เนื้อเพลง Bloodline Anthem คำอ่านไทย DMX

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])
Believe me! It’s our TIIIIME now to let ’em know
(บีลี๊ฝ มี ! อิทซ เอ๊า TIIIIME นาว ทู เล็ท เอ็ม โนว์)
[WHAT?!] It’s our TIIIIME now to let ’em know
([ ว๊อท ! ] อิทซ เอ๊า TIIIIME นาว ทู เล็ท เอ็ม โนว์)
Believe me! It’s our TIIIIME now to let ’em know
(บีลี๊ฝ มี ! อิทซ เอ๊า TIIIIME นาว ทู เล็ท เอ็ม โนว์)
[WHAT?!] It’s our TIIIIME now..
([ ว๊อท ! ] อิทซ เอ๊า TIIIIME นาว)

[DMX]
([ DMX ])
I like my blunts heavily hashed, b*tches heavily assed
(ไอ ไล๊ค มาย บลันท เฮฝอิลิ แฮ็ช , บี *tches เฮฝอิลิ อาซ)
Joints ready to stash, got ’em ready to blast [WHAT?!]
(จอยนท เร๊ดี้ ทู สแตช , ก็อท เอ็ม เร๊ดี้ ทู บลาสทํ [ ว๊อท ! ])
Give ’em plenty and pass, the thing off [woo!] toss that
(กี๊ฝ เอ็ม เพล๊นที่ แอนด์ เพซ , เดอะ ทริง ออฟฟ [ วู ! ] ท็อซ แดท)
Get pulled over, we already lost that, of course black [uh!]
(เก็ท พูลล โอ๊เฝ่อร , วี ออลเร๊ดี้ ล็อซท แดท , อ็อฝ คอร์ส แบล๊ค [ อา ! ])
Floss that, lose that, get that? Come up off that
(ฟล็อซ แดท , ลู้ส แดท , เก็ท แดท คัม อั๊พ ออฟฟ แดท)
You ain’t choose that, but you with that, now spit back [c’mon]
(ยู เอน ชู๊ส แดท , บั๊ท ยู วิธ แดท , นาว ซพิท แบ็ค [ ซีมอน ])
Y’all n*ggaz got me all wrong [WHAT?!]
(ยอล เอ็น *ggaz ก็อท มี ออล รอง [ ว๊อท ! ])
I’m still a grimy n*gga [WHAT?!]
(แอม สทิลล อะ ไกรมอิ เอ็น *gga [ ว๊อท ! ])
and I still give it to you, on your song [WHAT?!]
(แอนด์ ดาย สทิลล กี๊ฝ อิท ทู ยู , ออน ยุร ซ็อง [ ว๊อท ! ])
I let you n*ggaz live for a minute, you get goofy
(ไอ เล็ท ยู เอ็น *ggaz ไล้ฝ ฟอร์ รา มิ๊หนิท , ยู เก็ท กุฟอิ)
Told you go ‘head, drop a few albums, I’ll do a movie [aight]
(โทลด ยู โก เฮด , ดรอพ อะ ฟิว อั๊ลบั้ม , แอล ดู อะ มูวี่ [ ไอชฺ ])
But when I come back, c’mon dog, respect my slot [UHH]
(บั๊ท เว็น นาย คัม แบ็ค , ซีมอน ด้อกก , เรสเพ๊คท มาย ซล็อท [ อา ])
Ain’t no get in where I fit in, b*tch I’m straight to the top [aight]
(เอน โน เก็ท อิน แวร์ ไอ ฟิท อิน , บี *tch แอม สเทร๊ท ทู เดอะ ท๊อพ [ ไอชฺ ])
And whoever don’t like it, F*CK YOU FAGGOT, bring it! [WHAT?!]
(แอนด์ ฮูเอฝเออะ ด้อนท์ ไล๊ค อิท , เอฟ *CK ยู แฟกกัท , บริง อิท ! [ ว๊อท ! ])
N*gga don’t wanna walk it but, stay tryin to sing it
(เอ็น *gga ด้อนท์ วอนนา ว๊อล์ค อิท บั๊ท , สเทย์ ทายอิน ทู ซิง อิท)
What I gotta start smackin you guys around again?
(ว๊อท ไอ กอททะ สท๊าร์ท สแมกคิน ยู กาย อะราวนฺดฺ อะเกน)
Don’t make no motherf*ckin sense, y’all some grown ass men!
(ด้อนท์ เม้ค โน motherf*ckin เซ้นส , ยอล ซัม กโรน อาซ เม็น !)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

[DMX]
([ DMX ])
I don’t play with you cats like I used to
(ไอ ด้อนท์ เพลย์ วิธ ยู แค๊ท ไล๊ค ไก ยู๊ส ทู)
Cause well I ain’t your father [uh-huh]
(ค๊อส เวลล ไอ เอน ยุร ฟ๊าเท่อร [ อา ฮู ])
This time it’s gon’ be a little harder
(ดิส ไทม์ อิทซ ก็อน บี อะ ลิ๊ทเทิ่ล อาณ์เดอ)
Told n*ggaz to Do You, courtesy of Flex
(โทลด เอ็น *ggaz ทู ดู ยู , เคอเทะซิ อ็อฝ ฟเล็คซ)
Put out … And Then There Was X and then there was X
(พุท เอ๊าท แอนด์ เด็น แดร์ วอส เอ๊กซฺ แอนด์ เด็น แดร์ วอส เอ๊กซฺ)
And then there was X again, ain’t my next of kin
(แอนด์ เด็น แดร์ วอส เอ๊กซฺ อะเกน , เอน มาย เน๊กซท อ็อฝ คิน)
Just some hardheaded d*ckridin grown-ass men [uhh, uhh]
(จั๊สท ซัม hardheaded d*ckridin กโรน อาซ เม็น [ อา , อา ])
C’mon with the bullsh*t [WHAT?!] please, don’t touch that
(ซีมอน วิธ เดอะ bullsh*ที [ ว๊อท ! ] พลีซ , ด้อนท์ ทั๊ช แดท)
You might, bust yo’ gun dog but we bust back [aight]
(ยู ไมท , บัซท โย กัน ด้อกก บั๊ท วี บัซท แบ็ค [ ไอชฺ ])
And what’s that, a lot of dead homies
(แอนด์ ว๊อท แดท , อะ ล็อท อ็อฝ เด้ด โฮมี)
That ain’t yours [UHH] leave it alone, you don’t know me
(แดท เอน ยุร [ อา ] ลี๊ฝ อิท อะโลน , ยู ด้อนท์ โนว์ มี)
Respect the nine or catch a wreckless twenty-nine [ahh]
(เรสเพ๊คท เดอะ ไนน ออ แค็ทช อะ เวรคเคดสฺ ทเว้นที่ ไนน [ อา ])
For every bone in your spine [ahh] make a n*gga recline [ahh]
(ฟอร์ เอ๊เฝอร์รี่ โบน อิน ยุร ซไพน [ อา ] เม้ค เก เอ็น *gga ริคไลน [ อา ])
This whole rap sh*t is mine [WHAT?!] and I’m not sharin [uhh]
(ดิส โฮล แร็พ ฌะ *ที อีส ไมน์ [ ว๊อท ! ] แอนด์ แอม น็อท sharin [ อา ])
N*ggaz gettin popped every day, not carin [woo!]
(เอ็น *ggaz เกดดิน พอพทฺ เอ๊เฝอร์รี่ เดย์ , น็อท แคริน [ วู ! ])
Peep n*ggaz starin, but they don’t want NUTTIN
(พีพ เอ็น *ggaz สตาร์ริน , บั๊ท เด ด้อนท์ ว้อนท นัทดิน)
Nowadays n*ggaz get it for frontin, motherf*cker!
(เนาอะเดส เอ็น *ggaz เก็ท ดิธ ฟอร์ ฟ้อนดิน , motherf*cker !)
Cocks*ckin-ass n*ggaz!
(ค๊อค *ckin อาซ เอ็น *ggaz !)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

[DMX]
([ DMX ])
Now there’s a lot of – b*tch n*ggaz that’s rich n*ggaz I stick n*ggaz
(นาว แดร์ ซา ล็อท อ็อฝ บี *tch เอ็น *ggaz แด้ท ริ๊ช เอ็น *ggaz ไอ สทิ๊ค เอ็น *ggaz)
[uhh] Pick n*ggaz and hit n*ggaz I lift n*ggaz [uhh, uhh]
([ อา ] พิค เอ็น *ggaz แอนด์ ฮิท เอ็น *ggaz ไอ ลิฟท เอ็น *ggaz [ อา , อา ])
Wannabe player, stay in the park
(วอนนาบี เพย์เยอร์ , สเทย์ อิน เดอะ พาร์ค)
Cause the grownups is over here, and we drinkin [WHAT?!]
(ค๊อส เดอะ grownups ซิส โอ๊เฝ่อร เฮียร , แอนด์ วี ดริงคิน [ ว๊อท ! ])
F*ck is you thinkin? [WHAT?!]
(เอฟ *ck อีส ยู ติ้งกิน [ ว๊อท ! ])
X ain’t changed, still with the same sh*t [uhh]
(เอ๊กซฺ เอน เช้งจํ , สทิลล วิธ เดอะ เซม ฌะ *ที [ อา ])
Ain’t with the game sh*t [uhh] bust leave a stain sh*t [uhh]
(เอน วิธ เดอะ เกม ฌะ *ที [ อา ] บัซท ลี๊ฝ อะ สเทน ฌะ *ที [ อา ])
Watch the game change quick [WHAT?!]
(ว๊อทช เดอะ เกม เช้งจํ ควิค [ ว๊อท ! ])
Some n*ggaz married to the game
(ซัม เอ็น *ggaz แมริด ทู เดอะ เกม)
N*gga like me? Married to the same b*tch [c’mon!]
(เอ็น *gga ไล๊ค มี แมริด ทู เดอะ เซม บี *tch [ ซีมอน ! ])
I’m a dog from the hood, so I gotta rap from the hood
(แอม มา ด้อกก ฟรอม เดอะ ฮุด , โซ ไอ กอททะ แร็พ ฟรอม เดอะ ฮุด)
Put a snake and a cat to the wood
(พุท ดา สเน๊ค แอนด์ อะ แค๊ท ทู เดอะ วู๊ด)
MAN!! if you, only knew
(แมน ! ! อิ๊ฟ ยู , โอ๊นลี่ นยู)
WHAT IT IS!! that I’m, goin through
(ว๊อท ดิธ อีส ! ! แดท แอม , โกอิน ทรู)
WHEN IT IS!! that I’m, goin through it
(เว็น หนิด อีส ! ! แดท แอม , โกอิน ทรู อิท)
You ain’t gon let me get ahold of that thing, cause I’ma do it! [woo!]
(ยู เอน ก็อน เล็ท มี เก็ท อโฮลต์ อ็อฝ แดท ทริง , ค๊อส แอมอา ดู อิท ! [ วู ! ])
Pop, stop drop watch and roll n*ggaz [uhh]
(พ็อพ , สท๊อพ ดรอพ ว๊อทช แอนด์ โรลล เอ็น *ggaz [ อา ])
Hold n*ggaz dog I can’t control n*ggaz! [c’mon!]
(โฮลด์ เอ็น *ggaz ด้อกก ไอ แค็นท คอนโทรล เอ็น *ggaz ! [ ซีมอน ! ])

[Chorus – repeat 2X]
([ ค๊อรัส รีพี๊ท 2X ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Bloodline Anthem คำอ่านไทย DMX

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น