี *tch , เก็ท ออฟฟ มี !)
[Magic] Better back up off me!
([ แม๊จิค ] เบ๊ทเท่อร์ แบ็ค อั๊พ ออฟฟ มี !)
[M.P.] B*tch, get off me!
([ เอ็ม พี ] บี *tch , เก็ท ออฟฟ มี !)
[Magic] Better back up off me!
([ แม๊จิค ] เบ๊ทเท่อร์ แบ็ค อั๊พ ออฟฟ มี !)
[M.P.] B*tch, get off me!
([ เอ็ม พี ] บี *tch , เก็ท ออฟฟ มี !)
[Magic] Better back up off me!
([ แม๊จิค ] เบ๊ทเท่อร์ แบ็ค อั๊พ ออฟฟ มี !)
[M.P.] B*tch, get off me!
([ เอ็ม พี ] บี *tch , เก็ท ออฟฟ มี !)
[Magic] Better back up off me!
([ แม๊จิค ] เบ๊ทเท่อร์ แบ็ค อั๊พ ออฟฟ มี !)
[M.P.] B*tch, get off me!
([ เอ็ม พี ] บี *tch , เก็ท ออฟฟ มี !)
[Magic] Better back up off me!
([ แม๊จิค ] เบ๊ทเท่อร์ แบ็ค อั๊พ ออฟฟ มี !)
[M.P.] B*tch, get off me!
([ เอ็ม พี ] บี *tch , เก็ท ออฟฟ มี !)
[Magic] Better back up off me!
([ แม๊จิค ] เบ๊ทเท่อร์ แบ็ค อั๊พ ออฟฟ มี !)
[M.P.] B*tch, get off me!
([ เอ็ม พี ] บี *tch , เก็ท ออฟฟ มี !)
[Magic] Better back up off me!
([ แม๊จิค ] เบ๊ทเท่อร์ แบ็ค อั๊พ ออฟฟ มี !)
[M.P.] B*tch, get off me!
([ เอ็ม พี ] บี *tch , เก็ท ออฟฟ มี !)

[M.P.] I’m a 3rd Ward n*gga so F*CK Y’ALL N*GGAZ
([ เอ็ม พี ] แอม มา 3rd วอด เอ็น *gga โซ เอฟ *CK ยอล เอ็น *GGAZ)
[Magic] I’m a 9th Ward n*gga so F*CK Y’ALL N*GGAZ
([ แม๊จิค ] แอม มา 9th วอด เอ็น *gga โซ เอฟ *CK ยอล เอ็น *GGAZ)
[Snoop] I’m a Long Beach n*gga so F*CK Y’ALL N*GGAZ
([ ซนูพ ] แอม มา ลอง บีช เอ็น *gga โซ เอฟ *CK ยอล เอ็น *GGAZ)
[M.P.] I’m a No Limit n*gga so F*CK Y’ALL N*GGAZ
([ เอ็ม พี ] แอม มา โน ลิ๊หมิท เอ็น *gga โซ เอฟ *CK ยอล เอ็น *GGAZ)

[Master P]
([ ม๊าสเต้อร์ พี ])
Shake them haters off, shake them haters off
(เช้ค เด็ม เฮเดอ ออฟฟ , เช้ค เด็ม เฮเดอ ออฟฟ)
Shake them haters off, shake them haters off
(เช้ค เด็ม เฮเดอ ออฟฟ , เช้ค เด็ม เฮเดอ ออฟฟ)
Shake them haters off, shake them haters off
(เช้ค เด็ม เฮเดอ ออฟฟ , เช้ค เด็ม เฮเดอ ออฟฟ)
Now which one of y’all motherf*ckers [??]
(นาว วิช วัน อ็อฝ ยอล motherf*ckers [ ])
BACK THE F*CK UP!!
(แบ็ค เดอะ เอฟ *CK อั๊พ ! !)

Shake them haters off, shake them haters off
(เช้ค เด็ม เฮเดอ ออฟฟ , เช้ค เด็ม เฮเดอ ออฟฟ)
Shake them haters off, shake them haters off
(เช้ค เด็ม เฮเดอ ออฟฟ , เช้ค เด็ม เฮเดอ ออฟฟ)
Shake them haters off, shake them haters off
(เช้ค เด็ม เฮเดอ ออฟฟ , เช้ค เด็ม เฮเดอ ออฟฟ)
Shake them haters off, shake them haters off
(เช้ค เด็ม เฮเดอ ออฟฟ , เช้ค เด็ม เฮเดอ ออฟฟ)

Shake them haters off, shake them haters off
(เช้ค เด็ม เฮเดอ ออฟฟ , เช้ค เด็ม เฮเดอ ออฟฟ)
F*ck the world n*gga, haha [BEOTCH]
(เอฟ *ck เดอะ เวิลด เอ็น *gga , ฮาฮา [ BEOTCH ])
We back wodie! No Limit! Snoop! [WOOF WOOF] P! And Magic
(วี แบ็ค wodie ! โน ลิ๊หมิท ! ซนูพ ! [ วูฝ วูฝ ] พี ! แอนด์ แม๊จิค)
So what I want y’all to do right now
(โซ ว๊อท ไอ ว้อนท ยอล ทู ดู ไร๊ท นาว)
BOUNCE! [Shake them haters shake them haters shake them haters off]
(เบ๊าสฺ ! [ เช้ค เด็ม เฮเดอ เช้ค เด็ม เฮเดอ เช้ค เด็ม เฮเดอ ออฟฟ ])
Motherf*cker
(Motherf*cker)

[Snoop]
([ ซนูพ ])
Shake them haters off, shake them haters off
(เช้ค เด็ม เฮเดอ ออฟฟ , เช้ค เด็ม เฮเดอ ออฟฟ)
Shake them haters off, shake them haters off
(เช้ค เด็ม เฮเดอ ออฟฟ , เช้ค เด็ม เฮเดอ ออฟฟ)
Shake them haters off, shake them haters off
(เช้ค เด็ม เฮเดอ ออฟฟ , เช้ค เด็ม เฮเดอ ออฟฟ)
Shake them haters off, shake them haters off
(เช้ค เด็ม เฮเดอ ออฟฟ , เช้ค เด็ม เฮเดอ ออฟฟ)
Shake them haters off, shake them haters off
(เช้ค เด็ม เฮเดอ ออฟฟ , เช้ค เด็ม เฮเดอ ออฟฟ)
Shake them haters off, shake them haters off
(เช้ค เด็ม เฮเดอ ออฟฟ , เช้ค เด็ม เฮเดอ ออฟฟ)
Shake them haters off, shake them haters off
(เช้ค เด็ม เฮเดอ ออฟฟ , เช้ค เด็ม เฮเดอ ออฟฟ)
Shake them haters off, shake them haters off
(เช้ค เด็ม เฮเดอ ออฟฟ , เช้ค เด็ม เฮเดอ ออฟฟ)
Shake them haters off, shake them haters off
(เช้ค เด็ม เฮเดอ ออฟฟ , เช้ค เด็ม เฮเดอ ออฟฟ)

[Master P]
([ ม๊าสเต้อร์ พี ])
Yo Snoop, it’s your country uncle Master P man
(โย ซนูพ , อิทซ ยุร คั๊นทรี่ อั๊งเคิ่ล ม๊าสเต้อร์ พี แมน)
The black Tony Montana, I wanna tell you
(เดอะ แบล๊ค โทนี่ มอนเทนา , ไอ วอนนา เทลล ยู)
Thank you for ery’thing you did for No Limit
(แธ๊งค์ ยู ฟอร์ erythings ยู ดิด ฟอร์ โน ลิ๊หมิท)
We won the f*ckin war together
(วี ว็อน เดอะ เอฟ *ckin วอร์ ทูเก๊ทเธ่อร์)
We can do what we wanna do after this
(วี แคน ดู ว๊อท วี วอนนา ดู แอ๊ฟเท่อร ดิส)
It ain’t No Limit Snoop, you been good to me
(อิท เอน โน ลิ๊หมิท ซนูพ , ยู บีน กู๊ด ทู มี)
Now it’s time for me to be good to you
(นาว อิทซ ไทม์ ฟอร์ มี ทู บี กู๊ด ทู ยู)
I’m bout to give you your own blocks wodie
(แอม เบาท ทู กี๊ฝ ยู ยุร โอว์น บล๊อค wodie)
You do what you wanna do
(ยู ดู ว๊อท ยู วอนนา ดู)
Bring ’em in, we get the kilos from the South to the West
(บริง เอ็ม อิน , วี เก็ท เดอะ คีลโอะ ฟรอม เดอะ เซ๊าธ ทู เดอะ เว๊สท)
We ship ’em, give it to the world
(วี ชิพ เอ็ม , กี๊ฝ อิท ทู เดอะ เวิลด)
Sell it to the f*ckin record stores!
(เซลล์ อิท ทู เดอะ เอฟ *ckin เร๊คขอร์ด สโทร์ !)
Tell the f*ckin haters to shut up!
(เทลล เดอะ เอฟ *ckin เฮเดอ ทู ชั๊ท อั๊พ !)
Cause it still ain’t No Limit
(ค๊อส อิท สทิลล เอน โน ลิ๊หมิท)
I know they thought this was ” Tha Last Meal ”
(ไอ โนว์ เด ธอท ดิส วอส ” ท่า ล๊าสท มีล “)
but they don’t realize it ain’t the last deal Snoopy
(บั๊ท เด ด้อนท์ รีแอะไลส อิท เอน เดอะ ล๊าสท ดีล Snoopy)
It’s me and you baby, let’s toast to success!
(อิทซ มี แอนด์ ยู เบ๊บี้ , เล็ท โท๊สท ทู ซัคเซสส !)
DoggHouse, No Limit, to the f*ckin world man!
(DoggHouse , โน ลิ๊หมิท , ทู เดอะ เอฟ *ckin เวิลด แมน !)
” Last Meal ” on that puta, you f*ckin cockroaches!
(” ล๊าสท มีล ” ออน แดท puta , ยู เอฟ *ckin cockroaches !)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Back Up Off Me คำอ่านไทย Snoop Dogg feat Master P, Mr. Magic

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น