เนื้อเพลง Baby Got Back คำอ่านไทย Sir Mix-a-Lot

[Intro]
([ อินโทร ])
Oh, my, god. Becky, look at her butt.
(โอ , ไม , ก็อด เบคกี, ลุค แกท เฮอ บัท)
It is so big. [scoff]
(อิท อีส โซ บิก [ ซค็อฟ ])
She looks like one of those rap guys’ girlfriends.
(ชี ลุค ไลค วัน อ็อฝ โฑส แร็พ ไก เกลิลเฟรน)
But, you know, who understands those rap guys? [scoff]
(บัท , ยู โน , ฮู อันเดิซแทนด โฑส แร็พ ไก [ ซค็อฟ ])
They only talk to her, because, she looks like a total prostitute, ‘kay?
(เฑ โอ๊นลี่ ทอค ทู เฮอ , บิคอส , ชี ลุค ไลค เก โทแท็ล พรอซทิทยูท , เค)
I mean, her butt, is just so big.
(ไอ มีน , เฮอ บัท , อีส จัซท โซ บิก)
I can’t believe it’s just so round, it’s like, out there, I mean— gross. Look!
(ไอ แค็นท บิลีฝ อิทซ จัซท โซ เรานด , อิทซ ไลค , เอาท แฑ , ไอ มีน— กโรซ ลุค !)
She’s just so… black!
(ชี จัซท โซ บแล็ค !)

[Sir Mix-a-Lot]
([ เซอ มิคซ อะ ล็อท ])
I like big butts and I can not lie
(ไอ ไลค บิก บัท แซน ดาย แค็น น็อท ไล)
You other brothers can’t deny
(ยู อัฑเออะ บรัฑเออะ แค็นท ดิไน)
That when a girl walks in with an itty bitty waist
(แดท ฮเว็น อะ เกิล วอค ซิน วิฑ แอน อิทดีบิดดีเวซท)
And a round thing in your face
(แอ็นด อะ เรานด ธิง อิน ยุร เฟซ)
You get sprung, wanna pull out your tough
(ยู เก็ท ซพรัง , วอนนา พุล เอาท ยุร ทั๊ฟ)
‘Cause you notice that butt was stuffed
(คอส ยู โนทิซ แดท บัท วอส ซทัฟ)
Deep in the jeans she’s wearing
(ดีพ อิน เดอะ จีน ชี เวียริง)
I’m hooked and I can’t stop staring
(แอม ฮุค แอ็นด ดาย แค็นท ซท็อพ ซแทริง)
Oh baby, I wanna get with you
(โอ เบบิ , ไอ วอนนา เก็ท วิฑ ยู)
And take your picture
(แอ็นด เทค ยุร พีคเชอะ)
My homeboys tried to warn me
(ไม โฮมบอยสฺทไร ทู วอน มี)
But that butt you got makes me so horny
(บัท แดท บัท ยู ก็อท เมค มี โซ ฮอนิ)
Ooh, Rump-o’-smooth-skin
(อู้ , รัมพ โอ ซมูฑ ซคิน)
You say you wanna get in my Benz?
(ยู เซ ยู วอนนา เก็ท อิน ไม เบนซฺ)
Well, use me, use me
(เว็ล , ยูซ มี , ยูซ มี)
‘Cause you ain’t that average groupie
(คอส ยู เอน แดท แอฝเออะริจ กรูพพี)
I’ve seen them dancin’
(อิฝ ซีน เฑ็ม แดนซิน)
To hell with romancin’
(ทู เฮ็ล วิฑ โรแมนซิน)
She’s sweat, wet,
(ชี ซเว็ท , เว็ท ,)
Got it goin’ like a turbo ‘Vette
(ก็อท ดิธ โกอิน ไลค เก เทอโบะ เวดทฺ)
I’m tired of magazines
(แอม ไทร อ็อฝ แมกอะสีน)
Sayin’ flat butts are the thing
(เซย์อิน ฟแล็ท บัท แซร์ เดอะ ธิง)
Take the average black man and ask him that
(เทค ดิ แอฝเออะริจ บแล็ค แม็น แอ็นด อาซค ฮิม แดท)
She gotta pack much back
(ชี กอททะ แพ็ค มัช แบ็ค)
So, fellas! [Yeah!] Fellas! [Yeah!]
(โซ , เฟลลาซ ! [ เย่ ! ] เฟลลาซ ! [ เย่ ! ])
Has your girlfriend got the butt? [Hell yeah!]
(แฮ็ส ยุร เกลิลเฟรน ก็อท เดอะ บัท [ เฮ็ล เย่ ! ])
Tell ’em to shake it! [Shake it!] Shake it! [Shake it!]
(เท็ล เอ็ม ทู เฌค อิท ! [ เฌค อิท ! ] เฌค อิท ! [ เฌค อิท ! ])
Shake that healthy butt!
(เฌค แดท เฮลธิ บัท !)
Baby got back!
(เบบิ ก็อท แบ็ค !)

[LA face with Oakland booty]
([ ลา เฟซ วิฑ โอคแรนบูทิ ])
Baby got back!
(เบบิ ก็อท แบ็ค !)
[LA face with Oakland booty]
([ ลา เฟซ วิฑ โอคแรนบูทิ ])
[LA face with Oakland booty]
([ ลา เฟซ วิฑ โอคแรนบูทิ ])

[Sir Mix-a-Lot]
([ เซอ มิคซ อะ ล็อท ])
I like ’em round, and big
(ไอ ไลค เอ็ม เรานด , แอ็นด บิก)
And when I’m throwin’ a gig
(แอ็นด ฮเว็น แอม โตวอิน อะ กิก)
I just can’t help myself, I’m actin’ like an animal
(ไอ จัซท แค็นท เฮ็ลพ ไมเซลฟ , แอม แอสติน ไลค แอน แอนอิแม็ล)
Now here’s my scandal
(เนา เฮียร ไม ซแคนแด็ล)
I wanna get you home
(ไอ วอนนา เก็ท ยู โฮม)
And ugh, double-up, ugh, ugh
(แอ็นด อะ , ดั๊บเบิ้ล อัพ , อะ , อะ)
I ain’t talkin’ bout Playboy
(ไอ เอน ทอคกิ่น เบาท พเลบอย)
‘Cause silicone parts are made for toys
(คอส ซีลอิโคน พาท แซร์ เมด ฟอ ทอย)
I want ’em real thick and juicy
(ไอ ว็อนท เอ็ม ริแอ็ล ธิค แอ็นด จูซอิ)
So find that juicy double
(โซ ไฟนด แดท จูซอิ ดั๊บเบิ้ล)
Mix-a-Lot’s in trouble
(มิคซ อะ ล็อท ซิน ทรั๊บเบิ้ล)
Beggin’ for a piece of that bubble
(เบคกินฟอ รา พีซ อ็อฝ แดท บั๊บเบิ้ล)
[adsense]
So I’m lookin’ at rock videos
(โซ แอม ลุคกิน แอ็ท ร็อค ฝีดอิโอ)
Knock-kneeded bimbos walkin’ like hoes
(น็อค นีนพฺบิมโบซวอคกิน ไลค โฮ)
You can have them bimbos
(ยู แค็น แฮ็ฝ เฑ็ม บิมโบซ)
I’ll keep my women like Flo Jo
(อิล คีพ ไม วีมเอิน ไลค โฟล โจ)
A word to the thick soul sisters, I wanna get with ya
(อะ เวิด ทู เดอะ ธิค โซล ซีซเทอะ , ไอ วอนนา เก็ท วิฑ ยา)
I won’t cuss or hit ya
(ไอ ว็อนท คัซ ออ ฮิท ยา)
But I gotta be straight when I say I wanna *fuck*
(บัท ไอ กอททะ บี ซทเรท ฮเว็น นาย เซ ไอ วอนนา *ฟัค *)
Till the break of dawn
(ทิล เดอะ บเรค อ็อฝ ดอน)
Baby got it goin’ on
(เบบิ ก็อท ดิธ โกอิน ออน)
A lot of simps won’t like this song
(อะ ล็อท อ็อฝ ซิมพ ว็อนท ไลค ที ซ็อง)
‘Cause them punks like to hit it and quit it
(คอส เฑ็ม พรัค ไลค ทู ฮิท ดิธ แอ็นด ควิท ดิธ)
And I’d rather stay and play
(แอ็นด อาย ราฑเออะ ซเท แอ็นด พเล)
‘Cause I’m long, and I’m strong
(คอส แอม ล็อง , แอ็นด แอม ซทร็อง)
And I’m down to get the friction on
(แอ็นด แอม เดาน ทู เก็ท เดอะ ฟรีคฌัน ออน)
So, ladies! [Yeah!] Ladies! [Yeah]
(โซ , เลดิส ! [ เย่ ! ] เลดิส ! [ เย่ ])
If you wanna roll in my Mercedes [Yeah!]
(อิฟ ยู วอนนา โรล อิน ไม เมอร์ซีดีส[ เย่ ! ])
Then turn around! Stick it out!
(เฑ็น เทิน อะเรานด ! ซทิค อิท เอาท !)
Even white boys got to shout
(อีเฝ็น ฮไวท บอย ก็อท ทู เฌาท)
Baby got back!
(เบบิ ก็อท แบ็ค !)

Baby got back!
(เบบิ ก็อท แบ็ค !)
Yeah, baby… when it comes to females, Cosmo ain’t got nothin’ to do with my selection.
(เย่ , เบบิ ฮเว็น หนิด คัม ทู ฟีเมล , คอสโมะ เอน ก็อท นอทติน ทู ดู วิฑ ไม ซิเลคฌัน)
36-24-36? Ha ha, only if she’s 5’3″.
(36 24 36 ฮา ฮา , โอ๊นลี่ อิฟ ชี 53)

[Sir Mix-a-Lot]
([ เซอ มิคซ อะ ล็อท ])
So your girlfriend rolls a Honda, playin’ workout tapes by Fonda
(โซ ยุร เกลิลเฟรน โรล ซา ฮอนดา, เพลย์ยิน เวิคเค้าเทพ ไบ ฟอนดา)
But Fonda ain’t got a motor in the back of her Honda
(บัท ฟอนดาเอน ก็อท ดา โมเทอะ อิน เดอะ แบ็ค อ็อฝ เฮอ ฮอนดา)
My anaconda don’t want none
(ไม อนาคอนดา ด้อนท์ ว็อนท นัน)
Unless you’ve got buns, hun
(อันเลซ ยู๊ฟ ก็อท บัน , ฮัน)
You can do side bends or sit-ups,
(ยู แค็น ดู ไซด เบ็นด ออ ซิท อัพสฺ ,)
But please don’t lose that butt
(บัท พลีส ด้อนท์ ลูส แดท บัท)
Some brothers wanna play that “hard” role
(ซัม บรัฑเออะ วอนนา พเล แดท ฮาด โรล)
And tell you that the butt ain’t gold
(แอ็นด เท็ล ยู แดท เดอะ บัท เอน โกลด)
So they toss it and leave it
(โซ เฑ ท็อซ ซิท แอ็นด ลีฝ อิท)
And I pull up quick to retrieve it
(แอ็นด ดาย พุล อัพ ควิค ทู ริทรีฝ อิท)
So Cosmo says you’re fat
(โซ คอสโมะ เซ ยัวร์ แฟ็ท)
Well I ain’t down with that!
(เว็ล ไอ เอน เดาน วิฑ แดท !)
‘Cause your waist is small and your curves are kickin’
(คอส ยุร เวซท อีส ซมอล แอ็นด ยุร เคิฝ แซร์ คิคคิน)
And I’m thinkin’ bout stickin’
(แอ็นด แอม ติ้งกิน เบาท สตริคกิน)
To the beanpole dames in the magazines:
(ทู เดอะ บีนโพลเดม ซิน เดอะ แมกอะสีน :)
You ain’t it, Miss Thing!
(ยู เอน ดิธ , มิซ ธิง !)
Give me a sister, I can’t resist her
(กิฝ มี อะ ซีซเทอะ , ไอ แค็นท ริสีซท เฮอ)
Red beans and rice didn’t miss her
(เร็ด บีน แซน ไรซ ดิ๊นอิน มิซ เฮอ)
Some knucklehead tried to diss
(ซัม นอคเกิลเฮดทไร ทู ดิซ)
‘Cause his girls are on my list
(คอส ฮิส เกิล แซร์ ออน ไม ลิซท)
He had game but he chose to hit ’em
(ฮี แฮ็ด เกม บัท ฮี โชส ทู ฮิท เอ็ม)
And I pull up quick to get wit ’em
(แอ็นด ดาย พุล อัพ ควิค ทู เก็ท วิท เอ็ม)
So ladies, if the butt is round,
(โซ เลดิส , อิฟ เดอะ บัท อีส เรานด ,)
And you want a triple X throw down,
(แอ็นด ยู ว็อนท ดา ทริ๊พเพิ่ล เอ๊กซฺ ธโร เดาน ,)
Dial 1-900-MIXALOT
(ไดแอ็ล 1 900 มิซลอท)
And kick them nasty thoughts
(แอ็นด คิด เฑ็ม นาซทิ ธอท)
Baby got back!
(เบบิ ก็อท แบ็ค !)
Baby got back!
(เบบิ ก็อท แบ็ค !)

[Little in the middle but she got much back] [4x]
([ ลิ๊ทเทิ่ล อิน เดอะ มิ๊ดเดิ้ล บัท ชี ก็อท มัช แบ็ค ] [ 4x ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Baby Got Back คำอ่านไทย Sir Mix-a-Lot

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น