เนื้อเพลง Glory คำอ่านไทย Cam’ron feat Noreaga

[Cam’ron]
([ แคมรัน ])
I’m here now!
(แอม เฮียร นาว !)
Ha! Ha!
(ฮา ! ฮา !)
I’m here now!
(แอม เฮียร นาว !)
They should have never let me in the muthaf*ckin game b!
(เด เชิด แฮ็ฝ เน๊เฝ่อร์ เล็ท มี อิน เดอะ muthaf*ckin เกม บี !)
They done f*cked up lettin me in Un
(เด ดัน เอฟ *cked อั๊พ เลทดิน มี อิน ยูเอ็น)
They done did it to themselves man!
(เด ดัน ดิด ดิท ทู เฑ็มเซลฝส แมน !)

Eh yo, you see him
(เอ โย , ยู ซี ฮิม)
Cam in the BM
(แค็ม อิน เดอะ BM)
Wit the Koreans
(วิท เดอะ โคะรีแอ็น)
To G ’em
(ทู จี เอ็ม)
Wit land in Korea
(วิท แลนด์ อิน โคะรีอะ)
Take the leer jet flight
(เท้ค เดอะ เลีย เจ๊ต ฟไลท)
When?
(เว็น)
Thursday night
(เธิสดิ ไน๊ท)
Overseas
(โอ๊เฝ่อร์ซี)
Y’all f*ck up it’s worth your life
(ยอล เอฟ *ck อั๊พ อิทซ เวิร์ธ ยุร ไล๊ฟ)
Huh, you n*ggaz heard me right
(ฮู , ยู เอ็น *ggaz เฮิด มี ไร๊ท)
Uggh, for that persian white
(Uggh , ฟอร์ แดท เพอแฉ็น ไว๊ท)
I go to church of christ
(ไอ โก ทู เชิร์ช อ็อฝ คไรซท)
Search a life
(เซิร์ช อะ ไล๊ฟ)
First to cut a n*gga for his merchandise
(เฟิร์สท ทู คัท ดา เอ็น *gga ฟอร์ ฮิส เมอแช็นไดส)
My n*ggaz ball for weight
(มาย เอ็น *ggaz บอล ฟอร์ เว๊ท)
Sprinkle ten grams of coke on their corn flakes
(สปริงเคิล เท็น กแร็ม อ็อฝ โคค ออน แดร์ คอร์น ฟเลค)
To make em frosted flakes
(ทู เม้ค เอ็ม ฟร็อซท ฟเลค)
Oh, these jewels on my neck
(โอ , ฑิส จิ๊วเอ็ล ออน มาย เน็ค)
You’ll say the Lord I’m saved
(โยว เซย์ เดอะ หลอร์ด แอม เซฝ)
My sh*t cost some cake
(มาย ฌะ *ที คอสทํ ซัม เค้ก)
You think you can afford a date
(ยู ทริ๊งค ยู แคน แอฟฟอร์ด อะ เดท)
But yo your men should know
(บั๊ท โย ยุร เม็น เชิด โนว์)
That my crew, we intend to blow
(แดท มาย ครู , วี อินเท็นด ทู โบลว์)
Treat you cats like Martin Lawrence
(ทรี๊ท ยู แค๊ท ไล๊ค มาทิน อเรนซ์)
And motherf*ckin end your show
(แอนด์ motherf*ckin เอ็นด ยุร โชว์)
When I say no
(เว็น นาย เซย์ โน)
What don’t you understand the N or O
(ว๊อท ด้อนท์ ยู อั๊นเด้อรสแทนด เดอะ เอ็น ออ โอ)
Like that n*gga Jigga said
(ไล๊ค แดท เอ็น *gga จิ๊กกา เซ็ด)
Yo, you either friend or foe
(โย , ยู ไอ๊เทร่อ เฟรน ออ โฟ)
So respect my wish
(โซ เรสเพ๊คท มาย วิ๊ช)
I’m a perfectionist
(แอม มา เพอะเฟคฌะนิซท)
And wit the gun
(แอนด์ วิท เดอะ กัน)
Is the only time a n*gga plays catch or kiss
(อีส ดิ โอ๊นลี่ ไทม์ อะ เอ็น *gga เพลย์ แค็ทช ออ คิซ)
Check the list, how many necks I twist
(เช็ค เดอะ ลิสท , ฮาว เมนอิ เน็ค ซาย ทวิสท)
Who expected this, Exodus
(ฮู เอ็กซเพ็คท ดิส , เอคโซะดัซ)
Blow over night, or even sex a b*tch
(โบลว์ โอ๊เฝ่อร ไน๊ท , ออ อี๊เฝ่น เซ็กซ อะ บี *tch)
But she catch feelings everytime I hit her off
(บั๊ท ชี แค็ทช ฟีลอิง เอ๊รี่ไทม์ ไอ ฮิท เฮอ ออฟฟ)
On my d*ck so bad I need Cochran to get her off
(ออน มาย d*ck โซ แบ้ด ดาย นี๊ด คอคคาแรน ทู เก็ท เฮอ ออฟฟ)
Ask my n*gga Digga
(อาสคฺ มาย เอ็น *gga ดิ๊กกา)
Or my other n*gga Mr. Ross
(ออ มาย อ๊อเธ่อร์ เอ็น *gga มีซเทอะ หรอช)
The point we get across
(เดอะ พ๊อยท์ วี เก็ท อะคร๊อส)
To make it that you get across
(ทู เม้ค อิท แดท ยู เก็ท อะคร๊อส)
And cats like you, get mad and wanna holler rape
(แอนด์ แค๊ท ไล๊ค ยู , เก็ท แม้ด แอนด์ วอนนา ฮอลเลอะ เร้พ)
But you live in the burbs’
(บั๊ท ยู ไล้ฝ อิน เดอะ burbs)
Your business is on the holidays
(ยุร บีสเน็ซ ซิส ออน เดอะ ฮอลอิเด)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])
[Noreaga]
([ Noreaga ])
Now where my up north n*ggas at
(นาว แวร์ มาย อั๊พ น๊อร์ธ เอ็น *ggas แอ็ท)
Wha What!
(Wha ว๊อท !)
Now where my down south n*ggas at
(นาว แวร์ มาย เดาน เซ๊าธ เอ็น *ggas แอ็ท)
Wha What!
(Wha ว๊อท !)
Now where my east side n*ggas at
(นาว แวร์ มาย อี๊สท ไซด์ เอ็น *ggas แอ็ท)
Wha What!
(Wha ว๊อท !)
Now where my west side n*ggas at
(นาว แวร์ มาย เว๊สท ไซด์ เอ็น *ggas แอ็ท)
Wha What!
(Wha ว๊อท !)
Now where my Harlem World n*ggas at
(นาว แวร์ มาย ฮาร์เล็ม เวิลด เอ็น *ggas แอ็ท)
Wha What!
(Wha ว๊อท !)
Now where my Iraq n*ggas at
(นาว แวร์ มาย Iraq เอ็น *ggas แอ็ท)
Wha What!
(Wha ว๊อท !)
Now where my N.O.R n*ggas at
(นาว แวร์ มาย เอ็น โอ อาร์ เอ็น *ggas แอ็ท)
Wha What!
(Wha ว๊อท !)
Now where my Cam’ron n*ggas at
(นาว แวร์ มาย แคมรัน เอ็น *ggas แอ็ท)
Wha What!
(Wha ว๊อท !)

[Cam’ron]
([ แคมรัน ])
Eh, yo I just wanna walk wit ya’ll
(เอ , โย ไอ จั๊สท วอนนา ว๊อล์ค วิท ยอล)
I don’t wanna rhyme
(ไอ ด้อนท์ วอนนา ไรม)
I just need to talk wit ya’ll
(ไอ จั๊สท นี๊ด ทู ท๊อล์ค วิท ยอล)
How ya’ll feel about me
(ฮาว ยอล ฟีล อะเบ๊าท มี)
Yo, I think I’m pretty hot
(โย , ไอ ทริ๊งค แอม พริ๊ทที่ ฮอท)
Cause when I rhyme
(ค๊อส เว็น นาย ไรม)
N*ggas grab they d*ck and diddy bop
(เอ็น *ggas แกร๊บ เด d*ck แอนด์ ดิดดี้ บอป)
Then pull they skully down
(เด็น พูลล เด skully เดาน)
And put their ice grill on
(แอนด์ พุท แดร์ ไอ๊ซ์ กริลล์ ออน)
Like they don’t trust a n*gga
(ไล๊ค เด ด้อนท์ ทรัสท ดา เอ็น *gga)
And walk around the club
(แอนด์ ว๊อล์ค อะราวนฺดฺ เดอะ คลับ)
Like they bout to crush a n*gga
(ไล๊ค เด เบาท ทู ครัช อะ เอ็น *gga)
I get a n*gga mad enough to when he snuff a n*gga
(ไอ เก็ท ดา เอ็น *gga แม้ด อีน๊าฟ ทู เว็น ฮี ซนัฟ อะ เอ็น *gga)
No need to boast
(โน นี๊ด ทู โบซท)
Yo, I f*ck around and bust a n*gga
(โย , ไอ เอฟ *ck อะราวนฺดฺ แอนด์ บัซท ดา เอ็น *gga)
You got to love a n*gga
(ยู ก็อท ทู ลัฝ อะ เอ็น *gga)
The way I rhyme what
(เดอะ เวย์ ไอ ไรม ว๊อท)
Cause out west they f*ckin throwin gang signs up
(ค๊อส เอ๊าท เว๊สท เด เอฟ *ckin โตวอิน แก๊ง ซายน อั๊พ)
Wildin all out and not carin where they wind up
(วิวดิน ออล เอ๊าท แอนด์ น็อท แคริน แวร์ เด วินด อั๊พ)
Next day same ice grill along the lineup
(เน๊กซท เดย์ เซม ไอ๊ซ์ กริลล์ อะลอง เดอะ ลายหนาบ)
Ya’ll n*ggas’ time up
(ยอล เอ็น *ggas ไทม์ อั๊พ)
No mean to trouble you
(โน มีน ทู ทรั๊บเบิ้ล ยู)
I’ll snatch your kids quicker than B.C.W
(แอล ซแน็ช ยุร คิด ควิกเกอร์ แฑ็น บี ซี ดับบิว)
What you mad about? I see a lot of tightened jaws
(ว๊อท ยู แม้ด อะเบ๊าท ไอ ซี อะ ล็อท อ็อฝ ทายอึน จอ)
I got a lot of hoes, but I’m really, really liking yours
(ไอ ก็อท ดา ล็อท อ็อฝ โฮ , บั๊ท แอม ริแอ็ลลิ , ริแอ็ลลิ ไลคอิง ยุร)
Not to nag her, wonder if I can bag her
(น็อท ทู แน็ก เฮอ , วั๊นเด้อร อิ๊ฟ ฟาย แคน แบ๊ก เฮอ)
It ain’t if I can have her, it’s HOW I’m gonna have her
(อิท เอน อิ๊ฟ ฟาย แคน แฮ็ฝ เฮอ , อิทซ ฮาว แอม กอนนะ แฮ็ฝ เฮอ)
I’m a lay her like a quarterback
(แอม มา เลย์ เฮอ ไล๊ค เก คอวเดอร์แบค)
On her back
(ออน เฮอ แบ็ค)
On the mat
(ออน เดอะ แมท)
Found out that you wanna act
(เฟานด เอ๊าท แดท ยู วอนนา แอ๊คท)
We ran through her
(วี แร็น ทรู เฮอ)
You want her back?
(ยู ว้อนท เฮอ แบ็ค)
Come on wit that
(คัมมอน วิท แดท)
You kiss a hoe
(ยู คิซ ซา โฮ)
But when the b*tch leaves
(บั๊ท เว็น เดอะ บี *tch ลี๊ฝ)
You f*ck around and miss the hoe
(ยู เอฟ *ck อะราวนฺดฺ แอนด์ มิซ เดอะ โฮ)
Oh, I’m the type to kiss the hoe and diss the hoe
(โอ , แอม เดอะ ไท๊พ ทู คิซ เดอะ โฮ แอนด์ ดิซ เดอะ โฮ)
Choke and threaten to kill her, like her last name’s Carlissimo
(โชค แอนด์ threaten ทู คิลล์ เฮอ , ไล๊ค เฮอ ล๊าสท เนม Carlissimo)
Listen yo, trick the hoe and get her dough
(ลิ๊สซึ่น โย , ทริ๊ค เดอะ โฮ แอนด์ เก็ท เฮอ โด)
That was Pryor like Richard yo
(แดท วอส Pryor ไล๊ค ริชราท โย)
See I done been around the world
(ซี ไอ ดัน บีน อะราวนฺดฺ เดอะ เวิลด)
See I met Puff and I know Mason
(ซี ไอ เม็ท พัฟ แอนด์ ดาย โนว์ เมสั่น)
But still the best nation
(บั๊ท สทิลล เดอะ เบ๊สท์ เน๊ชั่น)
N*gga is donation
(เอ็น *gga อีส โดะเนฌัน)
So let me hold somethin
(โซ เล็ท มี โฮลด์ ซัมติน)
Yo, you can’t change my livin
(โย , ยู แค็นท เช้งจํ มาย ลีฝอิน)
This robbery’s a holiday
(ดิส รอบเบอะริ ซา ฮอลอิเด)
Call it Thanksforgivin’
(คอลลํ อิท Thanksforgivin)
Cause you a turkey
(ค๊อส ยู อะ เทอคิ)
Talkin bout you sell weight
(ทอคกิ่น เบาท ยู เซลล์ เว๊ท)
N*gga you had soul mates, I had cell mates
(เอ็น *gga ยู แฮ็ด โซล เหมท , ไอ แฮ็ด เซล เหมท)
But now I’ve been in the same three hummers
(บั๊ท นาว แอฝ บีน อิน เดอะ เซม ทรี ฮัมเมอร์)
For the same three summers
(ฟอร์ เดอะ เซม ทรี ซั๊มเม่อร์)
And my dice game loves me
(แอนด์ มาย ไดซ เกม ลัฝ มี)
and stays on the same three numbers
(แอนด์ สเทย์ ออน เดอะ เซม ทรี นั๊มเบ้อร์)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Glory คำอ่านไทย Cam’ron feat Noreaga

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น