เนื้อเพลง Use to Me Spending คำอ่านไทย R. Kelly

[feat. Nokio & Jaz-Ming]
( [ ฟีท Nokio & Jaz มิง ])

Take your clothes off
(เท้ค ยุร คโลฑ ออฟฟ)
Uhh, Bad Boy
(อา , แบ้ด บอย)
Knahmsayin? We wanna..
(Knahmsayin วี วอนนา)
Uh-huh, uh-huh, TrackMasters
(อา ฮู , อา ฮู , TrackMasters)
reconvey a message, knahmsayin?
(reconvey อะ เม๊สเสจ , knahmsayin)
Uhh, uhh, Rockland
(อา , อา , Rockland)
R.I.P., B.I.G.
(อาร์ ไอ พี , บี ไอ จี)
Uhh, uhh, think I’m gonna..
(อา , อา , ทริ๊งค แอม กอนนะ)

[R. Kelly]
([ อาร์ เคลลี่ ])
I’m gonna get into you [get in too deep]
(แอม กอนนะ เก็ท อิ๊นทู ยู [ เก็ท อิน ทู ดี๊พ ])
I wanna get into you [get in too deep]
(ไอ วอนนา เก็ท อิ๊นทู ยู [ เก็ท อิน ทู ดี๊พ ])
Wanna get into you [get in too deep]
(วอนนา เก็ท อิ๊นทู ยู [ เก็ท อิน ทู ดี๊พ ])
Oahhohh, ohhh .. [get in too deep]
(Oahhohh , โอ้ [ เก็ท อิน ทู ดี๊พ ])

All my fellas in the house if you f*ckin tonight
(ออล มาย เฟลลา ซิน เดอะ เฮ้าส อิ๊ฟ ยู เอฟ *ckin ทูไน๊ท)
Throw yo’ hands up!
(โธรว์ โย แฮนด์ อั๊พ !)
And all my honies in the house if you f*ckin tonight
(แอนด์ ออล มาย ฮันนีสฺ ซิน เดอะ เฮ้าส อิ๊ฟ ยู เอฟ *ckin ทูไน๊ท)
Just throw yo’ hands up!
(จั๊สท โธรว์ โย แฮนด์ อั๊พ !)

I wanna get into you [get in too deep]
(ไอ วอนนา เก็ท อิ๊นทู ยู [ เก็ท อิน ทู ดี๊พ ])
I wanna get into you [baby get in too deep]
(ไอ วอนนา เก็ท อิ๊นทู ยู [ เบ๊บี้ เก็ท อิน ทู ดี๊พ ])
I wanna get into you [just get in too deep]
(ไอ วอนนา เก็ท อิ๊นทู ยู [ จั๊สท เก็ท อิน ทู ดี๊พ ])
I wanna get into you [kick a lil freestyle, yo]
(ไอ วอนนา เก็ท อิ๊นทู ยู [ คิ๊ค กา ลิล ฟรีสทาย , โย ])

[R. Kelly]
([ อาร์ เคลลี่ ])
Y’all been here so what the hell
(ยอล บีน เฮียร โซ ว๊อท เดอะ เฮ็ลล)
Let’s get up on our hotel
(เล็ท เก็ท อั๊พ ออน เอ๊า โฮเท็ล)
Doin the nasty, all night long
(โดย เดอะ นาซทิ , ออล ไน๊ท ลอง)
Make your body scream and moan
(เม้ค ยุร บ๊อดี้ สครีม แอนด์ โมน)
Tell your man that we’re some kin
(เทลล ยุร แมน แดท เวีย ซัม คิน)
Play it off and bring a friend
(เพลย์ อิท ออฟฟ แอนด์ บริง อะ เฟรน)
I got backstage passes for you
(ไอ ก็อท แบคสเตจ แพเซ ฟอร์ ยู)
Just meet me right by the bathroom
(จั๊สท มี๊ท มี ไร๊ท บาย เดอะ บาทรูม)
And if you don’t have a curfew
(แอนด์ อิ๊ฟ ยู ด้อนท์ แฮ็ฝ อะ เค๊อร์ฟิว)
Keep it real and we’ll be cool
(คี๊พ อิท เรียล แอนด์ เวลล บี คูล)
And if your ID’s up to age
(แอนด์ อิ๊ฟ ยุร IDs อั๊พ ทู เอจ)
Then you’re gonna get some ” 12Play ”
(เด็น ยัวร์ กอนนะ เก็ท ซัม ” 12Play “)
I ain’t gon’ front, got it like that
(ไอ เอน ก็อน ฟร๊อนท , ก็อท ดิธ ไล๊ค แดท)
The stairs goes down as room goes black
(เดอะ สแทร์ โกซ เดาน แอส รูม โกซ แบล๊ค)
Get deep in you like +The Abyss+
(เก็ท ดี๊พ อิน ยู ไล๊ค +อะบิซ +)
You bring your ass home all pregnant
(ยู บริง ยุร อาซ โฮม ออล เพร๊กแน๊นท)

[Chorus: R. Kelly, Jaz-Ming [repeat 2X]]
([ ค๊อรัส : อาร์ เคลลี่ , Jaz มิง [ รีพี๊ท 2X ] ])

You must be use to me spending
(ยู มัสท์ บี ยู๊ส ทู มี ซเพ็นดิง)
and all that sweet wining and dining
(แอนด์ ออล แดท สวี้ท วายนิง แอนด์ ไดนิง)
Well I’m f*cking you tonight
(เวลล แอม เอฟ *คิง ยู ทูไน๊ท)
Baby it’s no mystery
(เบ๊บี้ อิทซ โน มิ๊สเทอรี่)
You will be all up in me
(ยู วิล บี ออล อั๊พ อิน มี)
Freakin is my specialty
(ฟริกคิน อีส มาย ซเพฌแอ็ลทิ)
I’ve got all of what you need
(แอฝ ก็อท ดอร์ อ็อฝ ว๊อท ยู นี๊ด)

[R. Kelly]
([ อาร์ เคลลี่ ])
[yo, yo]
([ โย , โย ])
All my fellas in the house if you f*ckin tonight
(ออล มาย เฟลลา ซิน เดอะ เฮ้าส อิ๊ฟ ยู เอฟ *ckin ทูไน๊ท)
Throw yo’ hands up!
(โธรว์ โย แฮนด์ อั๊พ !)
And all my honies in the house if you f*ckin tonight [uh, c’mon]
(แอนด์ ออล มาย ฮันนีสฺ ซิน เดอะ เฮ้าส อิ๊ฟ ยู เอฟ *ckin ทูไน๊ท [ อา , ซีมอน ])
[Just] throw yo’ hands up!
([ จั๊สท ] โธรว์ โย แฮนด์ อั๊พ !)

[Jaz-Ming]
([ Jaz มิง ])
You know there’s nobody better than
(ยู โนว์ แดร์ โนบอดี้ เบ๊ทเท่อร์ แฑ็น)
Jaz-Mack, late night like Letterman [oh word?]
(Jaz แมกคฺ , เหลท ไน๊ท ไล๊ค Letterman [ โอ เวิร์ด ])
From the movies to the hooptie to the Sheraton [what?]
(ฟรอม เดอะ มูวี่ ทู เดอะ hooptie ทู เดอะ เฌระท็อน [ ว๊อท ])
There you go, tryin to feel up on my breasts again
(แดร์ ยู โก , ทายอิน ทู ฟีล อั๊พ ออน มาย บรี๊สทฺ อะเกน)

[Nokio]
([ Nokio ])
Shorty better guess again
(ชอร์ทดิง เบ๊ทเท่อร์ เกสส อะเกน)
I trick grips of chips and trips on you
(ไอ ทริ๊ค กริพ อ็อฝ ชิพ แซน ทริ๊พ ออน ยู)
You did flips when I tried to put the lips on you
(ยู ดิด ฟลิพ เว็น นาย ทไร ทู พุท เดอะ ลิพ ออน ยู)
Now we ain’t got SH*T to do
(นาว วี เอน ก็อท ฌะ *ที ทู ดู)
but head to my crib and ” Enter the Dru ”
(บั๊ท เฮด ทู มาย คริบ แอนด์ ” เอ๊นเท่อร์ เดอะ Dru “)

[Jaz-Ming]
([ Jaz มิง ])
The who? You nuttin but a star joke n*gga [oh word?]
(เดอะ ฮู ยู นัทดิน บั๊ท ดา สทาร์ โจ้ก เอ็น *gga [ โอ เวิร์ด ])
No few for your Benz Jeep car broke n*gga
(โน ฟิว ฟอร์ ยุร เบนซฺ จีพ คารํ บโรค เอ็น *gga)

Aiyyo listen my advice is
(เออายเอว ลิ๊สซึ่น มาย แอดไฝ๊ซ์ อีส)
fellas pay the prices
(เฟลลา เพย์ เดอะ ไพร๊ซ์)
If she’s f*ckin you
(อิ๊ฟ ชี เอฟ *ckin ยู)
and not those sexual devices
(แอนด์ น็อท โฑส เซคฌวล ดีไฝ๊ซ์)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

[R. Kelly]
([ อาร์ เคลลี่ ])
Pull that, boo-ty, ov-errrr, yeah
(พูลล แดท , บู ty , ov errrr , เย่)
and jump in my ride, babe
(แอนด์ จั๊มพ อิน มาย ไรด์ , เบ้บ)
Cause once I get you home with me
(ค๊อส วั๊นซ ไอ เก็ท ยู โฮม วิธ มี)
And fulfill your fantasies
(แอนด์ ฟุลฟีล ยุร แฟนตาซีสฺ)
You’ll say bust the flavas
(โยว เซย์ บัซท เดอะ เฟบ้า)
then give that ass to me! Oahhhhh, yeah
(เด็น กี๊ฝ แดท อาซ ทู มี ! Oahhhhh , เย่)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

I wanna get into you [get in too deep]
(ไอ วอนนา เก็ท อิ๊นทู ยู [ เก็ท อิน ทู ดี๊พ ])
I wanna get into you [get in too deep]
(ไอ วอนนา เก็ท อิ๊นทู ยู [ เก็ท อิน ทู ดี๊พ ])
Oahhhhoahhhh [get in too deep]
(Oahhhhoahhhh [ เก็ท อิน ทู ดี๊พ ])
La-di-da-da-da [in too deep ??]
(ลา ได ดา ดา ดา [ อิน ทู ดี๊พ ])

Baby it’s no mystery
(เบ๊บี้ อิทซ โน มิ๊สเทอรี่)
You will be all up in me
(ยู วิล บี ออล อั๊พ อิน มี)
Freakin is my specialty
(ฟริกคิน อีส มาย ซเพฌแอ็ลทิ)
I’ve got all of what you need..
(แอฝ ก็อท ดอร์ อ็อฝ ว๊อท ยู นี๊ด)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Use to Me Spending คำอ่านไทย R. Kelly

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น