เนื้อเพลง I Can’t Go on This Way คำอ่านไทย Beanie Sigel

[Beanie Sigel talking]
( [ Beanie Sigel ทอคอิง ])
Honor [honor], Trust [trust], Respect [respect]
(ออนเออะ [ ออนเออะ ] , ทรัสท [ ทรัสท ] , เรสเพ๊คท [ เรสเพ๊คท ])
Devotion [devotion], Friendship [friendship], Loyalty
(ดิโฝฌัน [ ดิโฝฌัน ] , ฟเร็นฌิพ [ ฟเร็นฌิพ ] , ลอยแอ็ลทิ)
[loyalty], Karma [karma], Team [team], Us [us], ROC
([ ลอยแอ็ลทิ ] , ค๊าร์ม่า [ ค๊าร์ม่า ] , ทีม [ ทีม ] , อัซ [ อัซ ] , ร็อค)
[roc], Silence [silence], tha ‘eagle, bang
([ ร็อค ] , ไซเล็นซ [ ไซเล็นซ ] , ท่า อี๊เกิ้ล , แบง)
I can’t go on this way [sung overlapping last line]
(ไอ แค็นท โก ออน ดิส เวย์ [ ซัง โอเว่อร์แลปพิน ล๊าสท ไลน์ ])

[Beanie Sigel]
([ Beanie Sigel ])
Wit no union, and no benefits no dental plans
(วิท โน ยู๊เนี่ยน , แอนด์ โน เบ๊เนฝิต โน เด๊นทอล แพลน)
I can’t eat off no hundred grams
(ไอ แค็นท อี๊ท ออฟฟ โน ฮั๊นเดร็ด กแร็ม)
I got cavities dat need fillin’
(ไอ ก็อท cavities แดซ นี๊ด ฟิลลิน)
You can’t feed a n*gga peanut juice
(ยู แค็นท ฟี อะ เอ็น *gga peanut จู้ยซ)
Now put ya feet up in a n*gga’ shoes
(นาว พุท ยา ฟีท อั๊พ อิน อะ เอ็น *gga ชู)
A lack of green’ll give a n*gga blues
(อะ แล๊ค อ็อฝ greenll กี๊ฝ อะ เอ็น *gga บลู)
A sip of purple make a n*gga rue
(อะ ซิพ อ็อฝ เพ๊อร์เพิ่ล เม้ค เก เอ็น *gga รื)
N*gga drunk person speak a sober tune
(เอ็น *gga ดรั๊งค เพ๊อร์ซั่น สพี๊ค กา โซเบอะ จูน)
{I can’t do on this way} – [sung overlapping last line]
({ไอ แค็นท ดู ออน ดิส เวย์ } [ ซัง โอเว่อร์แลปพิน ล๊าสท ไลน์ ])
[F*ck dat, I can’t do it man]
([ เอฟ *ck แดซ , ไอ แค็นท ดู อิท แมน ])
We make these tips off dis gift dat we cursed wit
(วี เม้ค ฑิส ทิพ ออฟฟ ดิซ กิฟท แดซ วี เคอร์ส วิท)
But den my mind drift, am I defeatin’ the purpose?
(บั๊ท เด็น มาย ไมนด์ ดริฟท์ , แอ็ม ไอ defeatin เดอะ เพ๊อร์โพส)
Could you feel like sh*t when you miss yourself 1st? sh*t
(เคิด ยู ฟีล ไล๊ค ฌะ *ที เว็น ยู มิซ ยุรเซลฟ 1st ฌะ *ที)
But who gon pay the bills? supply the mills? no surplus
(บั๊ท ฮู ก็อน เพย์ เดอะ บิลล์ ซั๊พพลาย เดอะ มิลล์ โน เซอร์พลัส)
My baby mama give me drama on the daily
(มาย เบ๊บี้ มามะ กี๊ฝ มี ดร๊าม่า ออน เดอะ เด๊ลี่)
Like she, makin’ it barely and my kids is eatin rarely
(ไล๊ค ชี , เมกิน หนิด แบลิ แอนด์ มาย คิด ซิส อีดิน แรลิ)
{I can’t go on this way}
({ไอ แค็นท โก ออน ดิส เวย์ })
[I’m stressed out gon’ the what I can’t do it]
([ แอม สเทรสส เอ๊าท ก็อน เดอะ ว๊อท ไอ แค็นท ดู อิท ])
If you put puppies in the oven, do dat make ’em biscuits?
(อิ๊ฟ ยู พุท พัพพีสฺ ซิน ดิ โอ๊เฝ่น , ดู แดซ เม้ค เอ็ม บิ๊สกิต)
Put hungry dogs in the kitchen, will dey eat the kittens
(พุท ฮั๊งกรี้ ด้อกก ซิน เดอะ คิ๊ทเช่น , วิล เด อี๊ท เดอะ คิดเดน)
Do you hear me or you listenin’? Ders a big difference
(ดู ยู เฮียร มี ออ ยู ลิเซินนิน เดอสฺ ซา บิ๊ก ดิ๊ฟเฟอเร้นซ์)
Do you catch the lines and the hooks or are you still fishin’?
(ดู ยู แค็ทช เดอะ ไลน์ แซน เดอะ ฮุ๊ค ออ อาร์ ยู สทิลล ฟิซชิน)
Des a couple questions dat I, need to be answered
(เดะ ซา คั๊พเพิ่ล เคว๊สชั่น แดซ ไอ , นี๊ด ทู บี แอ๊นเซ่อร)
Like, is dey backwoods and weed givin’ me cancer
(ไล๊ค , อีส เด backwoods แซน วี กีฝอิน มี แค๊นเซ่อร์)
{I can’t do on this way}
({ไอ แค็นท ดู ออน ดิส เวย์ })
[I’m stressed out gon do what I can’t do it]
([ แอม สเทรสส เอ๊าท ก็อน ดู ว๊อท ไอ แค็นท ดู อิท ])
My momma say I got a nerve stress
(มาย มอมมา เซย์ ไอ ก็อท ดา เนิ๊ร์ฝ สเทรสส)
Got her wakin up in cold sweats
(ก็อท เฮอ เวคกิน อั๊พ อิน โคลด์ สเว็ท)
I’m hard-headed and iron
(แอม ฮาร์ด เฮด แอนด์ ไอ๊อ้อน)
What make it worse my lil brother behind me
(ว๊อท เม้ค อิท เวิ๊ร์ส มาย ลิล บร๊าเท่อรํ บีฮายน์ มี)
Blood pressure runnin like Harriet
(บลัด พเรฌเออะ รูนนิน ไล๊ค Harriet)
She can’t handle it
(ชี แค็นท แฮ๊นเดิ้ล อิท)
I got her screaming Lord Jesus like Nahalia
(ไอ ก็อท เฮอ ซครีมอิง หลอร์ด จีสัซ ไล๊ค Nahalia)
Son I’m tellin ya please don’t let me bury ya
(ซัน แอม เทลลิน ยา พลีซ ด้อนท์ เล็ท มี เบ๊อรี่ ยา)
{I can’t go on this way}
({ไอ แค็นท โก ออน ดิส เวย์ })
[I’m stressed man, I’m goin thru it]
([ แอม สเทรสส แมน , แอม โกอิน ธรู อิท ])
I was taught trust in the law but still tie up your camel
(ไอ วอส ทอท ทรัสท อิน เดอะ ลอว์ บั๊ท สทิลล ไท อั๊พ ยุร แค๊เมล)
Use your tongue as your sword and your books as your ammo
(ยู๊ส ยุร ทั๊ง แอส ยุร ซ๊อร์ด แอนด์ ยุร บุ๊ค แอส ยุร แอมโม)
But when dem bullets start flyin and you got pussies around you
(บั๊ท เว็น เดม บัลเล่ สท๊าร์ท ฟายอิน แอนด์ ยู ก็อท พัซซีซฺ อะราวนฺดฺ ยู)
And who you rely on, got dem n*ggaz surround u? sh*t
(แอนด์ ฮู ยู รีลาย ออน , ก็อท เดม เอ็น *ggaz เซอร์ราวนด์ ยู ฌะ *ที)
And make me feel like young Tinner, from the start I was finished
(แอนด์ เม้ค มี ฟีล ไล๊ค ยัง Tinner , ฟรอม เดอะ สท๊าร์ท ไอ วอส ฟิ๊หนิช)
How n*ggaz start wit a finish and begin wit a endin’
(ฮาว เอ็น *ggaz สท๊าร์ท วิท ดา ฟิ๊หนิช แอนด์ บีกิน วิท ดา endin)
{I can’t go on this way}
({ไอ แค็นท โก ออน ดิส เวย์ })
[I’m stressed out, I can’t take it no more]
([ แอม สเทรสส เอ๊าท , ไอ แค็นท เท้ค อิท โน โม ])
I’m movin ass backwards wit no forward progress
(แอม มูฝวิน อาซ แบคเวิด วิท โน ฟ๊อร์เวิร์ด โพร๊เกรสส)
Feel asthmatic like kept mills keep joggin *Heavy breathin*
(ฟีล แอ็สแมทอิค ไล๊ค เค็พท มิลล์ คี๊พ joggin *เฮ๊ฝฝี่ บีตดิน *)
Stagnant, runnin in place is tragic
(ซแทกแน็นท , รูนนิน อิน เพลส อีส ทแรจอิค)
My heart in the faith I don’t practice
(มาย ฮาร์ท อิน เดอะ เฟท ไอ ด้อนท์ แพร๊คทิ๊ซ)
I still pray along, forgive me for my actions
(ไอ สทิลล เพรย์ อะลอง , ฟอร์กี๊ฝ มี ฟอร์ มาย แอคฌัน)
Cuz I still spit gangsta think Muslim and act Catholic
(คัซ ไอ สทิลล ซพิท แก๊งซดา ทริ๊งค มัสลิม แอนด์ แอ๊คท แคธโอะลิค)
{I can’t go on this way}
({ไอ แค็นท โก ออน ดิส เวย์ })
[I gotta still feel feed my young’n’s, so keep huggin]
([ ไอ กอททะ สทิลล ฟีล ฟี มาย youngns , โซ คี๊พ ฮัคกิน ])

[Freeway]
([ ฟรีเวย์ ])
I can’t wait until the rain turn to sunshine
(ไอ แค็นท เว้ท อันทิล เดอะ เรน เทิร์น ทู ซันชาย)
Cuz I hate to spend my life, my life, my life, my life
(คัซ ไอ เฮท ทู สเพ็นด มาย ไล๊ฟ , มาย ไล๊ฟ , มาย ไล๊ฟ , มาย ไล๊ฟ)
Stuck in one time, Free pat-rol the block
(ซทัค อิน วัน ไทม์ , ฟรี แพ็ท rol เดอะ บล๊อค)
Get avoided by the government avoid the spent
(เก็ท อะฝอยด บาย เดอะ กัฝเอินเม็นท อะฝอยด เดอะ ซเพ็นท)
Can’t wait til rain turn to sunshine
(แค็นท เว้ท ทิล เรน เทิร์น ทู ซันชาย)
Cuz I hate to spend my life, my life, my life, my life
(คัซ ไอ เฮท ทู สเพ็นด มาย ไล๊ฟ , มาย ไล๊ฟ , มาย ไล๊ฟ , มาย ไล๊ฟ)
Stuck in the box
(ซทัค อิน เดอะ บ๊อกซฺ)
{I can’t go on this way}
({ไอ แค็นท โก ออน ดิส เวย์ })
[Young Chris:] [I feel you big homie, Young gunner]
([ ยัง คริส : ] [ ไอ ฟีล ยู บิ๊ก โฮมี , ยัง กันเนอะ ])

[Young Chris]
([ ยัง คริส ])
Straight from the ghetto to ghetto
(สเทร๊ท ฟรอม เดอะ เกทโท ทู เกทโท)
I’m from the youngaz be the ghettoist ones
(แอม ฟรอม เดอะ youngaz บี เดอะ ghettoist วัน)
Tryna make just as much as we could
(ทายนา เม้ค จั๊สท แอส มัช แอส วี เคิด)
Tryna make it but dey gon make it hard as much as dey could
(ทายนา เม้ค อิท บั๊ท เด ก็อน เม้ค อิท ฮาร์ด แอส มัช แอส เด เคิด)
Dat’s why, dat’s why
(แดซ วาย , แดซ วาย)
Dat’s why I hate ’em man dey crackers ain’t nothin without paper
(แดซ วาย ไอ เฮท เอ็ม แมน เด คแรคเคอะ เอน นอทติน วิธเอ๊าท เพ๊เพ่อร์)
Dey look at us it’s nothing
(เด ลุ๊ค แกท อัซ อิทซ นัธอิง)
{I can’t go on this way}
({ไอ แค็นท โก ออน ดิส เวย์ })
[Came too far and I ain’t goin backwoods for nothin]
([ เคม ทู ฟาร์ แอนด์ ดาย เอน โกอิน backwoods ฟอร์ นอทติน ])
I ain’t bein distracted by nothin
(ไอ เอน บีนโพล ดิซทแรคท บาย นอทติน)
Midget-size to Dikembe, I ain’t back up from nothin
(มีจเอ็ท ไซ๊ซ ทู Dikembe , ไอ เอน แบ็ค อั๊พ ฟรอม นอทติน)
Ma I’m still stressin
(มา แอม สทิลล สเตสซิน)
It ain’t the kid it’s the bills stressin, she hold it down on her own
(อิท เอน เดอะ คิด อิทซ เดอะ บิลล์ สเตสซิน , ชี โฮลด์ ดิท เดาน ออน เฮอ โอว์น)
She hold me down at the crib, hold me down while I’m gone
(ชี โฮลด์ มี เดาน แอ็ท เดอะ คริบ , โฮลด์ มี เดาน ไวล์ แอม กอน)
She hold me down as a kid, hols me down while I’m grown
(ชี โฮลด์ มี เดาน แอส ซา คิด , ฮ็อลส มี เดาน ไวล์ แอม กโรน)
{I can’t do on this way}
({ไอ แค็นท ดู ออน ดิส เวย์ })
[I choose not, refuse not, down on my own]
([ ไอ ชู๊ส น็อท , รีฟิ๊วส น็อท , เดาน ออน มาย โอว์น ])
Now off the streets, runnin wit the hottest label in the label in the industry
(นาว ออฟฟ เดอะ สทรีท , รูนนิน วิท เดอะ ฮอทเดว เล๊เบ้ล อิน เดอะ เล๊เบ้ล อิน ดิ อิ๊นดัสทรี่)
Da hottest label got a n*gga ‘lotta enemies
(ดา ฮอทเดว เล๊เบ้ล ก็อท ดา เอ็น *gga ลอทดา อียีมีสฺ)
So now when I go in baseline
(โซ นาว เว็น นาย โก อิน baseline)
A nice-size ratchet to throw in wasteline
(อะ ไน๊ซ์ ไซ๊ซ แรชเอท ทู โธรว์ อิน wasteline)
I gotta make mine
(ไอ กอททะ เม้ค ไมน์)
My bills ain’t gettin paid in, kids ain’t situated
(มาย บิลล์ เอน เกดดิน เพลด อิน , คิด เอน ซีชอิวเอทิด)
{I can’t go on this way}
({ไอ แค็นท โก ออน ดิส เวย์ })
[Ya’ll better make a decision before us]
([ ยอล เบ๊ทเท่อร์ เม้ค เก ดีซิ๊ชั่น บีฟอร์ อัซ ])
[B. Sig] Cuz the way dat we livin ain’t all good
([ บี Sig ] คัซ เดอะ เวย์ แดซ วี ลีฝอิน เอน ดอร์ กู๊ด)
Ran away wit dem hatin ass n*ggaz don’t like us
(แร็น อะเวย์ วิท เดม แฮดดิน อาซ เอ็น *ggaz ด้อนท์ ไล๊ค อัซ)
Despite dem, we gon do it regardless
(เดสไพ๊ทํ เดม , วี ก็อน ดู อิท ริกาดเล็ซ)
But all dis comotion dey causin I ain’t it wit
(บั๊ท ดอร์ ดิซ comotion เด คอซิน นาย เอน ดิธ วิท)
[We ain’t wit it]
([ วี เอน วิท ดิธ ])
Dey can get it all it take is a column
(เด แคน เก็ท ดิธ ดอร์ อิท เท้ค อีส ซา ค๊อลลั่มนํ)
My dogs’ll be down if the rounds gotta unlit tho
(มาย dogsll บี เดาน อิ๊ฟ เดอะ ราวนด กอททะ unlit โฑ)
{I can’t go on this way}
({ไอ แค็นท โก ออน ดิส เวย์ })
[Someday gotta forget it tho
([ ซัมเดย์ กอททะ ฟอร์เก๊ท ดิธ โฑ)
Consequences for my sentence gotta forgive us tho]
(ค๊อนซีเคว่นซ์ ฟอร์ มาย เซ๊นเท้นซ กอททะ ฟอร์กี๊ฝ อัซ โฑ ])
[Fades out]
([ เฟด เอ๊าท ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง I Can’t Go on This Way คำอ่านไทย Beanie Sigel

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น