เนื้อเพลง Take A Look Around คำอ่านไทย Limp Bizkit

All attention in the world today
(ออล แอ็ทเทนฌัน อิน เดอะ เวิลด ทุเด)
All the little girls fillin’ up the world today
(ออล เดอะ ลิ๊ทเทิ่ล เกิล ฟิลลิน อัพ เดอะ เวิลด ทุเด)
When the good comes to bad, the bad comes to good
(ฮเว็น เดอะ กุด คัม ทู แบ็ด , เดอะ แบ็ด คัม ทู กุด)
But I’ma live my life like I should
(บัท แอมอา ไลฝ ไม ไลฟ ไลค ไก ฌูด)
[Like I should]
([ ไลค ไก ฌูด ])

Now all the critics wanna hit it
(เนา ออล เดอะ ครีทอิค วอนนา ฮิท ดิธ)
Shit can, now we did it
(ชิท แค็น , เนา วี ดิด ดิท)
Just because they don’t get it
(จัซท บิคอส เฑ ด้อนท์ เก็ท ดิธ)
But I’ll stay fitted
(บัท อิล ซเท ฟิทเดด)
New era committed
(นยู อีระ คอมมิดเดด)
Now this red cap
(เนา ที เร็ด แค็พ)
Gets a rap from his critics
(เก็ท ซา แร็พ ฟร็อม ฮิส ครีทอิค)

Do we always gotta cry?
(ดู วี ออลเว กอททะ คไร)
[Always gotta cry?]
([ ออลเว กอททะ คไร ])
Do we always gotta be inside a lie?
(ดู วี ออลเว กอททะ บี อีนไซด อะ ไล)
[Live inside a lie]
([ ไลฝ อีนไซด อะ ไล ])
Life is just a blast movin’ very fast
(ไลฟ อีส จัซท ดา บลาซท มูฝวิน เฝริ ฟัซท)
[Blast, blast, blast, blast]
([ บลาซท , บลาซท , บลาซท , บลาซท ])
Better stay on top or life will kick you in the ass
(เบทเทอะ ซเท ออน ท็อพ ออ ไลฟ วิล คิด ยู อิน ดิ อาซ)

Follow me into a solo
(ฟอลโล มี อีนทุ อะ โซโล)
Remember that, kid
(ริเมมเบอะ แดท , คิด)
So what you wanna do?
(โซ ฮว็อท ยู วอนนา ดู)
And where you gonna run?
(แอ็นด ฮแว ยู กอนนะ รัน)
When you starin’ down a cable
(ฮเว็น ยู สตาร์ริน เดาน อะ เค๊เบิ้ล)
Of a mic pointed, that you grill like a gun
(อ็อฝ อะ ไมคะ พอยนท , แดท ยู กริลล์ ไลค เก กัน)

Limp Bizkit is rocking the set
(ลิมพ บิซคิท อีส รอคกิง เดอะ เซ็ท)
It’s like Russian roulette
(อิทซ ไลค รัฌแอ็น รูเลท)
When you’re placin’ your bet
(ฮเว็น ยัวร์ เพลซิน ยุร เบ็ท)
So don’t be upset
(โซ ด้อนท์ บี อัพเซ็ฑ)
When you’re broke
(ฮเว็น ยัวร์ บโรค)
And you’re done
(แอ็นด ยัวร์ ดัน)
‘Cause I’ma be the one
(คอส แอมอา บี ดิ วัน)
Till I jet
(ทิล ไอ เจ๊ต)
[I’ma be the one till I jet]
([ แอมอา บี ดิ วัน ทิล ไอ เจ๊ต ])

I know why you wanna hate me
(ไอ โน ฮไว ยู วอนนา เฮท มี)
[Why you wanna hate me]
([ ฮไว ยู วอนนา เฮท มี ])
I know why you wanna hate me
(ไอ โน ฮไว ยู วอนนา เฮท มี)
[Why you wanna hate me]
([ ฮไว ยู วอนนา เฮท มี ])
I know why you wanna hate me
(ไอ โน ฮไว ยู วอนนา เฮท มี)
[Why you wanna hate me]
([ ฮไว ยู วอนนา เฮท มี ])
‘Cause hate is all the world has even seen lately
(คอส เฮท อีส ซอร์ เดอะ เวิลด แฮ็ส อีเฝ็น ซีน เลทลิ)

I know why you wanna hate me
(ไอ โน ฮไว ยู วอนนา เฮท มี)
[Why you wanna hate me]
([ ฮไว ยู วอนนา เฮท มี ])
I know why you wanna hate me
(ไอ โน ฮไว ยู วอนนา เฮท มี)
[Why you wanna hate me]
([ ฮไว ยู วอนนา เฮท มี ])
Now I know why you wanna hate me
(เนา ไอ โน ฮไว ยู วอนนา เฮท มี)
[Why you wanna hate me?]
([ ฮไว ยู วอนนา เฮท มี ])
‘Cause hate is all the world has even seen lately
(คอส เฮท อีส ซอร์ เดอะ เวิลด แฮ็ส อีเฝ็น ซีน เลทลิ)

Why you wanna hate me?
(ฮไว ยู วอนนา เฮท มี)
‘Cause hate is all the world has seen, has seen lately
(คอส เฮท อีส ซอร์ เดอะ เวิลด แฮ็ส ซีน , แฮ็ส ซีน เลทลิ)
And now you wanna hate me
(แอ็นด เนา ยู วอนนา เฮท มี)
‘Cause hate is all the world has seen, has seen lately
(คอส เฮท อีส ซอร์ เดอะ เวิลด แฮ็ส ซีน , แฮ็ส ซีน เลทลิ)

Does anybody really know the secret?
(โด เอนอิบอดิ ริแอ็ลลิ โน เดอะ ซีคเร็ท)
Or the combination for this life and where they keep it?
(ออ เดอะ คอมบิเนฌัน ฟอ ที ไลฟ แอ็นด ฮแว เฑ คีพ อิท)
It’s kinda sad when you don’t know the meanin’
(อิทซ กินดา แซ็ด ฮเว็น ยู ด้อนท์ โน เดอะ มีนนิน)
But everything happens for a reason
(บัท เอ๊วี่ติง แฮพเพ็น ฟอ รา รี๊ซั่น)
[Everything happens for a reason]
([ เอ๊วี่ติง แฮพเพ็น ฟอ รา รี๊ซั่น ])

I don’t even know what I should say
(ไอ ด้อนท์ อีเฝ็น โน ฮว็อท ไอ ฌูด เซ)
‘Cause I’m an idiot a loser, microphone abuser
(คอส แอม แอน อีดเอียท ดา ลูสเออะ , ไมคโระโฟน อบิวเซอร์)
I analyze every second I exist
(ไอ แอนอะไลส เอฝริ เซคอันด ดาย เอ็กสีซท)
Beatin’ up my mind every second with my fist
(บีดิน อัพ ไม ไมนด เอฝริ เซคอันด วิฑ ไม ฟิซท)

And everybody wanna run
(แอ็นด เอวี่บอดี้ วอนนา รัน)
[Wanna run]
([ วอนนา รัน ])
Everybody wanna hide from the gun
(เอวี่บอดี้ วอนนา ไฮด ฟร็อม เดอะ กัน)
[Hide from the gun]
([ ไฮด ฟร็อม เดอะ กัน ])
You can take that ride through this life if you want
(ยู แค็น เทค แดท ไรด ธรู ที ไลฟ อิฟ ยู ว็อนท)
But you can’t take that edge off that knife
(บัท ยู แค็นท เทค แดท เอ็จ ออฟฟ แดท ไนฟ)
[No sir]
([ โน เซอ ])

And now you want your money back
(แอ็นด เนา ยู ว็อนท ยุร มันอิ แบ็ค)
[Your money back]
([ ยุร มันอิ แบ็ค ])
But you’re denied ’cause your brain’s fried from the sac
(บัท ยัวร์ ดิไน คอส ยุร บเรน ฟไร ฟร็อม เดอะ แซ็ค)
And there ain’t nothing I can do
(แอ็นด แฑ เอน นัธอิง ไอ แค็น ดู)
‘Cause life is a lesson, you’ll learn it when you’re through
(คอส ไลฟ อีส ซา เล๊ซซั่น , โยว เลิน หนิด ฮเว็น ยัวร์ ธรู)

I know why you wanna hate me
(ไอ โน ฮไว ยู วอนนา เฮท มี)
[Why you wanna hate me?]
([ ฮไว ยู วอนนา เฮท มี ])
I know why you wanna hate me
(ไอ โน ฮไว ยู วอนนา เฮท มี)
[Why you wanna hate me?]
([ ฮไว ยู วอนนา เฮท มี ])
I know why you wanna hate me
(ไอ โน ฮไว ยู วอนนา เฮท มี)
[Why you wanna hate me?]
([ ฮไว ยู วอนนา เฮท มี ])
‘Cause hate is all the world has even seen lately
(คอส เฮท อีส ซอร์ เดอะ เวิลด แฮ็ส อีเฝ็น ซีน เลทลิ)

I know why you wanna hate me
(ไอ โน ฮไว ยู วอนนา เฮท มี)
[You wanna hate me]
([ ยู วอนนา เฮท มี ])
I know why you wanna hate me
(ไอ โน ฮไว ยู วอนนา เฮท มี)
[You wanna hate me]
([ ยู วอนนา เฮท มี ])
Now I know why you wanna hate me
(เนา ไอ โน ฮไว ยู วอนนา เฮท มี)
‘Cause hate is all the world has seen, has seen lately
(คอส เฮท อีส ซอร์ เดอะ เวิลด แฮ็ส ซีน , แฮ็ส ซีน เลทลิ)

Why you wanna hate me?
(ฮไว ยู วอนนา เฮท มี)
‘Cause hate is all the world has seen, has seen lately
(คอส เฮท อีส ซอร์ เดอะ เวิลด แฮ็ส ซีน , แฮ็ส ซีน เลทลิ)
Now you wanna hate me
(เนา ยู วอนนา เฮท มี)
‘Cause hate is all the world has seen, has seen lately
(คอส เฮท อีส ซอร์ เดอะ เวิลด แฮ็ส ซีน , แฮ็ส ซีน เลทลิ)

Now I know why
(เนา ไอ โน ฮไว)
Now I know why
(เนา ไอ โน ฮไว)
Now I know why
(เนา ไอ โน ฮไว)

Now I know why you wanna hate me?
(เนา ไอ โน ฮไว ยู วอนนา เฮท มี)
Now I know why you wanna hate me?
(เนา ไอ โน ฮไว ยู วอนนา เฮท มี)
Now I know why you wanna hate me?
(เนา ไอ โน ฮไว ยู วอนนา เฮท มี)

‘Cause hate is all the world has seen, has seen lately
(คอส เฮท อีส ซอร์ เดอะ เวิลด แฮ็ส ซีน , แฮ็ส ซีน เลทลิ)
‘Cause hate is all the world has seen, has seen lately
(คอส เฮท อีส ซอร์ เดอะ เวิลด แฮ็ส ซีน , แฮ็ส ซีน เลทลิ)
‘Cause hate is all the world has seen, has seen lately
(คอส เฮท อีส ซอร์ เดอะ เวิลด แฮ็ส ซีน , แฮ็ส ซีน เลทลิ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Take A Look Around คำอ่านไทย Limp Bizkit

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น