เนื้อเพลง Style คำอ่านไทย Prince

[Style] Style, uh!
( [ สไทล์ ] สไทล์ , อา !)
[Yeah, yeah, yeah, yeah]
([ เย่ , เย่ , เย่ , เย่ ])
Style, dig it
(สไทล์ , ดีกกํ อิท)
[Style] Style, come on
([ สไทล์ ] สไทล์ , คัมมอน)
Uh, style
(อา , สไทล์)
Style is not something that comes in a bottle
(สไทล์ อีส น็อท ซัมติง แดท คัม ซิน อะ บ๊อทเทิ่ล)
Style is more like Jackie O. when she was doin’ Aristotle
(สไทล์ อีส โม ไล๊ค แจ็กกี้ โอ เว็น ชี วอส โดย Aristotle)
Style is not a logo that sticks 2 the roof of one’s ass
(สไทล์ อีส น็อท ดา โลโก แดท สทิ๊ค 2 เดอะ รู๊ฟ อ็อฝ วัน อาซ)
Style is like a second cousin 2 class
(สไทล์ อีส ไล๊ค เก เซ๊คคั่น เค๊าซิน 2 คลาสสํ)

U got it! – Style, come on
(ยู ก็อท ดิธ ! สไทล์ , คัมมอน)
U got it! – Style, say what?
(ยู ก็อท ดิธ ! สไทล์ , เซย์ ว๊อท)
U got it! – Style, come on
(ยู ก็อท ดิธ ! สไทล์ , คัมมอน)
U got it! – Style, check it
(ยู ก็อท ดิธ ! สไทล์ , เช็ค อิท)

Style ain’t sittin’ court side with the owner of the team
(สไทล์ เอน ซิทดิน คอร์ท ไซด์ วิธ ดิ โอนเออะ อ็อฝ เดอะ ทีม)
Style is owning the court and charging ’em all a fee
(สไทล์ อีส ownings เดอะ คอร์ท แอนด์ chargings เอ็ม ออล อะ ฟี)
Style is not lusting after someone because they’re cool
(สไทล์ อีส น็อท ลัซดิง แอ๊ฟเท่อร ซัมวัน บิคอส เดรว คูล)
Style is loving yourself ’til everyone else does 2
(สไทล์ อีส ลัฝอิง ยุรเซลฟ ทิล เอ๊วี่วัน เอ๊ลส โด 2)

U got it! – Style, come on
(ยู ก็อท ดิธ ! สไทล์ , คัมมอน)
U got it! – Style, maybe
(ยู ก็อท ดิธ ! สไทล์ , เมบี)
U got it! – Style, well well
(ยู ก็อท ดิธ ! สไทล์ , เวลล เวลล)
U got it! – Style
(ยู ก็อท ดิธ ! สไทล์)

Bridge:
(บริดจ :)
Style don’t get drunk on a Saturday night
(สไทล์ ด้อนท์ เก็ท ดรั๊งค ออน อะ แซทเออะดิ ไน๊ท)
Try 2 dress up every Sunday mornin’ bright
(ธราย 2 เดรส อั๊พ เอ๊เฝอร์รี่ ซันดิ มอร์นิน ไบร๊ท)
Style don’t get married then break the vow in a year
(สไทล์ ด้อนท์ เก็ท แมริด เด็น เบร๊ค เดอะ โฝว อิน อะ เยียร์)
Style is keepin’ a promise
(สไทล์ อีส คริพปิน อะ พรอมอิซ)
Raise your hand y’all if U hear me
(เร้ส ยุร แฮนด์ ยอล อิ๊ฟ ยู เฮียร มี)

[Style] [x2]
([ สไทล์ ] [ x2 ])

Style is not biting style when U can’t find the funk
(สไทล์ อีส น็อท ไบดิ้ง สไทล์ เว็น ยู แค็นท ไฟนด์ เดอะ ฟังค)
Style is the face U make on a Michael Jordon dunk
(สไทล์ อีส เดอะ เฟซ ยู เม้ค ออน อะ ไมเล Jordon dunk)
Style ain’t the jeep U bought when U know your broke ass got bills
(สไทล์ เอน เดอะ จีพ ยู บอท เว็น ยู โนว์ ยุร บโรค อาซ ก็อท บิลล์)
Style is lettin’ your lover drive while U talk on the phone and chill
(สไทล์ อีส เลทดิน ยุร ลัฝเออะ ไดร๊ฝ ไวล์ ยู ท๊อล์ค ออน เดอะ โฟน แอนด์ ชิล)

U got it! – Style
(ยู ก็อท ดิธ ! สไทล์)
U got it! – Style, maybe
(ยู ก็อท ดิธ ! สไทล์ , เมบี)
U got it! – Style, come on
(ยู ก็อท ดิธ ! สไทล์ , คัมมอน)
U got it! – Style
(ยู ก็อท ดิธ ! สไทล์)

Bridge:
(บริดจ :)
Style is a gold-tooth smile with an attitude
(สไทล์ อีส ซา โกลด์ ทูธ สไมล์ วิธ แอน แอ๊ททิจูด)
Style is a peaceful wild postin’ the rude
(สไทล์ อีส ซา พีซฟุล ไวลด์ postin เดอะ รู๊ด)
Style is growing your own food
(สไทล์ อีส กโรอิง ยุร โอว์น ฟู้ด)
Style is a non-violent march
(สไทล์ อีส ซา นอน ไฝ๊โอเล้นท มาร์ช)
Style is an accurate account of what’s inside every heart [Style]
(สไทล์ อีส แอน แอ๊คคิวเหรท แอ๊คเค้าท อ็อฝ ว๊อท อิ๊นไซด์ เอ๊เฝอร์รี่ ฮาร์ท [ สไทล์ ])

Style is not a lie
(สไทล์ อีส น็อท ดา ไล)
Style is a man that cries
(สไทล์ อีส ซา แมน แดท ไคร)
Style is the glow in a pregnant woman’s eyes
(สไทล์ อีส เดอะ กโล อิน อะ เพร๊กแน๊นท วู๊แม่น อาย)

[Style] [x4]
([ สไทล์ ] [ x4 ])

U got it! – Style, come on
(ยู ก็อท ดิธ ! สไทล์ , คัมมอน)
U got it! – Style, do that, do that
(ยู ก็อท ดิธ ! สไทล์ , ดู แดท , ดู แดท)
U got it! – Style, got it?
(ยู ก็อท ดิธ ! สไทล์ , ก็อท ดิธ)
U got it! – Style, mad, come on
(ยู ก็อท ดิธ ! สไทล์ , แม้ด , คัมมอน)

[Style] U got it! – Yeah
([ สไทล์ ] ยู ก็อท ดิธ ! เย่)
[Style] U got it!
([ สไทล์ ] ยู ก็อท ดิธ !)
Style is a peaceful wild y’all
(สไทล์ อีส ซา พีซฟุล ไวลด์ ยอล)
[Style] U got it! – Style
([ สไทล์ ] ยู ก็อท ดิธ ! สไทล์)
[Style] U got it!
([ สไทล์ ] ยู ก็อท ดิธ !)
Style is not thinking about style
(สไทล์ อีส น็อท ติ้งกิง อะเบ๊าท สไทล์)
So let me stop [Style]
(โซ เล็ท มี สท๊อพ [ สไทล์ ])

[Style] [repeats in BG]
([ สไทล์ ] [ รีพี๊ท ซิน BG ])
It’s nice man
(อิทซ ไน๊ซ์ แมน)
What U call that?
(ว๊อท ยู คอลลํ แดท)
Style, I like that
(สไทล์ , ไอ ไล๊ค แดท)
It’s about me?
(อิทซ อะเบ๊าท มี)
[Keep, keep, keepin’ on, people gotta keep, keep, keepin’ on]
([ คี๊พ , คี๊พ , คริพปิน ออน , พี๊เพิ่ล กอททะ คี๊พ , คี๊พ , คริพปิน ออน ])
Right on [U got it!]
(ไร๊ท ออน [ ยู ก็อท ดิธ ! ])
I ain’t got no job, but I got style
(ไอ เอน ก็อท โน จ๊อบ , บั๊ท ไอ ก็อท สไทล์)
Style, yeah
(สไทล์ , เย่)

[Style] U got it!
([ สไทล์ ] ยู ก็อท ดิธ !)
Oh yeah
(โอ เย่)
Hang on, hang on…
(แฮง ออน , แฮง ออน)

Style is buying your moms a house
(สไทล์ อีส บายอิ้ง ยุร มัม ซา เฮ้าส)
Style is a clean mouth
(สไทล์ อีส ซา คลีน เม๊าธ)
Style is puppy breath
(สไทล์ อีส พั๊พพี่ บรี๊ทฺรฺ)
Style is no fear of death
(สไทล์ อีส โน เฟียร์ อ็อฝ เด้ท)
Style is Ali’s jab
(สไทล์ อีส เอลลี แจ็บ)
Style is hailing a cab [Style]
(สไทล์ อีส เอลลิง อะ แค๊บ [ สไทล์ ])
Then U know, givin’ ’em the finger when they pass your ass!
(เด็น ยู โนว์ , กีฝอิน เอ็ม เดอะ ฟิ๊งเก้อร เว็น เด เพซ ยุร อาซ !)

[Style] [U got it!] Bonnie, Bonnie
([ สไทล์ ] [ ยู ก็อท ดิธ ! ] บอนนิ , บอนนิ)
[Style] [U got it!] Oh yeah
([ สไทล์ ] [ ยู ก็อท ดิธ ! ] โอ เย่)
[Style] Shirley, shake your ass, Shirley
([ สไทล์ ] Shirley , เช้ค ยุร อาซ , Shirley)
[Sytle] Shirley, Shirley, I love U, Shirley
([ Sytle ] Shirley , Shirley , ไอ ลัฝ ยู , Shirley)

[Style] [U got it!] [repeat in BG]
([ สไทล์ ] [ ยู ก็อท ดิธ ! ] [ รีพี๊ท อิน BG ])
Style is Mayte in the shower
(สไทล์ อีส Mayte อิน เดอะ เช๊าเว่อร์)
Style is a soul new power
(สไทล์ อีส ซา โซล นิว พ๊าวเว่อร์)
Style is when all black men are free
(สไทล์ อีส เว็น ออล แบล๊ค เม็น อาร์ ฟรี)
Style is U and me
(สไทล์ อีส ยู แอนด์ มี)

[U got it!] [x3]
([ ยู ก็อท ดิธ ! ] [ x3 ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Style คำอ่านไทย Prince

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น