เนื้อเพลง DP Gangsta คำอ่านไทย Snoop Dogg feat C-Murder, Eddie Griffin

[Eddie Talking]
( [ เอดดี ทอคอิง ])
This is a service public announcement going out to all the paper haters
(ดิส ซิส ซา เซ๊อร์ฝิซ พับลิค แอ็นเนานซเม็นท โกอิ้ง เอ๊าท ทู ออล เดอะ เพ๊เพ่อร์ เฮเดอ)
Now sure sure sure your broke sure sure sure your having problems
(นาว ชัวร์ ชัวร์ ชัวร์ ยุร บโรค ชัวร์ ชัวร์ ชัวร์ ยุร แฮฝวิ่ง โพร๊เบล่ม)
Food stamps didn’t come on time and the lights have been cut off
(ฟู้ด สแทมพ์ ดิ๊นอิน คัมมอน ไทม์ แอนด์ เดอะ ไล๊ท แฮ็ฝ บีน คัท ออฟฟ)
But look here
(บั๊ท ลุ๊ค เฮียร)

[Snoop]
([ ซนูพ ])
Here’s a little something about a n*gga like me
(เฮียร ซา ลิ๊ทเทิ่ล ซัมติง อะเบ๊าท ดา เอ็น *gga ไล๊ค มี)
I never should have been let out the penitentiary
(ไอ เน๊เฝ่อร์ เชิด แฮ็ฝ บีน เล็ท เอ๊าท เดอะ เพนิเทนฌะริ)
Snoop Dogg would like to say
(ซนูพ ด๊อก เวิด ไล๊ค ทู เซย์)
That I’m a crazy motherf*cker when I’m playing with my AK
(แดท แอม มา คเรสิ motherf*cker เว็น แอม พเลนิ่ง วิธ มาย AK)
Since I was a youth I smoked weed out
(ซิ๊นซ ไอ วอส ซา ยู๊ธ ไอ สโม๊ค วี เอ๊าท)
Now I’m that motherf*cker y’all read about
(นาว แอม แดท motherf*cker ยอล รี๊ด อะเบ๊าท)
Smoking you and your crew, taking a life or two
(สโมคกิ้ง ยู แอนด์ ยุร ครู , เทคอิง อะ ไล๊ฟ ออ ทู)
You dont like how I’m living well f*ck you
(ยู ด้อนท์ ไล๊ค ฮาว แอม ลีฝอิง เวลล เอฟ *ck ยู)
This is my gang n*gga No Limit
(ดิส ซิส มาย แก๊ง เอ็น *gga โน ลิ๊หมิท)
My n*gga C will f*ck you up in a minute
(มาย เอ็น *gga ซี วิล เอฟ *ck ยู อั๊พ อิน อะ มิ๊หนิท)
With the pow pow bang bang and your dead
(วิธ เดอะ พาว พาว แบง แบง แอนด์ ยุร เด้ด)
And then we stamp that tank on your forehead
(แอนด์ เด็น วี สแทมพ์ แดท แท๊งค ออน ยุร ฟอเร็ด)
Everywhere we go they say ” DAMN ”
(เอวี่แวร์ วี โก เด เซย์ ” แดมนํ “)
Them gangstas they be f*cking up the program
(เด็ม แก๊งซดา เด บี เอฟ *คิง อั๊พ เดอะ พโรกแร็ม)
And then you realize we dont care
(แอนด์ เด็น ยู รีแอะไลส วี ด้อนท์ แคร์)
We dont just say no we to busy saying yeah
(วี ด้อนท์ จั๊สท เซย์ โน วี ทู บี๊ซี่ เซอิง เย่)
About drinking straight out the ???? bottle
(อะเบ๊าท ดริงคิง สเทร๊ท เอ๊าท เดอะ บ๊อทเทิ่ล)
Do I look like a motherf*cking role model
(ดู ไอ ลุ๊ค ไล๊ค เก motherf*คิง โรล โม๊เด็ล)
To a kid looking up to me
(ทู อะ คิด ลุคอิง อั๊พ ทู มี)
Sh*t life aint nothing but weed and money
(ฌะ *ที ไล๊ฟ เอน นัธอิง บั๊ท วี แอนด์ มั๊นนี่)
Sh*t I’m that type of n*gga that’s quick to blast
(ฌะ *ที แอม แดท ไท๊พ อ็อฝ เอ็น *gga แด้ท ควิค ทู บลาสทํ)
F*ck with me or C and I’ll put my foot in your ass
(เอฟ *ck วิธ มี ออ ซี แอนด์ อิลล พุท มาย ฟุ้ท อิน ยุร อาซ)
I dont give a f*ck cause I keep selling
(ไอ ด้อนท์ กี๊ฝ อะ เอฟ *ck ค๊อส ไอ คี๊พ เซลลิง)
Yo what the f*ck are the yelling
(โย ว๊อท เดอะ เอฟ *ck อาร์ เดอะ เยลลิง)

[Chorus x2]
([ ค๊อรัส x2 ])
Gangsta Gangsta Thats what the yelling
(แก๊งซดา แก๊งซดา แด้ท ว๊อท เดอะ เยลลิง)
N*ggas living rowdy and stay bout it bout it
(เอ็น *ggas ลีฝอิง เราดิ แอนด์ สเทย์ เบาท ดิธ เบาท ดิธ)
Gangsta Gangsta Thats what the selling
(แก๊งซดา แก๊งซดา แด้ท ว๊อท เดอะ เซลลิง)
B*tches want to buy it cause they love that straight G sh*t
(บี *tches ว้อนท ทู บาย อิท ค๊อส เด ลัฝ แดท สเทร๊ท จี ฌะ *ที)

[Snoop]
([ ซนูพ ])
Homies all standing around just hanging
(โฮมี ซอร์ ซแทนดิง อะราวนฺดฺ จั๊สท แฮงอิง)
Some dope dealing some gang banging
(ซัม โดพ ดีลลิง ซัม แก๊ง แบงกิง)
We decide to roll a week deep
(วี ดีไซด์ ทู โรลล อะ วี๊ค ดี๊พ)
Seen a n*gga on Dayton so we creep
(ซีน อะ เอ็น *gga ออน Dayton โซ วี ครีพ)
Real slow, in you before you know
(เรียล สโลว์ , อิน ยู บีฟอร์ ยู โนว์)
I had my double pointing at his window
(ไอ แฮ็ด มาย ดั๊บเบิ้ล พอยนทิง แอ็ท ฮิส วิ๊นโด้ว)
He got scared and hit the gas
(ฮี ก็อท ซคา แอนด์ ฮิท เดอะ แก๊ซ)
Right then I knew I had to smoke his ass
(ไร๊ท เด็น นาย นยู ไอ แฮ็ด ทู สโม๊ค ฮิส อาซ)
He kept rolling I jumped in the bucket
(ฮี เค็พท โรลลิง ไอ จั๊มพ อิน เดอะ บัคเค็ท)
We couldn’t catch him so I said f*ck it
(วี คูดซึ่น แค็ทช ฮิม โซ ไอ เซ็ด เอฟ *ck อิท)
Then we headed right back to ????
(เด็น วี เฮด ไร๊ท แบ็ค ทู)
Sweating all the b*tches in the dazzy dukes
(Sweatings ออล เดอะ บี *tches ซิน เดอะ dazzy ดยูค)
We couldn’t no play from the ladies
(วี คูดซึ่น โน เพลย์ ฟรอม เดอะ เลดิส)
With seven n*ggas in a Nav is you crazy
(วิธ เซเฝ่น เอ็น *ggas ซิน อะ Nav อีส ยู คเรสิ)
She was scared and it was showing
(ชี วอส ซคา แอนด์ ดิท วอส โชว์วิง)
So we all said ” F*CK YOU B*TCH ” and kept rolling
(โซ วี ออล เซ็ด ” เอฟ *CK ยู บี *TCH ” แอนด์ เค็พท โรลลิง)
To the hood now we was ‘fen to
(ทู เดอะ ฮุด นาว วี วอส เฟ็น ทู)
Find something else to get into
(ไฟนด์ ซัมติง เอ๊ลส ทู เก็ท อิ๊นทู)
Like some p*ssy or in fact
(ไล๊ค ซัม พี *ssy ออ อิน แฟคท)
Getting rowdy, sh*t but we caught the rat pack
(เกดดดิ้ง เราดิ , ฌะ *ที บั๊ท วี คอท เดอะ แร๊ท แพ็ค)
On a n*gga cold nutting it off
(ออน อะ เอ็น *gga โคลด์ nuttings อิท ออฟฟ)
Snoop Dogg gets ignorant when I’m f*cking with my tank dogs
(ซนูพ ด๊อก เก็ท อีกโนะแร็นท เว็น แอม เอฟ *คิง วิธ มาย แท๊งค ด้อกก)
I might stumble and still wont lose
(ไอ ไมท แสตมเบิล แอนด์ สทิลล ว็อนท ลู้ส)
Now I’m draped in my gangsta blue’s
(นาว แอม ดเรพ อิน มาย แก๊งซดา บลู)
Cause I’m the type of n*gga who’s quick to blast
(ค๊อส แอม เดอะ ไท๊พ อ็อฝ เอ็น *gga ฮู ควิค ทู บลาสทํ)
F*ck with me or C and I’ll blast your ass
(เอฟ *ck วิธ มี ออ ซี แอนด์ อิลล บลาสทํ ยุร อาซ)
See I dont give a f*ck cause I keep bailing
(ซี ไอ ด้อนท์ กี๊ฝ อะ เอฟ *ck ค๊อส ไอ คี๊พ เบลิง)
Yo what the f*ck are they yelling
(โย ว๊อท เดอะ เอฟ *ck อาร์ เด เยลลิง)

[Chorus x1]
([ ค๊อรัส x1 ])

[Snoop Talking]
([ ซนูพ ทอคอิง ])
Hol hold on Craig B cut that sh*t man
(Hol โฮลด์ ออน เครก บี คัท แดท ฌะ *ที แมน)
Man f*ck that we need some gangsta in this motherf*cker some other that
(แมน เอฟ *ck แดท วี นี๊ด ซัม แก๊งซดา อิน ดิส motherf*cker ซัม อ๊อเธ่อร์ แดท)
south sh*t know what I’m saying
(เซ๊าธ ฌะ *ที โนว์ ว๊อท แอม เซอิง)
Some of that sh*t from the thiz-ird ya heard me
(ซัม อ็อฝ แดท ฌะ *ที ฟรอม เดอะ thiz ird ยา เฮิด มี)

[Snoop]
([ ซนูพ ])
Here’s another gangsta down to ride
(เฮียร อะน๊าเทร่อร์ แก๊งซดา เดาน ทู ไรด์)
A T-shirt and Levi’s is his only disguise
(อะ ที เชิ๊ร์ท แอนด์ ลีฝวิซ ซิส ฮิส โอ๊นลี่ ดิสไก๊ส)
He represents the tank but yet hard to hit
(ฮี รีเพรสเซ่นท เดอะ แท๊งค บั๊ท เย๊ท ฮาร์ด ทู ฮิท)
Snoop Dogg and C-Murder with this gangsta sh*t
(ซนูพ ด๊อก แอนด์ ซี เม๊อร์เด้อร์ วิธ ดิส แก๊งซดา ฌะ *ที)

[C-Murder]
([ ซี เม๊อร์เด้อร์ ])
Well I’m C-Murder the one he talking about
(เวลล แอม ซี เม๊อร์เด้อร์ ดิ วัน ฮี ทอคอิง อะเบ๊าท)
N*gga tried to play me close and got punched in the mouth
(เอ็น *gga ทไร ทู เพลย์ มี โคลส แอนด์ ก็อท พั๊นช อิน เดอะ เม๊าธ)
Fed’s tried to get me you know they some haters
(เฟ็ด ทไร ทู เก็ท มี ยู โนว์ เด ซัม เฮเดอ)
I said ” See you later ” jumped in the Navigator
(ไอ เซ็ด ” ซี ยู เลทเออะ ” จั๊มพ อิน เดอะ แนฝอิเกเทอะ)
With the $50’s in the back with the navy blue top
(วิธ เดอะ $50s ซิน เดอะ แบ็ค วิธ เดอะ เน๊ฝี่ บลู ท๊อพ)
TRU n*ggas on the scene with the triple beam
(TRU เอ็น *ggas ออน เดอะ ซีน วิธ เดอะ ทริ๊พเพิ่ล บีม)
Cause I’m the C fool I slang and Snoop bang
(ค๊อส แอม เดอะ ซี ฟูล ไอ ซแล็ง แอนด์ ซนูพ แบง)
And I’ll smoke a motherf*cker like it aint no thing
(แอนด์ อิลล สโม๊ค เก motherf*cker ไล๊ค อิท เอน โน ทริง)
To all my b*tches, I know your jocking my crew
(ทู ออล มาย บี *tches , ไอ โนว์ ยุร jockings มาย ครู)

[Girls]
([ เกิร์ล ])
We want to f*ck you C
(วี ว้อนท ทู เอฟ *ck ยู ซี)

[C-Murder]
([ ซี เม๊อร์เด้อร์ ])
I want to f*ck you too
(ไอ ว้อนท ทู เอฟ *ck ยู ทู)
You see No Limit n*ggas dont take no sh*t
(ยู ซี โน ลิ๊หมิท เอ็น *ggas ด้อนท์ เท้ค โน ฌะ *ที)
So let me tell you motherf*ckers who you f*cking with
(โซ เล็ท มี เทลล ยู motherf*ckers ฮู ยู เอฟ *คิง วิธ)
Cause I’m the type of n*gga that’s quick to blast
(ค๊อส แอม เดอะ ไท๊พ อ็อฝ เอ็น *gga แด้ท ควิค ทู บลาสทํ)
If you f*ck with me, I’m a smoke your ass
(อิ๊ฟ ยู เอฟ *ck วิธ มี , แอม มา สโม๊ค ยุร อาซ)
I dont give a f*ck cause No Limit stay selling
(ไอ ด้อนท์ กี๊ฝ อะ เอฟ *ck ค๊อส โน ลิ๊หมิท สเทย์ เซลลิง)
Yo what the f*ck are they yelling
(โย ว๊อท เดอะ เอฟ *ck อาร์ เด เยลลิง)

[Chorus x1]
([ ค๊อรัส x1 ])

[Eddie Talking]
([ เอดดี ทอคอิง ])
If you’d of just stay down and been a motherf*ckers real partner you
(อิ๊ฟ ยูต อ็อฝ จั๊สท สเทย์ เดาน แอนด์ บีน อะ motherf*ckers เรียล พาร์ทเน่อร์ ยู)
wouldn’t have had tat problem
(วูดดึ่น แฮ็ฝ แฮ็ด แทท โพร๊เบล่ม)
But seeing as you want to jump ship and you thought the ship would sink
(บั๊ท ซีอิง แอส ยู ว้อนท ทู จั๊มพ ชิพ แอนด์ ยู ธอท เดอะ ชิพ เวิด ซิ๊งค)
a motherf*cker without turning into a submarine, went under water came
(อะ motherf*cker วิธเอ๊าท เทินนิง อิ๊นทู อะ ซั๊บมารีน , เว็นท อั๊นเด้อร ว๊อเท่อร เคม)
back up with a periscope looking at your b*tch ass
(แบ็ค อั๊พ วิธ อะ เพริซโคพ ลุคอิง แอ็ท ยุร บี *tch อาซ)
Now you have no paper, and now you on a paper caper
(นาว ยู แฮ็ฝ โน เพ๊เพ่อร์ , แอนด์ นาว ยู ออน อะ เพ๊เพ่อร์ เคเพอะ)
Now you coming up to my face and your saying ” Hey can I hangout ” I say
(นาว ยู คัมอิง อั๊พ ทู มาย เฟซ แอนด์ ยุร เซอิง ” เฮ แคน นาย แฮงเงา ” ไอ เซย์)
no cause you aint got no clout b*tch get out
(โน ค๊อส ยู เอน ก็อท โน เคาทฺ บี *tch เก็ท เอ๊าท)
Now I’m tired of all you silly as motherf*cking paper chasing hoes
(นาว แอม ไทร์ อ็อฝ ออล ยู ซิ๊ลลี่ แอส motherf*คิง เพ๊เพ่อร์ เชซิง โฮ)
Uhh this has been a public service announcement from No Limit Records
(อา ดิส แฮ็ส บีน อะ พับลิค เซ๊อร์ฝิซ แอ็นเนานซเม็นท ฟรอม โน ลิ๊หมิท เร๊คขอร์ด)
In the Doggy Dogg world
(อิน เดอะ ดอกกิ ด๊อก เวิลด)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง DP Gangsta คำอ่านไทย Snoop Dogg feat C-Murder, Eddie Griffin

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น