เนื้อเพลง Go Away คำอ่านไทย Snoop Dogg feat Kokane

[Snoop]
([ ซนูพ ])
Let cho’ mind not be confused
(เล็ท cho ไมนด์ น็อท บี คอนฟิ้วส)
If you can walk this walk n*gga take my shoes
(อิ๊ฟ ยู แคน ว๊อล์ค ดิส ว๊อล์ค เอ็น *gga เท้ค มาย ชู)
New fools, you fools, these fools, all y’all
(นิว ฟูล , ยู ฟูล , ฑิส ฟูล , ออล ยอล)
talkin bad about me, and my motherf*ckin dawg
(ทอคกิ่น แบ้ด อะเบ๊าท มี , แอนด์ มาย motherf*ckin ดาว)
He ain’t trippin, I ain’t trippin, but y’all n*ggaz still dissin
(ฮี เอน ทริพพิน , ไอ เอน ทริพพิน , บั๊ท ยอล เอ็น *ggaz สทิลล ดิซซิน)
To me, some of these s*ckers’ll never get it
(ทู มี , ซัม อ็อฝ ฑิส เอส *ckersll เน๊เฝ่อร์ เก็ท ดิธ)
Full clip and if I miss it I’ma tip it on the Crip
(ฟูล คลิพ แอนด์ อิ๊ฟ ฟาย มิซ ซิท แอมอา ทิพ อิท ออน เดอะ คริป)
and DoggHouse in your mouth, now tell me how you livin
(แอนด์ DoggHouse อิน ยุร เม๊าธ , นาว เทลล มี ฮาว ยู ลีฝอิน)
Who the villain, you the villain? N*gga Ren is ” The Villain ”
(ฮู เดอะ ฝีลลิน , ยู เดอะ ฝีลลิน เอ็น *gga Ren อีส ” เดอะ ฝีลลิน “)
My homey from the C-P-T, cold chillin
(มาย โฮมี ฟรอม เดอะ ซี พี ที , โคลด์ ชิลลิน)
Now as time flies by I see the game gettin mo’ reala
(นาว แอส ไทม์ ไฟล์ บาย ไอ ซี เดอะ เกม เกดดิน โม ลีเอวล่า)
as I get mo’ scrilla, can you dig it?
(แอส ซาย เก็ท โม สครีเรีย , แคน ยู ดีกกํ อิท)
I always tend to come widdit
(ไอ ออลเว เท็นด ทู คัม วิดดิท)
Gravy train on your brain, n*gga come get it
(กเรฝิ เทรน ออน ยุร เบรน , เอ็น *gga คัม เก็ท ดิธ)
I’m too young to retire, I’m havin fun wit it
(แอม ทู ยัง ทู รีไทร์ , แอม เฮฝวิน ฟัน วิท ดิธ)
See when you learn what to do with it, I’ll be done with it
(ซี เว็น ยู เลิร์น ว๊อท ทู ดู วิธ อิท , แอล บี ดัน วิธ อิท)
Come with it
(คัม วิธ อิท)

[Chorus: KoKane, Snoop]
([ ค๊อรัส : KoKane , ซนูพ ])
Go.. [just go away].. go a-way!
(โก [ จั๊สท โก อะเวย์ ] โก อะ เวย์ !)
[S] N*ggaz can’t be trusted
([ เอส ] เอ็น *ggaz แค็นท บี ทรัสท)
[K] Just come back another day
([ เค ] จั๊สท คัม แบ็ค อะน๊าเทร่อร์ เดย์)
[S] N*ggaz be on b*tch sh*t
([ เอส ] เอ็น *ggaz บี ออน บี *tch ฌะ *ที)
[K] Just go far, a-way
([ เค ] จั๊สท โก ฟาร์ , อะ เวย์)
[S] N*ggaz get it twisted
([ เอส ] เอ็น *ggaz เก็ท ดิธ ทวิสท)
Just go a-way..
(จั๊สท โก อะ เวย์)

[Snoop Dogg]
([ ซนูพ ด๊อก ])
Now she said she don’t like a G
(นาว ชี เซ็ด ชี ด้อนท์ ไล๊ค เก จี)
Well listen here b*tch, get the f*ck from ’round me
(เวลล ลิ๊สซึ่น เฮียร บี *tch , เก็ท เดอะ เอฟ *ck ฟรอม ราวนด มี)
You thought you was bout to get a drink on me?
(ยู ธอท ยู วอส เบาท ทู เก็ท ดา ดริ๊งค ออน มี)
I put hands on you b*tch like Suga Free
(ไอ พุท แฮนด์ ออน ยู บี *tch ไล๊ค โซก้า ฟรี)
I always let a b*tch know her boundaries
(ไอ ออลเว เล็ท ดา บี *tch โนว์ เฮอ เบาดะรี)
Same with a n*gga, I treat him like a flea
(เซม วิธ อะ เอ็น *gga , ไอ ทรี๊ท ฮิม ไล๊ค เก ฟลี)
You claim to be, you aim to be in my spot
(ยู เคลม ทู บี , ยู เอม ทู บี อิน มาย สพอท)
Motherf*cker – you will get popped [BLAOW]
(Motherf*cker ยู วิล เก็ท พอพทฺ [ โบลว ])
Not, knowin who you f*ckin wit, n*ggaz be on b*tch sh*t
(น็อท , โนว์อิน ฮู ยู เอฟ *ckin วิท , เอ็น *ggaz บี ออน บี *tch ฌะ *ที)
N*gga we be f*ckin quick, n*gga we ain’t talkin sh*t
(เอ็น *gga วี บี เอฟ *ckin ควิค , เอ็น *gga วี เอน ทอคกิ่น ฌะ *ที)
When the heat speak, n*ggaz be on b*tch sh*t
(เว็น เดอะ ฮีท สพี๊ค , เอ็น *ggaz บี ออน บี *tch ฌะ *ที)
Tryin to get somewhere, coverin up they biscuit
(ทายอิน ทู เก็ท ซัมแวร์ , โคเว่อร์ริน อั๊พ เด บิ๊สกิต)
And then he in the club, all up on my dilznick
(แอนด์ เด็น ฮี อิน เดอะ คลับ , ออล อั๊พ ออน มาย dilznick)
But when I leave, you n*ggaz pullin trick sh*t
(บั๊ท เว็น นาย ลี๊ฝ , ยู เอ็น *ggaz พลูลิน ทริ๊ค ฌะ *ที)
But it’s cool, cause n*ggaz gonna miss this
(บั๊ท อิทซ คูล , ค๊อส เอ็น *ggaz กอนนะ มิซ ดิส)
Cause I’ma keep it all business, what is this?
(ค๊อส แอมอา คี๊พ อิท ดอร์ บีสเน็ซ , ว๊อท อีส ดิส)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

[Snoop Dogg]
([ ซนูพ ด๊อก ])
I said let yo’ mind not be confused
(ไอ เซ็ด เล็ท โย ไมนด์ น็อท บี คอนฟิ้วส)
If you can walk this walk n*gga take my shoes
(อิ๊ฟ ยู แคน ว๊อล์ค ดิส ว๊อล์ค เอ็น *gga เท้ค มาย ชู)
You fools, these fools, new fools, all y’all
(ยู ฟูล , ฑิส ฟูล , นิว ฟูล , ออล ยอล)
talkin bad about me, and my motherf*ckin dawg
(ทอคกิ่น แบ้ด อะเบ๊าท มี , แอนด์ มาย motherf*ckin ดาว)
He ain’t trippin, I ain’t trippin, but y’all n*ggaz still dissin
(ฮี เอน ทริพพิน , ไอ เอน ทริพพิน , บั๊ท ยอล เอ็น *ggaz สทิลล ดิซซิน)
Look here Meech, some of these n*ggaz’ll never get it
(ลุ๊ค เฮียร Meech , ซัม อ็อฝ ฑิส เอ็น *ggazll เน๊เฝ่อร์ เก็ท ดิธ)
Full clip and if I miss it I’ma tip it on the Crip
(ฟูล คลิพ แอนด์ อิ๊ฟ ฟาย มิซ ซิท แอมอา ทิพ อิท ออน เดอะ คริป)
and DoggHouse in your mouth, now tell me how you livin
(แอนด์ DoggHouse อิน ยุร เม๊าธ , นาว เทลล มี ฮาว ยู ลีฝอิน)
Who the villain, you the villain? N*gga Ren is ” The Villain ”
(ฮู เดอะ ฝีลลิน , ยู เดอะ ฝีลลิน เอ็น *gga Ren อีส ” เดอะ ฝีลลิน “)
My homey from the C-P-T, cold chillin
(มาย โฮมี ฟรอม เดอะ ซี พี ที , โคลด์ ชิลลิน)
Now as time fly I see the game gettin mo’ reala
(นาว แอส ไทม์ ฟลาย ไอ ซี เดอะ เกม เกดดิน โม ลีเอวล่า)
as I get mo’ scrilla, can you dig it?
(แอส ซาย เก็ท โม สครีเรีย , แคน ยู ดีกกํ อิท)
I always tend to come widdit
(ไอ ออลเว เท็นด ทู คัม วิดดิท)
Gravy train on your brain, n*gga come get it
(กเรฝิ เทรน ออน ยุร เบรน , เอ็น *gga คัม เก็ท ดิธ)
Too young to retire, I’m havin fun wit it
(ทู ยัง ทู รีไทร์ , แอม เฮฝวิน ฟัน วิท ดิธ)
When you learn what to do with it I’ll be done with it
(เว็น ยู เลิร์น ว๊อท ทู ดู วิธ อิท แอล บี ดัน วิธ อิท)
Come with it
(คัม วิธ อิท)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

[Snoop Dogg]
([ ซนูพ ด๊อก ])
Yeah I’m bout to go far away
(เย่ แอม เบาท ทู โก ฟาร์ อะเวย์)
So far you might not see me
(โซ ฟาร์ ยู ไมท น็อท ซี มี)
My n*gga Meech on the beat
(มาย เอ็น *gga Meech ออน เดอะ บีท)
We takin over this motherf*cker, ha ha!
(วี ทอคกิ่น โอ๊เฝ่อร ดิส motherf*cker , ฮา ฮา !)
And they thought we fell off
(แอนด์ เด ธอท วี เฟ็ล ออฟฟ)
Fell all up in your motherf*ckin ass
(เฟ็ล ออล อั๊พ อิน ยุร motherf*ckin อาซ)
Be-ii-ee-ii-itch!
(บี ทรู อี ทรู อิช !)
KoKane – aww that’s funky right there
(KoKane อาวว แด้ท ฟังคิ ไร๊ท แดร์)
Puttin it back on the map
(พันดิน หนิด แบ็ค ออน เดอะ แม๊พ)
Uhh, let me hear some dawg
(อา , เล็ท มี เฮียร ซัม ดาว)
Ahhh, as we take your mind
(อาห์ , แอส วี เท้ค ยุร ไมนด์)
to a dimension you never thought existed
(ทู อะ ไดเม๊นชั่น ยู เน๊เฝ่อร์ ธอท เอ็กซิ๊สท)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

[vocals ad lib to end]
([ โฝแค็ล แอ็ด lib ทู เอ็นด ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Go Away คำอ่านไทย Snoop Dogg feat Kokane

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น