เนื้อเพลง One Time 4 Your Mind คำอ่านไทย Nas feat Large Professor

[Intro: Nas and Large Professor]
([ อินโทร : นาส แซน ลาร์จ โพรเฟ๊สเซ่อร์ ])

Yeah, it’s Illmatic [yeah]
(เย่ , อิทซ Illmatic [ เย่ ])
It’s Illmatic [yeah!]
(อิทซ Illmatic [ เย่ ! ])
It’s Illmatic, huh
(อิทซ Illmatic , ฮู)
[yeah kick that sh*t]
([ เย่ คิ๊ค แดท ฌะ *ที ])

[LP] One time 4 your mind, one time
([ LP ] วัน ไทม์ 4 ยุร ไมนด์ , วัน ไทม์)
[Nas] Yeah whatever
([ นาส ] เย่ ฮว็อทเอฝเออะ)
[LP] One time 4 your mind, one time
([ LP ] วัน ไทม์ 4 ยุร ไมนด์ , วัน ไทม์)
[Nas] Yo whatever
([ นาส ] โย ฮว็อทเอฝเออะ)
[LP] One time 4 your mind, one time
([ LP ] วัน ไทม์ 4 ยุร ไมนด์ , วัน ไทม์)
Aiyyo Nas [whattup Paul] kick that f*ckin rhyme
(เออายเอว นาส [ ฮวอทดั๊พ พอล ] คิ๊ค แดท เอฟ *ckin ไรม)

[Verse One: Nas]
([ เฝิซ วัน : นาส ])

Check it out
(เช็ค อิท เอ๊าท)
When I’m chillin, I grab the buddha, get my crew to buy beers
(เว็น แอม ชิลลิน , ไอ แกร๊บ เดอะ บูดดะ , เก็ท มาย ครู ทู บาย เบีย)
And watch a flick, illin and root for the villian, huh
(แอนด์ ว๊อทช อะ ฟลิค , illin แอนด์ รู๊ท ฟอร์ เดอะ เวียวเรียน , ฮู)
Plus every morning, I go out and love it sort of chilly
(พลัส เอ๊เฝอร์รี่ ม๊อร์นิ่ง , ไอ โก เอ๊าท แอนด์ ลัฝ อิท ซ๊อร์ท อ็อฝ ชีลลิ)
Then I send a shorty from my block to the store for Phillies
(เด็น นาย เซ็นด อะ ชอร์ทดิง ฟรอม มาย บล๊อค ทู เดอะ สโทร์ ฟอร์ ฟิวลี)
After being blessed by the herb’s essence
(แอ๊ฟเท่อร บีอิง เบล๊ส บาย เดอะ เฮิร์บ เอ๊สเซ่นซ์)
I’m back to my rest, ten minutes some odd seconds
(แอม แบ็ค ทู มาย เรสท , เท็น มิ๊หนิท ซัม อ๊อดด เซ๊คคั่น)
That’s where I got the honey at, spends the night for sexing
(แด้ท แวร์ ไอ ก็อท เดอะ ฮั๊นนี่ แอ็ท , สเพ็นด เดอะ ไน๊ท ฟอร์ เซกซิง)
Cheap lubrication, Lifestyle protection
(ชี๊พ ลยูบริเคฌัน , ไลฟ์สตายอฺ พโระเทคฌัน)
Picking up my stereo’s remote control quickly
(พีคคิงส อั๊พ มาย ซเทริโอ รีโหมท คอนโทรล ควีคลิ)
Ron G’s in the cassette deck, rockin the sh*t, G
(รอน จีส ซิน เดอะ คัสเซ็ททํ เด็ค , รอคกิน เดอะ ฌะ *ที , จี)
I try to stay mellow, rock, well acapella rhymes’ll
(ไอ ธราย ทู สเทย์ เมลโล , ร๊อค , เวลล แอคเคเพลลา rhymesll)
make me richer than a slipper made Cinderella fella
(เม้ค มี รีเชอ แฑ็น อะ ซลีพเพอะ เมด ซินเดอร์เลลล่า เฟลลา)
Go get your crew, Hobbes, I’m prepared to bomb troops
(โก เก็ท ยุร ครู , Hobbes , แอม พรีแพร์ ทู บอมบฺ ทรู๊พ)
Got n*ggaz who’s born, I shot my way out my Mom Dukes
(ก็อท เอ็น *ggaz ฮู บอน , ไอ ฌ็อท มาย เวย์ เอ๊าท มาย มัม ดยูค)
When I was ten, I was a hip-hoppin shorty wop
(เว็น นาย วอส เท็น , ไอ วอส ซา ฮิพ โฮ๊พปิน ชอร์ทดิง wop)
Known for rocking microphones and twisting off a 40 top, yeah
(โนน ฟอร์ รอคกิง ไมคโระโฟน แซน ทวิซทิง ออฟฟ อะ 40 ท๊อพ , เย่)

[Chorus: Nas and Large Professor]
([ ค๊อรัส : นาส แซน ลาร์จ โพรเฟ๊สเซ่อร์ ])

[LP] One time 4 your mind, one time
([ LP ] วัน ไทม์ 4 ยุร ไมนด์ , วัน ไทม์)
[Nas] Yeah whatever
([ นาส ] เย่ ฮว็อทเอฝเออะ)
[LP] One time 4 your mind, one time
([ LP ] วัน ไทม์ 4 ยุร ไมนด์ , วัน ไทม์)
[Nas] It sound clever
([ นาส ] อิท ซาวน์ด เคล๊เฝ่อร์)
[LP] Hey yo Nas, f*ck that, man that sh*t was fat
([ LP ] เฮ โย นาส , เอฟ *ck แดท , แมน แดท ฌะ *ที วอส แฟท)
But kick that for them gangstas man, f*ck all that
(บั๊ท คิ๊ค แดท ฟอร์ เด็ม แก๊งซดา แมน , เอฟ *ck ออล แดท)

[Verse Two: Nas]
([ เฝิซ ทู : นาส ])

Right, right, what up n*ggaz, how y’all, it’s Nasty the villian
(ไร๊ท , ไร๊ท , ว๊อท อั๊พ เอ็น *ggaz , ฮาว ยอล , อิทซ นาซทิ เดอะ เวียวเรียน)
I’m still writin rhymes but besides that I’m chillin
(แอม สทิลล ไรดิน ไรม บั๊ท บีไซด์ แดท แอม ชิลลิน)
I’m trying to get this money, God, you know the hard times, kid
(แอม ทไรอิง ทู เก็ท ดิส มั๊นนี่ , ก๊อด , ยู โนว์ เดอะ ฮาร์ด ไทม์ , คิด)
Sh*t, cold be starvin make you wanna do crimes kid
(ฌะ *ที , โคลด์ บี starvin เม้ค ยู วอนนา ดู ไคร์ม คิด)
But I’ma lamp, cuz a crime couldn’t beat a rhyme
(บั๊ท แอมอา แล็มพ , คัซ อะ ไคร์ม คูดซึ่น บีท ดา ไรม)
N*ggaz catching 3 to 9’s, Muslims yelling free the mind
(เอ็น *ggaz แคชอิง 3 ทู 9s , มัสลิม เยลลิง ฟรี เดอะ ไมนด์)
And I’m from Queensbridge, been to many places
(แอนด์ แอม ฟรอม Queensbridge , บีน ทู เมนอิ เพลส)
as a kid when I would say that out of town, n*ggaz chased us
(แอส ซา คิด เว็น นาย เวิด เซย์ แดท เอ๊าท อ็อฝ ทาวน์ , เอ็น *ggaz เชส อัซ)
But now I know the time, got a older mind
(บั๊ท นาว ไอ โนว์ เดอะ ไทม์ , ก็อท ดา โอลเดอะ ไมนด์)
Plus control a nine, fine, see now I represent mine
(พลัส คอนโทรล อะ ไนน , ไฟน , ซี นาว ไอ รีเพรสเซ่นท ไมน์)
I’m new on the rap scene, brothers never heard of me
(แอม นิว ออน เดอะ แร็พ ซีน , บร๊าเท่อรํ เน๊เฝ่อร์ เฮิด อ็อฝ มี)
Yet I’m a meance, yo, police wanna murder me
(เย๊ท แอม มา meance , โย , โพลิ๊ซ วอนนา เม๊อร์เด้อร์ มี)
Heine[ken] Dark drinker, represent the thinker
(Heine [ เค็น ] ด๊าร์ค ดริงเคอร์ , รีเพรสเซ่นท เดอะ thinker)
My pen rides the paper, it even has blinkers
(มาย เพ็น ไรด์ เดอะ เพ๊เพ่อร์ , อิท อี๊เฝ่น แฮ็ส บลีงคเอิส)
Think I’ll dim the lights then inhale, it stimulates
(ทริ๊งค แอล ดิม เดอะ ไล๊ท เด็น อินเฮล , อิท สทิ๊มูเหลท)
Floating like I’m on the North 95 Interstate
(ฟโลทอิง ไล๊ค แอม ออน เดอะ น๊อร์ธ 95 อีนเทิซเทท)
Never plan to stop, when I write my hand is hot
(เน๊เฝ่อร์ แพลน ทู สท๊อพ , เว็น นาย ไร๊ท มาย แฮนด์ อีส ฮอท)
And expand alot from the Wiz to Camelot
(แอนด์ เอ็กสแพนด อล๊อต ฟรอม เดอะ วินซฺ ทู Camelot)
The parlayer, I’ll make ya heads bop Pah
(เดอะ parlayer , แอล เม้ค ยา เฮด บอป Pah)
I shine a light on perpetrators like a cop’s car
(ไอ ไชน์ อะ ไล๊ท ออน เพอพิทเรเทอะ ไล๊ค เก ค็อพ คารํ)
From day to night, I play the mic and you’ll thank God
(ฟรอม เดย์ ทู ไน๊ท , ไอ เพลย์ เดอะ ไมคะ แอนด์ โยว แธ๊งค์ ก๊อด)
I wreck sh*t so much, the microphone’ll need a paint job
(ไอ เร๊ค ฌะ *ที โซ มัช , เดอะ microphonell นี๊ด อะ เพ้นท จ๊อบ)
My brain is incarcerated
(มาย เบรน อีส อินคาเซอะเรท)
Live at any jam, I couldn’t count all the parks I raided
(ไล้ฝ แอ็ท เอ๊นี่ แจม , ไอ คูดซึ่น เค้าทํ ดอร์ เดอะ พาร์ค ซาย เรด)
I hold a Mac-11, and attack the Reverand
(ไอ โฮลด์ อะ แมค 11 , แอนด์ แอทแท๊ค เดอะ Reverand)
I contact 11 L’s and max in heaven
(ไอ ค๊อนแทคท 11 Ls แซน เมค อิน เฮ๊ฝเฝ่น)

[Outro: Nas, Large Professor, and ?]
([ เอ๊าโต : นาส , ลาร์จ โพรเฟ๊สเซ่อร์ , แอนด์ ])

[LP] Yo, one time 4 your mind, one time
([ LP ] โย , วัน ไทม์ 4 ยุร ไมนด์ , วัน ไทม์)
[?] It sound clever
([ ] อิท ซาวน์ด เคล๊เฝ่อร์)
[LP] But one time 4 your mind, one time
([ LP ] บั๊ท วัน ไทม์ 4 ยุร ไมนด์ , วัน ไทม์)
[Nas] Yeah whatever
([ นาส ] เย่ ฮว็อทเอฝเออะ)
[LP] One time 4 your mind, one time
([ LP ] วัน ไทม์ 4 ยุร ไมนด์ , วัน ไทม์)
[Nas] Yo, from ninety-two to ninety-nine
([ นาส ] โย , ฟรอม ไนนทิ ทู ทู ไนนทิ ไนน)
[?] Yeah that sh*t was greasy fat Paul, knowhatI’msayin?
([ ] เย่ แดท ฌะ *ที วอส กรีซอิ แฟท พอล , knowhatImsayin)
But check it, you gotta another verse for me
(บั๊ท เช็ค อิท , ยู กอททะ อะน๊าเทร่อร์ เฝิซ ฟอร์ มี)
I want you to kick it, youknowhatI’msayin?
(ไอ ว้อนท ยู ทู คิ๊ค อิท , youknowhatImsayin)
Kick that sh*t from the projects…
(คิ๊ค แดท ฌะ *ที ฟรอม เดอะ โพร๊เจ็คท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง One Time 4 Your Mind คำอ่านไทย Nas feat Large Professor

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น