เนื้อเพลง Come into My Bedroom คำอ่านไทย Keith Sweat

Yeah
( เย่)

Come into my bedroom
(คัม อิ๊นทู มาย เบดรูม)
Baby, don’t you know you belong to me
(เบ๊บี้ , ด้อนท์ ยู โนว์ ยู บีลอง ทู มี)
Oh, yes, you do
(โอ , เย็ซ , ยู ดู)
Come into my bedroom
(คัม อิ๊นทู มาย เบดรูม)
Baby, don’t you know you belong to me
(เบ๊บี้ , ด้อนท์ ยู โนว์ ยู บีลอง ทู มี)
Oh, girl, it’s true
(โอ , เกิร์ล , อิทซ ทรู)

Come in, close the door, baby
(คัม อิน , โคลส เดอะ ดอร์ , เบ๊บี้)
Your body belongs to me [Your body belongs to me] tonight
(ยุร บ๊อดี้ บีลอง ทู มี [ ยุร บ๊อดี้ บีลอง ทู มี ] ทูไน๊ท)
Oh, yes, it does
(โอ , เย็ซ , อิท โด)
[Come on] If you come into my bedroom, baby
([ คัมมอน ] อิ๊ฟ ยู คัม อิ๊นทู มาย เบดรูม , เบ๊บี้)
I’m gonna make you feel alright
(แอม กอนนะ เม้ค ยู ฟีล ออลไร๊ท)
So bring it on, bring it on tonight, come on in tonight
(โซ บริง อิท ออน , บริง อิท ออน ทูไน๊ท , คัมมอน อิน ทูไน๊ท)

Come into my bedroom [My bedroom]
(คัม อิ๊นทู มาย เบดรูม [ มาย เบดรูม ])
Baby, don’t you know you belong to me [I know you know you belong to me, baby]
(เบ๊บี้ , ด้อนท์ ยู โนว์ ยู บีลอง ทู มี [ ไอ โนว์ ยู โนว์ ยู บีลอง ทู มี , เบ๊บี้ ])
Oh, yes, you do [Bring that lovin’ on]
(โอ , เย็ซ , ยู ดู [ บริง แดท ลัฝวิน ออน ])
Come into my bedroom [Come on]
(คัม อิ๊นทู มาย เบดรูม [ คัมมอน ])
Baby, don’t you know [We’re gonna get it on] you belong to me
(เบ๊บี้ , ด้อนท์ ยู โนว์ [ เวอ กอนนะ เก็ท ดิธ ออน ] ยู บีลอง ทู มี)
[Tonight I’m gonna make you feel alright]
([ ทูไน๊ท แอม กอนนะ เม้ค ยู ฟีล ออลไร๊ท ])
Oh, girl, it’s true
(โอ , เกิร์ล , อิทซ ทรู)

Hold on, embrace all of my lovin’, baby
(โฮลด์ ออน , เอ็มเบรซ ออล อ็อฝ มาย ลัฝวิน , เบ๊บี้)
It’s all waitin’ just for you [Nobody else will do], mmm, mmm, mmm, mmm, mmm
(อิทซ ซอร์ เว๊ทดิน จั๊สท ฟอร์ ยู [ โนบอดี้ เอ๊ลส วิล ดู ] , อึม , อึม , อึม , อึม , อึม)
I like everything you do to me, baby, baby [I like it]
(ไอ ไล๊ค เอ๊วี่ติง ยู ดู ทู มี , เบ๊บี้ , เบ๊บี้ [ ไอ ไล๊ค อิท ])
I’m so glad you’re mine [Tonight]
(แอม โซ แกล๊ด ยัวร์ ไมน์ [ ทูไน๊ท ])
The bed will be spinnin’ around tonight, baby
(เดอะ เบ๊ด วิล บี สปินนิน อะราวนฺดฺ ทูไน๊ท , เบ๊บี้)

Come into my bedroom [In my bedroom]
(คัม อิ๊นทู มาย เบดรูม [ อิน มาย เบดรูม ])
Baby, don’t you know you belong to me [I’ve got something I wanna do tonight, baby]
(เบ๊บี้ , ด้อนท์ ยู โนว์ ยู บีลอง ทู มี [ แอฝ ก็อท ซัมติง ไอ วอนนา ดู ทูไน๊ท , เบ๊บี้ ])
Oh, yes, you do [Come on, come on]
(โอ , เย็ซ , ยู ดู [ คัมมอน , คัมมอน ])
Come into my bedroom [I won’t hurt you, baby, I swear I won’t hurt you, baby]
(คัม อิ๊นทู มาย เบดรูม [ ไอ ว็อนท เฮิร์ท ยู , เบ๊บี้ , ไอ สแวร์ ไอ ว็อนท เฮิร์ท ยู , เบ๊บี้ ])
Baby, don’t you know you belong to me
(เบ๊บี้ , ด้อนท์ ยู โนว์ ยู บีลอง ทู มี)
[I know, I know , you know, we know, you belong to me]
([ ไอ โนว์ , ไอ โนว์ , ยู โนว์ , วี โนว์ , ยู บีลอง ทู มี ])
Oh, girl, it’s true
(โอ , เกิร์ล , อิทซ ทรู)

Ah, yes, you do [I know you want my body, girl]
(อา , เย็ซ , ยู ดู [ ไอ โนว์ ยู ว้อนท มาย บ๊อดี้ , เกิร์ล ])
Ah, girl, it’s true [Right, right on]
(อา , เกิร์ล , อิทซ ทรู [ ไร๊ท , ไร๊ท ออน ])
Ah, yes, you do [I know you want my lovin’, girl]
(อา , เย็ซ , ยู ดู [ ไอ โนว์ ยู ว้อนท มาย ลัฝวิน , เกิร์ล ])
Ah, girl, it’s true [Let me show you how]
(อา , เกิร์ล , อิทซ ทรู [ เล็ท มี โชว์ ยู ฮาว ])
Ah, yes, you do [Come and get it right now, baby]
(อา , เย็ซ , ยู ดู [ คัม แอนด์ เก็ท ดิธ ไร๊ท นาว , เบ๊บี้ ])
Ah, girl, it’s true [In my, in my bedroom]
(อา , เกิร์ล , อิทซ ทรู [ อิน มาย , อิน มาย เบดรูม ])
Ah, yes, you do [I know you want it, baby]
(อา , เย็ซ , ยู ดู [ ไอ โนว์ ยู ว้อนท ดิธ , เบ๊บี้ ])
Ah, girl, it’s true
(อา , เกิร์ล , อิทซ ทรู)
Ah, yes, you do [Hey, baby, come on]
(อา , เย็ซ , ยู ดู [ เฮ , เบ๊บี้ , คัมมอน ])

Come into my bedroom [Ah, yeah, baby]
(คัม อิ๊นทู มาย เบดรูม [ อา , เย่ , เบ๊บี้ ])
Baby, don’t you know you belong to me [See, in my bedroom there’s no restrictions, baby]
(เบ๊บี้ , ด้อนท์ ยู โนว์ ยู บีลอง ทู มี [ ซี , อิน มาย เบดรูม แดร์ โน ริซทรีคฌัน , เบ๊บี้ ])
Oh, yes, you do [See baby, I won’t stop, girl]
(โอ , เย็ซ , ยู ดู [ ซี เบ๊บี้ , ไอ ว็อนท สท๊อพ , เกิร์ล ])
Come into my bedroom [Anything you wanna do]
(คัม อิ๊นทู มาย เบดรูม [ เอนอิธิง ยู วอนนา ดู ])
Baby, don’t you [Anything you wanna do] know you belong to me [Come on with it, baby]
(เบ๊บี้ , ด้อนท์ ยู [ เอนอิธิง ยู วอนนา ดู ] โนว์ ยู บีลอง ทู มี [ คัมมอน วิธ อิท , เบ๊บี้ ])
[I want you to come on with it, baby] Oh, girl, it’s true [Ah…ah…ah…baby]
([ ไอ ว้อนท ยู ทู คัมมอน วิธ อิท , เบ๊บี้ ] โอ , เกิร์ล , อิทซ ทรู [ อา อา อา เบ๊บี้ ])

Come into my bedroom [Welcome to my bedroom]
(คัม อิ๊นทู มาย เบดรูม [ เว้ลคั่ม ทู มาย เบดรูม ])
Baby, don’t you know you belong to me [See, the fireplace is ready, baby]
(เบ๊บี้ , ด้อนท์ ยู โนว์ ยู บีลอง ทู มี [ ซี , เดอะ ไฟทดิง อีส เร๊ดี้ , เบ๊บี้ ])
Oh, yes, you do [And I’ll get hot in all about a minute, girl, oh, yeah]
(โอ , เย็ซ , ยู ดู [ แอนด์ อิลล เก็ท ฮอท อิน ออล อะเบ๊าท ดา มิ๊หนิท , เกิร์ล , โอ , เย่ ])
Come into my bedroom [I love you, baby]
(คัม อิ๊นทู มาย เบดรูม [ ไอ ลัฝ ยู , เบ๊บี้ ])
Baby, don’t you know you belong to me [I know you belong, I know you belong to me]
(เบ๊บี้ , ด้อนท์ ยู โนว์ ยู บีลอง ทู มี [ ไอ โนว์ ยู บีลอง , ไอ โนว์ ยู บีลอง ทู มี ])
Oh, girl, it’s true [You’ll be scratchin’ my back] [You’ll be scratchin’ my back]
(โอ , เกิร์ล , อิทซ ทรู [ โยว บี สเกทจิน มาย แบ็ค ] [ โยว บี สเกทจิน มาย แบ็ค ])

Come into my bedroom [‘Cause you like it] [‘Cause you like it, baby]
(คัม อิ๊นทู มาย เบดรูม [ ค๊อส ยู ไล๊ค อิท ] [ ค๊อส ยู ไล๊ค อิท , เบ๊บี้ ])
Baby, don’t you know you belong to me [You’ll be screamin’ my name]
(เบ๊บี้ , ด้อนท์ ยู โนว์ ยู บีลอง ทู มี [ โยว บี สครีมมิน มาย เนม ])
[You’ll be screamin’ my name]
([ โยว บี สครีมมิน มาย เนม ])
Oh, yes, you do [‘Cause it feels so damn good, girl] [‘Cause it feels so damn good, girl]
(โอ , เย็ซ , ยู ดู [ ค๊อส อิท ฟีล โซ แดมนํ กู๊ด , เกิร์ล ] [ ค๊อส อิท ฟีล โซ แดมนํ กู๊ด , เกิร์ล ])
Come into my bedroom [I’ll be runnin’ my lips, girl] [I’ll be runnin’ my lips, girl]
(คัม อิ๊นทู มาย เบดรูม [ อิลล บี รูนนิน มาย ลิพ , เกิร์ล ] [ อิลล บี รูนนิน มาย ลิพ , เกิร์ล ])
[Down your body]
([ เดาน ยุร บ๊อดี้ ])
Baby, don’t you [All down your body, baby] know you belong to me
(เบ๊บี้ , ด้อนท์ ยู [ ออล เดาน ยุร บ๊อดี้ , เบ๊บี้ ] โนว์ ยู บีลอง ทู มี)
[Baby, you don’t have to be ashamed]
([ เบ๊บี้ , ยู ด้อนท์ แฮ็ฝ ทู บี อะเชมดฺ ])
Oh, girl, it’s true [The bed keep turnin’, baby]
(โอ , เกิร์ล , อิทซ ทรู [ เดอะ เบ๊ด คี๊พ เทินนิน , เบ๊บี้ ])

Come into my bedroom [Come into my bedroom]
(คัม อิ๊นทู มาย เบดรูม [ คัม อิ๊นทู มาย เบดรูม ])
Baby, don’t you know [The bed keeps turnin’, baby] you belong to me
(เบ๊บี้ , ด้อนท์ ยู โนว์ [ เดอะ เบ๊ด คี๊พ เทินนิน , เบ๊บี้ ] ยู บีลอง ทู มี)
Oh, yes, you do
(โอ , เย็ซ , ยู ดู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Come into My Bedroom คำอ่านไทย Keith Sweat

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น