เนื้อเพลง I’ll Be Missing You คำอ่านไทย Diddy

[Intro: Puff Daddy]
([ อินโทร : พัฟ แดดดิ ])

Every day I wake up
(เอฝริ เด ไอ เวค อัพ)
I hope I’m dreamin
(ไอ โฮพ แอม ดรีมมิน)
I can’t believe this shit
(ไอ แค็นท บิลีฝ ที ชิท)
Can’t believe you ain’t here
(แค็นท บิลีฝ ยู เอน เฮียร)
Sometimes it’s just hard for a nigga to wake up
(ซัมไทม์ อิทซ จัซท ฮาด ฟอ รา นิกงา ทู เวค อัพ)
It’s hard to just keep goin
(อิทซ ฮาด ทู จัซท คีพ โกอิน)
It’s like I feel empty inside without you bein here
(อิทซ ไลค ไก ฟีล เอมทิ อีนไซด วิเฑาท ยู บีนโพลเฮียร)
I would do anything man, to bring you back
(ไอ วูด ดู เอนอิธิง แม็น , ทู บริง ยู แบ็ค)
I’d give all this shit, shit the whole knot
(อาย กิฝ ออล ที ชิท , ชิท เดอะ โฮล น็อท)
I saw your son today
(ไอ ซอ ยุร ซัน ทุเด)
He look just like you
(ฮี ลุค จัซท ไลค ยู)
You was the greatest
(ยู วอส เดอะ เกสเดด)
You’ll always be the greatest
(โยว ออลเว บี เดอะ เกสเดด)
I miss you Big
(ไอ มิซ ยู บิก)
Can’t wait til that day, when I see your face again
(แค็นท เวท ทิล แดท เด , ฮเว็น นาย ซี ยุร เฟซ อะเกน)
I can’t wait til that day, when I see your face again…
(ไอ แค็นท เวท ทิล แดท เด , ฮเว็น นาย ซี ยุร เฟซ อะเกน)

Yeah… this right here [tell me why]
(เย่ ที ไรท เฮียร [ เท็ล มี ฮไว ])
Goes out, to everyone, that has lost someone
(โกซ เอาท , ทู เอ๊วี่วัน , แดท แฮ็ส ล็อซท ซัมวัน)
That they truly loved [c’mon, check it out]
(แดท เฑ ทรูลิ ลัฝ [ ซีมอน , เช็ค อิท เอาท ])

[Verse One: Puff Daddy]
([ เฝิซ วัน : พัฟ แดดดิ ])

Seems like yesterday we used to rock the show
(ซีม ไลค เยซเทอะดิ วี ยูซ ทู ร็อค เดอะ โฌ)
I laced the track, you locked the flow
(ไอ แล็ค เดอะ ทแรค , ยู ล็อค เดอะ ฟโล)
So far from hangin on the block for dough
(โซ ฟา ฟร็อม แฮนจิ้นออน เดอะ บล็อค ฟอ โด)
Notorious, they got to know that
(โนะโทเรียซ , เฑ ก็อท ทู โน แดท)
Life ain’t always what it seem to be [uh-uh]
(ไลฟ เอน ออลเว ฮว็อท ดิธ ซีม ทู บี [ อา อา ])
Words can’t express what you mean to me
(เวิด แค็นท เอ็คซพเรซ ฮว็อท ยู มีน ทู มี)
Even though you’re gone, we still a team
(อีเฝ็น โธ ยัวร์ กอน , วี ซทิล อะ ทีม)
Through your family, I’ll fulfill your dream [that’s right]
(ธรู ยุร แฟมอิลิ , อิล ฟุลฟีล ยุร ดรีม [ แฑ็ท ไรท ])
In the future, can’t wait to see
(อิน เดอะ ฟยูเชอะ , แค็นท เวท ทู ซี)
If you open up the gates for me
(อิฟ ยู โอเพ็น อัพ เดอะ เกท ฟอ มี)
Reminisce some time, the night they took my friend [uh-huh]
(ริมมีนิด ซัม ไทม , เดอะ ไนท เฑ ทุค ไม ฟเร็นด [ อา ฮู ])
Try to black it out, but it plays again
(ทไร ทู บแล็ค อิท เอาท , บัท ดิธ พเล อะเกน)
When it’s real, feelings hard to conceal
(ฮเว็น อิทซ ริแอ็ล , ฟีลอิง ฮาด ทู ค็อนซีล)
Can’t imagine all the pain I feel
(แค็นท อิแมจอิน ออล เดอะ เพน นาย ฟีล)
Give anything to hear half your breath [half your breath]
(กิฝ เอนอิธิง ทู เฮีย ฮาล์ฟ ยุร บเร็ธ [ ฮาล์ฟ ยุร บเร็ธ ])
I know you still living your life, after death
(ไอ โน ยู ซทิล ลีฝอิง ยุร ไลฟ , อาฟเทอะ เด็ธ)

[adsense]

[Chorus: Faith Evans]
([ โครัซ : เฟธ เอฝเวนสฺ])

Every step I take, every move I make
(เอฝริ ซเท็พ ไอ เทค , เอฝริ มูฝ ไอ เมค)
Every single day, every time I pray
(เอฝริ ซิ๊งเกิ้ล เด , เอฝริ ไทม ไอ พเร)
I’ll be missing you
(อิล บี มีซซิง ยู)
Thinkin of the day, when you went away
(ติ้งกิน อ็อฝ เดอะ เด , ฮเว็น ยู เว็นท อะเว)
What a life to take, what a bond to break
(ฮว็อท ดา ไลฟ ทู เทค , ฮว็อท ดา บ็อนด ทู บเรค)
I’ll be missing you
(อิล บี มีซซิง ยู)

[Puff] I miss you Big
([ พัฟ ] ไอ มิซ ยู บิก)

[Verse Two: Puff Daddy]
([ เฝิซ ทู : พัฟ แดดดิ ])

It’s kinda hard with you not around [yeah]
(อิทซ กินดา ฮาด วิฑ ยู น็อท อะเรานด [ เย่ ])
Know you in heaven smilin down [eheh]
(โน ยู อิน เฮฝเอ็น สไมลิน เดาน [ เอเอ])
Watchin us while we pray for you
(วันชิน อัซ ฮไวล วี พเร ฟอ ยู)
Every day we pray for you
(เอฝริ เด วี พเร ฟอ ยู)
Til the day we meet again
(ทิล เดอะ เด วี มีท อะเกน)
In my heart is where I’ll keep you friend
(อิน ไม ฮาท อีส ฮแว อิล คีพ ยู ฟเร็นด)
Memories give me the strength I need [uh-huh] to proceed
(เมรโมรี กิฝ มี เดอะ ซทเร็งธ ไอ เน [ อา ฮู ] ทู พโระซีด)
Strength I need to believe
(ซทเร็งธ ไอ เน ทู บิลีฝ)
My thoughts Big I just can’t define [can’t define]
(ไม ธอท บิก ไอ จัซท แค็นท ดิไฟน [ แค็นท ดิไฟน ])
Wish I could turn back the hands of time
(วิฌ ไอ คูด เทิน แบ็ค เดอะ แฮ็นด อ็อฝ ไทม)
Us in the 6, shop for new clothes and kicks
(อัซ ซิน เดอะ 6 , ฌ็อพ ฟอ นยู คโลฑ แซน คิด)
You and me taking flicks
(ยู แอ็นด มี เทคอิง ฟลิค)
Makin hits, stages they receive you on
(เมกิน ฮิท , ซเทจ เฑ รีซีฝ ยู ออน)
I still can’t believe you’re gone [can’t believe you’re gone]
(ไอ ซทิล แค็นท บิลีฝ ยัวร์ กอน [ แค็นท บิลีฝ ยัวร์ กอน ])
Give anything to hear half your breath [half your breath]
(กิฝ เอนอิธิง ทู เฮีย ฮาล์ฟ ยุร บเร็ธ [ ฮาล์ฟ ยุร บเร็ธ ])
I know you still living you’re life, after death
(ไอ โน ยู ซทิล ลีฝอิง ยัวร์ ไลฟ , อาฟเทอะ เด็ธ)

[Chorus]
([ โครัซ ])

[Faith Evans] Somebody tell me why
([ เฟธ เอฝเวนสฺ] ซัมบอดี้ เท็ล มี ฮไว)

[Interlude: Faith Evans]
([ อีนเทิลยูด : เฟธ เอฝเวนสฺ])

On that morning
(ออน แดท มอนิง)
When this life is over
(ฮเว็น ที ไลฟ อีส โอเฝอะ)
I know
(ไอ โน)
I’ll see your face
(อิล ซี ยุร เฟซ)

[Outro: 112]
([ เอ๊าโต : 112 ])

Every night I pray, every step I take
(เอฝริ ไนท ไอ พเร , เอฝริ ซเท็พ ไอ เทค)
Every move I make, every single day
(เอฝริ มูฝ ไอ เมค , เอฝริ ซิ๊งเกิ้ล เด)
Every night I pray, every step I take
(เอฝริ ไนท ไอ พเร , เอฝริ ซเท็พ ไอ เทค)
[Puff] Every day that passes
([ พัฟ ] เอฝริ เด แดท แพเซ)
Every move I make, every single day
(เอฝริ มูฝ ไอ เมค , เอฝริ ซิ๊งเกิ้ล เด)
[Puff] Is a day that I get closer
([ พัฟ ] อีส ซา เด แดท ไอ เก็ท โคลเซอร์)
[Puff] To seeing you again
([ พัฟ ] ทู ซีอิง ยู อะเกน)
Every night I pray, every step I take
(เอฝริ ไนท ไอ พเร , เอฝริ ซเท็พ ไอ เทค)
[Puff] We miss you Big… and we won’t stop
([ พัฟ ] วี มิซ ยู บิก แอ็นด วี ว็อนท ซท็อพ)
Every move I make, every single day
(เอฝริ มูฝ ไอ เมค , เอฝริ ซิ๊งเกิ้ล เด)
[Puff] Cause we can’t stop… that’s right
([ พัฟ ] คอส วี แค็นท ซท็อพ แฑ็ท ไรท)
Every night I pray, every step I take
(เอฝริ ไนท ไอ พเร , เอฝริ ซเท็พ ไอ เทค)
Every move I make, every single day
(เอฝริ มูฝ ไอ เมค , เอฝริ ซิ๊งเกิ้ล เด)
[Puff] We miss you Big
([ พัฟ ] วี มิซ ยู บิก)
[music fades out]
([ มยูสิค เฝด เอาท ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง I’ll Be Missing You คำอ่านไทย Diddy

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น