เนื้อเพลง I’m a Bang คำอ่านไทย DMX

Let’s knock it out….that’s all, oh we gon’ do it
(เล็ท น๊อค อิท เอ๊าท แด้ท ซอร์ , โอ วี ก็อน ดู อิท)
[Another one of these, huh] Knock it the f*ck out
([ อะน๊าเทร่อร์ วัน อ็อฝ ฑิส , ฮู ] น๊อค อิท เดอะ เอฟ *ck เอ๊าท)
[One of those joints]Put it down [okay]
([ วัน อ็อฝ โฑส จอยนท ] พุท ดิธ เดาน [ โอเค ])
But it gotta bang [I see what’s goin’ on here]
(บั๊ท ดิธ กอททะ แบง [ ไอ ซี ว๊อท โกอิน ออน เฮียร ])
It has to bang! Ya Know?
(อิท แฮ็ส ทู แบง ! ยา โนว์)

Uh, uh, uh, uh
(อา , อา , อา , อา)

[Chorus 2x]
([ ค๊อรัส 2x ])
I’ma Bang! Hit the block pitchin slang
(แอมอา แบง ! ฮิท เดอะ บล๊อค พิทชิน ซแล็ง)
Bang! Hit the rock spit the game
(แบง ! ฮิท เดอะ ร๊อค ซพิท เดอะ เกม)
Bang! Get the glock spit the flame
(แบง ! เก็ท เดอะ คล็อก ซพิท เดอะ เฟลม)
Do my motherf*ckin thing!
(ดู มาย motherf*ckin ทริง !)

I speak for the meak and the lonely [uhh], weak and the hungry [uhh]
(ไอ สพี๊ค ฟอร์ เดอะ meak แอนด์ เดอะ โลนลิ [ อา ] , วี๊ค แอนด์ เดอะ ฮั๊งกรี้ [ อา ])
Speak for the part of the street that keep it ugly [aight]
(สพี๊ค ฟอร์ เดอะ พาร์ท อ็อฝ เดอะ สทรีท แดท คี๊พ อิท อั๊กลี่ [ ไอชฺ ])
And n*ggaz couldn’t wear my shoes
(แอนด์ เอ็น *ggaz คูดซึ่น แวร์ มาย ชู)
‘Cause the places that I walk, most catz couldn’t bear my dues [uhh]
(ค๊อส เดอะ เพลส แดท ไอ ว๊อล์ค , โมซท catz คูดซึ่น แบร์ มาย ดิว [ อา ])
Or pay the tolls of the roads I done kept on, crept on [what]
(ออ เพย์ เดอะ โทลล อ็อฝ เดอะ โร้ด ซาย ดัน เค็พท ออน , คแร็พท ออน [ ว๊อท ])
Walk ’til I got tired then curled up and slept on [whoo]
(ว๊อล์ค ทิล ไอ ก็อท ไทร์ เด็น เคิล อั๊พ แอนด์ ซเล็พท ออน [ ฮู ])
My journey has earned me the right to reach
(มาย เจอนิ แฮ็ส เอิร์น มี เดอะ ไร๊ท ทู รี๊ช)
I burned so I earned the right to teach, what to eat [c’mon]
(ไอ เบิร์น โซ ไอ เอิร์น เดอะ ไร๊ท ทู ที๊ช , ว๊อท ทู อี๊ท [ ซีมอน ])
What n*ggaz been gettin’ fed is pork [uhh]
(ว๊อท เอ็น *ggaz บีน เกดดิน เฟ็ด อีส พ๊อร์ค [ อา ])
What you n*ggaz been gettin’ fed, shouldn’t be even on your fork
(ว๊อท ยู เอ็น *ggaz บีน เกดดิน เฟ็ด , ชูดดึ่น บี อี๊เฝ่น ออน ยุร ฟ๊อร์ค)
Let’s talk [aight], about this, and about that [uh-huh]
(เล็ท ท๊อล์ค [ ไอชฺ ] , อะเบ๊าท ดิส , แอนด์ อะเบ๊าท แดท [ อา ฮู ])
Yeah, we like this or we can do it out back [aight]
(เย่ , วี ไล๊ค ดิส ออ วี แคน ดู อิท เอ๊าท แบ็ค [ ไอชฺ ])
Keep the bullsh*t for the rodeo
(คี๊พ เดอะ bullsh*ที ฟอร์ เดอะ โรดิโอ)
‘Cause on the real, you cocks*ckers don’t know me yo
(ค๊อส ออน เดอะ เรียล , ยู ค๊อค *ckers ด้อนท์ โนว์ มี โย)
Hit you wit’ something for frontin’ that’ll end your life
(ฮิท ยู วิท ซัมติง ฟอร์ ฟ้อนดิน แธดิล เอ็นด ยุร ไล๊ฟ)
Then hit your crib and bend your wife [c’mon]
(เด็น ฮิท ยุร คริบ แอนด์ เบ็นด ยุร ไว๊ฟ [ ซีมอน ])
Grrrrrrrrr
(Grrrrrrrrr)

[Chorus 2x]
([ ค๊อรัส 2x ])

It upsets me to see n*ggaz that’s flossin too much
(อิท อั๊พเซ็ท มี ทู ซี เอ็น *ggaz แด้ท ฟอสซิน ทู มัช)
Wearing sh*t that’s costin too much [uhh], how often I touch
(เวียริง ฌะ *ที แด้ท costin ทู มัช [ อา ] , ฮาว อ๊อฟเฟ่น นาย ทั๊ช)
I like to break fake n*ggaz [what], rape snake n*ggaz [what]
(ไอ ไล๊ค ทู เบร๊ค เฟ้ค เอ็น *ggaz [ ว๊อท ] , เร้พ สเน๊ค เอ็น *ggaz [ ว๊อท ])
I take weight n*gga [what], you fake hate n*gga [c’mon]
(ไอ เท้ค เว๊ท เอ็น *gga [ ว๊อท ] , ยู เฟ้ค เฮท เอ็น *gga [ ซีมอน ])
And n*ggaz and ain’t got the balls to say to my face
(แอนด์ เอ็น *ggaz แอนด์ เอน ก็อท เดอะ บอล ทู เซย์ ทู มาย เฟซ)
what you think behind my back
(ว๊อท ยู ทริ๊งค บีฮายน์ มาย แบ็ค)
S*ck my d*ck! How’s about that? [aight]
(เอส *ck มาย d*ck ! ฮาว อะเบ๊าท แดท [ ไอชฺ ])
Loose lifts is loose clips and crews hit
(ลู้ส ลิฟท ซิส ลู้ส คลิพ แซน ครู ฮิท)
I run wit’ n*ggaz from Israel to hijack crew ships [uhh]
(ไอ รัน วิท เอ็น *ggaz ฟรอม อีสริเอ็ล ทู ไฮ๊แจ็ค ครู ชิพ [ อา ])
Watch the news at 6 [whoo], that’s how I’m gettin’ down
(ว๊อทช เดอะ นิว แอ็ท 6 [ ฮู ] , แด้ท ฮาว แอม เกดดิน เดาน)
Feds lookin for the dog, oh that n*gga outta town
(เฟ็ด ลุคกิน ฟอร์ เดอะ ด้อกก , โอ แดท เอ็น *gga เอ๊าตา ทาวน์)
This is a grown-up game, thinkin ’cause you got a blown-up name [what]
(ดิส ซิส ซา กโรน อั๊พ เกม , ติ้งกิน ค๊อส ยู ก็อท ดา บโลน อั๊พ เนม [ ว๊อท ])
You won’t get a blown-up frame
(ยู ว็อนท เก็ท ดา บโลน อั๊พ เฟรม)
I ain’t playin wit’ you n*ggaz no more, them are old
(ไอ เอน เพลย์ยิน วิท ยู เอ็น *ggaz โน โม , เด็ม อาร์ โอลด์)
I be layin when you hit the door, you hit it cold
(ไอ บี เลย์อิน เว็น ยู ฮิท เดอะ ดอร์ , ยู ฮิท ดิธ โคลด์)
Be like Oh no!, see what I’m sayin
(บี ไล๊ค โอ โน ! , ซี ว๊อท แอม เซย์อิน)
I told Money to stop playin, now he layin, we prayin [aight]
(ไอ โทลด มั๊นนี่ ทู สท๊อพ เพลย์ยิน , นาว ฮี เลย์อิน , วี เพลย์อิน [ ไอชฺ ])
Grrrrrrrrr
(Grrrrrrrrr)

[Chorus 2x]
([ ค๊อรัส 2x ])

Oh my God! Yah n*ggaz done lost yo mind
(โอ มาย ก๊อด ! ยา เอ็น *ggaz ดัน ล็อซท โย ไมนด์)
Toss the nine [uhh], this n*gga done cross the line
(ท็อซ เดอะ ไนน [ อา ] , ดิส เอ็น *gga ดัน ครอสสํ เดอะ ไลน์)
Disrespectful sh*t will get you hit, b*tch [what]
(ดิซริซเพคทฟุล ฌะ *ที วิล เก็ท ยู ฮิท , บี *tch [ ว๊อท ])
F*ck who you wit’, you n*ggaz get what you get [uhh]
(เอฟ *ck ฮู ยู วิท , ยู เอ็น *ggaz เก็ท ว๊อท ยู เก็ท [ อา ])
Five to the spine, ride now n*ggaz is dying
(ไฟฝ ทู เดอะ ซไพน , ไรด์ นาว เอ็น *ggaz อีส ไดอิง)
Money pulled out he was trying, yet to slow wit the iron [uhh]
(มั๊นนี่ พูลล เอ๊าท ฮี วอส ทไรอิง , เย๊ท ทู สโลว์ วิท ดิ ไอ๊อ้อน [ อา ])
Nuttin but gun firing, blap blap blap blap
(นัทดิน บั๊ท กัน ไฟเออะริง , blap blap blap blap)
Cocks*cka where it at [what]
(ค๊อค *cka แวร์ อิท แอ็ท [ ว๊อท ])
Open up your back now I can see through your stomach
(โอ๊เพ่น อั๊พ ยุร แบ็ค นาว ไอ แคน ซี ทรู ยุร สโท๊มัช)
Told stupid muthaf*cka to stop runnin [uhh, or run in [uhh]
(โทลด สทิ๊วผิด muthaf*cka ทู สท๊อพ รูนนิน [ อา , ออ รัน อิน [ อา ])
To a buck shot, can’t duck off shot
(ทู อะ บั๊ค ฌ็อท , แค็นท ดั๊ค ออฟฟ ฌ็อท)
It’s that click click boom you outta luck shot [whoo]
(อิทซ แดท คลิ๊ก คลิ๊ก บูม ยู เอ๊าตา ลัค ฌ็อท [ ฮู ])
Now don’t fall to pieces on me, because the piece is on me [uh-huh]
(นาว ด้อนท์ ฟอลล์ ทู พี๊ซ ออน มี , บิคอส เดอะ พี๊ซ อีส ออน มี [ อา ฮู ])
He thought the leash was on me, but dog the streets are hungry [uh-huh]
(ฮี ธอท เดอะ ลีฌ วอส ออน มี , บั๊ท ด้อกก เดอะ สทรีท แซร์ ฮั๊งกรี้ [ อา ฮู ])
And I’ma feed ’em everytime I sing, do my thing
(แอนด์ แอมอา ฟี เอ็ม เอ๊รี่ไทม์ ไอ ซิง , ดู มาย ทริง)
Dog gon’ bang, bang, bang!
(ด้อกก ก็อน แบง , แบง , แบง !)
Grrrrrrrrr
(Grrrrrrrrr)

[Chorus 4x]
([ ค๊อรัส 4x ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง I’m a Bang คำอ่านไทย DMX

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น