เนื้อเพลง More Money, More Cash, More Hoes (Remix) คำอ่านไทย Jay-Z

Jay-Z Talking
( เจ ซี ทอคอิง)

Turn the lights even lower!
(เทิร์น เดอะ ไล๊ท อี๊เฝ่น โลเออะ !)
Hovah
(เฮอวา)
Memphis Bleek
(เมมฟริซ Bleek)
Beanie Seigels [uh huh]
(Beanie Seigels [ อา ฮู ])
Roc-a-fella y’all [yeah yeah]
(ร็อค อะ เฟลลา ยอล [ เย่ เย่ ])
DMX Jigga, my n*gga, rhyme all night
(DMX จิ๊กกา , มาย เอ็น *gga , ไรม ออล ไน๊ท)

Verse One, Jay-Z
(เฝิซ วัน , เจ ซี)

To the top wit my n*ggas
(ทู เดอะ ท๊อพ วิท มาย เอ็น *ggas)
Pop wit my n*ggas
(พ็อพ วิท มาย เอ็น *ggas)
Drive by in whips, rock rocks wit my n*ggas
(ไดร๊ฝ บาย อิน ฮวิพ , ร๊อค ร๊อค วิท มาย เอ็น *ggas)
Break day on the hottest block wit my n*ggas
(เบร๊ค เดย์ ออน เดอะ ฮอทเดว บล๊อค วิท มาย เอ็น *ggas)
Just cause I [DMX]love my n*ggas [uh huh]
(จั๊สท ค๊อส ไอ [ DMX ] ลัฝ มาย เอ็น *ggas [ อา ฮู ])
Chill wit the crew [uh huh]
(ชิล วิท เดอะ ครู [ อา ฮู ])
Real wit the crew
(เรียล วิท เดอะ ครู)
4 million sold, look- still wit the crew
(4 มิ๊ลเลี่ยน โซลด , ลุ๊ค สทิลล วิท เดอะ ครู)
Break bread wit the fam
(เบร๊ค เบร้ด วิท เดอะ แฟม)
Till I’m dead wit the fam
(ทิลล์ แอม เด้ด วิท เดอะ แฟม)
Duck cops. Shake feds wit the fam
(ดั๊ค ค็อพ เช้ค เฟ็ด วิท เดอะ แฟม)
Flip them pies wit my hustlas [uh huh]
(ฟลิพ เด็ม ไพ วิท มาย hustlas [ อา ฮู ])
Ride for my hustlas
(ไรด์ ฟอร์ มาย hustlas)
Die for my, lie for my, cry for my hustlas
(ดาย ฟอร์ มาย , ไล ฟอร์ มาย , คราย ฟอร์ มาย hustlas)
Roll wit my duns [uh huh]
(โรลล วิท มาย ดัน [ อา ฮู ])
Cold wit the guns [uh huh]
(โคลด์ วิท เดอะ กัน [ อา ฮู ])
If he slow wit my ones hit the floor when I come
(อิ๊ฟ ฮี สโลว์ วิท มาย วัน ฮิท เดอะ ฟลอร์ เว็น นาย คัม)
I f*ck wit them hoes that f*ck wit them clothes
(ไอ เอฟ *ck วิท เด็ม โฮ แดท เอฟ *ck วิท เด็ม คโลฑ)
That’s real wit them shoes, keep it real wit they dudes
(แด้ท เรียล วิท เด็ม ชู , คี๊พ อิท เรียล วิท เด ดยูด)
I’m sick wit the flow and this is all I know
(แอม ซิ๊ค วิท เดอะ โฟลว์ แอนด์ ดิส ซิส ซอร์ ไอ โนว์)
More money, more cash, more hoes BEYACHHHH!!!!!!
(โม มั๊นนี่ , โม แค๊ช , โม โฮ BEYACHHHH ! ! ! ! ! !)

Chorus, Jay-Z [DMX] 2x’s
(ค๊อรัส , เจ ซี [ DMX ] 2xs)

More money, more cash, more hoes [what]
(โม มั๊นนี่ , โม แค๊ช , โม โฮ [ ว๊อท ])
More money, more cash, more hoes [uh]
(โม มั๊นนี่ , โม แค๊ช , โม โฮ [ อา ])
More money, more cash, more hoes [come on]
(โม มั๊นนี่ , โม แค๊ช , โม โฮ [ คัมมอน ])
More money, more cash, more hoes [what, what, what]
(โม มั๊นนี่ , โม แค๊ช , โม โฮ [ ว๊อท , ว๊อท , ว๊อท ])

Verse Two, Memphis Bleek
(เฝิซ ทู , เมมฟริซ Bleek)

Ay yo, M-E-M-P-H-I-S Bleek
(ไอ โย , เอ็ม อี เอ็ม พี เฮส ไอ เอส Bleek)
No need to dress warm, I brought plenty of heat
(โน นี๊ด ทู เดรส วอร์ม , ไอ บรอท เพล๊นที่ อ็อฝ ฮีท)
Y’all can’t do nothing with this here
(ยอล แค็นท ดู นัธอิง วิธ ดิส เฮียร)
For one, I pack three 9s like the year
(ฟอร์ วัน , ไอ แพ็ค ทรี 9s ไล๊ค เดอะ เยียร์)
Y’all funny money hustlas
(ยอล ฟันนิ มั๊นนี่ hustlas)
7 gram hustlas
(7 กแร็ม hustlas)
Type to bust a O down wit ya man hustlas
(ไท๊พ ทู บัซท ดา โอ เดาน วิท ยา แมน hustlas)
I hold bank dough, dough 6-5-4
(ไอ โฮลด์ แบ๊งค โด , โด 6 5 4)
While you ho talk that, look for a walk dough
(ไวล์ ยู โฮ ท๊อล์ค แดท , ลุ๊ค ฟอร์ รา ว๊อล์ค โด)
Petty crime n*ggas
(เพททิ ไคร์ม เอ็น *ggas)
Petty time n*ggas
(เพททิ ไทม์ เอ็น *ggas)
Sold petty drugs came up wit petty thugs
(โซลด เพททิ ดรัก เคม อั๊พ วิท เพททิ ธัก)
Now you got game in you
(นาว ยู ก็อท เกม อิน ยู)
Wanna be a menace and you got Kane in you
(วอนนา บี อะ เมนอิซ แอนด์ ยู ก็อท เคน อิน ยู)
I’ll put them thangs in you
(อิลล พุท เด็ม เตง ซิน ยู)
I’m a hot lil’ n*gga
(แอม มา ฮอท ลิล เอ็น *gga)
I ain’t gotta tell n*ggas
(ไอ เอน กอททะ เทลล เอ็น *ggas)
You came too deep, one fell n*ggas
(ยู เคม ทู ดี๊พ , วัน เฟ็ล เอ็น *ggas)
I’m layin in the cut but still don’t give a f*ck
(แอม เลย์อิน อิน เดอะ คัท บั๊ท สทิลล ด้อนท์ กี๊ฝ อะ เอฟ *ck)
Roc-a-fella forever, Memph man, what what
(ร็อค อะ เฟลลา ฟอเร๊เฝ่อร , Memph แมน , ว๊อท ว๊อท)

Chorus 2x’s
(ค๊อรัส 2xs)

Verse Three, Beanie Seigel
(เฝิซ ทรี , Beanie Seigel)

Peep the kid from P-H-I-L-L-Y
(พีพ เดอะ คิด ฟรอม พี เฮส ไอ แอล แอล วาย)
North west south west south side
(น๊อร์ธ เว๊สท เซ๊าธ เว๊สท เซ๊าธ ไซด์)
Spit it for them b*tches and n*ggas who stay fly
(ซพิท ดิธ ฟอร์ เด็ม บี *tches แซน เอ็น *ggas ฮู สเทย์ ฟลาย)
B-Mack, Roc-a-fella till I die
(บี แมกคฺ , ร็อค อะ เฟลลา ทิลล์ ไอ ดาย)
Met Jay, dropped on a album in a week
(เม็ท เจ , ดร็อพ ออน อะ อั๊ลบั้ม อิน อะ วี๊ค)
Without unsigned hype or battle of the beats
(วิธเอ๊าท อันไซนด เฮฝ ออ แบ๊ทเทิ้ล อ็อฝ เดอะ บีท)
The first time n*ggas heard me spit it in the streets
(เดอะ เฟิร์สท ไทม์ เอ็น *ggas เฮิด มี ซพิท ดิธ อิน เดอะ สทรีท)
I gave y’all a thousand bars wit Memphis Bleek
(ไอ เกฝ ยอล อะ เธ๊าซั่นด บาร์ วิท เมมฟริซ Bleek)
Stay strapped, heat in the car under the seat
(สเทย์ สแตปชฺ , ฮีท อิน เดอะ คารํ อั๊นเด้อร เดอะ ซีท)
6 hammers even though we only 3 deep
(6 แฮ๊มเมอร์ อี๊เฝ่น โธ วี โอ๊นลี่ 3 ดี๊พ)
We clap up n*ggas
(วี คแล็พ อั๊พ เอ็น *ggas)
Smack up n*ggas
(ซแม็ค อั๊พ เอ็น *ggas)
Duck tape, rope, and wrap up n*ggas
(ดั๊ค เท๊พ , โร๊พ , แอนด์ แร๊พ อั๊พ เอ็น *ggas)
Think sh*t a joke, go head crack up n*ggas
(ทริ๊งค ฌะ *ที ดา โจ้ก , โก เฮด แคร๊ค อั๊พ เอ็น *ggas)
Get treated like Coke and get capped up n*ggas
(เก็ท ทรี๊ท ไล๊ค โคค แอนด์ เก็ท capped อั๊พ เอ็น *ggas)
The only thing funny
(ดิ โอ๊นลี่ ทริง ฟันนิ)
Is y’all never seen big face money
(อีส ยอล เน๊เฝ่อร์ ซีน บิ๊ก เฟซ มั๊นนี่)
Till them big face 20s
(ทิลล์ เด็ม บิ๊ก เฟซ 20s)

Chorus 2x’s
(ค๊อรัส 2xs)

Jay-Z Talking
(เจ ซี ทอคอิง)

Roc-a-fella sh*t
(ร็อค อะ เฟลลา ฌะ *ที)
1999 [uh huh]
(1999 [ อา ฮู ])
You about to witness a dynasty [you are not ready] unlike no other
(ยู อะเบ๊าท ทู วิทเหนส ซา ได๊นาสที่ [ ยู อาร์ น็อท เร๊ดี้ ] อันไล๊ค โน อ๊อเธ่อร์)
Get down or lay down Ya heard!
(เก็ท เดาน ออ เลย์ เดาน ยา เฮิด !)
No publishin’ for n*ggas
(โน publishin ฟอร์ เอ็น *ggas)
I know y’all n*ggas wonderin, like
(ไอ โนว์ ยอล เอ็น *ggas วันเดอริน , ไล๊ค)
When them n*ggas gone stop? [come on]
(เว็น เด็ม เอ็น *ggas กอน สท๊อพ [ คัมมอน ])
We got a date for you-
(วี ก็อท ดา เดท ฟอร์ ยู)
February 31st, 19-neva hate [haha]
(เฟบรุเอริ 31st , 19 นีฝวา เฮท [ ฮาฮา ])
I know y’all n*ggas ready to kill yaself, too
(ไอ โนว์ ยอล เอ็น *ggas เร๊ดี้ ทู คิลล์ yaself , ทู)
Just go head and do it!
(จั๊สท โก เฮด แอนด์ ดู อิท !)
Jump off a buildin, slit ya wrists!
(จั๊มพ ออฟฟ อะ เบลดิน , ซลิท ยา ริ๊ซท !)
Just do it!
(จั๊สท ดู อิท !)
The world’ll be a better place [haha]
(เดอะ worldll บี อะ เบ๊ทเท่อร์ เพลส [ ฮาฮา ])
Roc-a-fella
(ร็อค อะ เฟลลา)
Beanie Seigel
(Beanie Seigel)
Memphis Bleek
(เมมฟริซ Bleek)
Hovah Hovah
(เฮอวา เฮอวา)
Ya heard me!
(ยา เฮิด มี !)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง More Money, More Cash, More Hoes (Remix) คำอ่านไทย Jay-Z

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น