เนื้อเพลง Exciting คำอ่านไทย Lil Boosie

[Intro: spoken]
( [ อินโทร : ซโพเค็น ])
This Boosie Bad Azz and lemme tell you somethin, when I was 16 0r 17 my mama looked at me she say
(ดิส Boosie แบ้ด Azz แอนด์ เลมมี เทลล ยู ซัมติน , เว็น นาย วอส 16 0r 17 มาย มามะ ลุ๊ค แอ็ท มี ชี เซย์)
” Boosie, son, get on yo motherf*ckin sh*t n*gga ” .
(” Boosie , ซัน , เก็ท ออน โย motherf*ckin ฌะ *ที เอ็น *gga “)

[chorus:]
([ ค๊อรัส : ])
Big money I like it.
(บิ๊ก มั๊นนี่ ไอ ไล๊ค อิท)
Used to have hoes who triflin,
(ยู๊ส ทู แฮ็ฝ โฮ ฮู ไทฟิน ,)
Now I got pros, who dikin,
(นาว ไอ ก็อท พโร , ฮู dikin ,)
and its exciting, its exciting.
(แอนด์ อิทซ เอ็คไซทอิง , อิทซ เอ็คไซทอิง)

[Verse 1:]
([ เฝิซ 1 : ])
I had to get my sh*t together mayne, I didn’t like it.
(ไอ แฮ็ด ทู เก็ท มาย ฌะ *ที ทูเก๊ทเธ่อร์ เมน , ไอ ดิ๊นอิน ไล๊ค อิท)
I had too many hoes, who triflin.
(ไอ แฮ็ด ทู เมนอิ โฮ , ฮู ไทฟิน)
Dirty shell toes, and Nikes.
(เดอทิ เชลล์ โท , แอนด์ นายกี้)
I didn’t like it, it wudnt exciting.
(ไอ ดิ๊นอิน ไล๊ค อิท , อิท wudnt เอ็คไซทอิง)
Till I got money, I got icey and hoes got right, they got fiesty.
(ทิลล์ ไอ ก็อท มั๊นนี่ , ไอ ก็อท icey แอนด์ โฮ ก็อท ไร๊ท , เด ก็อท fiesty)
Turk to put me in the studio, I kept writing.
(เทิค ทู พุท มี อิน เดอะ ซทยูดิโอ , ไอ เค็พท ไรทอิง)
Droppin that gangsta sh*t, and its exciting.
(ดรอพปิน แดท แก๊งซดา ฌะ *ที , แอนด์ อิทซ เอ็คไซทอิง)
Purple after purple, mayne, we kept lightin.
(เพ๊อร์เพิ่ล แอ๊ฟเท่อร เพ๊อร์เพิ่ล , เมน , วี เค็พท lightin)
Concert after concert mayne we kept fighting.
(ค๊อนเสิร์ท แอ๊ฟเท่อร ค๊อนเสิร์ท เมน วี เค็พท ไฟท์ดิง)
We struck tha world real quick, like lightning.
(วี ซทรัค ท่า เวิลด เรียล ควิค , ไล๊ค ไล๊ทนิ่ง)
You p*ssy ass rap n*ggas, stop biting.
(ยู พี *ssy อาซ แร็พ เอ็น *ggas , สท๊อพ ไบดิ้ง)
I used to f*ck wit lil girls wit lil minds who wudnt grown yet, before you wear a thong get yo p*ssy in check.
(ไอ ยู๊ส ทู เอฟ *ck วิท ลิล เกิร์ล วิท ลิล ไมนด์ ฮู wudnt กโรน เย๊ท , บีฟอร์ ยู แวร์ รา ธอง เก็ท โย พี *ssy อิน เช็ค)
Yo hygiene a motherf*cker you ‘sposed to stay smellin right, especially if you got a n*gga wit money,
(โย ไฮ๊ยีน อะ motherf*cker ยู สโพซซฺ ทู สเทย์ สเมลลิน ไร๊ท , เอ็วเพฌแอ็ลลิ อิ๊ฟ ยู ก็อท ดา เอ็น *gga วิท มั๊นนี่ ,)
that’s wat he like.
(แด้ท วัท ฮี ไล๊ค)

[chorus:]
([ ค๊อรัส : ])
Big money I like it.
(บิ๊ก มั๊นนี่ ไอ ไล๊ค อิท)
Used to have hoes who triflin,
(ยู๊ส ทู แฮ็ฝ โฮ ฮู ไทฟิน ,)
Now I got pros, who dikin,
(นาว ไอ ก็อท พโร , ฮู dikin ,)
and its exciting, its exciting. [x2]
(แอนด์ อิทซ เอ็คไซทอิง , อิทซ เอ็คไซทอิง [ x2 ])

[Verse 2:]
([ เฝิซ 2 : ])
And i’ma tell you like this.
(แอนด์ แอมอา เทลล ยู ไล๊ค ดิส)
All my shows, be exciting.
(ออล มาย โชว์ , บี เอ็คไซทอิง)
Hoes grabbin on my d*ck, wanna bite it.
(โฮ กราบบิน ออน มาย d*ck , วอนนา ไบ้ท์ อิท)
Didn’t yo mama teach you betta?
(ดิ๊นอิน โย มามะ ที๊ช ยู แบทดา)
You triflin. Just chill, afta tha show, you can lick me like icing.
(ยู ไทฟิน จั๊สท ชิล , afta ท่า โชว์ , ยู แคน ลิค มี ไล๊ค ไอซอิง)
Money make yo life betta so f*ck wat they say.
(มั๊นนี่ เม้ค โย ไล๊ฟ แบทดา โซ เอฟ *ck วัท เด เซย์)
Girls be wanna ” G ” up everytime they look in yo face.
(เกิร์ล บี วอนนา ” จี ” อั๊พ เอ๊รี่ไทม์ เด ลุ๊ค อิน โย เฟซ)
She used to kiss me on my neck. [uh huh]
(ชี ยู๊ส ทู คิซ มี ออน มาย เน็ค [ อา ฮู ])
Now she s*ck me till that p*ssy get wet. [uh huh]
(นาว ชี เอส *ck มี ทิลล์ แดท พี *ssy เก็ท เว๊ท [ อา ฮู ])
I remember way back when I used to f*ck plats, when wore them daisy dukes and had that p*ssy sittin fat.
(ไอ รีเม๊มเบ่อร์ เวย์ แบ็ค เว็น นาย ยู๊ส ทู เอฟ *ck plats , เว็น โว เด็ม เดสิ ดยูค แซน แฮ็ด แดท พี *ssy ซิทดิน แฟท)
Now a n*gga gettin stacks, i do whateva i like.
(นาว อะ เอ็น *gga เกดดิน ซแท็ค , ไอ ดู whateva ไอ ไล๊ค)
I hit em Asian, Black, or White. I have my pleasure wit dykes.
(ไอ ฮิท เอ็ม เอแฉ็น , แบล๊ค , ออ ไว๊ท ไอ แฮ็ฝ มาย พเลฉเออะ วิท ไดค)
I’m first class on every flight. I’m a big dog n*gga.
(แอม เฟิร์สท คลาสสํ ออน เอ๊เฝอร์รี่ ฟไลท แอม มา บิ๊ก ด้อกก เอ็น *gga)
At tha super bowl on the front row. Where is ya’ll n*ggas, look. I used to f*ck wit hoes who like to cut
(แอ็ท ท่า ซู๊เพ้อร์ โบลว์ ออน เดอะ ฟร๊อนท โรว์ แวร์ อีส ยอล เอ็น *ggas , ลุ๊ค ไอ ยู๊ส ทู เอฟ *ck วิท โฮ ฮู ไล๊ค ทู คัท)
yo tires up. Now i’m breaded and they can’t even get a nut.
(โย ไทร์ อั๊พ นาว แอม เบร้ด แอนด์ เด แค็นท อี๊เฝ่น เก็ท ดา นัท)

[chorus:]
([ ค๊อรัส : ])
Big money I like it.
(บิ๊ก มั๊นนี่ ไอ ไล๊ค อิท)
Used to have hoes who triflin,
(ยู๊ส ทู แฮ็ฝ โฮ ฮู ไทฟิน ,)
Now I got pros, who dikin,
(นาว ไอ ก็อท พโร , ฮู dikin ,)
and its exciting, its exciting [x2]
(แอนด์ อิทซ เอ็คไซทอิง , อิทซ เอ็คไซทอิง [ x2 ])

[Webbie:]
([ Webbie : ])
I been livin like a timer, and i like it.
(ไอ บีน ลีฝอิน ไล๊ค เก ไทมเออะ , แอนด์ ดาย ไล๊ค อิท)
Hittin n*ggas baby mamas and they wifeys.
(ฮิทดิน เอ็น *ggas เบ๊บี้ มามะ แซน เด วายฟี)
Rims all shiny, dressed nicely.
(ริม ซอร์ ไฌนอิ , เดรส ไนซลิ)
Hoes wit tha white tee, fresh white g-nikes.
(โฮ วิท ท่า ไว๊ท ที , เฟรช ไว๊ท จี นายกี้)
White 2 seat, or I might be new SUV, doing 90.
(ไว๊ท 2 ซีท , ออ ไอ ไมท บี นิว SUV , ดูอิง 90)
Lookin for tha right weed, for tha right fee.
(ลุคกิน ฟอร์ ท่า ไร๊ท วี , ฟอร์ ท่า ไร๊ท ฟี)
Hit it once or twice my eyes tightening.
(ฮิท ดิธ วั๊นซ ออ ทไวซ มาย อาย ทายนิง)
I go faster, I swerve slightly to the left of the lane I came back right.
(ไอ โก ฟาสเทอะ , ไอ ซเวิฝ ซไลทลิ ทู เดอะ เล๊ฟท อ็อฝ เดอะ เลน ไอ เคม แบ็ค ไร๊ท)
Grab that clutch tightly cuz it might be my night, you know we got n*ggas dying nightly.
(แกร๊บ แดท คลัทซ์ ไททลิ คัซ อิท ไมท บี มาย ไน๊ท , ยู โนว์ วี ก็อท เอ็น *ggas ไดอิง ไนทลิ)
Tonight I’m wit a nice freak. She half white, she clean up, lick a n*gga nuts cuz she like me.
(ทูไน๊ท แอม วิท ดา ไน๊ซ์ ฟรี๊ค ชี ฮาล์ฟ ไว๊ท , ชี คลีน อั๊พ , ลิค กา เอ็น *gga นัท คัซ ชี ไล๊ค มี)
Finding another me up in the streets is unlikely.
(ไฟนดิง อะน๊าเทร่อร์ มี อั๊พ อิน เดอะ สทรีท ซิส อันไลคลิ)
dont hit me on the phone later on cuz i might be gone.
(ด้อนท์ ฮิท มี ออน เดอะ โฟน เลทเออะ ออน คัซ ไอ ไมท บี กอน)

[chorus:]
([ ค๊อรัส : ])
Big money I like it.
(บิ๊ก มั๊นนี่ ไอ ไล๊ค อิท)
Used to have hoes who triflin,
(ยู๊ส ทู แฮ็ฝ โฮ ฮู ไทฟิน ,)
Now I got pros, who dikin,
(นาว ไอ ก็อท พโร , ฮู dikin ,)
and its exciting, its exciting. [x2]
(แอนด์ อิทซ เอ็คไซทอิง , อิทซ เอ็คไซทอิง [ x2 ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Exciting คำอ่านไทย Lil Boosie

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น