เนื้อเพลง In Heaven คำอ่านไทย Fatboy Slim

Fatboy Slim is f*cking in Heaven
( Fatboy สลิม อีส เอฟ *คิง อิน เฮ๊ฝเฝ่น)
Fatboy Slim is f*cking in Heaven
(Fatboy สลิม อีส เอฟ *คิง อิน เฮ๊ฝเฝ่น)
Fatboy Slim is f*cking in Heaven
(Fatboy สลิม อีส เอฟ *คิง อิน เฮ๊ฝเฝ่น)
F*cking, f*cking, f*cking in Heaven
(เอฟ *คิง , เอฟ *คิง , เอฟ *คิง อิน เฮ๊ฝเฝ่น)

Fatboy Slim is f*cking in Heaven
(Fatboy สลิม อีส เอฟ *คิง อิน เฮ๊ฝเฝ่น)
Fatboy Slim is f*cking in Heaven
(Fatboy สลิม อีส เอฟ *คิง อิน เฮ๊ฝเฝ่น)
Fatboy Slim is f*cking in Heaven
(Fatboy สลิม อีส เอฟ *คิง อิน เฮ๊ฝเฝ่น)
F*cking, f*cking, f*cking in Heaven
(เอฟ *คิง , เอฟ *คิง , เอฟ *คิง อิน เฮ๊ฝเฝ่น)

Fatboy Slim is f*cking in Heaven
(Fatboy สลิม อีส เอฟ *คิง อิน เฮ๊ฝเฝ่น)
Fatboy Slim is f*cking in Heaven
(Fatboy สลิม อีส เอฟ *คิง อิน เฮ๊ฝเฝ่น)
Fatboy Slim is f*cking in Heaven
(Fatboy สลิม อีส เอฟ *คิง อิน เฮ๊ฝเฝ่น)
F*cking, f*cking, f*cking in Heaven
(เอฟ *คิง , เอฟ *คิง , เอฟ *คิง อิน เฮ๊ฝเฝ่น)

Fatboy Slim is f*cking in Heaven
(Fatboy สลิม อีส เอฟ *คิง อิน เฮ๊ฝเฝ่น)
Fatboy Slim is f*cking in Heaven
(Fatboy สลิม อีส เอฟ *คิง อิน เฮ๊ฝเฝ่น)
Fatboy Slim is f*cking in Heaven
(Fatboy สลิม อีส เอฟ *คิง อิน เฮ๊ฝเฝ่น)
F*cking, f*cking, f*cking
(เอฟ *คิง , เอฟ *คิง , เอฟ *คิง)

Fatboy Slim is f*cking in Heaven
(Fatboy สลิม อีส เอฟ *คิง อิน เฮ๊ฝเฝ่น)
Fatboy Slim is f*cking in Heaven
(Fatboy สลิม อีส เอฟ *คิง อิน เฮ๊ฝเฝ่น)
Fatboy Slim is f*cking in Heaven
(Fatboy สลิม อีส เอฟ *คิง อิน เฮ๊ฝเฝ่น)
F*cking, f*cking, f*cking in Heaven
(เอฟ *คิง , เอฟ *คิง , เอฟ *คิง อิน เฮ๊ฝเฝ่น)

Fatboy Slim is f*cking in Heaven
(Fatboy สลิม อีส เอฟ *คิง อิน เฮ๊ฝเฝ่น)
Fatboy Slim is f*cking in Heaven
(Fatboy สลิม อีส เอฟ *คิง อิน เฮ๊ฝเฝ่น)
Fatboy Slim is f*cking in Heaven
(Fatboy สลิม อีส เอฟ *คิง อิน เฮ๊ฝเฝ่น)
F*cking, f*cking, f*cking in Heaven
(เอฟ *คิง , เอฟ *คิง , เอฟ *คิง อิน เฮ๊ฝเฝ่น)

Fatboy Slim is f*cking in Heaven
(Fatboy สลิม อีส เอฟ *คิง อิน เฮ๊ฝเฝ่น)
Fatboy Slim is f*cking in Heaven
(Fatboy สลิม อีส เอฟ *คิง อิน เฮ๊ฝเฝ่น)
Fatboy Slim is f*cking in Heaven
(Fatboy สลิม อีส เอฟ *คิง อิน เฮ๊ฝเฝ่น)
F*cking, f*cking, f*cking in Heaven
(เอฟ *คิง , เอฟ *คิง , เอฟ *คิง อิน เฮ๊ฝเฝ่น)

Fatboy Slim is f*cking in Heaven
(Fatboy สลิม อีส เอฟ *คิง อิน เฮ๊ฝเฝ่น)
Fatboy Slim is f*cking in Heaven
(Fatboy สลิม อีส เอฟ *คิง อิน เฮ๊ฝเฝ่น)
Fatboy Slim is f*cking in Heaven
(Fatboy สลิม อีส เอฟ *คิง อิน เฮ๊ฝเฝ่น)

Fatboy Slim is f*cking in Heaven
(Fatboy สลิม อีส เอฟ *คิง อิน เฮ๊ฝเฝ่น)
Fatboy Slim is f*cking in Heaven
(Fatboy สลิม อีส เอฟ *คิง อิน เฮ๊ฝเฝ่น)
Fatboy Slim is f*cking in Heaven
(Fatboy สลิม อีส เอฟ *คิง อิน เฮ๊ฝเฝ่น)
F*cking, f*cking, f*cking in Heaven
(เอฟ *คิง , เอฟ *คิง , เอฟ *คิง อิน เฮ๊ฝเฝ่น)

Fatboy Slim is f*cking in Heaven
(Fatboy สลิม อีส เอฟ *คิง อิน เฮ๊ฝเฝ่น)
Fatboy Slim is f*cking in Heaven
(Fatboy สลิม อีส เอฟ *คิง อิน เฮ๊ฝเฝ่น)
Fatboy Slim is f*cking in Heaven
(Fatboy สลิม อีส เอฟ *คิง อิน เฮ๊ฝเฝ่น)
F*cking, f*cking, f*cking in Heaven
(เอฟ *คิง , เอฟ *คิง , เอฟ *คิง อิน เฮ๊ฝเฝ่น)

Fatboy Slim is f*cking in Heaven
(Fatboy สลิม อีส เอฟ *คิง อิน เฮ๊ฝเฝ่น)
Fatboy Slim is f*cking in Heaven
(Fatboy สลิม อีส เอฟ *คิง อิน เฮ๊ฝเฝ่น)
Fatboy Slim is f*cking in Heaven
(Fatboy สลิม อีส เอฟ *คิง อิน เฮ๊ฝเฝ่น)
F*cking, f*cking, f*cking in Heaven
(เอฟ *คิง , เอฟ *คิง , เอฟ *คิง อิน เฮ๊ฝเฝ่น)

Fatboy Slim is f*cking in Heaven
(Fatboy สลิม อีส เอฟ *คิง อิน เฮ๊ฝเฝ่น)
Fatboy Slim is f*cking in Heaven
(Fatboy สลิม อีส เอฟ *คิง อิน เฮ๊ฝเฝ่น)
Fatboy Slim is f*cking in Heaven
(Fatboy สลิม อีส เอฟ *คิง อิน เฮ๊ฝเฝ่น)
F*cking, f*cking, f*cking in Heaven
(เอฟ *คิง , เอฟ *คิง , เอฟ *คิง อิน เฮ๊ฝเฝ่น)

Let go of me
(เล็ท โก อ็อฝ มี)
Please, let go of me
(พลีซ , เล็ท โก อ็อฝ มี)
Please, let go of me
(พลีซ , เล็ท โก อ็อฝ มี)
Please, let go of me
(พลีซ , เล็ท โก อ็อฝ มี)

Please, let go of me
(พลีซ , เล็ท โก อ็อฝ มี)
Please, let go of me
(พลีซ , เล็ท โก อ็อฝ มี)
Please, let go of me
(พลีซ , เล็ท โก อ็อฝ มี)
Please, let go
(พลีซ , เล็ท โก)

Fatboy Slim is f*cking in Heaven
(Fatboy สลิม อีส เอฟ *คิง อิน เฮ๊ฝเฝ่น)
Fatboy Slim is f*cking in Heaven
(Fatboy สลิม อีส เอฟ *คิง อิน เฮ๊ฝเฝ่น)
Fatboy Slim is f*cking in Heaven
(Fatboy สลิม อีส เอฟ *คิง อิน เฮ๊ฝเฝ่น)
F*cking, f*cking, f*cking in Heaven
(เอฟ *คิง , เอฟ *คิง , เอฟ *คิง อิน เฮ๊ฝเฝ่น)

Fatboy Slim is f*cking in Heaven
(Fatboy สลิม อีส เอฟ *คิง อิน เฮ๊ฝเฝ่น)
Fatboy Slim is f*cking in Heaven
(Fatboy สลิม อีส เอฟ *คิง อิน เฮ๊ฝเฝ่น)
Fatboy Slim is f*cking in Heaven
(Fatboy สลิม อีส เอฟ *คิง อิน เฮ๊ฝเฝ่น)

Let go of me
(เล็ท โก อ็อฝ มี)
Please, let go of me
(พลีซ , เล็ท โก อ็อฝ มี)
Please, let go of me
(พลีซ , เล็ท โก อ็อฝ มี)
Please, let go of me
(พลีซ , เล็ท โก อ็อฝ มี)

Please, let go of me
(พลีซ , เล็ท โก อ็อฝ มี)
Please, let go of me
(พลีซ , เล็ท โก อ็อฝ มี)
Please, let go of me
(พลีซ , เล็ท โก อ็อฝ มี)
Please, let go of me
(พลีซ , เล็ท โก อ็อฝ มี)

Fatboy Slim is f*cking, f*cking
(Fatboy สลิม อีส เอฟ *คิง , เอฟ *คิง)
F*cking, f*cking, f*cking, f*cking
(เอฟ *คิง , เอฟ *คิง , เอฟ *คิง , เอฟ *คิง)
F*cking, f*cking, f*cking, f*cking
(เอฟ *คิง , เอฟ *คิง , เอฟ *คิง , เอฟ *คิง)
F*cking, f*cking, f*cking, f*cking
(เอฟ *คิง , เอฟ *คิง , เอฟ *คิง , เอฟ *คิง)
F*cking, f*cking, f*cking, f*cking
(เอฟ *คิง , เอฟ *คิง , เอฟ *คิง , เอฟ *คิง)
F*cking, f*cking, f*cking, f*cking
(เอฟ *คิง , เอฟ *คิง , เอฟ *คิง , เอฟ *คิง)
F*cking, f*cking, f*cking, f*cking
(เอฟ *คิง , เอฟ *คิง , เอฟ *คิง , เอฟ *คิง)
F*cking, f*cking, f*cking, f*cking
(เอฟ *คิง , เอฟ *คิง , เอฟ *คิง , เอฟ *คิง)

– Alright, please don’t play this for anybody
(ออลไร๊ท , พลีซ ด้อนท์ เพลย์ ดิส ฟอร์ เอนอิบอดิ)
I don’t normally do this.
(ไอ ด้อนท์ นอแม็ลลิ ดู ดิส)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง In Heaven คำอ่านไทย Fatboy Slim

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น