เนื้อเพลง Hellbound (H&H Remix) คำอ่านไทย Eminem feat J-Black, Masta Ase

[Announcer]
([ แอ็นเนานเซอะ ])
Welcome back, to the stage of history
(เว้ลคั่ม แบ็ค , ทู เดอะ สเท๊จ อ็อฝ ฮิสทรี่)

[Eminem]
([ เอมมีนเอม ])
Yo.. Slim Shady!
(โย สลิม เฌดอิ !)
Yo.. I’ll f*ckin.. I’ll..
(โย แอล เอฟ *ckin แอล)
I’ll puke, eat it, and freak you [eww]
(แอล พิวคฺ , อี๊ท ดิธ , แอนด์ ฟรี๊ค ยู [ eww ])
Battle? I’m too weeded to speak to
(แบ๊ทเทิ้ล แอม ทู วีด ทู สพี๊ค ทู)
The only key that I see to defeat you
(ดิ โอ๊นลี่ คีย์ แดท ไอ ซี ทู ดีฟี๊ท ยู)
would be for me to remove these two Adidas and beat you
(เวิด บี ฟอร์ มี ทู รีมู๊ฝ ฑิส ทู Adidas แซน บีท ยู)
and force feed you ’em both, and on each feet is a cleat shoe
(แอนด์ ฟอร์ซ ฟี ยู เอ็ม โบทรฺ , แอนด์ ออน อีช ฟีท อีส ซา คลีท ชู)
I’ll lift you off your feet so fast with a roundhouse
(แอล ลิฟท ยู ออฟฟ ยุร ฟีท โซ ฟาสท วิธ อะ roundhouse)
you’ll think I pulled the f*ckin ground out from underneath you
(โยว ทริ๊งค ไอ พูลล เดอะ เอฟ *ckin กราวนด์ เอ๊าท ฟรอม อันเดอะนีธ ยู)
[B*tch!] I ain’t no f*ckin G, I’m a cannibal
([ บี *tch ! ] ไอ เอน โน เอฟ *ckin จี , แอม มา แคนนิแบ็ล)
I ain’t tryin to shoot you,
(ไอ เอน ทายอิน ทู ชู๊ท ยู ,)
I’m tryin to chop you into pieces and eat you
(แอม ทายอิน ทู ช๊อพ ยู อิ๊นทู พี๊ซ แซน อี๊ท ยู)
Wrap you in rope and plastic, stab you with broken glass
(แร๊พ ยู อิน โร๊พ แอนด์ พแลซทิค , ซแท็บ ยู วิธ บโรเค็น กล๊าสส)
and have you with open gashes strapped to a soakin mattress
(แอนด์ แฮ็ฝ ยู วิธ โอ๊เพ่น gashes สแตปชฺ ทู อะ soakin แมททเร็ซ)
Coke and acid, black magic, cloaks and daggers [ahhh!]
(โคค แอนด์ เอ๊สิด , แบล๊ค แม๊จิค , คโลค แซน แดกเกอะ [ อาห์ ! ])
F*ck the planet, until it spins on a broken axis
(เอฟ *ck เดอะ แพล๊เหน็ท , อันทิล อิท สพิน ออน อะ บโรเค็น แอ๊กซิส)
I’m so bananas I’m showin up to your open casket
(แอม โซ บะแนนอะ แอม โชว์วิน อั๊พ ทู ยุร โอ๊เพ่น แคซเค็ท)
to fill it full of explosive gasses
(ทู ฟิลล อิท ฟูล อ็อฝ เอ็คซพโลซิฝ gasses)
and close it back with a lit match in it
(แอนด์ โคลส อิท แบ็ค วิธ อะ ลิท แหมทช์ อิน หนิด)
while I sit back and just hope it catches
(ไวล์ ไอ ซิท แบ็ค แอนด์ จั๊สท โฮพ อิท catches)
Blow you to fragments
(โบลว์ ยู ทู แฟร๊กเม้นท)
Laugh, roll you and smoke the ashes
(ล๊าฟ , โรลล ยู แอนด์ สโม๊ค ดิ แอสเชรด)

[Chorus: J-Black [repeat 2X]]
([ ค๊อรัส : เจ แบล๊ค [ รีพี๊ท 2X ] ])

I see the light at the end
(ไอ ซี เดอะ ไล๊ท แอ็ท ดิ เอ็นด)
But every time I take a step, it gets dim
(บั๊ท เอ๊เฝอร์รี่ ไทม์ ไอ เท้ค เก สเท็พ , อิท เก็ท ดิม)
Tell me is this hell we’re livin in?
(เทลล มี อีส ดิส เฮ็ลล เวีย ลีฝอิน อิน)
If so, heaven’s got to be better
(อิ๊ฟ โซ , เฮ๊ฝเฝ่น ก็อท ทู บี เบ๊ทเท่อร์)
But if we’re hellbound, whatever, let’s go down
(บั๊ท อิ๊ฟ เวีย เฮวบอนทฺ , ฮว็อทเอฝเออะ , เล็ท โก เดาน)

[J-Black]
([ เจ แบล๊ค ])
Am I the worst? Because I, never go to church [never]
(แอ็ม ไอ เดอะ เวิ๊ร์สท บิคอส ไอ , เน๊เฝ่อร์ โก ทู เชิร์ช [ เน๊เฝ่อร์ ])
I run a red light then sideswipe a hearse
(ไอ รัน อะ เร้ด ไล๊ท เด็น sideswipe อะ เฮิซ)
I’ma drink ’til my liver rot, see the doc
(แอมอา ดริ๊งค ทิล มาย ลิ๊เฝ่อร์ ร๊อท , ซี เดอะ ด็อค)
Leave the E.R., then hit a bar for a liquor shot, ’til the liver spot
(ลี๊ฝ ดิ อี อาร์ , เด็น ฮิท ดา บาร์ ฟอร์ รา ลิ๊เคว่อร ฌ็อท , ทิล เดอะ ลิ๊เฝ่อร์ สพอท)
One day we all gon’ die
(วัน เดย์ วี ออล ก็อน ดาย)
But when I die, I’ma be so high
(บั๊ท เว็น นาย ดาย , แอมอา บี โซ ไฮฮ)
that I’ma get up and walk, leavin the concrete bare
(แดท แอมอา เก็ท อั๊พ แอนด์ ว๊อล์ค , เลวิน เดอะ ค๊อนครีท แบร์)
with the chalk outline still there
(วิธ เดอะ ชอค เอ๊าท์ไลน์ สทิลล แดร์)
I smoke ’til I choke and I sex a lot
(ไอ สโม๊ค ทิล ไอ โชค แอนด์ ดาย เซ็กซ อะ ล็อท)
I got a cross on my chain but it’s just a rock
(ไอ ก็อท ดา ครอสสํ ออน มาย เชน บั๊ท อิทซ จั๊สท ดา ร๊อค)
Now if I pray everynight [night]
(นาว อิ๊ฟ ฟาย เพรย์ เอฟรี่ไนท์ [ ไน๊ท ])
Do I still have to hold my trey very tight?
(ดู ไอ สทิลล แฮ็ฝ ทู โฮลด์ มาย เทรย์ เฝ๊รี่ ไท๊ท)
You feel me God? I done did so much sh*t while on Earth
(ยู ฟีล มี ก๊อด ดาย ดัน ดิด โซ มัช ฌะ *ที ไวล์ ออน เอิร์ทร)
I smoke, I drink, I curse, and to make matters worse
(ไอ สโม๊ค , ไอ ดริ๊งค , ไอ เคอร์ส , แอนด์ ทู เม้ค แม๊ทเท่อร์ เวิ๊ร์ส)
I bust my gun first, and then I chat with your corpse
(ไอ บัซท มาย กัน เฟิร์สท , แอนด์ เด็น นาย แชท วิธ ยุร คอพซ)
Since way back, I was one to never like back-talk
(ซิ๊นซ เวย์ แบ็ค , ไอ วอส วัน ทู เน๊เฝ่อร์ ไล๊ค แบ็ค ท๊อล์ค)
See me at the pearly gates in line, wearin a Nordface
(ซี มี แอ็ท เดอะ เพอลิ เกท ซิน ไลน์ , เวียริน อะ Nordface)
Nickle nine at my waist, God done lost faith
(นีคเค็ล ไนน แอ็ท มาย เว๊สท , ก๊อด ดัน ล็อซท เฟท)
Angels greet me but I don’t reply back
(แอ๊งเจล กรีท มี บั๊ท ไอ ด้อนท์ รีพลาย แบ็ค)
Just show me to my quarters, and oh yeah, where’s Thai at?
(จั๊สท โชว์ มี ทู มาย คว๊อร์เท่อร , แอนด์ โอ เย่ , แวร์ ไท แอ็ท)

[Chorus 1/2]
([ ค๊อรัส 1/2 ])

[Announcer]
([ แอ็นเนานเซอะ ])
Maxie was seriously wounded but the soul still burns
(Maxie วอส ซีเรียซลิ วูนด์ บั๊ท เดอะ โซล สทิลล เบิร์น)
Final battle, fight!
(ไฟ๊น่อล แบ๊ทเทิ้ล , ไฟ้ท !)

[Masta Ace]
([ Masta เอซ ])
Analyze the strength of my game, like Lee Corso
(แอนอะไลส เดอะ ซทเร็งธ อ็อฝ มาย เกม , ไล๊ค ลี Corso)
Call me a lost soul, with a vest on my torso
(คอลลํ มี อะ ล็อซท โซล , วิธ อะ เฝ็ซท ออน มาย ทอโซ)
And of course, yo, y’all know I’m no stranger to danger
(แอนด์ อ็อฝ คอร์ส , โย , ยอล โนว์ แอม โน ซทเรนเจอะ ทู แด๊งเจ้อร์)
Like Christ in a manger, feel a whole range of my anger
(ไล๊ค คไรซท อิน อะ เมนเจอะ , ฟีล อะ โฮล เร๊นจ อ็อฝ มาย แอ๊งเก้อร)
I breathe down sh*t so hard you can see sound
(ไอ บรีฑ เดาน ฌะ *ที โซ ฮาร์ด ยู แคน ซี ซาวน์ด)
And beat down these rap clowns in like three rounds
(แอนด์ บีท เดาน ฑิส แร็พ คลาวนํ ซิน ไล๊ค ทรี ราวนด)
My pen ’bout as sharp as a dagger, walk with a swagger
(มาย เพ็น เบาท แอส ชาร์พ แอส ซา แดกเกอะ , ว๊อล์ค วิธ อะ ซแวกเกอะ)
Tie your wife to the back of a black Jag and I drag her
(ไท ยุร ไว๊ฟ ทู เดอะ แบ็ค อ็อฝ อะ แบล๊ค แจ็ก แอนด์ ดาย ดแร็ก เฮอ)
Ten blocks, untie the b*tch and I still bag her
(เท็น บล๊อค , อันไท เดอะ บี *tch แอนด์ ดาย สทิลล แบ๊ก เฮอ)
Give her a smack in the ass and a six pack of lager
(กี๊ฝ เฮอ รา ซแม็ค อิน ดิ อาซ แซน อะ ซิกซ์ แพ็ค อ็อฝ ลาเกอะ)
My sh*t go as deep and as dark as a train tunnel
(มาย ฌะ *ที โก แอส ดี๊พ แอนด์ แอส ด๊าร์ค แอส ซา เทรน ทั๊นเน่ล)
My flows spill like usin the wrong end of a funnel
(มาย โฟลว์ สพิลล ไล๊ค ยูซิน เดอะ รอง เอ็นด อ็อฝ อะ ฟันเน็ล)
Everyday I grow more older, and more colder
(เอวี่เดย์ ไอ โกรว์ โม โอลเดอะ , แอนด์ โม โคลเดอ)
Fly you to Colorado, roll you over with a Boulder
(ฟลาย ยู ทู คอร์ราโด , โรลล ยู โอ๊เฝ่อร วิธ อะ โบลเดอะ)
I know you want to retaliate but you won’t dare
(ไอ โนว์ ยู ว้อนท ทู รีแท๊ลลิเหลท บั๊ท ยู ว็อนท แดร์)
Cause you f*ckin with some n*ggaz like this who just don’t care
(ค๊อส ยู เอฟ *ckin วิธ ซัม เอ็น *ggaz ไล๊ค ดิส ฮู จั๊สท ด้อนท์ แคร์)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

[J-Black]
([ เจ แบล๊ค ])
But every time I take a step, it gets dim..
(บั๊ท เอ๊เฝอร์รี่ ไทม์ ไอ เท้ค เก สเท็พ , อิท เก็ท ดิม)
Tell me is this hell we’re livin in?
(เทลล มี อีส ดิส เฮ็ลล เวีย ลีฝอิน อิน)
Haha..
(ฮาฮา)

[Announcer]
([ แอ็นเนานเซอะ ])
Time’s up!
(ไทม์ อั๊พ !)
You lose!
(ยู ลู้ส !)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Hellbound (H&H Remix) คำอ่านไทย Eminem feat J-Black, Masta Ase

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น