เนื้อเพลง Last Wordz คำอ่านไทย 2Pac feat Ice Cube, Ice-T

Ice cube’s in the mutha-f*ckin’ house
( ไอ๊ซ์ คิ้วบํ ซิน เดอะ มาตดา เอฟ *ckin เฮ้าส)
the n*gga you love to hate
(เดอะ เอ็น *gga ยู ลัฝ ทู เฮท)
Ice cube’s in the mutha-f*ckin’ house
(ไอ๊ซ์ คิ้วบํ ซิน เดอะ มาตดา เอฟ *ckin เฮ้าส)
the n*gga you love to hate
(เดอะ เอ็น *gga ยู ลัฝ ทู เฮท)
Ice cube’s in the mutha-f*ckin’ house
(ไอ๊ซ์ คิ้วบํ ซิน เดอะ มาตดา เอฟ *ckin เฮ้าส)
the n*gga you love to hate
(เดอะ เอ็น *gga ยู ลัฝ ทู เฮท)
Ice cube’s in the mutha-f*ckin’ house
(ไอ๊ซ์ คิ้วบํ ซิน เดอะ มาตดา เอฟ *ckin เฮ้าส)
the n*gga you love to hate
(เดอะ เอ็น *gga ยู ลัฝ ทู เฮท)

[ICE CUBE]
([ ไอ๊ซ์ คิ้วบํ ])
Yo, here comes the n*gga with the ruff, terror
(โย , เฮียร คัม เดอะ เอ็น *gga วิธ เดอะ รัฟ , เท๊อร์เร่อร์)
the paranoid, gots to get the boy
(เดอะ พารานอย , ก็อท ทู เก็ท เดอะ บอย)
Get your steel cuz I feel like a headbanger
(เก็ท ยุร สทีล คัซ ไอ ฟีล ไล๊ค เก headbanger)
Yah, I got a gang of sh*ts, styles guns
(ยา , ไอ ก็อท ดา แก๊ง อ็อฝ ฌะ *ts , สไทล์ กัน)
my uzzie wieghts a mutha-f*ckin’ ton
(มาย uzzie wieghts ซา มาตดา เอฟ *ckin ท็อง)
bucking down one, bucking down two,
(buckings เดาน วัน , buckings เดาน ทู ,)
bucking down your crew, mutha f*ck you
(buckings เดาน ยุร ครู , มาตดา เอฟ *ck ยู)
Pigs were blue, I where black, nothing but black
(พิก เวอ บลู , ไอ แวร์ แบล๊ค , นัธอิง บั๊ท แบล๊ค)
Cause god damn its a brand new payback
(ค๊อส ก๊อด แดมนํ อิทซ ซา แบรนดฺ นิว เพย์แบค)
F*ck Pat Sajak, never did nothing for a n*gga
(เอฟ *ck แพ็ท Sajak , เน๊เฝ่อร์ ดิด นัธอิง ฟอร์ รา เอ็น *gga)
on tha trigga the zigga the zag the nickel the bag
(ออน ท่า trigga เดอะ zigga เดอะ zag เดอะ นีคเค็ล เดอะ แบ๊ก)
the n*gga the sag the forty five mag. got you runnin’ like a fag
(เดอะ เอ็น *gga เดอะ แซ๊ก เดอะ ฟอทิ ไฟฝ แมก ก็อท ยู รูนนิน ไล๊ค เก แฟ็ก)
So, keep your mutha-f*ckin’ jokes
(โซ , คี๊พ ยุร มาตดา เอฟ *ckin โจ้ก)
Cuz, I’m that n*gga with a fresh pair of locs
(คัซ , แอม แดท เอ็น *gga วิธ อะ เฟรช แพ อ็อฝ ลอคซฺ)
No yokes but smokes
(โน โยค บั๊ท สโม๊ค)
Crakers and them dirty mackers friends aren’t jackers
(Crakers แซน เด็ม เดอทิ mackers เฟรน อเร้น jackers)
get yah for your drawers, young n*ggas out to kill for cars
(เก็ท ยา ฟอร์ ยุร ดรอเออะ , ยัง เอ็น *ggas เอ๊าท ทู คิลล์ ฟอร์ คารํ)

Ice T in the mutha f*ckin’ house
(ไอ๊ซ์ ที อิน เดอะ มาตดา เอฟ *ckin เฮ้าส)
Ice T in the mutha f*ckin’ house
(ไอ๊ซ์ ที อิน เดอะ มาตดา เอฟ *ckin เฮ้าส)
Ice T in the mutha f*ckin’ house
(ไอ๊ซ์ ที อิน เดอะ มาตดา เอฟ *ckin เฮ้าส)
Ice T in the mutha f*ckin’ house
(ไอ๊ซ์ ที อิน เดอะ มาตดา เอฟ *ckin เฮ้าส)
Ice T in the mutha f*ckin’ house
(ไอ๊ซ์ ที อิน เดอะ มาตดา เอฟ *ckin เฮ้าส)
Ice T in the mutha f*ckin’ house
(ไอ๊ซ์ ที อิน เดอะ มาตดา เอฟ *ckin เฮ้าส)

[Ice T]
([ ไอ๊ซ์ ที ])
O to the mutha f*ckin G I break crazy
(โอ ทู เดอะ มาตดา เอฟ *ckin จี ไอ เบร๊ค คเรสิ)
a lot of n*ggas hate me but they can’t fade me
(อะ ล็อท อ็อฝ เอ็น *ggas เฮท มี บั๊ท เด แค็นท เฟด มี)
Stop me clock me cops wanna glock me
(สท๊อพ มี คล๊อค มี ค็อพ วอนนา คล็อก มี)
mutha f*ck mutha f*ck pigs can’t stop me
(มาตดา เอฟ *ck มาตดา เอฟ *ck พิก แค็นท สท๊อพ มี)
UHH, am I a G, I got proof
(อา , แอ็ม ไอ อะ จี , ไอ ก็อท พรู๊พ)
Banged in my youth, keep n*ggas on the roof
(แบง อิน มาย ยู๊ธ , คี๊พ เอ็น *ggas ออน เดอะ รู๊ฟ)
with a scope, dough, Cube keep the rope Tupac string a n*gga up
(วิธ อะ สโคพ , โด , คิ้วบํ คี๊พ เดอะ โร๊พ ทูแปค สทริง อะ เอ็น *gga อั๊พ)
[?Hit the mob dope?]
([ ฮิท เดอะ ม๊อบ โดพ ])
So whats up Punk
(โซ ว๊อท อั๊พ พรัค)
You want what I got step to me wrong f*ck around and get shot
(ยู ว้อนท ว๊อท ไอ ก็อท สเท็พ ทู มี รอง เอฟ *ck อะราวนฺดฺ แอนด์ เก็ท ฌ็อท)
Your moms crying f*ck her bust her
(ยุร มัม คไรอิง เอฟ *ck เฮอ บัซท เฮอ)
B*tch start screaming to me and I’ll dust her
(บี *tch สท๊าร์ท ซครีมอิง ทู มี แอนด์ อิลล ดัสท เฮอ)
Pops got the LP phat, track on hit
(พ็อพ ก็อท เดอะ LP แฟททฺ , แทร็ค ออน ฮิท)
Laid by the mutha f*ckin’ Bobcat
(เลด บาย เดอะ มาตดา เอฟ *ckin Bobcat)
Ninety three s*ckas want me to go out
(ไนนทิ ทรี เอส *ckas ว้อนท มี ทู โก เอ๊าท)
Throw the hoe out, b*tch mutha f*cker I’m rich
(โธรว์ เดอะ โฮ เอ๊าท , บี *tch มาตดา เอฟ *cker แอม ริ๊ช)

Tupac’s in the mutha f*ckin’ house
(ทูแปค ซิน เดอะ มาตดา เอฟ *ckin เฮ้าส)
Tupac’s in the mutha f*ckin’ house
(ทูแปค ซิน เดอะ มาตดา เอฟ *ckin เฮ้าส)
Tupac’s in the mutha f*ckin’ house
(ทูแปค ซิน เดอะ มาตดา เอฟ *ckin เฮ้าส)
Tupac’s in the mutha f*ckin’ house
(ทูแปค ซิน เดอะ มาตดา เอฟ *ckin เฮ้าส)
Tupac’s in the mutha f*ckin’ house
(ทูแปค ซิน เดอะ มาตดา เอฟ *ckin เฮ้าส)

Got any last wordz
(ก็อท เอ๊นี่ ล๊าสท wordz)

[Tupac]
([ ทูแปค ])
Now they’re after me, why? cuz a n*ggas black
(นาว เดรว แอ๊ฟเท่อร มี , วาย คัซ อะ เอ็น *ggas แบล๊ค)
Sit back
(ซิท แบ็ค)
Ain’t afraid to pull a triggar back
(เอน อะเฟรด ทู พูลล อะ triggar แบ็ค)
Let ’em come step to a real mutha-f*cker
(เล็ท เอ็ม คัม สเท็พ ทู อะ เรียล มาตดา เอฟ *cker)
[Boom, Boom] Mama ain’t raised no s*ckers
([ บูม , บูม ] มามะ เอน เร้ส โน เอส *ckers)
Dan Quayle, don’t you know you need to get your ass kicked
(แด็น Quayle , ด้อนท์ ยู โนว์ ยู นี๊ด ทู เก็ท ยุร อาซ คิ๊ค)
Where was you when there was n*ggas in the caskets?
(แวร์ วอส ยู เว็น แดร์ วอส เอ็น *ggas ซิน เดอะ แคซเค็ท)
Mutha-f*cker rednecks all the same
(มาตดา เอฟ *cker เรดเนก ซอร์ เดอะ เซม)
Feel a real n*gga if he ain’t balled and chained
(ฟีล อะ เรียล เอ็น *gga อิ๊ฟ ฮี เอน บอล แอนด์ เชน)
That’s why we burn sh*t and wreck
(แด้ท วาย วี เบิร์น ฌะ *ที แอนด์ เร๊ค)
Cause the punk police ain’t learned sh*t yet
(ค๊อส เดอะ พรัค โพลิ๊ซ เอน เลิร์น ฌะ *ที เย๊ท)
You mutha-f*ckas gonna pay the price
(ยู มาตดา เอฟ *ckas กอนนะ เพย์ เดอะ ไพร๊ซ์)
Can’t make a Black life, don’t take a Black life
(แค็นท เม้ค เก แบล๊ค ไล๊ฟ , ด้อนท์ เท้ค เก แบล๊ค ไล๊ฟ)
It’s on, the next real n*gga fall dead
(อิทซ ออน , เดอะ เน๊กซท เรียล เอ็น *gga ฟอลล์ เด้ด)
Dred, jheri curl, process, or bald head
(ดรี , jheri เคิล , โพร๊เซสส , ออ บาลดฺ เฮด)
Be prepared for the smoke to bust
(บี พรีแพร์ ฟอร์ เดอะ สโม๊ค ทู บัซท)
What n*ggas need to do is start loc’in up
(ว๊อท เอ็น *ggas นี๊ด ทู ดู อีส สท๊าร์ท locin อั๊พ)
United we stand divided we fall
(ยูนิท วี สแทนด์ ดิไฝด วี ฟอลล์)
They can shoot one n*gga
(เด แคน ชู๊ท วัน เอ็น *gga)
But they can’t take us alll
(บั๊ท เด แค็นท เท้ค อัซ alll)
Let’s get along with the Mexicans
(เล็ท เก็ท อะลอง วิธ เดอะ เมคซิแค็น)
And we can all have peace on the sets again
(แอนด์ วี แคน ออล แฮ็ฝ พี๊ซ ออน เดอะ เซ็ท อะเกน)
Imagine that if it took place [ha ha ha]
(อิมแม๊จิ้น แดท อิ๊ฟ อิท ทุค เพลส [ ฮา ฮา ฮา ])
Keeping the smile off their white fakes
(คีพอิง เดอะ สไมล์ ออฟฟ แดร์ ไว๊ท เฟ้ค)
I ain’t racist but lets trade places
(ไอ เอน เรซิสทฺ บั๊ท เล็ท เทรด เพลส)
Trace the hate ‘n face it
(เทร๊ซ เดอะ เฮท เอ็น เฟซ อิท)
One n*gga teach two n*ggas
(วัน เอ็น *gga ที๊ช ทู เอ็น *ggas)
three teach four n*ggas
(ทรี ที๊ช โฟ เอ็น *ggas)
And them n*ggas teach more n*ggas
(แอนด์ เด็ม เอ็น *ggas ที๊ช โม เอ็น *ggas)
And when we blast
(แอนด์ เว็น วี บลาสทํ)
That’ll be the biggest blast you’ve heard
(แธดิล บี เดอะ บิ๊กเกส บลาสทํ ยู๊ฟ เฮิด)
And them is my last wordz

(แอนด์ เด็ม อีส มาย ล๊าสท wordz)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Last Wordz คำอ่านไทย 2Pac feat Ice Cube, Ice-T

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น