เนื้อเพลง Tell Your Mama Come คำอ่านไทย Black Eyed Peas

Tell Your Mama Come
(เทลล ยุร มามะ คัม)
Everybody gather ’round, this is a test
(เอวี่บอดี้ แก๊เธ่อร์ ราวนด , ดิส ซิส ซา เทสท์)
Dancin’, dancin’, dancin’, dancin’
(แดนซิน , แดนซิน , แดนซิน , แดนซิน)
Dancin’, dancin’, dancin’, dancin’
(แดนซิน , แดนซิน , แดนซิน , แดนซิน)
Dancin’, dancin’, dancin’, dancin’
(แดนซิน , แดนซิน , แดนซิน , แดนซิน)
Dancin’, dancin’, dancin’, dancin’
(แดนซิน , แดนซิน , แดนซิน , แดนซิน)
[Will]
([ วิล ])
Yo, you and you, you and you and you
(โย , ยู แอนด์ ยู , ยู แอนด์ ยู แอนด์ ยู)
All of y’all invited to come kick it with my crew
(ออล อ็อฝ ยอล อินไฝ๊ท ทู คัม คิ๊ค อิท วิธ มาย ครู)
I get you all excited if I tell you what we do
(ไอ เก็ท ยู ออล เอ็กไซ๊ทํ อิ๊ฟ ฟาย เทลล ยู ว๊อท วี ดู)
Just come along and tell everybody no matter who
(จั๊สท คัม อะลอง แอนด์ เทลล เอวี่บอดี้ โน แม๊ทเท่อร์ ฮู)
Spread the word, by the chitter chat
(สเพร๊ด เดอะ เวิร์ด , บาย เดอะ chitter แชท)
And go like this, and kinda go like that
(แอนด์ โก ไล๊ค ดิส , แอนด์ กินดา โก ไล๊ค แดท)
It’s taking place inside and outside
(อิทซ เทคอิง เพลส อิ๊นไซด์ แอนด์ เอ๊าทไซ้ด)
In your house, in your ride
(อิน ยุร เฮ้าส , อิน ยุร ไรด์)
Gotta get it, get it right
(กอททะ เก็ท ดิธ , เก็ท ดิธ ไร๊ท)
And that’s the way it went
(แอนด์ แด้ท เดอะ เวย์ อิท เว็นท)
It’s only evident
(อิทซ โอ๊นลี่ เอฝอิเด็นท)
And the music’s been sent
(แอนด์ เดอะ มิ๊วสิค บีน เซ็นท)
To move your ligament
(ทู มู๊ฝ ยุร ลีกอะเม็นท)
Show you down to us
(โชว์ ยู เดาน ทู อัซ)
C’mon baby shake that thang
(ซีมอน เบ๊บี้ เช้ค แดท เตง)
We ain’t tryin’ to hold nobody back
(วี เอน ทายอิน ทู โฮลด์ โนบอดี้ แบ็ค)
Tell your mama come
(เทลล ยุร มามะ คัม)
Tell your papa come
(เทลล ยุร พาพ่า คัม)
Tell your brother come
(เทลล ยุร บร๊าเท่อรํ คัม)
Tell your sister come
(เทลล ยุร ซิ๊สเท่อร์ คัม)
Tell your cousin come
(เทลล ยุร เค๊าซิน คัม)
Tell your homie come
(เทลล ยุร โฮมี คัม)
Cuz y’all can come along
(คัซ ยอล แคน คัม อะลอง)
N*gga come along
(เอ็น *gga คัม อะลอง)
Tell your mama come
(เทลล ยุร มามะ คัม)
Tell your papa come
(เทลล ยุร พาพ่า คัม)
Tell your brother come
(เทลล ยุร บร๊าเท่อรํ คัม)
Tell your sister come
(เทลล ยุร ซิ๊สเท่อร์ คัม)
Tell your cousin come
(เทลล ยุร เค๊าซิน คัม)
Tell your homie come
(เทลล ยุร โฮมี คัม)
Cuz they can come along
(คัซ เด แคน คัม อะลอง)
Really y’all can come along
(ริแอ็ลลิ ยอล แคน คัม อะลอง)
[Apl De Ap]
([ Apl ดี Ap ])
This is an invitation
(ดิส ซิส แอน อินฝิเทฌัน)
So gather up your crew
(โซ แก๊เธ่อร์ อั๊พ ยุร ครู)
We goin’ on a mission
(วี โกอิน ออน อะ มิ๊ชชั่น)
Provided by the who [who]
(โพรไฝด บาย เดอะ ฮู [ ฮู ])
The three amigos
(เดอะ ทรี อมิโก)
Doin’ our way like Carlitto’s
(โดย เอ๊า เวย์ ไล๊ค Carlittos)
I’m seein’ Se?oritas
(แอม ซีอิน Se oritas)
Send some me the Se?oritos
(เซ็นด ซัม มี เดอะ Se oritos)
So grab her by the hand
(โซ แกร๊บ เฮอ บาย เดอะ แฮนด์)
And make her feel the jam
(แอนด์ เม้ค เฮอ ฟีล เดอะ แจม)
It’s like a salsa dance
(อิทซ ไล๊ค เก ซอลซา แด๊นซ์)
Hotter than some desert sands
(ฮอทเดอ แฑ็น ซัม เดสเสิร์ท แซนด์)
So baby sway
(โซ เบ๊บี้ ซเว)
Dilate me like my people
(ไดเลท มี ไล๊ค มาย พี๊เพิ่ล)
Come and unify
(คัม แอนด์ ยูนิไฟ)
The reason this we are equal
(เดอะ รี๊ซั่น ดิส วี อาร์ อี๊ควอล)
And if you’re feelin’ down
(แอนด์ อิ๊ฟ ยัวร์ ฟีลิน เดาน)
We’re here to pick you up
(เวีย เฮียร ทู พิค ยู อั๊พ)
You can shake it off
(ยู แคน เช้ค อิท ออฟฟ)
Baby just tell me what’s up
(เบ๊บี้ จั๊สท เทลล มี ว๊อท อั๊พ)
Let me help you out
(เล็ท มี เฮ้ลพ ยู เอ๊าท)
Or you can turn your back
(ออ ยู แคน เทิร์น ยุร แบ็ค)
We don’t wanna hold nobody back
(วี ด้อนท์ วอนนา โฮลด์ โนบอดี้ แบ็ค)
Tell your mama come
(เทลล ยุร มามะ คัม)
Tell your papa come
(เทลล ยุร พาพ่า คัม)
Tell your brother come
(เทลล ยุร บร๊าเท่อรํ คัม)
Tell your sister come
(เทลล ยุร ซิ๊สเท่อร์ คัม)
Tell your cousin come
(เทลล ยุร เค๊าซิน คัม)
Tell your homie come
(เทลล ยุร โฮมี คัม)
Cuz they can come along
(คัซ เด แคน คัม อะลอง)
Hey y’all can come along
(เฮ ยอล แคน คัม อะลอง)
Tell your mama come
(เทลล ยุร มามะ คัม)
Tell your papa come
(เทลล ยุร พาพ่า คัม)
Tell your brother come
(เทลล ยุร บร๊าเท่อรํ คัม)
Tell your sister come
(เทลล ยุร ซิ๊สเท่อร์ คัม)
Tell your cousin come
(เทลล ยุร เค๊าซิน คัม)
Tell your homie come
(เทลล ยุร โฮมี คัม)
Cuz they can come along
(คัซ เด แคน คัม อะลอง)
All of y’all can come along
(ออล อ็อฝ ยอล แคน คัม อะลอง)
And join in the fun
(แอนด์ จอย อิน เดอะ ฟัน)
Come along and join in the fun
(คัม อะลอง แอนด์ จอย อิน เดอะ ฟัน)
Come along and join in the fun
(คัม อะลอง แอนด์ จอย อิน เดอะ ฟัน)
Come along c’ c’
(คัม อะลอง ซี ซี)
We gonna be
(วี กอนนะ บี)
Dancin’, dancin’, dancin’, dancin’
(แดนซิน , แดนซิน , แดนซิน , แดนซิน)
Dancin’, dancin’, dancin’, dancin’
(แดนซิน , แดนซิน , แดนซิน , แดนซิน)
Dancin’, dancin’, dancin’, dancin’
(แดนซิน , แดนซิน , แดนซิน , แดนซิน)
Dancin’, dancin’, dancin’, dancin’
(แดนซิน , แดนซิน , แดนซิน , แดนซิน)
[Taboo]
([ แทบู ])
Bien venidos a[what?]
(บีเอิน venidos ซา [ ว๊อท ])
A mi festival[what?]
(อะ มี เฟซทิแฝ็ล [ ว๊อท ])
Y mucha emoci๓n[what?]
(วาย mucha emoci๓n [ ว๊อท ])
Como un carnaval[what?]
(โคโม ยูเอ็น carnaval [ ว๊อท ])
Mucha m๚sica[what?]
(Mucha m๚sica [ ว๊อท ])
Mundo paด bailar[what?]
(มูนโดว paด bailar [ ว๊อท ])
Todos encantados[what?]
(โทโดด encantados [ ว๊อท ])
Vamos a cantar[what?]
(วาโหมดสฺ ซา cantar [ ว๊อท ])
[Will]
([ วิล ])
Yo, my man Taboo
(โย , มาย แมน แทบู)
Look they don’t understand
(ลุ๊ค เด ด้อนท์ อั๊นเด้อรสแทนด)
Why don’t you flip it up
(วาย ด้อนท์ ยู ฟลิพ อิท อั๊พ)
And switch it back to English man
(แอนด์ สวิทช์ อิท แบ็ค ทู อีงกลิฌ แมน)
[Taboo]
([ แทบู ])
Well come all of y’all
(เวลล คัม ออล อ็อฝ ยอล)
To our festival
(ทู เอ๊า เฟซทิแฝ็ล)
The emotion is
(ดิ อีโม๊ชั่น อีส)
Like a carnival
(ไล๊ค เก ค๊าร์นิฝ่อล)
Music all the around
(มิ๊วสิค ออล ดิ อะราวนฺดฺ)
The world is gettin’ down
(เดอะ เวิลด อีส เกดดิน เดาน)
Everyone’s aight
(เอ๊วี่วัน ไอชฺ)
And they dig the sound
(แอนด์ เด ดีกกํ เดอะ ซาวน์ด)
So my chicharon in saturated fat
(โซ มาย chicharon อิน แซ๊ททิวเหรท แฟท)
We ain’t tryin’ to hold nobody back
(วี เอน ทายอิน ทู โฮลด์ โนบอดี้ แบ็ค)
Tell your mama come
(เทลล ยุร มามะ คัม)
Tell your papa come
(เทลล ยุร พาพ่า คัม)
Tell your brother come
(เทลล ยุร บร๊าเท่อรํ คัม)
Tell your sister come
(เทลล ยุร ซิ๊สเท่อร์ คัม)
Tell your cousin come
(เทลล ยุร เค๊าซิน คัม)
Tell your homie come
(เทลล ยุร โฮมี คัม)
Cuz they can come along
(คัซ เด แคน คัม อะลอง)
All of y’all can come along
(ออล อ็อฝ ยอล แคน คัม อะลอง)
[Repeat]
([ รีพี๊ท ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Tell Your Mama Come คำอ่านไทย Black Eyed Peas

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น