เนื้อเพลง Honey Call คำอ่านไทย Teena Marie

Hello, this is me
( เฮ็ลโล , ดิส ซิส มี)
Yeah, I’m your bee charmer, Lady Tee
(เย่ , แอม ยุร บี ชาเมอะ , เล๊ดี้ ที)
But you can call me by my southern name, it’s Honey
(บั๊ท ยู แคน คอลลํ มี บาย มาย ซัฑเอิน เนม , อิทซ ฮั๊นนี่)

Too hip, got to go
(ทู ฮิพ , ก็อท ทู โก)
Seems I got your honey call
(ซีม ซาย ก็อท ยุร ฮั๊นนี่ คอลลํ)
Going to let the love flow
(โกอิ้ง ทู เล็ท เดอะ ลัฝ โฟลว์)
Nice and slow, let it go
(ไน๊ซ์ แอนด์ สโลว์ , เล็ท ดิธ โก)
Baby from the get-go
(เบ๊บี้ ฟรอม เดอะ เก็ท โก)
You’ll be hitting oh
(โยว บี ฮิทติง โอ)

To and fro indigo
(ทู แอนด์ ฟโร อีนดิโก)
Up all night like no doze
(อั๊พ ออล ไน๊ท ไล๊ค โน โดส)
Going to blow the solo
(โกอิ้ง ทู โบลว์ เดอะ โซ๊โล่)
Sweet and low sexy flow
(สวี้ท แอนด์ โลว เซคซิ โฟลว์)
Taste like amaretto
(เท๊ซท ไล๊ค amaretto)
Cause that’s the way I roll
(ค๊อส แด้ท เดอะ เวย์ ไอ โรลล)

[Got cha honey call]
([ ก็อท ชา ฮั๊นนี่ คอลลํ ])
Got a honey call
(ก็อท ดา ฮั๊นนี่ คอลลํ)
[I’m coming at you with the quickness]
([ แอม คัมอิง แอ็ท ยู วิธ เดอะ ควีคเน็ซ ])
Got a honey call
(ก็อท ดา ฮั๊นนี่ คอลลํ)
[I’m going to give you all my sweetness]
([ แอม โกอิ้ง ทู กี๊ฝ ยู ออล มาย ซวีทเน็ซ ])
Got a honey call
(ก็อท ดา ฮั๊นนี่ คอลลํ)
[I’m going to give it to you, baby]
([ แอม โกอิ้ง ทู กี๊ฝ อิท ทู ยู , เบ๊บี้ ])
Got a honey call
(ก็อท ดา ฮั๊นนี่ คอลลํ)
[Because your loving makes me crazy]
([ บิคอส ยุร ลัฝอิง เม้ค มี คเรสิ ])

Super fly, honey pie
(ซู๊เพ้อร์ ฟลาย , ฮั๊นนี่ ไพ)
You don’t have to be shy
(ยู ด้อนท์ แฮ็ฝ ทู บี ชาย)
Going to make you sigh sigh
(โกอิ้ง ทู เม้ค ยู ไซ ไซ)
Amplifier real high
(แอมพลิไฟเออะ เรียล ไฮฮ)
Hotter than July
(ฮอทเดอ แฑ็น จูไล)
You’ll be saying ” my my ”
(โยว บี เซอิง ” มาย มาย “)

Standing by, give the eye
(ซแทนดิง บาย , กี๊ฝ ดิ อาย)
Get a little comply
(เก็ท ดา ลิ๊ทเทิ่ล คอมพลาย)
Maybe be your ally
(เมบี บี ยุร อัลลาย)
Pass you by
(เพซ ยู บาย)
Don’t you cry
(ด้อนท์ ยู คราย)
For you I would die die
(ฟอร์ ยู ไอ เวิด ดาย ดาย)
On this you can rely
(ออน ดิส ยู แคน รีลาย)

[Got cha honey call]
([ ก็อท ชา ฮั๊นนี่ คอลลํ ])
Got a honey call
(ก็อท ดา ฮั๊นนี่ คอลลํ)
[I’m coming at you with the quickness]
([ แอม คัมอิง แอ็ท ยู วิธ เดอะ ควีคเน็ซ ])
Got a honey call
(ก็อท ดา ฮั๊นนี่ คอลลํ)
[I’m going to give you all my sweetness]
([ แอม โกอิ้ง ทู กี๊ฝ ยู ออล มาย ซวีทเน็ซ ])
Got a honey call
(ก็อท ดา ฮั๊นนี่ คอลลํ)
[I’m going to give it to you, baby]
([ แอม โกอิ้ง ทู กี๊ฝ อิท ทู ยู , เบ๊บี้ ])
Give it to you, baby, yeah
(กี๊ฝ อิท ทู ยู , เบ๊บี้ , เย่)
[Because your loving makes me crazy]
([ บิคอส ยุร ลัฝอิง เม้ค มี คเรสิ ])

[Hit me on cellular phone]
([ ฮิท มี ออน เซลลิวเลอะ โฟน ])
[You can buzz me in my honey comb]
([ ยู แคน บัส มี อิน มาย ฮั๊นนี่ โคมบํ ])
Honey comb
(ฮั๊นนี่ โคมบํ)
[It’s sweet and sticky right down to the bone]
([ อิทซ สวี้ท แอนด์ ซทีคคิ ไร๊ท เดาน ทู เดอะ โบน ])
To the bone
(ทู เดอะ โบน)
[It’s on and cracking do you feel me?]
([ อิทซ ออน แอนด์ แคร๊คกิน ดู ยู ฟีล มี ])
[Cause it’s happening, now!]
([ ค๊อส อิทซ แฮพเพะนิง , นาว ! ])
[Oh oh oh oh oh]
([ โอ โอ โอ โอ โอ ])
I’m your sweet sticky thing
(แอม ยุร สวี้ท ซทีคคิ ทริง)
[Oh oh oh oh oh]
([ โอ โอ โอ โอ โอ ])
Busy little bee
(บี๊ซี่ ลิ๊ทเทิ่ล บี)
I’m going to give it:
(แอม โกอิ้ง ทู กี๊ฝ อิท :)
I’m going to give it to you
(แอม โกอิ้ง ทู กี๊ฝ อิท ทู ยู)
[Aint nothing sweeter than my stuff, baby]
([ เอน นัธอิง สวีตเดอ แฑ็น มาย สทั๊ฟฟ , เบ๊บี้ ])
[Oh oh oh oh oh]
([ โอ โอ โอ โอ โอ ])
You like my honey very sweet
(ยู ไล๊ค มาย ฮั๊นนี่ เฝ๊รี่ สวี้ท)

Super fine
(ซู๊เพ้อร์ ไฟน)
? wine
(ไวน์)
When you give the high sign
(เว็น ยู กี๊ฝ เดอะ ไฮฮ ซายน)
Tasting like a fine wine
(เทสติง ไล๊ค เก ไฟน ไวน์)
Turpentine down my spine
(เทอเพ็นไทน เดาน มาย ซไพน)
Clinging like a grapevine
(คลิงงิง ไล๊ค เก grapevine)
When we do the slow grind
(เว็น วี ดู เดอะ สโลว์ ไกรนด)

You’d be mine
(ยูต บี ไมน์)
Flowing like my lifeline
(ฟโลอิง ไล๊ค มาย ไลฟ์ไลน์)
Make me feel like m*onshine
(เม้ค มี ฟีล ไล๊ค เอ็ม *onshine)
I’ll recline
(อิลล ริคไลน)
We confine[?]
(วี ค๊อนไฟน์ [ ])
I’m trying not to get mine
(แอม ทไรอิง น็อท ทู เก็ท ไมน์)
I’m going to take my time
(แอม โกอิ้ง ทู เท้ค มาย ไทม์)

[Got cha honey call]
([ ก็อท ชา ฮั๊นนี่ คอลลํ ])
Got a honey call
(ก็อท ดา ฮั๊นนี่ คอลลํ)
[I’m coming at you with the quickness]
([ แอม คัมอิง แอ็ท ยู วิธ เดอะ ควีคเน็ซ ])
Got a honey call
(ก็อท ดา ฮั๊นนี่ คอลลํ)
[I’m going to give you all my sweetness]
([ แอม โกอิ้ง ทู กี๊ฝ ยู ออล มาย ซวีทเน็ซ ])
All of my sweetness
(ออล อ็อฝ มาย ซวีทเน็ซ)
Got a honey call
(ก็อท ดา ฮั๊นนี่ คอลลํ)
[I’m going to give it to you, baby]
([ แอม โกอิ้ง ทู กี๊ฝ อิท ทู ยู , เบ๊บี้ ])
Give it to, baby
(กี๊ฝ อิท ทู , เบ๊บี้)
[Because your loving makes me crazy]
([ บิคอส ยุร ลัฝอิง เม้ค มี คเรสิ ])

Won’t you come over
(ว็อนท ยู คัม โอ๊เฝ่อร)
[I’m coming over]
([ แอม คัมอิง โอ๊เฝ่อร ])
When would you like me
(เว็น เวิด ยู ไล๊ค มี)
[I’m coming right now]
([ แอม คัมอิง ไร๊ท นาว ])
Sooner than later
(ซูเนอร์ แฑ็น เลทเออะ)
[Cause it’s happening, now!]
([ ค๊อส อิทซ แฮพเพะนิง , นาว ! ])

[You can hit me on my cellular phone]
([ ยู แคน ฮิท มี ออน มาย เซลลิวเลอะ โฟน ])
Hit me
(ฮิท มี)
[You cam buzz me in my honey comb]
([ ยู แค็ม บัส มี อิน มาย ฮั๊นนี่ โคมบํ ])
Buzz Me
(บัส มี)
[It’s sweet and sticky right down to the bone]
([ อิทซ สวี้ท แอนด์ ซทีคคิ ไร๊ท เดาน ทู เดอะ โบน ])
To the bone
(ทู เดอะ โบน)
[It’s on a cracking do you feel me]
([ อิทซ ออน อะ แคร๊คกิน ดู ยู ฟีล มี ])
[Cause it’s happening, now!]
([ ค๊อส อิทซ แฮพเพะนิง , นาว ! ])

[You can hit me on my cellular phone]
([ ยู แคน ฮิท มี ออน มาย เซลลิวเลอะ โฟน ])
Hit me
(ฮิท มี)
[You cam buzz me in my honey comb]
([ ยู แค็ม บัส มี อิน มาย ฮั๊นนี่ โคมบํ ])
Honey comb
(ฮั๊นนี่ โคมบํ)
[It’s sweet and sticky right down to the bone]
([ อิทซ สวี้ท แอนด์ ซทีคคิ ไร๊ท เดาน ทู เดอะ โบน ])
To the bone
(ทู เดอะ โบน)
[It’s on a cracking do you feel me]
([ อิทซ ออน อะ แคร๊คกิน ดู ยู ฟีล มี ])
Ooh ooh ooh
(อู้ อู้ อู้)
[Cause it’s happening, now!]
([ ค๊อส อิทซ แฮพเพะนิง , นาว ! ])

Sticky sweet like orange glow
(ซทีคคิ สวี้ท ไล๊ค อ๊อเร้นจ กโล)
I like it in the bed
(ไอ ไล๊ค อิท อิน เดอะ เบ๊ด)
Y’all would want to take my package
(ยอล เวิด ว้อนท ทู เท้ค มาย แพคคิจ)
Handle it with care
(แฮ๊นเดิ้ล อิท วิธ แคร์)
Its crackalacking, baby, here in my honey comb
(อิทซ crackalackings , เบ๊บี้ , เฮียร อิน มาย ฮั๊นนี่ โคมบํ)
I guess you woke up on the right side of the bed this morn
(ไอ เกสส ยู โวค อั๊พ ออน เดอะ ไร๊ท ไซด์ อ็อฝ เดอะ เบ๊ด ดิส มอน)
I’m going to give it to you
(แอม โกอิ้ง ทู กี๊ฝ อิท ทู ยู)
I’m going to do you right
(แอม โกอิ้ง ทู ดู ยู ไร๊ท)
I’m going to buzz you, Honey, this time each ad every night
(แอม โกอิ้ง ทู บัส ยู , ฮั๊นนี่ , ดิส ไทม์ อีช แอ็ด เอ๊เฝอร์รี่ ไน๊ท)
I’ll keep on buzzing ya
(อิลล คี๊พ ออน บัซซิง ยา)
I’ll keep on buzzing ya
(อิลล คี๊พ ออน บัซซิง ยา)
I’ll keep on buzzing ya
(อิลล คี๊พ ออน บัซซิง ยา)
Buzzing ya
(บัซซิง ยา)
[Repeat]
([ รีพี๊ท ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Honey Call คำอ่านไทย Teena Marie

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น