เนื้อเพลง Alchemy คำอ่านไทย Aesop Rock feat Blueprint

[Blueprint]
( [ บลูพริ้น ])
I spit with an immense amount of power
(ไอ ซพิท วิธ แอน อิเมนซ อะเม๊าท อ็อฝ พ๊าวเว่อร์)
Skull flame showers, cowards, cower, underneath our
(สคั๊ลล เฟลม เช๊าเว่อร์ , โค๊หวาร์ด , เคาเออะ , อันเดอะนีธ เอ๊า)
Storm clouds that indicate the acid rain hours
(สทอร์ม คลาวดํ แดท อิ๊นดิเขท ดิ เอ๊สิด เรน เอาเอ้อร์)
Now or, never, ever, ending on a bad note
(นาว ออ , เน๊เฝ่อร์ , เอ๊เฝ่อร์ , เอนดิง ออน อะ แบ้ด โน๊ท)
Ripping ya’ craft spoke, for spitting a bad quote
(รีพพิง ยา คราฟทํ ซโพค , ฟอร์ สปิ๊ดดิง อะ แบ้ด โควท)
[Blueprint what’s your approach?]
([ บลูพริ้น ว๊อท ยุร แอพโพร๊ช ])
I smash black folk and white folk alike for jokes with mics
(ไอ สแม๊ช แบล๊ค โฟล้ค แอนด์ ไว๊ท โฟล้ค อะไล๊ค ฟอร์ โจ้ก วิธ ไมคะ)
And make a Kodak moment out of the most boring open mic
(แอนด์ เม้ค เก โคแดก โม๊เม้นท เอ๊าท อ็อฝ เดอะ โมซท โบริง โอ๊เพ่น ไมคะ)
I’ll make a sad fan appreciate rap again
(อิลล เม้ค เก แซ้ด แฟน แอพพรี๊ชิเอท แร็พ อะเกน)
F*ck around and forget just how wack it’s been
(เอฟ *ck อะราวนฺดฺ แอนด์ ฟอร์เก๊ท จั๊สท ฮาว แวค อิทซ บีน)
I’m a bad man [Why’s that?]
(แอม มา แบ้ด แมน [ วาย แดท ])
I catch bullets in my molars, body slam boas
(ไอ แค็ทช บัลเล่ ซิน มาย โมเลอะ , บ๊อดี้ ซแล็ม โบอะ)
And take flight with the weight of the world on my shoulders
(แอนด์ เท้ค ฟไลท วิธ เดอะ เว๊ท อ็อฝ เดอะ เวิลด ออน มาย โช๊ลเด้อร์)
And blame David Blaine on any chains that hold us
(แอนด์ เบลม เดหวิด เบลน ออน เอ๊นี่ เชน แดท โฮลด์ อัซ)
What started out as food for thought, turned into thoughts to turn they
(ว๊อท สท๊าร์ท เอ๊าท แอส ฟู้ด ฟอร์ ธอท , เทิร์น อิ๊นทู ธอท ทู เทิร์น เด)
crews into food in hopes to satisfy my
(ครู อิ๊นทู ฟู้ด อิน โฮพ ทู แซ๊ททิซไฟ มาย)
Insatiable appetite to dine on lifeforms
(อินเซเทียอเบิล แอ๊พเพไท้ท ทู ไดน ออน lifeforms)
Small planets and satellites
(สมอลล์ แพล๊เหน็ท แซน แซ๊ทเทลไล้ท)
You solar system is my condiment
(ยู โซ๊ล่าร์ ซิ๊สเท่ม อีส มาย คอนดิเม็นท)
I’m bombin’ comets, and don’t sweat the small things and nonsense
(แอม bombin โค๊เหม็ท , แอนด์ ด้อนท์ สเว็ท เดอะ สมอลล์ ทริง แซน นอนเซ็นซ)
Every dog has his day and even more so in rhyming
(เอ๊เฝอร์รี่ ด้อกก แฮ็ส ฮิส เดย์ แอนด์ อี๊เฝ่น โม โซ อิน รายมิง)
So I decided that I’d never play the fire hydren
(โซ ไอ ดีไซด์ แดท อาย เน๊เฝ่อร์ เพลย์ เดอะ ไฟเออะร hydren)
Or grab the mic sounding lazy, worn down and tired
(ออ แกร๊บ เดอะ ไมคะ เซานดิง เล๊ซี่ , โวน เดาน แอนด์ ไทร์)
Cats don’t really fall off they just get uninspired
(แค๊ท ด้อนท์ ริแอ็ลลิ ฟอลล์ ออฟฟ เด จั๊สท เก็ท อะนินซไพรด)
But before you, get a reason to ever diss us
(บั๊ท บีฟอร์ ยู , เก็ท ดา รี๊ซั่น ทู เอ๊เฝ่อร์ ดิซ อัซ)
I’ll drop a I’ll LP and disappear like Bobby Fischer
(อิลล ดรอพ อะ อิลล LP แอนด์ ดิสแอ๊พเพียร์ ไล๊ค บอบบิ Fischer)
But this is, the building block of all that is
(บั๊ท ดิส ซิส , เดอะ บีลดิง บล๊อค อ็อฝ ออล แดท อีส)
And what it is, is Alchemy
(แอนด์ ว๊อท ดิธ อีส , อีส แอลคิมิ)

[Aesop Rock] [Chorus]
([ อีซ็อพ ร๊อค ] [ ค๊อรัส ])
Alchemy, basic with a touch of wild wonder
(แอลคิมิ , เบซอิค วิธ อะ ทั๊ช อ็อฝ ไวลด์ วั๊นเด้อร)
Alchemy, we made this to take your style under
(แอลคิมิ , วี เมด ดิส ทู เท้ค ยุร สไทล์ อั๊นเด้อร)
Metal frame, walking through a, metal game with a limp, tight grip
(เมท่อล เฟรม , วอคกิง ทรู อะ , เมท่อล เกม วิธ อะ ลิมพ , ไท๊ท กริพ)
Determined not to let time slip
(ดีเท๊อร์ไมน์ น็อท ทู เล็ท ไทม์ สลิ๊พ)
This is Alchemy, iron b-boy and all his glory
(ดิส ซิส แอลคิมิ , ไอ๊อ้อน บี บอย แอนด์ ออล ฮิส กล๊อรี่)
Alchemy, hold it from the colder sob story
(แอลคิมิ , โฮลด์ ดิท ฟรอม เดอะ โคลเดอ ซ็อบ สท๊อรี่)
Metal frame, walking through a, metal game with a limp, tight grip
(เมท่อล เฟรม , วอคกิง ทรู อะ , เมท่อล เกม วิธ อะ ลิมพ , ไท๊ท กริพ)
Determined not to let time slip
(ดีเท๊อร์ไมน์ น็อท ทู เล็ท ไทม์ สลิ๊พ)

[Aesop Rock]
([ อีซ็อพ ร๊อค ])
Ah, dirty, dirty destiny
(อา , เดอทิ , เดอทิ เดซทินิ)
Birded murders with a burn gurshin a peasantry
(เบิร์ด เม๊อร์เด้อร์ วิธ อะ เบิร์น gurshin อะ เพสแอ็นทริ)
Nervous flux flirtin’ with hurley burly chemistry
(เนอฝัซ ฟลัคซ เฟอทอิน วิธ เฮอร์ลี่ เบอลิ เคมอิซทริ)
Graffiti burner urchin merchant with a certain urge jerkin’ served and centerpiece
(ครัฟฟีดี เบอเนอะ เออชิน เม๊อร์แช๊นท์ วิธ อะ เซ๊อร์เท่น เอร์จ เจอคิน เซิร์ฝ แอนด์ เซ็นเทอร์พิท)
My zig-zag bully balance gallops with a fiery outline
(มาย ซิกคฺ zag บุลลิ บ๊าล่านซ์ แกลลัพ วิธ อะ ไฟริ เอ๊าท์ไลน์)
Ban and bomb y’all pastel poets belly up [I’ll tell you what]
(แบน แอนด์ บอมบฺ ยอล แพซเท็ล โพ๊เอ๊ท เบลลิ อั๊พ [ อิลล เทลล ยู ว๊อท ])
Born stylin’ 4 dimensions count em’
(บอน สตีลิน 4 ไดเม๊นชั่น เค้าทํ เอ็ม)
?Breed it take it to em’ up,? run to build a world you’ll never touch
(บรีด ดิท เท้ค อิท ทู เอ็ม อั๊พ , รัน ทู บิ้ลดํ อะ เวิลด โยว เน๊เฝ่อร์ ทั๊ช)
And I’m a pilot, delerium, serum, poison arrangement
(แอนด์ แอม มา ไพ๊หลอต , delerium , ซีรัม , พ๊อยซั่น แอะเรนจเม็นท)
?Aroused? when I feel like storming s*ck the raw enslavement
(อะเราส เว็น นาย ฟีล ไล๊ค สตอมมิง เอส *ck เดอะ รอว์ เอ็นซเลฝเม็นท)
With a grin-style stinger creeping out the basement
(วิธ อะ กริน สไทล์ stinger ครีพปิ้ง เอ๊าท เดอะ เบซเม็นท)
Impatient wild ritualistic visions of sacrificial b*tch hatin’
(อิมเพเฌ็นท ไวลด์ ritualistic ฝิ๊ชั่น อ็อฝ แซคริฟิฌแอล บี *tch แฮดดิน)
For all my iron giant soldiers with a metal fist upshielding mother nature
(ฟอร์ ออล มาย ไอ๊อ้อน ไจ๊แอ้นท โซ๊ลเจ้อร์ วิธ อะ เมท่อล ฟิซท upshieldings ม๊าเธ่อร์ เน๊เจ้อร์)
from her fatal wrist cuts story I’ll respect you
(ฟรอม เฮอ เฟ๊ท่อล ริ๊ซท คัท สท๊อรี่ อิลล เรสเพ๊คท ยู)
[So why they blaming you for the cats that sleep while the earth turns?]
([ โซ วาย เด เบมิง ยู ฟอร์ เดอะ แค๊ท แดท สลี๊พ ไวล์ ดิ เอิร์ทร เทิร์น ])
Yeah I had em’ up all night praying I’d re-release Music For Earthworms
(เย่ ไอ แฮ็ด เอ็ม อั๊พ ออล ไน๊ท เพลยอิง อาย รี รีลี๊ส มิ๊วสิค ฟอร์ Earthworms)
Greed even are lease screaming with milestone like ring ring ring I just
(กรี๊ด อี๊เฝ่น อาร์ ลี๊ส ซครีมอิง วิธ milestone ไล๊ค ริง ริง ริง ไอ จั๊สท)
caught the screen fiending click dial tone
(คอท เดอะ สครีน ฟีนดิงสฺ คลิ๊ก ได๊อัล โทน)
Welcome to a clouds swell blew to hallucination war pillar
(เว้ลคั่ม ทู อะ คลาวดํ ซเว็ล บลู ทู แฮ็ลยุซิเนฌัน วอร์ พิ๊ลล่าร์)
Carnivore, carnival, karma slasher
(คานิโฝ , ค๊าร์นิฝ่อล , ค๊าร์ม่า slasher)
I dash like a jack rabbit that orbits revelation with a single pounce
(ไอ แด็ฌ ไล๊ค เก แจ็ค แร๊บบิท แดท อ๊อร์บิท เรเฝะเลฌัน วิธ อะ ซิ๊งเกิ้ล เพานซ)
To Edward Scissorhands your spring of doubts [Yo turn it out]
(ทู Edward Scissorhands ยุร สพริง อ็อฝ เดาท [ โย เทิร์น หนิด เอ๊าท ])
This is that mighty case of home field advantage to bend your blizzard With
(ดิส ซิส แดท ไมทอิ เค๊ส อ็อฝ โฮม ฟีลด แอดแฝ๊นเทจ ทู เบ็นด ยุร บลีสเสิด วิธ)
a crocodile smile and fight robot knuckles to your kisser
(อะ คร๊อคโคไดล์ สไมล์ แอนด์ ไฟ้ท โรบ๊อท นักเคิล ทู ยุร kisser)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])
This is Alchemy, basic with a touch of wild wonder
(ดิส ซิส แอลคิมิ , เบซอิค วิธ อะ ทั๊ช อ็อฝ ไวลด์ วั๊นเด้อร)
Alchemy, we made this to take your style under
(แอลคิมิ , วี เมด ดิส ทู เท้ค ยุร สไทล์ อั๊นเด้อร)
Metal frame, walking through a, metal game with a limp, tight grip
(เมท่อล เฟรม , วอคกิง ทรู อะ , เมท่อล เกม วิธ อะ ลิมพ , ไท๊ท กริพ)
Determined not to let time slip
(ดีเท๊อร์ไมน์ น็อท ทู เล็ท ไทม์ สลิ๊พ)
This is Alchemy, iron b-boy and all his glory
(ดิส ซิส แอลคิมิ , ไอ๊อ้อน บี บอย แอนด์ ออล ฮิส กล๊อรี่)
Alchemy, hold it from the colder sob story
(แอลคิมิ , โฮลด์ ดิท ฟรอม เดอะ โคลเดอ ซ็อบ สท๊อรี่)
Metal frame, walking through a, metal game with a limp, tight grip
(เมท่อล เฟรม , วอคกิง ทรู อะ , เมท่อล เกม วิธ อะ ลิมพ , ไท๊ท กริพ)
Determined not to let time slip
(ดีเท๊อร์ไมน์ น็อท ทู เล็ท ไทม์ สลิ๊พ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Alchemy คำอ่านไทย Aesop Rock feat Blueprint

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น