เนื้อเพลง Connected คำอ่านไทย Tha Eastsidaz feat Mobb Deep, Kokane

[Prodigy]
([ พรอดอิจิ ])
Come on man, Eastsidaz
(คัมมอน แมน , Eastsidaz)

[Goldie Loc]
([ Goldie Loc ])
Eastside…
(อีสซาย)

[Prodigy]
([ พรอดอิจิ ])
Infamous Mobb
(อีนฟะมัซ หมอบ)

[Tray Deee]
([ ทเร Deee ])
Infamous Mobb Deep
(อีนฟะมัซ หมอบ ดี๊พ)

[Verse 1 – Prodigy, Tray Deee]
([ เฝิซ 1 พรอดอิจิ , ทเร Deee ])
Out the muthaf*ckin depths in New York, its P
(เอ๊าท เดอะ muthaf*ckin เด็พธ ซิน นิว ยอค , อิทซ พี)
You couldn’t get close enough to even touch the kid
(ยู คูดซึ่น เก็ท โคลส อีน๊าฟ ทู อี๊เฝ่น ทั๊ช เดอะ คิด)
If you did,you wouldn’t get far enough to bag
(อิ๊ฟ ยู ดิด , ยู วูดดึ่น เก็ท ฟาร์ อีน๊าฟ ทู แบ๊ก)
I put my guns to work on your b*tch ass
(ไอ พุท มาย กัน ทู เวิ๊ร์ค ออน ยุร บี *tch อาซ)
Hold up, n*ggas f*ckin up the game
(โฮลด์ อั๊พ , เอ็น *ggas เอฟ *ckin อั๊พ เดอะ เกม)
Put my name in statements, cooperating wit these and talkin
(พุท มาย เนม อิน สเททเม้นท , cooperatings วิท ฑิส แอนด์ ทอคกิ่น)
F*ck it, I’ll still buck em and gamble wit my freedom
(เอฟ *ck อิท , แอล สทิลล บั๊ค เอ็ม แอนด์ แก๊มเบิ้ล วิท มาย ฟรีดัม)
These n*ggas gon learn to respect the P-Dub
(ฑิส เอ็น *ggas ก็อน เลิร์น ทู เรสเพ๊คท เดอะ พี ดับ)
I don’t take no sh*t off of nobody
(ไอ ด้อนท์ เท้ค โน ฌะ *ที ออฟฟ อ็อฝ โนบอดี้)
No n*gga, no b*tch, lets get rich and party
(โน เอ็น *gga , โน บี *tch , เล็ท เก็ท ริ๊ช แอนด์ พ๊าร์ที่)
Lets not test my gangsta, thats how you get bodied
(เล็ท น็อท เทสท์ มาย แก๊งซดา , แด้ท ฮาว ยู เก็ท บ๊อดี้)
Thats how hearts get took, pride get damaged
(แด้ท ฮาว ฮาร์ท เก็ท ทุค , ไพรด์ เก็ท แด๊เหมจ)
Lives is shedded, f*ckin wit these east side n*ggas
(ไล้ฝ ซิส shedded , เอฟ *ckin วิท ฑิส อี๊สท ไซด์ เอ็น *ggas)
We teach y’all n*ggas bout this murder sh*t
(วี ที๊ช ยอล เอ็น *ggas เบาท ดิส เม๊อร์เด้อร์ ฌะ *ที)
We got Tray Deee, Goldie Loc, Hav and P
(วี ก็อท ทเร Deee , Goldie Loc , เฮฝ แอนด์ พี)
Kokane, wit my n*gga Snoop D-O-G-G
(Kokane , วิท มาย เอ็น *gga ซนูพ ดี โอ จี จี)

[Tray Deee]
([ ทเร Deee ])
Big hitters, wig splitters, give n*ggas the blues
(บิ๊ก ฮิทเดอร์ , วิก splitters , กี๊ฝ เอ็น *ggas เดอะ บลู)
Fools loud mouth we all about spittin them tools
(ฟูล เลาด เม๊าธ วี ออล อะเบ๊าท สปิทดิน เด็ม ทูล)
From the coast of the locs were the Gs was born
(ฟรอม เดอะ โค้สท อ็อฝ เดอะ ลอคซฺ เวอ เดอะ จีส วอส บอน)
And we raise up B.G.s to keep it goin
(แอนด์ วี เร้ส อั๊พ บี จี เอส ทู คี๊พ อิท โกอิน)
In the alleys, not the valleys, killa Cali the zone
(อิน ดิ แอลลิ , น็อท เดอะ แฝ๊เล่ย์ , คิวลา กาลี เดอะ โซน)
Long Beach bringin heat takin off when its on
(ลอง บีช บริงอิน ฮีท ทอคกิ่น ออฟฟ เว็น อิทซ ออน)
F*ck pretty, come gritty when we bring the noise
(เอฟ *ck พริ๊ทที่ , คัม กรีททิ เว็น วี บริง เดอะ น๊อยส)
Big boys play wit keeps when we bring the toys
(บิ๊ก บอย เพลย์ วิท คี๊พ เว็น วี บริง เดอะ ทอย)
Wet T-shirts, we search to put in work, cuz
(เว๊ท ที เชิ๊ร์ท , วี เซิร์ช ทู พุท อิน เวิ๊ร์ค , คัซ)
Come back for ya homies as you gettin ya dirt dug
(คัม แบ็ค ฟอร์ ยา โฮมี แอส ยู เกดดิน ยา เดิร์ท ดัก)
Congregatin, operatin Gs and hustlas
(Congregatin , operatin จีส แซน hustlas)
You other muthaf*ckas can’t concieve our structures
(ยู อ๊อเธ่อร์ muthaf*ckas แค็นท คอนซี๊ฝ เอ๊า สทรั๊คเจ่อร)
The DPGC, the M-O-B-B, stricly east side and we ride on G.P.
(เดอะ DPGC , เดอะ เอ็ม โอ บี บี , stricly อี๊สท ไซด์ แอนด์ วี ไรด์ ออน จี พี)
Bandanas, hoodies, timbos and chucks
(แบนดานา , ฮูดี , timbos แซน ชัค)
Stay mashin on bustas not givin a f*ck
(สเทย์ แมชเชน ออน บัสตร้า น็อท กีฝอิน อะ เอฟ *ck)

[Chorus – Snoop Dogg, Kokane]
([ ค๊อรัส ซนูพ ด๊อก , Kokane ])
Eastsidaz and Mobb Deep
(Eastsidaz แอนด์ หมอบ ดี๊พ)
We connected
(วี คอนเน็คท)
From the West to the East
(ฟรอม เดอะ เว๊สท ทู ดิ อี๊สท)
Connected
(คอนเน็คท)
Oh what you got beef?
(โอ ว๊อท ยู ก็อท บี๊ฟ)
Connected
(คอนเน็คท)
Run up on ya while ya sleep
(รัน อั๊พ ออน ยา ไวล์ ยา สลี๊พ)
Stay connected
(สเทย์ คอนเน็คท)
My nephews play wit keeps
(มาย เน๊พิ่ว เพลย์ วิท คี๊พ)
We connected
(วี คอนเน็คท)
From the West to the East
(ฟรอม เดอะ เว๊สท ทู ดิ อี๊สท)
Connected
(คอนเน็คท)
Blast ya ass in the streets
(บลาสทํ ยา อาซ ซิน เดอะ สทรีท)
We connected
(วี คอนเน็คท)
Eastsidaz&Mobb Deep
(Eastsidaz&หมอบ ดี๊พ)
Stay connected
(สเทย์ คอนเน็คท)
For life
(ฟอร์ ไล๊ฟ)

[Kokane] Yeah [repeat 30X]
([ Kokane ] เย่ [ รีพี๊ท 30X ])

[Verse 2 – Havoc, Goldie Loc]
([ เฝิซ 2 แฮ๊ฝอค , Goldie Loc ])

[Havoc]
([ แฮ๊ฝอค ])
Connect wit my dogs be that serious sh*t
(คอนเน็คท วิท มาย ด้อกก บี แดท ซี๊เรี๊ยส ฌะ *ที)
Serious things when M-O-B and sidaz bang
(ซี๊เรี๊ยส ทริง เว็น เอ็ม โอ บี แอนด์ sidaz แบง)
Ice and chains, be best that you hide those thangs
(ไอ๊ซ์ แอนด์ เชน , บี เบ๊สท์ แดท ยู ไฮด์ โฑส เตง)
And pressure to that ass we apply those thangs
(แอนด์ พเรฌเออะ ทู แดท อาซ วี แอ๊พพลาย โฑส เตง)
Told you f*cks before, when it rains it pours
(โทลด ยู เอฟ *cks บีฟอร์ , เว็น หนิด เรน ซิท พาว)
Its a cold ,cold, cold world n*gga its Doggy Dogg
(อิทซ ซา โคลด์ , โคลด์ , โคลด์ เวิลด เอ็น *gga อิทซ ดอกกิ ด๊อก)
Better walk or crawl[for real], cause on the real homeboy
(เบ๊ทเท่อร์ ว๊อล์ค ออ ครอล [ ฟอร์ เรียล ] , ค๊อส ออน เดอะ เรียล โฮมบอย)
F*ck around and you’ll be up in the morgue
(เอฟ *ck อะราวนฺดฺ แอนด์ โยว บี อั๊พ อิน เดอะ มอก)
Moms praisin the lords, rev paintin the picture
(มัม praisin เดอะ หลอร์ด , เร็ฝ เพลนดิน เดอะ พิ๊คเจ้อร์)
Of a wise young man who didn’t get the picture
(อ็อฝ อะ ไว๊ส ยัง แมน ฮู ดิ๊นอิน เก็ท เดอะ พิ๊คเจ้อร์)
We keep it gangsta n*gga, don’t get it twisted n*gga
(วี คี๊พ อิท แก๊งซดา เอ็น *gga , ด้อนท์ เก็ท ดิธ ทวิสท เอ็น *gga)
Cross me n*gga, you’ll wind up a missin n*gga
(ครอสสํ มี เอ็น *gga , โยว วินด อั๊พ อะ มิซซิน เอ็น *gga)
QB and we trully, rep for ours
(QB แอนด์ วี trully , เร็พ ฟอร์ เอ๊า)
Wars and scars, b*tches in a gang of whips
(วอร์ แซน ซคา , บี *tches ซิน อะ แก๊ง อ็อฝ ฮวิพ)
When it came to this game though we changed the sh*t
(เว็น หนิด เคม ทู ดิส เกม โธ วี เช้งจํ เดอะ ฌะ *ที)
And f*ck who you wit, its what you up in the club but yo
(แอนด์ เอฟ *ck ฮู ยู วิท , อิทซ ว๊อท ยู อั๊พ อิน เดอะ คลับ บั๊ท โย)

[Goldie Loc]
([ Goldie Loc ])
Uzis, AKs, Glock 40s and Tech 9s
(Uzis , AKs , คล็อก 40s แซน ทิค 9s)
Tryna take mines, you’ll be a dead muthaf*cka
(ทายนา เท้ค ไมน์ , โยว บี อะ เด้ด muthaf*cka)
Come up short, wit yo life on support
(คัม อั๊พ ช๊อร์ท , วิท โย ไล๊ฟ ออน ซั๊พผอร์ท)
Burnin rubber down the street in a black super spoke
(เบินนิน รั๊บเบ่อร์ เดาน เดอะ สทรีท อิน อะ แบล๊ค ซู๊เพ้อร์ ซโพค)
Fo’ pokes to the neck, five sticks to the dome
(โฟ โพค ทู เดอะ เน็ค , ไฟฝ สทิ๊ค ทู เดอะ โดม)
Gun powder on my clothes when I smacked him in his nose
(กัน พ๊าวเด้อร์ ออน มาย คโลฑ เว็น นาย ซแม็ค ฮิม อิน ฮิส โน้ส)
Real talk, show you how to walk the walk
(เรียล ท๊อล์ค , โชว์ ยู ฮาว ทู ว๊อล์ค เดอะ ว๊อล์ค)
All black all times when I scheme and stalk
(ออล แบล๊ค ออล ไทม์ เว็น นาย สคีม แอนด์ ซทอค)
Its somethin about bein a cold blooded killa
(อิทซ ซัมติน อะเบ๊าท บีนโพล อะ โคลด์ บลัด คิวลา)
I’m bananas my n*gga, like a black ass guerilla
(แอม บะแนนอะ มาย เอ็น *gga , ไล๊ค เก แบล๊ค อาซ เกะรีลละ)
I’m G’d up, smokin all the muthaf*ckin weed up
(แอม Gd อั๊พ , สโมกิน ออล เดอะ muthaf*ckin วี อั๊พ)
Drinkin on a full cup n*gga
(ดริงคิน ออน อะ ฟูล คัพ เอ็น *gga)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

[Snoop Dogg]
([ ซนูพ ด๊อก ])
Yeah, defintely connected
(เย่ , defintely คอนเน็คท)
How you love that?
(ฮาว ยู ลัฝ แดท)
Uh, like I said you can’t spell the West wit out the ES
(อา , ไล๊ค ไก เซ็ด ยู แค็นท สเพลล เดอะ เว๊สท วิท เอ๊าท ดิ eS)
East side up eastsidaz
(อี๊สท ไซด์ อั๊พ eastsidaz)
From QB to the LB
(ฟรอม QB ทู เดอะ LB)
You see what I see and G how I G
(ยู ซี ว๊อท ไอ ซี แอนด์ จี ฮาว ไอ จี)
Feel me?
(ฟีล มี)
Eastsidaz, duces and trayz the old fashioned way
(Eastsidaz , ดูดเซซ แซน trayz ดิ โอลด์ แฟ๊ชั่น เวย์)
Alchemist…
(แอลคิมิซท)
Uh, yeah-yay
(อา , เย่ เย่)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Connected คำอ่านไทย Tha Eastsidaz feat Mobb Deep, Kokane

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น