เนื้อเพลง Live in The Sky คำอ่านไทย T.I. feat Jamie Foxx

[spoken]
( [ ซโพเค็น ])
Whats happening man this T.I.P. you kno I like to dedicate this song to anybody who every lost
(ว๊อท แฮพเพะนิง แมน ดิส ที ไอ พี ยู โน ไอ ไล๊ค ทู เด๊ดดิเขต ดิส ซ็อง ทู เอนอิบอดิ ฮู เอ๊เฝอร์รี่ ล็อซท)
somebody, to the grave, to the streets, to the jail sail, I done been in situations where I done had to
(ซัมบอดี้ , ทู เดอะ เกรฝ , ทู เดอะ สทรีท , ทู เดอะ เจล เซล , ไอ ดัน บีน อิน ซิ๊ทูเอชั่น แวร์ ไอ ดัน แฮ็ด ทู)
cope with all three you kno what Im saying, I feel like the only thing haven’t done die you kno..Just
(โค้พ วิธ ออล ทรี ยู โน ว๊อท แอม เซอิง , ไอ ฟีล ไล๊ค ดิ โอ๊นลี่ ทริง แฮฟเวน ดัน ดาย ยู โน จั๊สท)
remember where you live while you here aint half as important as where you gone live when you leave you
(รีเม๊มเบ่อร์ แวร์ ยู ไล้ฝ ไวล์ ยู เฮียร เอน ฮาล์ฟ แอส อิมพอแท็นท แอส แวร์ ยู กอน ไล้ฝ เว็น ยู ลี๊ฝ ยู)
kno what Im saying
(โน ว๊อท แอม เซอิง)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])
Life’s up and downs they come and go ….but when I die I hope I live in the sky…All my folks who
(ไล๊ฟ อั๊พ แอนด์ เดาน เด คัม แอนด์ โก บั๊ท เว็น นาย ดาย ไอ โฮพ ไอ ไล้ฝ อิน เดอะ สกาย ออล มาย โฟล้ค ฮู)
aint alive I hope they live in the sky..pray to God when I die that I live in the sky ..It’s true what
(เอน อะไล๊ฝ ไอ โฮพ เด ไล้ฝ อิน เดอะ สกาย เพรย์ ทู ก๊อด เว็น นาย ดาย แดท ไอ ไล้ฝ อิน เดอะ สกาย อิทซ ทรู ว๊อท)
goes around comes back you kno..So when I die I hope I love in the sky..All my folk who aint survive may
(โกซ อะราวนฺดฺ คัม แบ็ค ยู โน โซ เว็น นาย ดาย ไอ โฮพ ไอ ลัฝ อิน เดอะ สกาย ออล มาย โฟล้ค ฮู เอน เซอร์ไฝ๊ฝ เมย์)
they live in the sky…Tell God I wanna fly and let me live in the sky…
(เด ไล้ฝ อิน เดอะ สกาย เทลล ก๊อด ดาย วอนนา ฟลาย แอนด์ เล็ท มี ไล้ฝ อิน เดอะ สกาย)

[Verse 1]
([ เฝิซ 1 ])
My cousin Toot aint have to die right in front of his son and his wife
(มาย เค๊าซิน ทูท เอน แฮ็ฝ ทู ดาย ไร๊ท อิน ฟร๊อนท อ็อฝ ฮิส ซัน แอนด์ ฮิส ไว๊ฟ)
He lost his life struggling over a gun
(ฮี ล็อซท ฮิส ไล๊ฟ ซทรักกลิง โอ๊เฝ่อร รา กัน)
give a damn what he done that my muthaf*ckin folk and I love that n*gga til death no muthaf*ckin joke
(กี๊ฝ อะ แดมนํ ว๊อท ฮี ดัน แดท มาย muthaf*ckin โฟล้ค แอนด์ ดาย ลัฝ แดท เอ็น *gga ทิล เด้ท โน muthaf*ckin โจ้ก)
I can feel my eyes feelin the lord is my witness
(ไอ แคน ฟีล มาย อาย ฟีลิน เดอะ หลอร์ด อีส มาย วิทเหนส)
If I catch em Imma kill em I made it my bizness
(อิ๊ฟ ฟาย แค็ทช เอ็ม แอมมา คิลล์ เอ็ม ไอ เมด อิท มาย bizness)
back in the day you stayed in my bizness taught I didnt have to corporate yay in my bizness
(แบ็ค อิน เดอะ เดย์ ยู สเทย์ อิน มาย bizness ทอท ไอ ดิ๊นอิน แฮ็ฝ ทู คอโพะริท เย่ อิน มาย bizness)
coincedently that’s why today you not wit me
(coincedently แด้ท วาย ทูเดย์ ยู น็อท วิท มี)
my cousin died ova some yay and I miss em
(มาย เค๊าซิน ดาย โอฝะ ซัม เย่ แอนด์ ดาย มิซ เอ็ม)
plus he had his family out let’s say she the eye witness
(พลัส ฮี แฮ็ด ฮิส แฟ๊มิลี่ เอ๊าท เล็ท เซย์ ชี ดิ อาย วิทเหนส)
but her boyfriend did the shooting judge gave her life sentence
(บั๊ท เฮอ บอยเฟรน ดิด เดอะ ชูดดิง จั๊ดจ เกฝ เฮอ ไล๊ฟ เซ๊นเท้นซ)
I heard that now Im dressed up in all black
(ไอ เฮิด แดท นาว แอม เดรส อั๊พ อิน ออล แบล๊ค)
shot up the whole apartments and still and brought back
(ฌ็อท อั๊พ เดอะ โฮล อะพาทเม็นท แซน สทิลล แอนด์ บรอท แบ็ค)
the best friend I had in Jamel I lost that
(เดอะ เบ๊สท์ เฟรน ดาย แฮ็ด อิน Jamel ไอ ล็อซท แดท)
I guess your death was a lesson in life it taught me that
(ไอ เกสส ยุร เด้ท วอส ซา เล๊ซซั่น อิน ไล๊ฟ อิท ทอท มี แดท)

[repeat chorus]
([ รีพี๊ท ค๊อรัส ])

[Verse 2]
([ เฝิซ 2 ])
Who ever seen a n*gga go to jail sleep til day two
(ฮู เอ๊เฝ่อร์ ซีน อะ เอ็น *gga โก ทู เจล สลี๊พ ทิล เดย์ ทู)
well thats how sick I was when Jay blew
(เวลล แด้ท ฮาว ซิ๊ค ไอ วอส เว็น เจ บลู)
found out
(เฟานด เอ๊าท)
the hard way that whating pour they was tooting
(เดอะ ฮาร์ด เวย์ แดท whatings พาว เด วอส tootings)
over-dosed on heroin died at 22
(โอ๊เฝ่อร โดซ ออน เฮโระอิน ดาย แอ็ท 22)
If you aint heard about
(อิ๊ฟ ยู เอน เฮิด อะเบ๊าท)
daughter she smile just like you
(ด๊อเท่อร์ ชี สไมล์ จั๊สท ไล๊ค ยู)
so cute even resorts to violence like you
(โซ คยูท อี๊เฝ่น รีสอร์ท ทู ไฝโอะเล็นซ ไล๊ค ยู)
you kno you ya baby mama
(ยู โน ยู ยา เบ๊บี้ มามะ)
loose but ha what can you do
(ลู้ส บั๊ท ฮา ว๊อท แคน ยู ดู)
and I got 4 myself yep it’s been a few
(แอนด์ ดาย ก็อท 4 ไมเซลฟ เย็พ อิทซ บีน อะ ฟิว)
now everything I do is for
(นาว เอ๊วี่ติง ไอ ดู อีส ฟอร์)
King, messiah, dazasha, demonte
(คิง , เมซซายอา , dazasha , demonte)
lord they all I got so please don’t take em from me
(หลอร์ด เด ออล ไอ ก็อท โซ พลีซ ด้อนท์ เท้ค เอ็ม ฟรอม มี)
from me standin in the
(ฟรอม มี แสตนดิน อิน เดอะ)
trap wit corin and sir kap
(แถร๊บ วิท corin แอนด์ เซ่อร์ kap)
laughin at the n*ggas who serve with no strap
(เลอกิน แอ็ท เดอะ เอ็น *ggas ฮู เซิร์ฝ วิธ โน ซทแร็พ)
tell them n*ggas man yall
(เทลล เด็ม เอ็น *ggas แมน ยอล)
trippin wit no map
(ทริพพิน วิท โน แม๊พ)
ya robbing ask to borrow my pistol aint no hap
(ยา robbings อาสคฺ ทู บ๊อโร่ว มาย พิ๊สท่อล เอน โน hap)
me, you, the crew just fell out ova
(มี , ยู , เดอะ ครู จั๊สท เฟ็ล เอ๊าท โอฝะ)
dough and a little crack
(โด แอนด์ อะ ลิ๊ทเทิ่ล แคร๊ค)
never could apolygize cause you died that’s why they saying..
(เน๊เฝ่อร์ เคิด apolygize ค๊อส ยู ดาย แด้ท วาย เด เซอิง)

[repeat chorus]
([ รีพี๊ท ค๊อรัส ])

[Verse 3]
([ เฝิซ 3 ])
I bet you n*ggas thinking that I living it up
(ไอ เบ๊ท ยู เอ็น *ggas ติ้งกิง แดท ไอ ลีฝอิง อิท อั๊พ)
til you see polices laughing as they pickin me up
(ทิล ยู ซี โพลิ๊ซ ลาฟอิง แอส เด พิกคิน มี อั๊พ)
Went from seeing how many b*tches i can fit in the truck
(เว็นท ฟรอม ซีอิง ฮาว เมนอิ บี *tches ซาย แคน ฟิท อิน เดอะ ทรั๊ค)
to 3 hots and a cot is you kidding or what f*ck how
(ทู 3 ฮอท แซน อะ ค็อท อีส ยู คิดดิง ออ ว๊อท เอฟ *ck ฮาว)
many millions I got n*gga so what if Im hot when I got prices on my head
(เมนอิ มิ๊ลเลี่ยน ซาย ก็อท เอ็น *gga โซ ว๊อท อิ๊ฟ แอม ฮอท เว็น นาย ก็อท ไพร๊ซ์ ออน มาย เฮด)
Feds rushing my spot a million
(เฟ็ด รูซชิง มาย สพอท ดา มิ๊ลเลี่ยน)
haters wont me dead force to carry me gat
(เฮเดอ ว็อนท มี เด้ด ฟอร์ซ ทู แค๊รรี่ มี แกท)
but you a seven time felon wat you doing with dat
(บั๊ท ยู อะ เซเฝ่น ไทม์ เฟลอัน วัท ยู ดูอิง วิธ แดซ)
It’s a catch
(อิทซ ซา แค็ทช)
22 either you lose or lose
(22 ไอ๊เทร่อ ยู ลู้ส ออ ลู้ส)
Thats the way the game structured for real n*ggas to suffer
(แด้ท เดอะ เวย์ เดอะ เกม สทรั๊คเจ่อร ฟอร์ เรียล เอ็น *ggas ทู ซั๊ฟเฟ่อร์)
and I aint never
(แอนด์ ดาย เอน เน๊เฝ่อร์)
been a busta alway stood on my feet
(บีน อะ บัสตร้า ออลเว ซทูด ออน มาย ฟีท)
like a man prepared to take what ever coming for me
(ไล๊ค เก แมน พรีแพร์ ทู เท้ค ว๊อท เอ๊เฝ่อร์ คัมอิง ฟอร์ มี)
a p*ssy n*gga
(อะ พี *ssy เอ็น *gga)
or polices wit a warrant for me
(ออ โพลิ๊ซ วิท ดา วอร์แร๊นท ฟอร์ มี)
Im a ” G ” prepared to die for whats important to me
(แอม มา ” จี ” พรีแพร์ ทู ดาย ฟอร์ ว๊อท อิมพอแท็นท ทู มี)
Look anybody in the
(ลุ๊ค เอนอิบอดิ อิน เดอะ)
eye who say they want it wit me
(อาย ฮู เซย์ เด ว้อนท ดิธ วิท มี)
put up the house and bet the odds if coming from me
(พุท อั๊พ เดอะ เฮ้าส แอนด์ เบ๊ท ดิ อ๊อดด อิ๊ฟ คัมอิง ฟรอม มี)
OG’s say I need to
(OGs เซย์ ไอ นี๊ด ทู)
learn and be patient
(เลิร์น แอนด์ บี เพ๊เที้ยนท์)
you telling me wit these seven years of probation
(ยู เทลลิง มี วิท ฑิส เซเฝ่น เยียร์ อ็อฝ โพร๊เบชั่น)
pistol charges and a host of
(พิ๊สท่อล ชาร์จ แซน อะ โฮสท อ็อฝ)
other open cases
(อ๊อเธ่อร์ โอ๊เพ่น เค๊ส)
if n*ggas only knew the kind of time I was facing
(อิ๊ฟ เอ็น *ggas โอ๊นลี่ นยู เดอะ ไคนด์ อ็อฝ ไทม์ ไอ วอส เฟซอิง)
I tried to keep to myself but
(ไอ ทไร ทู คี๊พ ทู ไมเซลฟ บั๊ท)
sometime I couldnt take it
(ซัมไทม์ ไอ คูดซึ่น เท้ค อิท)
got 4 kids wit smiles on they faces
(ก็อท 4 คิด วิท สไมล์ ออน เด เฟซ)
mean more to me than my crown and my bracelet
(มีน โม ทู มี แฑ็น มาย คราวน์ แอนด์ มาย บเรซเล็ท)
take that away from me and my life is b*tt naked
(เท้ค แดท อะเวย์ ฟรอม มี แอนด์ มาย ไล๊ฟ อีส บี *tt เน๊คเค่ด)

[repeat chorus]
([ รีพี๊ท ค๊อรัส ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Live in The Sky คำอ่านไทย T.I. feat Jamie Foxx

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น