เนื้อเพลง Man In The Mirror คำอ่านไทย Michael Jackson

I’m Gonna Make A Change,
(แอม กอนนะ เมค เก เชนจ ,)
For Once In My Life
(ฟอ วันซ อิน ไม ไลฟ)
It’s Gonna Feel Real Good,
(อิทซ กอนนะ ฟีล ริแอ็ล กุด ,)
Gonna Make A Difference
(กอนนะ เมค เก ดีฟเฟอะเร็นซ)
Gonna Make It Right . . .
(กอนนะ เมค อิท ไรท)

As I, Turn Up The Collar On My
(แอ็ส ซาย , เทิน อัพ เดอะ คอลเลอะ ออน ไม)
Favourite Winter Coat
(เฟเฝอะริท วีนเทอะ โคท)
This Wind Is Blowin’ My Mind
(ที วินด อีส โบลวิน ไม ไมนด)
I See The Kids In The Street,
(ไอ ซี เดอะ คิด ซิน เดอะ ซทรีท ,)
With Not Enough To Eat
(วิฑ น็อท อินัฟ ทู อีท)
Who Am I, To Be Blind?
(ฮู แอ็ม ไอ , ทู บี บไลนด)
Pretending Not To See
(พรีเทนดิง น็อท ทู ซี)
Their Needs
(แฑ นีด)
A Summer’s Disregard,
(อะ ซัมเมอะ ดิซริกาด ,)
A Broken Bottle Top
(อะ บโรเค็น บ๊อทเทิ่ล ท็อพ)
And A One Man’s Soul
(แอ็นด อะ วัน แม็น โซล)
They Follow Each Other On
(เฑ ฟอลโล อีช อัฑเออะ ออน)
The Wind Ya’ Know
(เดอะ วินด ยา โน)
‘Cause They Got Nowhere
(คอส เฑ ก็อท โนแวร์)
To Go
(ทู โก)
That’s Why I Want You To
(แฑ็ท ฮไว ไอ ว็อนท ยู ทู)
Know
(โน)

I’m Starting With The Man In
(แอม ซทาททิง วิฑ เดอะ แม็น อิน)
The Mirror
(เดอะ มีเรอะ)
I’m Asking Him To Change
(แอม อาคกิ้ง ฮิม ทู เชนจ)
His Ways
(ฮิส เว)
And No Message Could Have
(แอ็นด โน เมซซิจ คูด แฮ็ฝ)
Been Any Clearer
(บีน เอนอิ เคียเลอ)
If You Wanna Make The World
(อิฟ ยู วอนนา เมค เดอะ เวิลด)
A Better Place
(อะ เบทเทอะ พเลซ)
[If You Wanna Make The
([ อิฟ ยู วอนนา เมค เดอะ)
World A Better Place]
(เวิลด อะ เบทเทอะ พเลซ ])
Take A Look At Yourself, And
(เทค เก ลุค แกท ยุรเซลฟ , แอ็นด)
Then Make A Change
(เฑ็น เมค เก เชนจ)
[Take A Look At Yourself, And
([ เทค เก ลุค แกท ยุรเซลฟ , แอ็นด)
Then Make A Change]
(เฑ็น เมค เก เชนจ ])
[Na Na Na, Na Na Na, Na Na,
([ นา นา นา , นา นา นา , นา นา ,)
Na Nah]
(นา นาห์ ])

I’ve Been A Victim Of A Selfish
(อิฝ บีน อะ ฝิคทิม อ็อฝ อะ เซลฟิส)
Kind Of Love
(ไคนด อ็อฝ ลัฝ)
It’s Time That I Realize
(อิทซ ไทม แดท ไอ รีแอะไลส)
That There Are Some With No
(แดท แฑ อาร์ ซัม วิฑ โน)
Home, Not A Nickel To Loan
(โฮม , น็อท ดา นีคเค็ล ทู โลน)
Could It Be Really Me,
(คูด ดิท บี ริแอ็ลลิ มี ,)
Pretending That They’re Not
(พรีเทนดิง แดท เดรว น็อท)
Alone?
(อะโลน)

A Widow Deeply Scarred,
(อะ วีดโอ ดีพลิ สเกลี่ ,)
Somebody’s Broken Heart
(ซัมบอดี้ บโรเค็น ฮาท)
And A Washed-Out Dream
(แอ็นด อะ ว็อฌ เอาท ดรีม)
[Washed-Out Dream]
([ ว็อฌ เอาท ดรีม ])
They Follow The Pattern Of
(เฑ ฟอลโล เดอะ แพทเทิน อ็อฝ)
The Wind, Ya’ See
(เดอะ วินด , ยา ซี)
Cause They Got No Place
(คอส เฑ ก็อท โน พเลซ)
To Be
(ทู บี)
That’s Why I’m Starting With
(แฑ็ท ฮไว แอม ซทาททิง วิฑ)
Me
(มี)
[Starting With Me!]
([ ซทาททิง วิฑ มี ! ])

I’m Starting With The Man In
(แอม ซทาททิง วิฑ เดอะ แม็น อิน)
The Mirror
(เดอะ มีเรอะ)
[Ooh!]
([ อู้ ! ])
I’m Asking Him To Change
(แอม อาคกิ้ง ฮิม ทู เชนจ)
His Ways
(ฮิส เว)
[Ooh!]
([ อู้ ! ])
And No Message Could Have
(แอ็นด โน เมซซิจ คูด แฮ็ฝ)
Been Any Clearer
(บีน เอนอิ เคียเลอ)
If You Wanna Make The World
(อิฟ ยู วอนนา เมค เดอะ เวิลด)
A Better Place
(อะ เบทเทอะ พเลซ)
[If You Wanna Make The
([ อิฟ ยู วอนนา เมค เดอะ)
World A Better Place]
(เวิลด อะ เบทเทอะ พเลซ ])
Take A Look At Yourself And
(เทค เก ลุค แกท ยุรเซลฟ แอ็นด)
Then Make A Change
(เฑ็น เมค เก เชนจ)
[Take A Look At Yourself And
([ เทค เก ลุค แกท ยุรเซลฟ แอ็นด)
Then Make A Change]
(เฑ็น เมค เก เชนจ ])

I’m Starting With The Man In
(แอม ซทาททิง วิฑ เดอะ แม็น อิน)
The Mirror
(เดอะ มีเรอะ)
[Ooh!]
([ อู้ ! ])
I’m Asking Him To Change His
(แอม อาคกิ้ง ฮิม ทู เชนจ ฮิส)
Ways
(เว)
[Change His Ways-Ooh!]
([ เชนจ ฮิส เว อู้ ! ])
And No Message Could’ve
(แอ็นด โน เมซซิจ คูดดิฝ)
Been Any Clearer
(บีน เอนอิ เคียเลอ)
[adsense]
If You Wanna Make The World
(อิฟ ยู วอนนา เมค เดอะ เวิลด)
A Better Place
(อะ เบทเทอะ พเลซ)
[If You Wanna Make The
([ อิฟ ยู วอนนา เมค เดอะ)
World A Better Place]
(เวิลด อะ เบทเทอะ พเลซ ])
Take A Look At Yourself And
(เทค เก ลุค แกท ยุรเซลฟ แอ็นด)
Then Make That . . .
(เฑ็น เมค แดท)
[Take A Look At Yourself And
([ เทค เก ลุค แกท ยุรเซลฟ แอ็นด)
Then Make That . . .]
(เฑ็น เมค แดท ])
Change!
(เชนจ !)

I’m Starting With The Man In
(แอม ซทาททิง วิฑ เดอะ แม็น อิน)
The Mirror,
(เดอะ มีเรอะ ,)
[Man In The Mirror-Oh
([ แม็น อิน เดอะ มีเรอะ โอ)
Yeah!]
(เย่ ! ])
I’m Asking Him To Change
(แอม อาคกิ้ง ฮิม ทู เชนจ)
His Ways
(ฮิส เว)
[Better Change!]
([ เบทเทอะ เชนจ ! ])
No Message Could Have
(โน เมซซิจ คูด แฮ็ฝ)
Been Any Clearer
(บีน เอนอิ เคียเลอ)
[If You Wanna Make The
([ อิฟ ยู วอนนา เมค เดอะ)
World A Better Place]
(เวิลด อะ เบทเทอะ พเลซ ])
[Take A Look At Yourself And
([ เทค เก ลุค แกท ยุรเซลฟ แอ็นด)
Then Make The Change]
(เฑ็น เมค เดอะ เชนจ ])
[You Gotta Get It Right, While
([ ยู กอททะ เก็ท ดิธ ไรท , ฮไวล)
You Got The Time]
(ยู ก็อท เดอะ ไทม ])
[‘Cause When You Close Your
([ คอส ฮเว็น ยู คโลส ยุร)
Heart]
(ฮาท ])
You Can’t Close Your . . .Your
(ยู แค็นท คโลส ยุร ยุร)
Mind!
(ไมนด !)
[Then You Close Your . . .
([ เฑ็น ยู คโลส ยุร)
Mind!]
(ไมนด ! ])
That Man, That Man, That
(แดท แม็น , แดท แม็น , แดท)
Man, That Man
(แม็น , แดท แม็น)
With That Man In The Mirror
(วิฑ แดท แม็น อิน เดอะ มีเรอะ)
[Man In The Mirror, Oh Yeah!]
([ แม็น อิน เดอะ มีเรอะ , โอ เย่ ! ])
That Man, That Man, That Man
(แดท แม็น , แดท แม็น , แดท แม็น)
I’m Asking Him To Change
(แอม อาคกิ้ง ฮิม ทู เชนจ)
His Ways
(ฮิส เว)
[Better Change!]
([ เบทเทอะ เชนจ ! ])
You Know . . .That Man
(ยู โน แดท แม็น)
No Message Could Have
(โน เมซซิจ คูด แฮ็ฝ)
Been Any Clearer
(บีน เอนอิ เคียเลอ)
If You Wanna Make The World
(อิฟ ยู วอนนา เมค เดอะ เวิลด)
A Better Place
(อะ เบทเทอะ พเลซ)
[If You Wanna Make The
([ อิฟ ยู วอนนา เมค เดอะ)
World A Better Place]
(เวิลด อะ เบทเทอะ พเลซ ])
Take A Look At Yourself And
(เทค เก ลุค แกท ยุรเซลฟ แอ็นด)
Then Make A Change
(เฑ็น เมค เก เชนจ)
[Take A Look At Yourself And
([ เทค เก ลุค แกท ยุรเซลฟ แอ็นด)
Then Make A Change]
(เฑ็น เมค เก เชนจ ])
Hoo! Hoo! Hoo! Hoo! Hoo!
(ฮู ! ฮู ! ฮู ! ฮู ! ฮู !)
Na Na Na, Na Na Na, Na Na,
(นา นา นา , นา นา นา , นา นา ,)
Na Nah
(นา นาห์)
[Oh Yeah!]
([ โอ เย่ ! ])
Gonna Feel Real Good Now!
(กอนนะ ฟีล ริแอ็ล กุด เนา !)
Yeah Yeah! Yeah Yeah!
(เย่ เย่ ! เย่ เย่ !)
Yeah Yeah!
(เย่ เย่ !)
Na Na Na, Na Na Na, Na Na,
(นา นา นา , นา นา นา , นา นา ,)
Na Nah
(นา นาห์)
[Ooooh . . .]
([ อู้ ])
Oh No, No No . . .
(โอ โน , โน โน)
I’m Gonna Make A Change
(แอม กอนนะ เมค เก เชนจ)
It’s Gonna Feel Real Good!
(อิทซ กอนนะ ฟีล ริแอ็ล กุด !)
Come On!
(คัมมอน !)
[Change . . .]
([ เชนจ ])
Just Lift Yourself
(จัซท ลิฟท ยุรเซลฟ)
You Know
(ยู โน)
You’ve Got To Stop It.
(ยู๊ฟ ก็อท ทู ซท็อพ อิท)
Yourself!
(ยุรเซลฟ !)
[Yeah!-Make That Change!]
([ เย่ ! เมค แดท เชนจ ! ])
I’ve Got To Make That Change,
(อิฝ ก็อท ทู เมค แดท เชนจ ,)
Today!
(ทุเด !)
Hoo!
(ฮู !)
[Man In The Mirror]
([ แม็น อิน เดอะ มีเรอะ ])
You Got To
(ยู ก็อท ทู)
You Got To Not Let Yourself . . .
(ยู ก็อท ทู น็อท เล็ท ยุรเซลฟ)
Brother . . .
(บรัฑเออะ)
Hoo!
(ฮู !)
[Yeah!-Make That Change!]
([ เย่ ! เมค แดท เชนจ ! ])
You Know-I’ve Got To Get
(ยู โน อิฝ ก็อท ทู เก็ท)
That Man, That Man . . .
(แดท แม็น , แดท แม็น)
[Man In The Mirror]
([ แม็น อิน เดอะ มีเรอะ ])
You’ve Got To
(ยู๊ฟ ก็อท ทู)
You’ve Got To Move! Come
(ยู๊ฟ ก็อท ทู มูฝ ! คัม)
On! Come On!
(ออน ! คัมมอน !)
You Got To . . .
(ยู ก็อท ทู)
Stand Up! Stand Up!
(ซแท็นด อัพ ! ซแท็นด อัพ !)
Stand Up!
(ซแท็นด อัพ !)
[Yeah-Make That Change]
([ เย่ เมค แดท เชนจ ])
Stand Up And Lift
(ซแท็นด อัพ แอ็นด ลิฟท)
Yourself, Now!
(ยุรเซลฟ , เนา !)
[Man In The Mirror]
([ แม็น อิน เดอะ มีเรอะ ])
Hoo! Hoo! Hoo!
(ฮู ! ฮู ! ฮู !)
Aaow!
(อาว !)
[Yeah-Make That Change]
([ เย่ เมค แดท เชนจ ])
Gonna Make That Change . . .
(กอนนะ เมค แดท เชนจ)
Come On!
(คัมมอน !)
[Man In The Mirror]
([ แม็น อิน เดอะ มีเรอะ ])
You Know It!
(ยู โน อิท !)
You Know It!
(ยู โน อิท !)
You Know It!
(ยู โน อิท !)
You Know . . .
(ยู โน)
[Change . . .]
([ เชนจ ])
Make That Change.
(เมค แดท เชนจ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Man In The Mirror คำอ่านไทย Michael Jackson

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น