เนื้อเพลง My Downfall คำอ่านไทย The Notorious B.I.G.

[feat. DMC]
([ ฟีท DMC ])

[phone rings]
([ โฟน ริง ])
[phone rings]
([ โฟน ริง ])
[B.I.G.] Yo
([ บี ไอ จี ] โย)
[heavy breathing]
([ เฮ๊ฝฝี่ บรีสดิง ])
[B.I.G.] Sup hello?
([ บี ไอ จี ] ซัพ เฮ็ลโล)
[heavy breathing]
([ เฮ๊ฝฝี่ บรีสดิง ])
[B.I.G.] Faith?
([ บี ไอ จี ] เฟท)
Motherf*cker [click]
(Motherf*cker [ คลิ๊ก ])
[phone rings]
([ โฟน ริง ])
[B.I.G.] Yo
([ บี ไอ จี ] โย)
Kill you motherf*cker [voice speaking to Biggie is whispering throughout]
(คิลล์ ยู motherf*cker [ ว๊อยซ์ ซพีคอิง ทู บิ๊กกี้ อีส วิซเปอร์ริง ธรูเอาท ])
[B.I.G.] Hello?
([ บี ไอ จี ] เฮ็ลโล)
Kill you motherf*cker
(คิลล์ ยู motherf*cker)
[B.I.G.] [sarcastically] WORD?
([ บี ไอ จี ] [ ซาแค็ซทิแค็ลลิ ] เวิร์ด)
I’m gonna get you motherf*cker you better watch your motherf*ckin back
(แอม กอนนะ เก็ท ยู motherf*cker ยู เบ๊ทเท่อร์ ว๊อทช ยุร motherf*ckin แบ็ค)
That’s my word n*gga
(แด้ท มาย เวิร์ด เอ็น *gga)
[B.I.G.] Get the f*ck outta here
([ บี ไอ จี ] เก็ท เดอะ เอฟ *ck เอ๊าตา เฮียร)
Better watch your motherf*ckin abck
(เบ๊ทเท่อร์ ว๊อทช ยุร motherf*ckin abck)
[B.I.G.] Watch my back? WORD?
([ บี ไอ จี ] ว๊อทช มาย แบ็ค เวิร์ด)
I’m gonna get Biggie, I’m gonna kill Biggie
(แอม กอนนะ เก็ท บิ๊กกี้ , แอม กอนนะ คิลล์ บิ๊กกี้)
[B.I.G.] You soft dude, you soft
([ บี ไอ จี ] ยู ซ๊อฟท ดยูด , ยู ซ๊อฟท)
F*ck all you n*ggaz, you all ain’t SH*T
(เอฟ *ck ออล ยู เอ็น *ggaz , ยู ออล เอน ฌะ *ที)
Watch your motherf*ckin back
(ว๊อทช ยุร motherf*ckin แบ็ค)
[B.I.G.] Eat a d*ck
([ บี ไอ จี ] อี๊ท ดา d*ck)
[click]
([ คลิ๊ก ])

Jealousy’s a motherf*cker, you weak jealous motherf*ckers!
(เจลอะซิ ซา motherf*cker , ยู วี๊ค เจลอัซ motherf*ckers !)
If you a jealous motherf*cker, you just a weak motherf*cker!
(อิ๊ฟ ยู อะ เจลอัซ motherf*cker , ยู จั๊สท ดา วี๊ค motherf*cker !)
See when you on top, motherf*ckers just wanna bring you down!
(ซี เว็น ยู ออน ท๊อพ , motherf*ckers จั๊สท วอนนา บริง ยู เดาน !)
Motherf*ckers don’t even know you, and they don’t like you…
(Motherf*ckers ด้อนท์ อี๊เฝ่น โนว์ ยู , แอนด์ เด ด้อนท์ ไล๊ค ยู)

[Notorious B.I.G.]
([ โนโท๊เรียส บี ไอ จี ])
Uhh, I dreams filthy
(อา , ไอ ดรีม ฟีลธิ)
My moms and pops mixed in with Jamaican Rum and Whiskey
(มาย มัม แซน พ็อพ มิกซ์ อิน วิธ จะเมแค็น รัม แอนด์ ฮวีซคิ)
Huh, what a set up
(ฮู , ว๊อท ดา เซ็ท อั๊พ)
Shoulda pushed em dead off, wipe the sweat off
(โช๊วดา พุช เอ็ม เด้ด ออฟฟ , ไว๊พ เดอะ สเว็ท ออฟฟ)
Uhh, cause in this world I’m debtor, squeeze lead off
(อา , ค๊อส อิน ดิส เวิลด แอม เดทเออะ , สควี๊ซ ลี๊ด ออฟฟ)
Benz sped off, ain’t no shook hands in Brook-land
(เบนซฺ ซเพ็ด ออฟฟ , เอน โน ฌุค แฮนด์ ซิน บรุค แลนด์)
Army fatigue break up teams, the enemies
(อามิ ฟาที้ก เบร๊ค อั๊พ ทีม , ดิ อียีมีสฺ)
Look man, you wanna see me locked up, shot up
(ลุ๊ค แมน , ยู วอนนา ซี มี ล๊อค อั๊พ , ฌ็อท อั๊พ)
Moms crotched up over the casket, screamin BASTARD
(มัม ครอตชฺ อั๊พ โอ๊เฝ่อร เดอะ แคซเค็ท , สครีมมิน แบซเทิด)
Cryin, know my friends is lyin
(คายอิน , โนว์ มาย เฟรน ซิส ลายอิน)
Y’all know who killed im filled im with the lugars from they Rugers
(ยอล โนว์ ฮู คิลล์ แอม ฟิลล แอม วิธ เดอะ lugars ฟรอม เด Rugers)
or they Desert, dyin ain’t the sh*t but it’s present
(ออ เด เดสเสิร์ท , ดายอิน เอน เดอะ ฌะ *ที บั๊ท อิทซ เพร๊สเซ่นท)
Kinda quiet, watch my n*ggaz bring the riot
(กินดา ไคว๊เอ้ท , ว๊อทช มาย เอ็น *ggaz บริง เดอะ ไรอ๊อท)
Giving cats the opposite of diets
(กีฝวิง แค๊ท ดิ อ๊อพโพสิท อ็อฝ ได๊เอ็ท)
The game lure you down when you die no lie, lazy eye
(เดอะ เกม ลยูร ยู เดาน เว็น ยู ดาย โน ไล , เล๊ซี่ อาย)
I was high when they hit me, took a few cats with me
(ไอ วอส ไฮฮ เว็น เด ฮิท มี , ทุค กา ฟิว แค๊ท วิธ มี)
Sh*t, I need the company [uh-huh]
(ฌะ *ที , ไอ นี๊ด เดอะ คัมพะนิ [ อา ฮู ])
Apoligies in order, to T’Yanna my daughter
(Apoligies ซิน อ๊อร์เด้อร์ , ทู TYanna มาย ด๊อเท่อร์)
If it was up to me you would be with me, sorta like
(อิ๊ฟ อิท วอส อั๊พ ทู มี ยู เวิด บี วิธ มี , โซร์ดา ไล๊ค)
Daddy Dearest, my vision be the clearest
(แดดดิ เดียเร็ซท , มาย ฝิ๊ชั่น บี เดอะ clearest)
Silencers so you can’t hear it
(ไซเล็นเซอะ โซ ยู แค็นท เฮียร อิท)
Competition still fear it, sh*t don’t ask me
(ค็อมพิทีฌอัน สทิลล เฟียร์ อิท , ฌะ *ที ด้อนท์ อาสคฺ มี)
I went from ashy to nasty to classy, and still
(ไอ เว็นท ฟรอม แอฌอิ ทู นาซทิ ทู คลาซซิ , แอนด์ สทิลล)

[DMC]
([ DMC ])
That’s not all, MC’s have the gall
(แด้ท น็อท ดอร์ , เมซีสฺ แฮ็ฝ เดอะ gall)
To pray and pray for my downfall
(ทู เพรย์ แอนด์ เพรย์ ฟอร์ มาย ดาวอึนฟอล)
Pray and pray for my downfall
(เพรย์ แอนด์ เพรย์ ฟอร์ มาย ดาวอึนฟอล)
Pray and pray for my downfall
(เพรย์ แอนด์ เพรย์ ฟอร์ มาย ดาวอึนฟอล)

[Notorious B.I.G.]
([ โนโท๊เรียส บี ไอ จี ])
This goes out to cats, fingers in they ass again
(ดิส โกซ เอ๊าท ทู แค๊ท , ฟิ๊งเก้อร ซิน เด อาซ อะเกน)
Fifty dollar half-a-men, daydreamin
(ฟีฟทิ ดอลเลอะ ฮาล์ฟ อะ เม็น , เดย์ดรีมมิน)
F*ck around get wet like semen, your whole team-and
(เอฟ *ck อะราวนฺดฺ เก็ท เว๊ท ไล๊ค ซีเม็น , ยุร โฮล ทีม แอนด์)
be more gone than freemen
(บี โม กอน แฑ็น freemen)
I took the cream and, moved to new places new faces
(ไอ ทุค เดอะ ครีม แอนด์ , มู๊ฝ ทู นิว เพลส นิว เฟซ)
F*ck the screwfaces, when I flip
(เอฟ *ck เดอะ screwfaces , เว็น นาย ฟลิพ)
I make the papers, dangerous, we Goodfellas
(ไอ เม้ค เดอะ เพ๊เพ่อร์ , เดนเจอะรัซ , วี เกิ๊ดเฟลเลซ)
N*ggaz can’t bang with us, try to do me
(เอ็น *ggaz แค็นท แบง วิธ อัซ , ธราย ทู ดู มี)
My crew be unruly [what]
(มาย ครู บี อันรูลอิ [ ว๊อท ])
To old school cats that call gats toolies
(ทู โอลด์ สคูล แค๊ท แดท คอลลํ แกท toolies)
Call blacks moolies, think it’s cool to smoke woolies
(คอลลํ แบล๊ค moolies , ทริ๊งค อิทซ คูล ทู สโม๊ค woolies)
And f*ck without rubbers [what] specialize
(แอนด์ เอฟ *ck วิธเอ๊าท รั๊บเบ่อร์ [ ว๊อท ] ซเพฌแอะไลส)
in killin wives and grandmothers, who ya trustin, sh*t
(อิน คิลลิน ไวฝส แซน แกรนมาเต่อ , ฮู ยา ทัสซิน , ฌะ *ที)
When Frank start bustin, Frank start somethin
(เว็น แฟร๊งค สท๊าร์ท บัสติน , แฟร๊งค สท๊าร์ท ซัมติน)
Killin ya gently, God meant me, to push a Bentley
(คิลลิน ยา เจนทลิ , ก๊อด เม็นท มี , ทู พุช อะ เบนลี่)
Me and Sean Combs takin broads home
(มี แอนด์ ซีน โคมบํ ทอคกิ่น บรอด โฮม)
On the phone with the chip, these Cristal chips
(ออน เดอะ โฟน วิธ เดอะ ชิพ , ฑิส คิดเตว ชิพ)
bought to make our own porno flicks, my life’s the sh*t
(บอท ทู เม้ค เอ๊า โอว์น โพรโน ฟลิค , มาย ไล๊ฟ เดอะ ฌะ *ที)

[DMC]
([ DMC ])
That’s not all, MC’s have the gall
(แด้ท น็อท ดอร์ , เมซีสฺ แฮ็ฝ เดอะ gall)
To pray and pray for my downfall
(ทู เพรย์ แอนด์ เพรย์ ฟอร์ มาย ดาวอึนฟอล)
Pray and pray for my downfall
(เพรย์ แอนด์ เพรย์ ฟอร์ มาย ดาวอึนฟอล)
Pray and pray for my downfall
(เพรย์ แอนด์ เพรย์ ฟอร์ มาย ดาวอึนฟอล)

That’s not all, MC’s have the gall
(แด้ท น็อท ดอร์ , เมซีสฺ แฮ็ฝ เดอะ gall)
To pray and pray for my downfall
(ทู เพรย์ แอนด์ เพรย์ ฟอร์ มาย ดาวอึนฟอล)
Pray and pray for my downfall
(เพรย์ แอนด์ เพรย์ ฟอร์ มาย ดาวอึนฟอล)
Pray and pray for my downfall
(เพรย์ แอนด์ เพรย์ ฟอร์ มาย ดาวอึนฟอล)

[Notorious B.I.G.]
([ โนโท๊เรียส บี ไอ จี ])
We used to hold the gold, now we floss with diamonds
(วี ยู๊ส ทู โฮลด์ เดอะ โกลด์ , นาว วี ฟล็อซ วิธ ได๊ม่อนดํ)
N*ggaz want my team to stop shinin
(เอ็น *ggaz ว้อนท มาย ทีม ทู สท๊อพ ชายนิน)
Pray my fame start declinin
(เพรย์ มาย เฟม สท๊าร์ท ดีคายนิน)
Windin night girlies
(วินดิน ไน๊ท เกิลอิ)
We been around the world twice, moats that’ll smoke ice
(วี บีน อะราวนฺดฺ เดอะ เวิลด ทไวซ , โมท แธดิล สโม๊ค ไอ๊ซ์)
in moonlights, sacrifice your heart
(อิน มูนไลท์ , แซ๊คริไฟซ์ ยุร ฮาร์ท)
Lexus with the automatic start [what]
(เล็กเซด วิธ ดิ ออโทะแมทอิค สท๊าร์ท [ ว๊อท ])
Fifty shots’ll tear your club apart
(ฟีฟทิ shotsll เทียร์ ยุร คลับ อะพาร์ท)
Eatin shrimp outta cars, with some b*tches from Brussels
(อีดิน ชิ๊มพ์ เอ๊าตา คารํ , วิธ ซัม บี *tches ฟรอม Brussels)
Eatin clams or mussels
(อีดิน คแล็ม ออ mussels)
Uhh, out the puss [what] pretty face no waist
(อา , เอ๊าท เดอะ พัซ [ ว๊อท ] พริ๊ทที่ เฟซ โน เว๊สท)
I just want the bush, so I can mack you
(ไอ จั๊สท ว้อนท เดอะ บุช , โซ ไอ แคน แมกคฺ ยู)
Give her a package to push, cause I work dem hoes
(กี๊ฝ เฮอ รา แพคคิจ ทู พุช , ค๊อส ไอ เวิ๊ร์ค เดม โฮ)
Den dey hoes, I show you how to play them hoes
(เด็น เด โฮ , ไอ โชว์ ยู ฮาว ทู เพลย์ เด็ม โฮ)
Can you just visualize it
(แคน ยู จั๊สท ฝีฉอัวไลส อิท)
Before I go to sleep I check the beds and the closet
(บีฟอร์ ไอ โก ทู สลี๊พ ไอ เช็ค เดอะ เบ๊ด แซน เดอะ คลอสเอ็ท)
so I can sleep safe, not too many people mill in the briefcase
(โซ ไอ แคน สลี๊พ เซฟ , น็อท ทู เมนอิ พี๊เพิ่ล มิลล์ อิน เดอะ briefcase)
Infrareds help me sleep safe, but wait
(อินเฟอเรท เฮ้ลพ มี สลี๊พ เซฟ , บั๊ท เว้ท)

[DMC]
([ DMC ])
That’s not all, MC’s have the gall
(แด้ท น็อท ดอร์ , เมซีสฺ แฮ็ฝ เดอะ gall)
To pray and pray for my downfall
(ทู เพรย์ แอนด์ เพรย์ ฟอร์ มาย ดาวอึนฟอล)
Pray and pray for my downfall
(เพรย์ แอนด์ เพรย์ ฟอร์ มาย ดาวอึนฟอล)
Pray and pray for my downfall
(เพรย์ แอนด์ เพรย์ ฟอร์ มาย ดาวอึนฟอล)

Y’all motherf*ckers live off of negativity
(ยอล motherf*ckers ไล้ฝ ออฟฟ อ็อฝ เนกเกเทฝเวดี้)
What y’all n*ggaz need to get through your motherf*ckin heads
(ว๊อท ยอล เอ็น *ggaz นี๊ด ทู เก็ท ทรู ยุร motherf*ckin เฮด)
Is that, y’all f*ckin with some n*ggaz that’s on a higher
(อีส แดท , ยอล เอฟ *ckin วิธ ซัม เอ็น *ggaz แด้ท ออน อะ ไฮเออะ)
motherf*ckin level — we don’t give a f*ck
(motherf*ckin เล๊เฝ่ล วี ด้อนท์ กี๊ฝ อะ เอฟ *ck)
About what you think about less how you feel about us
(อะเบ๊าท ว๊อท ยู ทริ๊งค อะเบ๊าท เลซ ฮาว ยู ฟีล อะเบ๊าท อัซ)
What you got to say about us
(ว๊อท ยู ก็อท ทู เซย์ อะเบ๊าท อัซ)
We gon keep doin our motherf*ckin thing
(วี ก็อน คี๊พ โดย เอ๊า motherf*ckin ทริง)
From now till the year three thousand b*tches!
(ฟรอม นาว ทิลล์ เดอะ เยียร์ ทรี เธ๊าซั่นด บี *tches !)
You can’t breathe, you can’t sleep, you can’t eat
(ยู แค็นท บรีฑ , ยู แค็นท สลี๊พ , ยู แค็นท อี๊ท)
without thinkin about us!
(วิธเอ๊าท ติ้งกิน อะเบ๊าท อัซ !)
Without thinkin about us to the end!
(วิธเอ๊าท ติ้งกิน อะเบ๊าท อัซ ทู ดิ เอ็นด !)
We gonna kill you heartless motherf*ckers!
(วี กอนนะ คิลล์ ยู ฮาทเลส motherf*ckers !)

[DMC]
([ DMC ])
That’s not all, MC’s have the gall
(แด้ท น็อท ดอร์ , เมซีสฺ แฮ็ฝ เดอะ gall)
To pray and pray for my downfall
(ทู เพรย์ แอนด์ เพรย์ ฟอร์ มาย ดาวอึนฟอล)
Pray and pray for my downfall
(เพรย์ แอนด์ เพรย์ ฟอร์ มาย ดาวอึนฟอล)
Pray and pray for my downfall
(เพรย์ แอนด์ เพรย์ ฟอร์ มาย ดาวอึนฟอล)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง My Downfall คำอ่านไทย The Notorious B.I.G.

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น