เนื้อเพลง Obsessed คำอ่านไทย Mariah Carey

I was like, why you so obsessed with me?
(ไอ วอส ไลค , ฮไว ยู โซ อ็อบเซซ วิฑ มี)

So, oh, oh oh oh.
(โซ , โอ , โอ โอ โอ)
So, oh, oh oh oh.
(โซ , โอ , โอ โอ โอ)
Will the real M-C please step to the mic?
(วิล เดอะ ริแอ็ล เอ็ม ซี พลีส ซเท็พ ทู เดอะ ไมคะ)
M-C you need an M-C, place to be.
(เอ็ม ซี ยู เน แอน เอ็ม ซี , พเลซ ทู บี)
M-C the M-C.
(เอ็ม ซี เดอะ เอ็ม ซี)

All up in the blogs, sayin’ we met at the bar,
(ออล อัพ อิน เดอะ บอคสฺ, เซย์อิน วี เม็ท แอ็ท เดอะ บา ,)
When I don’t even, know who you are.
(ฮเว็น นาย ด้อนท์ อีเฝ็น , โน ฮู ยู อาร์)
Sayin’ we up in your house, sayin’ I’m up in your car,
(เซย์อิน วี อัพ อิน ยุร เฮาซ , เซย์อิน แอม อัพ อิน ยุร คา ,)
But you in LA, and I’m out at Jermaine’s.
(บัท ยู อิน ลา , แอ็นด แอม เอาท แอ็ท เจอเมน)
I’m up in the A, you’re so so lame,
(แอม อัพ อิน ดิ อะ , ยัวร์ โซ โซ เลม ,)
And no one here, even mentions your name.
(แอ็นด โน วัน เฮียร , อีเฝ็น เมนฌัน ยุร เนม)
It must be the weed, it must be the E,
(อิท มัซท บี เดอะ วี , อิท มัซท บี ดิ อี ,)
Heard you get it poppin’, you get it poppin’.
(เฮิด ยู เก็ท ดิธ พอพปิน , ยู เก็ท ดิธ พอพปิน)

Ah oh.
(อา โอ)
Why you so obsessed with me?
(ฮไว ยู โซ อ็อบเซซ วิฑ มี)
Boy I want to know, lyin’ that you’re sexing me.
(บอย ไอ ว็อนท ทู โน , ลายอิน แดท ยัวร์ เซกซิงมี)
When everybody knows, it’s clear that you’re upset with me.
(ฮเว็น เอวี่บอดี้ โน , อิทซ คเลีย แดท ยัวร์ อัพเซ็ฑ วิฑ มี)
Ohh, finally found a girl that you couldn’t impress,
(โอ้ , ไฟแน็ลลิ เฟานด อะ เกิล แดท ยู คูดซึ่น อิมพเรซ ,)
Last man on the earth, still couldn’t get this.
(ลาซท แม็น ออน ดิ เอิธ , ซทิล คูดซึ่น เก็ท ที)

You’re delusional, you’re delusional,
(ยัวร์ เดรูเชนอล, ยัวร์ เดรูเชนอล,)
Boy you’re losing your mind.
(บอย ยัวร์ โรซิง ยุร ไมนด)
It’s confusing yo, you’re confused you know,
(อิทซ ค็อนฟยูสอิง โย , ยัวร์ ค็อนฟยูส ยู โน ,)
Why you wasting your time?
(ฮไว ยู เวซทิง ยุร ไทม)
Got you all fired up, with your Napoleon complex,
(ก็อท ยู ออล เฟอ อัพ , วิฑ ยุร นะโพเลียน ค็อมพเลคซ ,)
Seein’ right through you like you’re bathin’ in Windex.
(ซีอินไรท ธรู ยู ไลค ยัวร์ บัทตินอิน วินเดก)

Ooh oh oh.
(อู้ โอ โอ)
Boy why you so obsessed with me?
(บอย ฮไว ยู โซ อ็อบเซซ วิฑ มี)
So, oh, oh oh oh.
(โซ , โอ , โอ โอ โอ)
So, oh, oh oh oh.
(โซ , โอ , โอ โอ โอ)
And all the ladies sing,
(แอ็นด ออล เดอะ เลดิส ซิง ,)
So, oh, oh oh oh.
(โซ , โอ , โอ โอ โอ)
So, oh, oh oh oh.
(โซ , โอ , โอ โอ โอ)
All the girls sing.
(ออล เดอะ เกิล ซิง)
[Obsessed, obsessed, obsessed, obsessed, obsessed.]
([ อ็อบเซซ , อ็อบเซซ , อ็อบเซซ , อ็อบเซซ , อ็อบเซซ ])

You on your job, you hatin’ hard,
(ยู ออน ยุร โจบ , ยู แฮดดิน ฮาด ,)
Ain’t goin’ feed you, I’m a let you starve.
(เอน โกอิน ฟี ยู , แอม มา เล็ท ยู ซทาฝ)
[adsense]
Graspin’ for air, and I’m ventilation,
(กราสปินฟอ แอ , แอ็นด แอม เฝนทิเลฌัน ,)
You out of breath, hope you ain’t waitin’.
(ยู เอาท อ็อฝ บเร็ธ , โฮพ ยู เอน เว๊ทดิน)
Tellin’ the world how much you miss me,
(เทลลิน เดอะ เวิลด เฮา มัช ยู มิซ มี ,)
But we never were, so why you trippin’?
(บัท วี เนฝเออะ เวอ , โซ ฮไว ยู ทริพพิน)
You a mom and pop, I’m a corporation,
(ยู อะ มัม แอ็นด พ็อพ , แอม มา คอโพะเรฌัน ,)
I’m the, press conference, you’re a conversation.
(แอม เดอะ , พเร็ซ คอนเฟอะเร็นซ , ยัวร์ อะ คอนเฝอะเซฌัน)

Ah oh.
(อา โอ)
Why you so obsessed with me?
(ฮไว ยู โซ อ็อบเซซ วิฑ มี)
And boy I want to know, lyin’ that you’re sexing me.
(แอ็นด บอย ไอ ว็อนท ทู โน , ลายอิน แดท ยัวร์ เซกซิงมี)
When everybody knows, it’s clear that you’re upset with me.
(ฮเว็น เอวี่บอดี้ โน , อิทซ คเลีย แดท ยัวร์ อัพเซ็ฑ วิฑ มี)
Oh, finally found a girl that you couldn’t impress,
(โอ , ไฟแน็ลลิ เฟานด อะ เกิล แดท ยู คูดซึ่น อิมพเรซ ,)
Last man on the earth, still couldn’t get this.
(ลาซท แม็น ออน ดิ เอิธ , ซทิล คูดซึ่น เก็ท ที)

You’re delusional, you’re delusional,
(ยัวร์ เดรูเชนอล, ยัวร์ เดรูเชนอล,)
Boy you’re losing your mind. [Mind]
(บอย ยัวร์ โรซิง ยุร ไมนด [ ไมนด ])
It’s confusing yo, you’re confused you know,
(อิทซ ค็อนฟยูสอิง โย , ยัวร์ ค็อนฟยูส ยู โน ,)
Why you wasting your time? [Mind]
(ฮไว ยู เวซทิง ยุร ไทม [ ไมนด ])
Got you all fired up, with your Napoleon complex,
(ก็อท ยู ออล เฟอ อัพ , วิฑ ยุร นะโพเลียน ค็อมพเลคซ ,)
Seein’ right through you like you’re bathin’ in Windex.
(ซีอินไรท ธรู ยู ไลค ยัวร์ บัทตินอิน วินเดก)

Ooh oh oh.
(อู้ โอ โอ)
Boy why you so obsessed with me?
(บอย ฮไว ยู โซ อ็อบเซซ วิฑ มี)
So, oh, oh oh oh.
(โซ , โอ , โอ โอ โอ)
So, oh, oh oh oh.
(โซ , โอ , โอ โอ โอ)
And all the ladies sing,
(แอ็นด ออล เดอะ เลดิส ซิง ,)
So, oh, oh oh oh.
(โซ , โอ , โอ โอ โอ)
So, oh, oh oh oh.
(โซ , โอ , โอ โอ โอ)
All the girls sing.
(ออล เดอะ เกิล ซิง)
[Obsessed, obsessed, obsessed, obsessed, obsessed.]
([ อ็อบเซซ , อ็อบเซซ , อ็อบเซซ , อ็อบเซซ , อ็อบเซซ ])

Ah oh.
(อา โอ)
Why you so obsessed with me? [He’s all up in George Foreman].
(ฮไว ยู โซ อ็อบเซซ วิฑ มี [ อีส ซอร์ อัพ อิน จอจ โฟแม็น ])
And boy I want to know, lyin’ that you’re sexing me. [Lying that you’re sexing me.]
(แอ็นด บอย ไอ ว็อนท ทู โน , ลายอิน แดท ยัวร์ เซกซิงมี [ ลายยิง แดท ยัวร์ เซกซิงมี ])
When everybody knows, it’s clear that you’re upset with me. [Ay]
(ฮเว็น เอวี่บอดี้ โน , อิทซ คเลีย แดท ยัวร์ อัพเซ็ฑ วิฑ มี [ ไอ ])
Oh, finally found a girl that you couldn’t impress, [oh]
(โอ , ไฟแน็ลลิ เฟานด อะ เกิล แดท ยู คูดซึ่น อิมพเรซ , [ โอ ])
Last man on the earth, still couldn’t get this.
(ลาซท แม็น ออน ดิ เอิธ , ซทิล คูดซึ่น เก็ท ที)
[Last man on the earth, still couldn’t get this.]
([ ลาซท แม็น ออน ดิ เอิธ , ซทิล คูดซึ่น เก็ท ที ])

You’re delusional, you’re delusional, [He’s all up in my George Foreman].
(ยัวร์ เดรูเชนอล, ยัวร์ เดรูเชนอล, [ อีส ซอร์ อัพ อิน ไม จอจ โฟแม็น ])
Boy you’re losing your mind. [Mind]
(บอย ยัวร์ โรซิง ยุร ไมนด [ ไมนด ])
It’s confusing yo, you’re confused you know,
(อิทซ ค็อนฟยูสอิง โย , ยัวร์ ค็อนฟยูส ยู โน ,)
Why you wasting your time? [Mind]
(ฮไว ยู เวซทิง ยุร ไทม [ ไมนด ])
Got you all fired up, with your Napoleon complex,
(ก็อท ยู ออล เฟอ อัพ , วิฑ ยุร นะโพเลียน ค็อมพเลคซ ,)
Seein’ right through you like you’re bathin’ in Windex
(ซีอินไรท ธรู ยู ไลค ยัวร์ บัทตินอิน วินเดก)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Obsessed คำอ่านไทย Mariah Carey

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น