เนื้อเพลง Gangsta คำอ่านไทย Fabolous

[Fabolous talking]
( [ ฟาโบลัส ทอคอิง ])
Fabolous, yeah, uh-huh, uh-huh, Yeah
(ฟาโบลัส , เย่ , อา ฮู , อา ฮู , เย่)
Yo, I don’t care what y’all do, how y’all do
(โย , ไอ ด้อนท์ แคร์ ว๊อท ยอล ดู , ฮาว ยอล ดู)
Where y’all do it, just keep it gangsta
(แวร์ ยอล ดู อิท , จั๊สท คี๊พ อิท แก๊งซดา)
Look at them gangstas
(ลุ๊ค แกท เด็ม แก๊งซดา)

[Verse 1]
([ เฝิซ 1 ])
Fab’s livin’ la vida loca
(แฟรบ ลีฝอิน ลา vida โลเค)
Only n*gga in the hood you can come see for either weed or coca
(โอ๊นลี่ เอ็น *gga อิน เดอะ ฮุด ยู แคน คัม ซี ฟอร์ ไอ๊เทร่อ วี ออ โคกา)
Narc’s wanna see me and my team in a chair
(Narcs วอนนา ซี มี แอนด์ มาย ทีม อิน อะ แชร์)
They heard about the kid with the high beams in his ear
(เด เฮิด อะเบ๊าท เดอะ คิด วิธ เดอะ ไฮฮ บีม ซิน ฮิส เอียร)
DEA been lookin’ for proof since 93
(DEA บีน ลุคกิน ฟอร์ พรู๊พ ซิ๊นซ 93)
When I came through in the Benz with the roof behind me
(เว็น นาย เคม ทรู อิน เดอะ เบนซฺ วิธ เดอะ รู๊ฟ บีฮายน์ มี)
Tell them jake’s through on bullet proof’s and find me
(เทลล เด็ม เจก ทรู ออน บัลเล่ พรู๊พ แซน ไฟนด์ มี)
You need extingwishers to go in the booth behind me
(ยู นี๊ด extingwishers ทู โก อิน เดอะ บูธ บีฮายน์ มี)
Who the f*ck wanna beef
(ฮู เดอะ เอฟ *ck วอนนา บี๊ฟ)
My Fendi knits be 3X so you can’t see whats tucked underneath
(มาย เฟนดี นิท บี 3X โซ ยู แค็นท ซี ว๊อท ทัค อันเดอะนีธ)
And I might not even drop
(แอนด์ ดาย ไมท น็อท อี๊เฝ่น ดรอพ)
Just take my advance and make a small town in Cleveland pop
(จั๊สท เท้ค มาย แอดฝ๊านซ แอนด์ เม้ค เก สมอลล์ ทาวน์ อิน Cleveland พ็อพ)
” Vivrant Thing ” on my hip, that will make you ” Breathe and Stop ”
(” Vivrant ทริง ” ออน มาย ฮิพ , แดท วิล เม้ค ยู ” บรีฑ แอนด์ สท๊อพ “)
Rock ya chain in ya shirt, Your roll [Rollie] with the sleeve on top
(ร๊อค ยา เชน อิน ยา เชิ๊ร์ท , ยุร โรลล [ Rollie ] วิธ เดอะ ซลีฝ ออน ท๊อพ)
You n*ggas know where my heat stay at
(ยู เอ็น *ggas โนว์ แวร์ มาย ฮีท สเทย์ แอ็ท)
I leave n*ggas MIA and I ain’t talkin where the Heat play at
(ไอ ลี๊ฝ เอ็น *ggas มีเอ แอนด์ ดาย เอน ทอคกิ่น แวร์ เดอะ ฮีท เพลย์ แอ็ท)
C’mon
(ซีมอน)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])
Y’all know who
(ยอล โนว์ ฮู)
Keepin’ it Gangsta
(คริพปิน หนิด แก๊งซดา)
We come through
(วี คัม ทรู)
Keepin’ it Gangsta
(คริพปิน หนิด แก๊งซดา)
Y’all know how we do
(ยอล โนว์ ฮาว วี ดู)
Keepin’ it Gangsta
(คริพปิน หนิด แก๊งซดา)
My whole crew
(มาย โฮล ครู)
Keepin’ it Gangsta
(คริพปิน หนิด แก๊งซดา)

[Verse 2]
([ เฝิซ 2 ])
N*ggas don’t think I’m still shavin crack
(เอ็น *ggas ด้อนท์ ทริ๊งค แอม สทิลล shavin แคร๊ค)
Cause I pull up in a truck with a system that make the pavement crack
(ค๊อส ไอ พูลล อั๊พ อิน อะ ทรั๊ค วิธ อะ ซิ๊สเท่ม แดท เม้ค เดอะ เพฝเมนท แคร๊ค)
Baugettes have my face and band covered
(Baugettes แฮ็ฝ มาย เฟซ แอนด์ แบนด์ โค๊ฝเฝ่อร์)
And I keep a ” Lethal Weapon ” like Mel Gibson and Dan Glover
(แอนด์ ดาย คี๊พ อะ ” ลี๊ธอล เว๊พ่อน ” ไล๊ค Mel Gibson แอนด์ แด็น กลัฝเออะ)
Now I lose V Money and C Lo
(นาว ไอ ลู้ส วี มั๊นนี่ แอนด์ ซี โล)
And the cops think me and Muggs is G Money and Nino
(แอนด์ เดอะ ค็อพ ทริ๊งค มี แอนด์ Muggs ซิส จี มั๊นนี่ แอนด์ นีโน)
I don’t hit these honey’s with C-Notes
(ไอ ด้อนท์ ฮิท ฑิส ฮั๊นนี่ วิธ ซี โน๊ท)
Rather put them on Greyhound, Strap these honey’s with kilo’s
(ร๊าเธ่อร์ พุท เด็ม ออน กเราเฮานด , ซทแร็พ ฑิส ฮั๊นนี่ วิธ คีลโอะ)
Type of gangsta every chick wants
(ไท๊พ อ็อฝ แก๊งซดา เอ๊เฝอร์รี่ ชิค ว้อนท)
I get Nike’s from Aster you won’t see hit the store for 6 months
(ไอ เก็ท นายกี้ ฟรอม Aster ยู ว็อนท ซี ฮิท เดอะ สโทร์ ฟอร์ 6 มั้นธ)
Something bout the Beamer X5
(ซัมติง เบาท เดอะ บีเมอร์ X5)
When I come through it be increasing a skeo’s sex drive
(เว็น นาย คัม ทรู อิท บี อินครีซอิง อะ skeos เซ็กซ ไดร๊ฝ)
Half the click look like they stuck Genisis up
(ฮาล์ฟ เดอะ คลิ๊ก ลุ๊ค ไล๊ค เด ซทัค Genisis อั๊พ)
The other half is tryin to wrap they sentances up
(ดิ อ๊อเธ่อร์ ฮาล์ฟ อีส ทายอิน ทู แร๊พ เด sentances อั๊พ)
I’m never gon’ hate,half these artists never slung weight
(แอม เน๊เฝ่อร์ ก็อน เฮท , ฮาล์ฟ ฑิส อาทิซท เน๊เฝ่อร์ ซลัง เว๊ท)
When they call NY, its the only time they touch the 7-1-8
(เว็น เด คอลลํ NY , อิทซ ดิ โอ๊นลี่ ไทม์ เด ทั๊ช เดอะ 7 1 8)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])
Y’all know who
(ยอล โนว์ ฮู)
Keepin’ it Gangsta
(คริพปิน หนิด แก๊งซดา)
We come through
(วี คัม ทรู)
Keepin’ it Gangsta
(คริพปิน หนิด แก๊งซดา)
Y’all know how we do
(ยอล โนว์ ฮาว วี ดู)
Keepin’ it Gangsta
(คริพปิน หนิด แก๊งซดา)
My whole crew
(มาย โฮล ครู)
Keepin’ it Gangsta
(คริพปิน หนิด แก๊งซดา)

[Verse 3]
([ เฝิซ 3 ])
I lay low on the other side of the globe
(ไอ เลย์ โลว ออน ดิ อ๊อเธ่อร์ ไซด์ อ็อฝ เดอะ โกล๊บ)
Carat’s hangin out the side of my lobe
(แคแร็ท แฮนจิ้น เอ๊าท เดอะ ไซด์ อ็อฝ มาย โลบ)
Pull in ya drivers side and unload
(พูลล อิน ยา ดไรฝเออะ ไซด์ แอนด์ อันโลด)
They find ya when its time for your ride to be towed
(เด ไฟนด์ ยา เว็น อิทซ ไทม์ ฟอร์ ยุร ไรด์ ทู บี โทว์)
On side of the road
(ออน ไซด์ อ็อฝ เดอะ โร้ด)
With ya brain on ya passenger side of ya Rove [Rover]
(วิธ ยา เบรน ออน ยา แพซเซ็นเจอะ ไซด์ อ็อฝ ยา โรฝ [ โรฝเออะ ])
y’all n*ggas ain’t gangstas til’ y’all ridin
(ยอล เอ็น *ggas เอน แก๊งซดา ทิล ยอล ริดอิน)
And Fed’s tell ya hit a chick once and she runnin back like Fred Taylor
(แอนด์ เฟ็ด เทลล ยา ฮิท ดา ชิค วั๊นซ แอนด์ ชี รูนนิน แบ็ค ไล๊ค เฟรด เทเลอร์)
Im snatchin everything in the PJ’s now
(แอม snatchin เอ๊วี่ติง อิน เดอะ PJs นาว)
Thats why most these n*ggas is workin’ with the DA’s now
(แด้ท วาย โมซท ฑิส เอ็น *ggas ซิส เวิคกิน วิธ เดอะ ดาด นาว)
If I’m in a hoop ride or a buggy coupe 5
(อิ๊ฟ แอม อิน อะ ฮูพ ไรด์ ออ รา บักกิ คูเพ 5)
Keepin’ it Gangsta
(คริพปิน หนิด แก๊งซดา)
If I’m with a hoochie freak or a dime in Gucci sneaks
(อิ๊ฟ แอม วิธ อะ hoochie ฟรี๊ค ออ รา ไดม อิน กู๊ซชี่ ซนีค)
Keepin’ it Gangsta
(คริพปิน หนิด แก๊งซดา)
If I’m probally in the hood or I’m in Hollywood
(อิ๊ฟ แอม probally อิน เดอะ ฮุด ออ แอม อิน ฮอลิวูด)
Keepin’ it Gangsta
(คริพปิน หนิด แก๊งซดา)
If I spit 16 on a track or 16 from a gat
(อิ๊ฟ ฟาย ซพิท 16 ออน อะ แทร็ค ออ 16 ฟรอม มา แกท)
Keepin’ it Gangsta
(คริพปิน หนิด แก๊งซดา)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])
Y’all know who
(ยอล โนว์ ฮู)
Keepin’ it Gangsta
(คริพปิน หนิด แก๊งซดา)
We come through
(วี คัม ทรู)
Keepin’ it Gangsta
(คริพปิน หนิด แก๊งซดา)
Y’all know how we do
(ยอล โนว์ ฮาว วี ดู)
Keepin’ it Gangsta
(คริพปิน หนิด แก๊งซดา)
My whole crew
(มาย โฮล ครู)
Keepin’ it Gangsta
(คริพปิน หนิด แก๊งซดา)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Gangsta คำอ่านไทย Fabolous

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น