เนื้อเพลง Soulja’s Story คำอ่านไทย 2Pac

[repeat softly 2X in the background]
( [ รีพี๊ท ซอฟทลิ 2X อิน เดอะ แบ็คกราว ])
All you wanted to be, a soulja, a soulja
(ออล ยู ว้อนท ทู บี , อะ สโลจา , อะ สโลจา)
All you wanted to be, a soulja, like me
(ออล ยู ว้อนท ทู บี , อะ สโลจา , ไล๊ค มี)
All you wanted to be, a soulja, a soulja
(ออล ยู ว้อนท ทู บี , อะ สโลจา , อะ สโลจา)
All you wanted to be, a soulja, like me
(ออล ยู ว้อนท ทู บี , อะ สโลจา , ไล๊ค มี)

[audible after ‘Pac says the word ” welfare ” ]
([ ออดิเบิล แอ๊ฟเท่อร แพค เซย์ เดอะ เวิร์ด ” เวลแฟ ” ])

[‘Pac talking as ‘Soulja’]
([ แพค ทอคอิง แอส สโลจา ])
They cuttin off welfare..
(เด คัทดิน ออฟฟ เวลแฟ)
They think crime is risin now
(เด ทริ๊งค ไคร์ม อีส รายซิน นาว)
You got whites killin blacks,
(ยู ก็อท ไว๊ท คิลลิน แบล๊ค ,)
cops killin blacks, and blacks killin blacks
(ค็อพ คิลลิน แบล๊ค , แอนด์ แบล๊ค คิลลิน แบล๊ค)
Sh*t just gon’ get worse
(ฌะ *ที จั๊สท ก็อน เก็ท เวิ๊ร์ส)
They just gon’ become souljas
(เด จั๊สท ก็อน บีคัม สโลจา)
Straight souljas
(สเทร๊ท สโลจา)

[Chorus: 2Pac [repeat 2X]]
([ ค๊อรัส : 2Pac [ รีพี๊ท 2X ] ])

All you wanted to be, a soulja, a soulja
(ออล ยู ว้อนท ทู บี , อะ สโลจา , อะ สโลจา)
All you wanted to be, a soulja, like me
(ออล ยู ว้อนท ทู บี , อะ สโลจา , ไล๊ค มี)
All you wanted to be, a soulja, a soulja
(ออล ยู ว้อนท ทู บี , อะ สโลจา , อะ สโลจา)
All you wanted to be, a soulja, like me
(ออล ยู ว้อนท ทู บี , อะ สโลจา , ไล๊ค มี)

[2Pac as ‘Soulja’]
([ 2Pac แอส สโลจา ])
Crack done took a part of my family tree
(แคร๊ค ดัน ทุค กา พาร์ท อ็อฝ มาย แฟ๊มิลี่ ทรี)
My mom is on the sh*t, my daddy’s splittin, mom is steady blamin me
(มาย มัม อีส ออน เดอะ ฌะ *ที , มาย แดดดิ splittin , มัม อีส สเท๊ดี้ เบรมมิน มี)
Is it my fault, just cause I’m a young black male?
(อีส ซิท มาย ฟอลท , จั๊สท ค๊อส แอม มา ยัง แบล๊ค เมล)
Cops sweat me as if my destiny is makin crack sales
(ค็อพ สเว็ท มี แอส อิ๊ฟ มาย เดซทินิ อีส เมกิน แคร๊ค เซล)
Only fifteen and got problems
(โอ๊นลี่ ฟีฟทีน แอนด์ ก็อท โพร๊เบล่ม)
Cops on my tail, so I bail til I dodge ’em
(ค็อพ ออน มาย เทล , โซ ไอ เบล ทิล ไอ ด็อจ เอ็ม)
They finally pull me over and I laugh
(เด ไฟแน็ลลิ พูลล มี โอ๊เฝ่อร แอนด์ ดาย ล๊าฟ)
” Remember Rodney King? ” and I blast on his punk ass
(” รีเม๊มเบ่อร์ ลอตนี่ คิง ” แอนด์ ดาย บลาสทํ ออน ฮิส พรัค อาซ)
Now I got a murder case..
(นาว ไอ ก็อท ดา เม๊อร์เด้อร์ เค๊ส)
.. you speak of heaven punk? I never heard of the place
(ยู สพี๊ค อ็อฝ เฮ๊ฝเฝ่น พรัค ไอ เน๊เฝ่อร์ เฮิด อ็อฝ เดอะ เพลส)
Wanted to come up fast, got a Uz and a black mask
(ว้อนท ทู คัม อั๊พ ฟาสท , ก็อท ดา Uz แอนด์ อะ แบล๊ค แมสค)
Duckin f*ckin ‘Task’, now who’s the jack-ass?
(ดักคิน เอฟ *ckin ท๊าซค , นาว ฮู เดอะ แจ็ค อาซ)
Keep my sh*t cocked, cause the cops got a glock too
(คี๊พ มาย ฌะ *ที ค๊อค , ค๊อส เดอะ ค็อพ ก็อท ดา คล็อก ทู)
What the f*ck would you do – drop them or let ’em drop you?
(ว๊อท เดอะ เอฟ *ck เวิด ยู ดู ดรอพ เด็ม ออ เล็ท เอ็ม ดรอพ ยู)
I chose droppin the cop
(ไอ โชส ดรอพปิน เดอะ ค็อพ)
I got me a glock, and a glock for the n*ggaz on my block
(ไอ ก็อท มี อะ คล็อก , แอนด์ อะ คล็อก ฟอร์ เดอะ เอ็น *ggaz ออน มาย บล๊อค)
Momma tried to stab me, I moved out
(มอมมา ทไร ทู ซแท็บ มี , ไอ มู๊ฝ เอ๊าท)
Sold a pound a weed, made G’s, bought a new house
(โซลด อะ เพานด อะ วี , เมด จีส , บอท ดา นิว เฮ้าส)
I’m only seventeen, I’m the new kid
(แอม โอ๊นลี่ เซฝเอ็นทีน , แอม เดอะ นิว คิด)
Got me a crew, bought ’em jewels, and a Uz’-thick
(ก็อท มี อะ ครู , บอท เอ็ม จิ๊วเอ็ล , แอนด์ อะ Uz ทริ๊ค)
But all good things don’t last
(บั๊ท ดอร์ กู๊ด ทริง ด้อนท์ ล๊าสท)
‘Task’ came fast, and busted my black ass
(ท๊าซค เคม ฟาสท , แอนด์ บัซท มาย แบล๊ค อาซ)
Coolin in the pen, where the good’s kept
(Coolin อิน เดอะ เพ็น , แวร์ เดอะ กู๊ด เค็พท)
Now my little brother wants to follow in my footsteps
(นาว มาย ลิ๊ทเทิ่ล บร๊าเท่อรํ ว้อนท ทู ฟ๊อลโล่ว อิน มาย ฟุทเสต็ป)
A soulja
(อะ สโลจา)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

[2Pac]
([ 2Pac ])
Buck, buck – n*ggaz get f*cked, don’t step to this
(บั๊ค , บั๊ค เอ็น *ggaz เก็ท เอฟ *cked , ด้อนท์ สเท็พ ทู ดิส)
Quiet as kept I’m blessed on a quest with a death wish
(ไคว๊เอ้ท แอส เค็พท แอม เบล๊ส ออน อะ คเว็ซท วิธ อะ เด้ท วิ๊ช)
Tell ’em to come and test, and arrest, n*gga it’s hectic
(เทลล เอ็ม ทู คัม แอนด์ เทสท์ , แอนด์ อะเร๊สท , เอ็น *gga อิทซ เฮคทิค)
Here’s the anorexic, I’m makin it to an exit
(เฮียร ดิ anorexic , แอม เมกิน หนิด ทู แอน เอ๊กสิท)
Walkin through the streets on the black tip
(วอคกิน ทรู เดอะ สทรีท ออน เดอะ แบล๊ค ทิพ)
Packed with several gats, cause I’m on some ” pay ’em back ” sh*t
(แพ็ค วิธ เซ๊ฝเฝอรัล แกท , ค๊อส แอม ออน ซัม ” เพย์ เอ็ม แบ็ค ” ฌะ *ที)
N*ggaz don’t wanna try me, brother you’ll get shot down
(เอ็น *ggaz ด้อนท์ วอนนา ธราย มี , บร๊าเท่อรํ โยว เก็ท ฌ็อท เดาน)
Now I’m king of the block, since my bigger brother’s locked down
(นาว แอม คิง อ็อฝ เดอะ บล๊อค , ซิ๊นซ มาย บี๊กเกอร์ บร๊าเท่อรํ ล๊อค เดาน)
I’m hot now, so many punk police have got shot down
(แอม ฮอท นาว , โซ เมนอิ พรัค โพลิ๊ซ แฮ็ฝ ก็อท ฌ็อท เดาน)
Other coppers see me on the block, and they jock now
(อ๊อเธ่อร์ ค๊อพเพ่อร์ ซี มี ออน เดอะ บล๊อค , แอนด์ เด จอค นาว)
That’s what I call a kingpin
(แด้ท ว๊อท ไอ คอลลํ อะ คิงพิน)
Send my brother what he needs and some weed up to Sing-Sing
(เซ็นด มาย บร๊าเท่อรํ ว๊อท ฮี นี๊ด แซน ซัม วี อั๊พ ทู ซิง ซิง)
Tellin him just be ready set
(เทลลิน ฮิม จั๊สท บี เร๊ดี้ เซ็ท)
Pack ya sh*t up quick; and when I hit, be prepared to jet
(แพ็ค ยา ฌะ *ที อั๊พ ควิค ; แอนด์ เว็น นาย ฮิท , บี พรีแพร์ ทู เจ๊ต)
N*ggaz from the block on the boat now
(เอ็น *ggaz ฟรอม เดอะ บล๊อค ออน เดอะ โบ๊ท นาว)
Every single one got a gun, that’ll smoke – pow!
(เอ๊เฝอร์รี่ ซิ๊งเกิ้ล วัน ก็อท ดา กัน , แธดิล สโม๊ค พาว !)
These punks about to get hit by the best
(ฑิส พรัค อะเบ๊าท ทู เก็ท ฮิท บาย เดอะ เบ๊สท์)
I’m wearin double vest.. so aim at my f*ckin chest
(แอม เวียริน ดั๊บเบิ้ล เฝ็ซท โซ เอม แอ็ท มาย เอฟ *ckin เชสทํ)
I’ll be makin straight dome calls
(อิลล บี เมกิน สเทร๊ท โดม คอลลํ)
Touch the b*tton on the wall, you’ll be pickin up your own balls
(ทั๊ช เดอะ บี *tton ออน เดอะ วอลล์ , โยว บี พิกคิน อั๊พ ยุร โอว์น บอล)
I can still hear my mother shout..
(ไอ แคน สทิลล เฮียร มาย ม๊าเธ่อร์ เช๊าท)
” Hit the pig n*gga, break your bigger brother out ”
(” ฮิท เดอะ พิก เอ็น *gga , เบร๊ค ยุร บี๊กเกอร์ บร๊าเท่อรํ เอ๊าท “)
I got a message for the warden
(ไอ ก็อท ดา เม๊สเสจ ฟอร์ เดอะ วอร์เดน)
I’m comin for ya ass, as fast as Flash Gorden
(แอม คัมอิน ฟอร์ ยา อาซ , แอส ฟาสท แอส แฟลช Gorden)
We get surrounded in the mess hall, yes y’all
(วี เก็ท เซอร์ราวนด์ อิน เดอะ เมซ ฮอลล์ , เย็ซ ยอล)
A crazy motherf*cker makin death calls
(อะ คเรสิ motherf*cker เมกิน เด้ท คอลลํ)
Just bring me my brother and we leavin
(จั๊สท บริง มี มาย บร๊าเท่อรํ แอนด์ วี เลวิน)
For every minute you stall, one of y’all bleedin..
(ฟอร์ เอ๊เฝอร์รี่ มิ๊หนิท ยู ซทอล , วัน อ็อฝ ยอล บลีดิน)
They brought my brother in a jiffy
(เด บรอท มาย บร๊าเท่อรํ อิน อะ จีฟฟิ)
I took a cop, just in case things got tricky
(ไอ ทุค กา ค็อพ , จั๊สท อิน เค๊ส ทริง ก็อท ทรีคคิ)
And just as we was walkin out [BANG!]
(แอนด์ จั๊สท แอส วี วอส วอคกิน เอ๊าท [ แบง ! ])
I caught a bullet in the head, the screams never left my mouth
(ไอ คอท ดา บัลเล่ อิน เดอะ เฮด , เดอะ สครีม เน๊เฝ่อร์ เล๊ฟท มาย เม๊าธ)
My brother caught a bullet too
(มาย บร๊าเท่อรํ คอท ดา บัลเล่ ทู)
I think he gon’ pull through, he deserve to
(ไอ ทริ๊งค ฮี ก็อน พูลล ทรู , ฮี ดิเสิฝ ทู)
The fast life ain’t everything they told ya
(เดอะ ฟาสท ไล๊ฟ เอน เอ๊วี่ติง เด โทลด ยา)
Never get much older, following the tracks of a soulja
(เน๊เฝ่อร์ เก็ท มัช โอลเดอะ , ฟอลโละอิง เดอะ แทร็ค อ็อฝ อะ สโลจา)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

[Chorus: softly in background 0.5X]
([ ค๊อรัส : ซอฟทลิ อิน แบ็คกราว 0 5X ])

[‘Pac speaking over background]
([ แพค ซพีคอิง โอ๊เฝ่อร แบ็คกราว ])
Straight soulja, 1993, and forward..
(สเทร๊ท สโลจา , 1993 , แอนด์ ฟ๊อร์เวิร์ด)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Soulja’s Story คำอ่านไทย 2Pac

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น