เนื้อเพลง Langue D’Amour คำอ่านไทย Laurie Anderson

Let’s see. Uh, it was on an island. And there was this snake.
(เล็ท ซี อา , อิท วอส ออน แอน ไอ๊แลนด์ แอนด์ แดร์ วอส ดิส สเน๊ค)
And the snake had legs. And he could walk all around the island.
(แอนด์ เดอะ สเน๊ค แฮ็ด เล้ก แซน ฮี เคิด ว๊อล์ค ออล อะราวนฺดฺ ดิ ไอ๊แลนด์)
Yes. That’s true. A snake with legs.
(เย็ซ แด้ท ทรู อะ สเน๊ค วิธ เล้ก)
And the man and the woman were on the island too.
(แอนด์ เดอะ แมน แอนด์ เดอะ วู๊แม่น เวอ ออน ดิ ไอ๊แลนด์ ทู)
And they were not very smart.
(แอนด์ เด เวอ น็อท เฝ๊รี่ สมาร์ท)
But they were happy as clams. Yes.
(บั๊ท เด เวอ แฮ๊พพี่ แอส คแล็ม เย็ซ)
Let’s see. Uh…then one evening the snake was walking about
(เล็ท ซี อา เด็น วัน อี๊ฝนิ่ง เดอะ สเน๊ค วอส วอคกิง อะเบ๊าท)
in the garden and he was talking to himself and he saw the woman
(อิน เดอะ ก๊าร์เด้น แอนด์ ฮี วอส ทอคอิง ทู ฮิมเซลฟ แอนด์ ฮี ซอว์ เดอะ วู๊แม่น)
and they started to talk. And they became friends.
(แอนด์ เด สท๊าร์ท ทู ท๊อล์ค แอนด์ เด บิเคม เฟรน)
Very good friends.
(เฝ๊รี่ กู๊ด เฟรน)
And the woman liked the snake very much. Because when he
(แอนด์ เดอะ วู๊แม่น ลิค เดอะ สเน๊ค เฝ๊รี่ มัช บิคอส เว็น ฮี)
talked, he make little noises with his tongue, and his long tongue
(ท๊อล์ค , ฮี เม้ค ลิ๊ทเทิ่ล น๊อยส วิธ ฮิส ทั๊ง , แอนด์ ฮิส ลอง ทั๊ง)
was lightly licking about his lips.
(วอส ไลทลิ ลิกคิง อะเบ๊าท ฮิส ลิพ)
Like there was a fire inside his mouth and the flame
(ไล๊ค แดร์ วอส ซา ไฟเออะร อิ๊นไซด์ ฮิส เม๊าธ แอนด์ เดอะ เฟลม)
would come dancing out of his mouth.
(เวิด คัม แด็นซิง เอ๊าท อ็อฝ ฮิส เม๊าธ)
And this woman liked this very much.
(แอนด์ ดิส วู๊แม่น ลิค ดิส เฝ๊รี่ มัช)
And after that, she was bored with the man.
(แอนด์ แอ๊ฟเท่อร แดท , ชี วอส บอรฺ วิธ เดอะ แมน)
Because no matter what happened,
(บิคอส โน แม๊ทเท่อร์ ว๊อท แฮ๊พเพ่น ,)
he was always as happy as a clam.
(ฮี วอส ออลเว แอส แฮ๊พพี่ แอส ซา คแล็ม)
What did the snake say? Yes! What was he saying?
(ว๊อท ดิด เดอะ สเน๊ค เซย์ เย็ซ ! ว๊อท วอส ฮี เซอิง)
OK. I will tell you.
(โอเค ไอ วิล เทลล ยู)
The snake told her things about the world. He told her about
(เดอะ สเน๊ค โทลด เฮอ ทริง อะเบ๊าท เดอะ เวิลด ฮี โทลด เฮอ อะเบ๊าท)
the time there was a big typhoon on the island
(เดอะ ไทม์ แดร์ วอส ซา บิ๊ก ไทฟูน ออน ดิ ไอ๊แลนด์)
and all the sharks came out of the water. Yes.
(แอนด์ ออล เดอะ ช๊าร์ค เคม เอ๊าท อ็อฝ เดอะ ว๊อเท่อร เย็ซ)
They came out of the water and they walked right into your house
(เด เคม เอ๊าท อ็อฝ เดอะ ว๊อเท่อร แอนด์ เด ว๊อล์ค ไร๊ท อิ๊นทู ยุร เฮ้าส)
with their big white teeth.
(วิธ แดร์ บิ๊ก ไว๊ท ทีท)
And the woman heard these things. And she was in love.
(แอนด์ เดอะ วู๊แม่น เฮิด ฑิส ทริง แซน ชี วอส ซิน ลัฝ)
And the man came out and said: We have to go now!
(แอนด์ เดอะ แมน เคม เอ๊าท แอนด์ เซ็ด : วี แฮ็ฝ ทู โก นาว !)
And the woman did not want to go. Because she was a hothead.
(แอนด์ เดอะ วู๊แม่น ดิด น็อท ว้อนท ทู โก บิคอส ชี วอส ซา hothead)
Because she was a woman in love.
(บิคอส ชี วอส ซา วู๊แม่น อิน ลัฝ)
Anyway, we got into their boat and left the island.
(เอนอิเว , วี ก็อท อิ๊นทู แดร์ โบ๊ท แอนด์ เล๊ฟท ดิ ไอ๊แลนด์)
But they never stayed anywhere very long.
(บั๊ท เด เน๊เฝ่อร์ สเทย์ เอนอิฮแว เฝ๊รี่ ลอง)
Because the woman was restless. She was a hothead.
(บิคอส เดอะ วู๊แม่น วอส เรซทเล็ซ ชี วอส ซา hothead)
She was a woman in love.
(ชี วอส ซา วู๊แม่น อิน ลัฝ)
And this is not a story people tell.
(แอนด์ ดิส ซิส น็อท ดา สท๊อรี่ พี๊เพิ่ล เทลล)
It is something I know myself.
(อิท อีส ซัมติง ไอ โนว์ ไมเซลฟ)
And when I do my job, I am thinking about these things.
(แอนด์ เว็น นาย ดู มาย จ๊อบ , ไอ แอ็ม ติ้งกิง อะเบ๊าท ฑิส ทริง)
Because when I do my job, that is what I think about.
(บิคอส เว็น นาย ดู มาย จ๊อบ , แดท อีส ว๊อท ไอ ทริ๊งค อะเบ๊าท)

Oooo la la la.
(อู้ ลา ลา ลา)
Yeah La La La.
(เย่ ลา ลา ลา)
Voici. Voila’.
(Voici ฝัวลา)
Here. And there.
(เฮียร แอนด์ แดร์)
Ooo la la la.
(อู้ ลา ลา ลา)
Oh yes.
(โอ เย็ซ)
Voici le langage de l’amour.
(Voici le langage ดี แลมโมว)
This is the language of love.
(ดิส ซิส เดอะ แล๊งเควจ อ็อฝ ลัฝ)
Oooo la la la.
(อู้ ลา ลา ลา)
Oooo. Oh yeah.
(อู้ โอ เย่)
La la la.
(ลา ลา ลา)
La la.
(ลา ลา)
Voici. Voila’. la la.
(Voici ฝัวลา ลา ลา)
Here it is. There it is. La la.
(เฮียร อิท อีส แดร์ อิท อีส ลา ลา)
Voici le langage de l’amour.
(Voici le langage ดี แลมโมว)
This is the language of love.
(ดิส ซิส เดอะ แล๊งเควจ อ็อฝ ลัฝ)

Ah! Comme ci, comme ca.
(อา ! ครอม ci , ครอม ca)
Ah! Niether here nor there.
(อา ! นีตเดอร์ เฮียร นอ แดร์)
Voila. Voila.
(ฝัวลา ฝัวลา)
There. There.
(แดร์ แดร์)
Voici le langage de l’amour.
(Voici le langage ดี แลมโมว)
This is the language of love.
(ดิส ซิส เดอะ แล๊งเควจ อ็อฝ ลัฝ)
Voici le langage de l’amour.
(Voici le langage ดี แลมโมว)
This is the language of love.
(ดิส ซิส เดอะ แล๊งเควจ อ็อฝ ลัฝ)
Attends! Attends! Attends!
(แอทเท็นด ! แอทเท็นด ! แอทเท็นด !)
Wait! Wait! Wait!
(เว้ท ! เว้ท ! เว้ท !)
Attends! Attends! Attends!
(แอทเท็นด ! แอทเท็นด ! แอทเท็นด !)
Wait! Wait! Wait!
(เว้ท ! เว้ท ! เว้ท !)
Ecoute. Ecoute. Ecoute.
(Ecoute Ecoute Ecoute)
Listen. Listen. Listen.
(ลิ๊สซึ่น ลิ๊สซึ่น ลิ๊สซึ่น)
Ooooo la la la la.
(อู ลา ลา ลา ลา)
Ooooo. Oh yeah.
(อู โอ เย่)
Ooo la la la la.
(อู้ ลา ลา ลา ลา)
Oh yeah. Yeah.
(โอ เย่ เย่)
Voici le langage de l’amour.
(Voici le langage ดี แลมโมว)
This is the language of love.
(ดิส ซิส เดอะ แล๊งเควจ อ็อฝ ลัฝ)
Voici le langage dans mon coeur.
(Voici le langage แด็น มอง เคอร์)
This is the language of my heart.
(ดิส ซิส เดอะ แล๊งเควจ อ็อฝ มาย ฮาร์ท)
Oooo la la.
(อู้ ลา ลา)
Oooo. Oh yeah.
(อู้ โอ เย่)
Voici le langage de l’amour.
(Voici le langage ดี แลมโมว)
This is the language of love.
(ดิส ซิส เดอะ แล๊งเควจ อ็อฝ ลัฝ)
Voici le langage dans mon coeur.
(Voici le langage แด็น มอง เคอร์)
This is the language of my heart.
(ดิส ซิส เดอะ แล๊งเควจ อ็อฝ มาย ฮาร์ท)
Voici le langage dans mon coeur.
(Voici le langage แด็น มอง เคอร์)
This is the language of my heart.
(ดิส ซิส เดอะ แล๊งเควจ อ็อฝ มาย ฮาร์ท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Langue D’Amour คำอ่านไทย Laurie Anderson

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น