เนื้อเพลง Sing For The Moment คำอ่านไทย Eminem

[Verse 1]
([ เฝิซ 1 ])
These ideas are nightmares to white parents
(ฑิส ไอดีอะ แซร์ ไนท์แมร์ ทู ฮไวท แพเร็นท)
Whose worst fear is a child with dyed hair and who likes earrings
(ฮูส เวิซท เฟีย อีส ซา ไชล วิฑ ได แฮ แอ็นด ฮู ไลค เอียริง)
Like whatever they say has no bearing, it’s so scary in a house that allows no swearing
(ไลค ฮว็อทเอฝเออะ เฑ เซ แฮ็ส โน แบริง , อิทซ โซ สเกลี่ อิน อะ เฮาซ แดท แอ็ลเลา โน สเวียลิง)
To see him walking around with his headphones blaring
(ทู ซี ฮิม วอคกิง อะเรานด วิฑ ฮิส เฮ็ดโฟน บลาริง)
Alone in his own zone, cold and he don’t care
(อะโลน อิน ฮิส โอน โสน , โคลด แอ็นด ฮี ด้อนท์ แค)
He’s a problem child
(อีส ซา พรอบเล็ม ไชล)
What bothers him all comes out, when he talks about
(ฮว็อท บอฑเออะ ฮิม ออล คัม เอาท , ฮเว็น ฮี ทอค อะเบาท)
His fuckin’ dad walkin’ out
(ฮิส ฟัคกิน แด็ด วอคกิน เอาท)
‘Cause he just hates him so bad that he blocks him out
(คอส ฮี จัซท เฮท ฮิม โซ แบ็ด แดท ฮี บล็อค ฮิม เอาท)
If he ever saw him again he’d probably knock him out
(อิฟ ฮี เอฝเออะ ซอ ฮิม อะเกน ฮีด พรอบอับลิ น็อค ฮิม เอาท)
His thoughts are whacked, he’s mad so he’s talkin’ back
(ฮิส ธอท แซร์ ฮแว็ค , อีส แม็ด โซ อีส ทอคกิ่น แบ็ค)
Talkin’ black, brainwashed from rock and rap
(ทอคกิ่น บแล็ค , เบรนวอช ฟร็อม ร็อค แอ็นด แร็พ)
He sags his pants, do-rags and a stocking cap
(ฮี แซ็ก ฮิส แพ็นท , ดู แร็ก แซน อะ ซทอคคิง แค็พ)
His step-father hit him, so he socked him back, and broke his nose
(ฮิส ซเท็พ ฟาเฑอะ ฮิท ฮิม , โซ ฮี ซ็อค ฮิม แบ็ค , แอ็นด บโรค ฮิส โนส)
His house is a broken home, there’s no control, he just let’s his emotions go…
(ฮิส เฮาซ อีส ซา บโรเค็น โฮม , แฑ โน ค็อนทโรล , ฮี จัซท เล็ท ฮิส อิโมฌัน โก)

[Chorus]
([ โครัซ ])
[C’mon], sing with me, [sing], sing for the years
([ ซีมอน ] , ซิง วิฑ มี , [ ซิง ] , ซิง ฟอ เดอะ เยีย)
[Sing it], sing for the laughter, sing for the tears, [c’mon]
([ ซิง อิท ] , ซิง ฟอ เดอะ ลาฟเทอะ , ซิง ฟอ เดอะ เทีย , [ ซีมอน ])
Sing it with me, just for today, maybe tomorrow the good Lord’ll take you away…
(ซิง อิท วิฑ มี , จัซท ฟอ ทุเด , เมบี ทุมอโร เดอะ กุด โลวดอร์ เทค ยู อะเว)

[Verse 2]
([ เฝิซ 2 ])
Entertainment is changin’, intertwinin’ with gangsters
(เอนเทอะเทนเม็นท อีส เช้นงิน , อินเทอร์ทไวนิน วิฑ แกะซเทอะ)
In the land of the killers, a sinner’s mind is a sanctum
(อิน เดอะ แล็นด อ็อฝ เดอะ คีลเลอะ , อะ ซีนเนอะ ไมนด อีส ซา แซงทัม)
Holy or unholy, only have one homie
(โฮลิ ออ อันโฮลิ , โอ๊นลี่ แฮ็ฝ วัน โฮมี)
Only this gun, lonely ’cause don’t anyone know me
(โอ๊นลี่ ที กัน , โลนลิ คอส ด้อนท์ เอนอิวัน โน มี)
Yet everybody just feels like they can relate, I guess words are a motherfucker they can be great
(เย็ท เอวี่บอดี้ จัซท ฟีล ไลค เฑ แค็น ริเลท , ไอ เก็ซ เวิด แซร์ อะ มาเทอร์ฟัคเกอ เฑ แค็น บี กเรท)
Or they can degrade, or even worse they can teach hate
(ออ เฑ แค็น ดิกเรด , ออ อีเฝ็น เวิซ เฑ แค็น ทีช เฮท)
It’s like these kids hang on every single statement we make
(อิทซ ไลค ฑิส คิด แฮ็ง ออน เอฝริ ซิ๊งเกิ้ล ซเททเม็นท วี เมค)
Like they worship us, plus all the stores ship us platinum
(ไลค เฑ เวอฌิพ อัซ , พลัซ ซอร์ เดอะ ซโท ฌิพ อัซ พแลทนัม)
Now how the fuck did this metamorphosis happen
(เนา เฮา เดอะ ฟัค ดิด ที เมทะมอโฟะซิซ แฮพเพ็น)
From standin’ on corners and porches just rappin’
(ฟร็อม แสตนดิน ออน คอเนอะ แซน พุ๊ดเชด จัซท แรพปิน)
To havin’ a fortune, no more kissin’ ass
(ทู เฮฝวิน อะ ฟอชุน , โน โม คิซซิน อาซ)
But then these critics crucify you, journalists try to burn you
(บัท เฑ็น ฑิส ครีทอิค ครูซิไฟ ยู , เจอแนะลิซท ทไร ทู เบิน ยู)
Fans turn on you, attorneys all want a turn at you
(แฟน เทิน ออน ยู , แอ็ทเทอนิ ซอร์ ว็อนท ดา เทิน แอ็ท ยู)
To get they hands on every dime you have, they want you to lose your mind every time you mad
(ทู เก็ท เฑ แฮ็นด ออน เอฝริ ไดม ยู แฮ็ฝ , เฑ ว็อนท ยู ทู ลูส ยุร ไมนด เอฝริ ไทม ยู แม็ด)
So they can try to make you out to look like a loose cannon
(โซ เฑ แค็น ทไร ทู เมค ยู เอาท ทู ลุค ไลค เก ลูซ แคนนัน)
[adsense]
Any dispute won’t hesitate to produce handguns
(เอนอิ ดิซพยูท ว็อนท เฮสอิเทท ทู พรอดยูซ แฮนกันสฺ)
That’s why these prosecutors wanna convict me, strictly just to get me off of these streets quickly
(แฑ็ท ฮไว ฑิส พรอซอิคยูเทอะ วอนนา คอนฝิคท มี , ซทรีคลิ จัซท ทู เก็ท มี ออฟฟ อ็อฝ ฑิส ซทรีท ควีคลิ)
But all they kids be listenin’ to me religiously, so I’m signin’ CDs while police fingerprint me
(บัท ดอร์ เฑ คิด บี ลิเซินนิน ทู มี ริลีจอัซลิ , โซ แอม ซายนิน ซีดีสฺ ฮไวล โพะลีซ ฟิงเกอร์ปริ้น มี)
They’re for the judge’s daughter but his grudge is against me
(เดรว ฟอ เดอะ จัจ ดอเทอะ บัท ฮิส กรัจ อีส อะเกนซท มี)
If I’m such a fuckin’ menace, this shit doesn’t make sense Pete
(อิฟ แอม ซัช อะ ฟัคกิน เมนอิซ , ที ชิท ดัสอินท เมค เซ็นซ พีท)
It’s all political, if my music is literal, and I’m a criminal how the fuck can I raise a little girl
(อิทซ ซอร์ โพะลีทอิแค็ล , อิฟ ไม มยูสิค อีส ลีทเออะแร็ล , แอ็นด แอม มา ครีมอิแน็ล เฮา เดอะ ฟัค แค็น นาย เรส อะ ลิ๊ทเทิ่ล เกิล)
I couldn’t, I wouldn’t be fit to, you’re full of shit too, Guerrera, that was a fist that hit you…
(ไอ คูดซึ่น , ไอ วูดดึ่น บี ฟิท ทู , ยัวร์ ฟูล อ็อฝ ชิท ทู , เกอร์เรรา , แดท วอส ซา ฟิซท แดท ฮิท ยู)

[CHORUS]
([ โครัซ ])

[Verse 3]
([ เฝิซ 3 ])
They say music can alter moods and talk to you
(เฑ เซ มยูสิค แค็น ออลเทอะ มูด แซน ทอค ทู ยู)
Well can it load a gun up for you , and cock it too
(เว็ล แค็น หนิด โลด อะ กัน อัพ ฟอ ยู , แอ็นด ค็อค อิท ทู)
Well if it can, then the next time you assault a dude
(เว็ล อิฟ อิท แค็น , เฑ็น เดอะ เน็คซท ไทม ยู แอ็ซซอลท ดา ดยูด)
Just tell the judge it was my fault and I’ll get sued
(จัซท เท็ล เดอะ จัจ อิท วอส ไม ฟอลท แอ็นด อิล เก็ท ซยู)
See what these kids do is hear about us totin’ pistols
(ซี ฮว็อท ฑิส คิด ดู อีส เฮีย อะเบาท อัซ โทดิน พิ๊สท่อล)
And they want to get one ’cause they think the shit’s cool
(แอ็นด เฑ ว็อนท ทู เก็ท วัน คอส เฑ ธิงค เดอะ ชิท คูล)
Not knowin’ we really just protectin’ ourselves, we entertainers
(น็อท โนว์อิน วี ริแอ็ลลิ จัซท โพรเทคติน เอารเซลฝส , วี เอนเทอะเทนเออะ)
Of course the shit’s affectin’ our sales, you ignoramus
(อ็อฝ โคซ เดอะ ชิท แอฟเฟตดิน เอ๊า เซล , ยู อีกโนะเรมัซ)
But music is reflection of self, we just explain it, and then we get our checks in the mail
(บัท มยูสิค อีส ริฟเคลฌัน อ็อฝ เซ็ลฟ , วี จัซท เอ็คซพเลน หนิด , แอ็นด เฑ็น วี เก็ท เอ๊า เช็ค ซิน เดอะ เมล)
It’s fucked up ain’t it
(อิทซ ฟัค อัพ เอน ดิธ)
How we can come from practically nothing to being able to have any fuckin’ thing that we wanted
(เฮา วี แค็น คัม ฟร็อม พแรคทิแค็ลลิ นัธอิง ทู บีอิง เอ๊เบิ้ล ทู แฮ็ฝ เอนอิ ฟัคกิน ธิง แดท วี ว็อนท)
That’s why we sing for these kids, who don’t have a thing
(แฑ็ท ฮไว วี ซิง ฟอ ฑิส คิด , ฮู ด้อนท์ แฮ็ฝ อะ ธิง)
Except for a dream, and a fuckin’ rap magazine
(เอ็กเซพท ฟอ รา ดรีม , แอ็นด อะ ฟัคกิน แร็พ แมกอะสีน)
Who post pin-up pictures on their walls all day long
(ฮู โพซท พิน อัพ พีคเชอะ ออน แฑ วอล ซอร์ เด ล็อง)
Idolize they favorite rappers and know all they songs
(ไอดะไลส เฑ เฟเฝอะริท แร็ปเปอร์ แซน โน ออล เฑ ซ็อง)
Or for anyone who’s ever been through shit in their lives
(ออ ฟอ เอนอิวัน ฮู เอฝเออะ บีน ธรู ชิท อิน แฑ ไลฝ)
Till they sit and they cry at night wishin’ they’d die
(ทิล เฑ ซิท แอ็นด เฑ คไร แอ็ท ไนท วิซชิน เดยฺ ได)
Till they throw on a rap record and they sit, and they vibe
(ทิล เฑ ธโร ออน อะ แร็พ เรคออด แอ็นด เฑ ซิท , แอ็นด เฑ วายพฺ)
We’re nothin’ to you but we’re the fuckin’ shit in they eyes
(เวอ นอทติน ทู ยู บัท เวีย เดอะ ฟัคกิน ชิท อิน เฑ ไอ)
That’s why we seize the moment try to freeze it and own it, squeeze it and hold it
(แฑ็ท ฮไว วี ซีส เดอะ โมเม็นท ทไร ทู ฟรีส อิท แอ็นด โอน หนิด , ซควีส อิท แอ็นด โฮลด ดิท)
‘Cause we consider these minutes golden
(คอส วี ค็อนซีดเออะ ฑิส มินยูท โกลเด็น)
And maybe they’ll admit it when we’re gone
(แอ็นด เมบี เด๊ว แอ็ดมีท ดิธ ฮเว็น เวีย กอน)
Just let our spirits live on, through our lyrics that you hear in our songs and we can…
(จัซท เล็ท เอ๊า ซพีริท ไลฝ ออน , ธรู เอ๊า ลีริค แดท ยู เฮีย อิน เอ๊า ซ็อง แซน วี แค็น)

[CHORUS X2]
([ โครัซ X2 ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Sing For The Moment คำอ่านไทย Eminem

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น