เนื้อเพลง Horse & Carriage คำอ่านไทย Cam’ron feat Mase

[Cam’ron]
([ แคมรัน ])
Aiyyo, you might see Cam in designer underwear
(เออายเอว , ยู ไมท ซี แค็ม อิน ดิไสนเนอะ อั๊นเด้อร์แวร์)
new reclining leather chair, reminders everywhere
(นิว reclinings เล๊เธ่อร์ แชร์ , ริไมนเดอะ เอวี่แวร์)
how we pull up in whips, the minors stop and stare
(ฮาว วี พูลล อั๊พ อิน ฮวิพ , เดอะ ไม๊เน่อร์ สท๊อพ แอนด์ สแทร์)
and when it comes to girls, they behind us everywhere
(แอนด์ เว็น หนิด คัม ทู เกิร์ล , เด บีฮายน์ อัซ เอวี่แวร์)
I mean, when I hang up on ’em, they pressin’ redial
(ไอ มีน , เว็น นาย แฮง อั๊พ ออน เอ็ม , เด เพรซซิน redial)
I mean what the f*ck is it, why you stressin’ me child
(ไอ มีน ว๊อท เดอะ เอฟ *ck อีส ซิท , วาย ยู สเตสซิน มี ชายลํดํ)
It’d be one thing if you were finessin’ my style
(อิทด บี วัน ทริง อิ๊ฟ ยู เวอ finessin มาย สไทล์)
But when I go to court, you know the dress of the trial
(บั๊ท เว็น นาย โก ทู คอร์ท , ยู โนว์ เดอะ เดรส อ็อฝ เดอะ ไทรอั้ล)
You not my wife, so if I ask head I be fowl
(ยู น็อท มาย ไว๊ฟ , โซ อิ๊ฟ ฟาย อาสคฺ เฮด ดาย บี เฟาล)
you better be down, the only question better be ‘how’
(ยู เบ๊ทเท่อร์ บี เดาน , ดิ โอ๊นลี่ เคว๊สชั่น เบ๊ทเท่อร์ บี ฮาว)
Threaten’ me now, bet me a thou, no dirl deadin’ me now
(Threaten มี นาว , เบ๊ท มี อะ เฑา , โน dirl deadin มี นาว)
In the SC we’re gone, are you sexy in thongs
(อิน เดอะ SC เวีย กอน , อาร์ ยู เซคซิ อิน ธอง)
If you’ll sex in the Lex and your head be the bomb
(อิ๊ฟ โยว เซ็กซ อิน เดอะ Lex แอนด์ ยุร เฮด บี เดอะ บอมบฺ)
I’ll get you that stuff that Gretzky skate on
(แอล เก็ท ยู แดท สทั๊ฟฟ แดท Gretzky ซเคท ออน)
[What you mean ” Gretzky be on ” ?] Ice
([ ว๊อท ยู มีน ” Gretzky บี ออน ” ] ไอ๊ซ์)
[Oh you’re gonna buy me diamonds?!]
([ โอ ยัวร์ กอนนะ บาย มี ได๊ม่อนดํ ! ])
Shut the f*ck up
(ชั๊ท เดอะ เอฟ *ck อั๊พ)

[Mase]
([ Mase ])
Mamacita
(Mamacita)
Horse and carriage is for hire
(ฮอร์ส แอนด์ แคริจ อีส ฟอร์ ไฮเออะ)
Mamacita, please senorita
(Mamacita , พลีซ เซนโยะรีทา)
We gonna riiiiiiise to the top
(วี กอนนะ riiiiiiise ทู เดอะ ท๊อพ)
Horse and carriage, see my love’s for hire
(ฮอร์ส แอนด์ แคริจ , ซี มาย ลัฝ ฟอร์ ไฮเออะ)

[Cam’ron]
([ แคมรัน ])
Yo, I love when cats think they bigger than a sumo
(โย , ไอ ลัฝ เว็น แค๊ท ทริ๊งค เด บี๊กเกอร์ แฑ็น อะ sumo)
That when I hit ’em with some Puerto Rican judo
(แดท เว็น นาย ฮิท เอ็ม วิธ ซัม เพิสโต Rican จูโด)
Uh, you don’t know what that is
(อา , ยู ด้อนท์ โนว์ ว๊อท แดท อีส)
That’s when I say ” they don’t know who gat this is ”
(แด้ท เว็น นาย เซย์ ” เด ด้อนท์ โนว์ ฮู แกท ดิส ซิส “)
[And you don’t know] Yo’ guns is hand me downs
([ แอนด์ ยู ด้อนท์ โนว์ ] โย กัน ซิส แฮนด์ มี เดาน)
[And you don’t know] We’ll put you where you can’t be found
([ แอนด์ ยู ด้อนท์ โนว์ ] เวลล พุท ยู แวร์ ยู แค็นท บี เฟานด)
[And you don’t know] You better toughin’ up
([ แอนด์ ยู ด้อนท์ โนว์ ] ยู เบ๊ทเท่อร์ toughin อั๊พ)
[Cause you don’t know] N*gga will f*ckyou up
([ ค๊อส ยู ด้อนท์ โนว์ ] เอ็น *gga วิล เอฟ *ckyou อั๊พ)
[And you don’t know] Baby, we don’t need you
([ แอนด์ ยู ด้อนท์ โนว์ ] เบ๊บี้ , วี ด้อนท์ นี๊ด ยู)
And when it comes to ‘Jimmy,’ my name’s ‘me’ too
(แอนด์ เว็น หนิด คัม ทู จิมมี่ , มาย เนม มี ทู)
‘Cause when he got cash, I was like ” me too ”
(ค๊อส เว็น ฮี ก็อท แค๊ช , ไอ วอส ไล๊ค ” มี ทู “)
And when he got ass I said ” me too ”
(แอนด์ เว็น ฮี ก็อท อาซ ซาย เซ็ด ” มี ทู “)
And when he got the drop I was like ” me too ”
(แอนด์ เว็น ฮี ก็อท เดอะ ดรอพ ไอ วอส ไล๊ค ” มี ทู “)
And when he almost got shot I said ” me too ”
(แอนด์ เว็น ฮี อ๊อลโมสท ก็อท ฌ็อท ไอ เซ็ด ” มี ทู “)
What you get now is just a preview
(ว๊อท ยู เก็ท นาว อีส จั๊สท ดา พรี๊ฝิว)
We all tinted out, your car’s see-through
(วี ออล ทินท เอ๊าท , ยุร คารํ ซี ทรู)
I see you
(ไอ ซี ยู)

[Mase]
([ Mase ])
Mamacita
(Mamacita)
Horse and carriage is for hire
(ฮอร์ส แอนด์ แคริจ อีส ฟอร์ ไฮเออะ)
Mamacita, please senorita
(Mamacita , พลีซ เซนโยะรีทา)
We gonna riiiiiiise to the top
(วี กอนนะ riiiiiiise ทู เดอะ ท๊อพ)
Horse and carriage, see my love’s for hire
(ฮอร์ส แอนด์ แคริจ , ซี มาย ลัฝ ฟอร์ ไฮเออะ)

[Cam’ron]
([ แคมรัน ])
Aye yo, I pull to the hotel with my sh*t on blast
(ไอ โย , ไอ พูลล ทู เดอะ โฮเท็ล วิธ มาย ฌะ *ที ออน บลาสทํ)
Tell the vally ” Motherf*cker don’t hit my Jag ”
(เทลล เดอะ vally ” Motherf*cker ด้อนท์ ฮิท มาย แจ็ก “)
Seen the bell boy, n*gga he can kiss my ass
(ซีน เดอะ เบลล์ บอย , เอ็น *gga ฮี แคน คิซ มาย อาซ)
Just show me my room n*gga, and get my bags
(จั๊สท โชว์ มี มาย รูม เอ็น *gga , แอนด์ เก็ท มาย แบ๊ก)
So the girl, that’s my hon, almost dropped his glass
(โซ เดอะ เกิร์ล , แด้ท มาย hon , อ๊อลโมสท ดร็อพ ฮิส กล๊าสส)
I guess he was shocked when I touched her ass
(ไอ เกสส ฮี วอส ช๊อค เว็น นาย ทั๊ช เฮอ อาซ)
It really wasn’t nothin’ she was peedy aight
(อิท ริแอ็ลลิ วอสซึ้น นอทติน ชี วอส peedy ไอชฺ)
” Does that say Harlem World? ” yeah you readin’ it right
(” โด แดท เซย์ ฮาร์เล็ม เวิลด ” เย่ ยู readin หนิด ไร๊ท)
And we havin a party, later tonight
(แอนด์ วี เฮฝวิน อะ พ๊าร์ที่ , เลทเออะ ทูไน๊ท)
like Phil Collins said in ” The Heat Of The Night ”
(ไล๊ค ฟิล โคลลินสฺ เซ็ด อิน ” เดอะ ฮีท อ็อฝ เดอะ ไน๊ท “)
’cause Cam rocks the party [All Night Long]
(ค๊อส แค็ม ร๊อค เดอะ พ๊าร์ที่ [ ออล ไน๊ท ลอง ])
‘Til when? [‘Til the early morn’]
(ทิล เว็น [ ทิล ดิ เอ๊อรํลี่ มอน ])
It don’t stop [and uh] it don’t quit
(อิท ด้อนท์ สท๊อพ [ แอนด์ อา ] อิท ด้อนท์ ควิท)
[and uh] drop six [and uh] we pop Cris
([ แอนด์ อา ] ดรอพ ซิกซ์ [ แอนด์ อา ] วี พ็อพ คริซ)
Right now too tipsy to drive
(ไร๊ท นาว ทู ทีพซิ ทู ไดร๊ฝ)
but I got my horse and carriage right outside
(บั๊ท ไอ ก็อท มาย ฮอร์ส แอนด์ แคริจ ไร๊ท เอ๊าทไซ้ด)

[Mase]
([ Mase ])
Mamacita
(Mamacita)
Horse and carriage is for hire
(ฮอร์ส แอนด์ แคริจ อีส ฟอร์ ไฮเออะ)
Mamacita, please senorita
(Mamacita , พลีซ เซนโยะรีทา)
We gonna riiiiiiise to the top
(วี กอนนะ riiiiiiise ทู เดอะ ท๊อพ)
Horse and carriage, see my love’s for hire
(ฮอร์ส แอนด์ แคริจ , ซี มาย ลัฝ ฟอร์ ไฮเออะ)

Mamacita
(Mamacita)
Horse and carriage is for hire
(ฮอร์ส แอนด์ แคริจ อีส ฟอร์ ไฮเออะ)
Mamacita, please senorita
(Mamacita , พลีซ เซนโยะรีทา)
We gonna riiiiiiise to the top
(วี กอนนะ riiiiiiise ทู เดอะ ท๊อพ)
Michael Foster, Puffy Combs
(ไมเล ฟ๊อสเท่อร์ , พัฟฟิ โคมบํ)
Jimmy Jones, Mason Betha and Bloodshed for eva
(จิมมี่ โจเนส , เมสั่น Betha แอนด์ Bloodshed ฟอร์ อีว่า)
And we gonna riiiiiise
(แอนด์ วี กอนนะ riiiiiise)
And we gonna riiiiiise
(แอนด์ วี กอนนะ riiiiiise)
And we gonna riiiiiise
(แอนด์ วี กอนนะ riiiiiise)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Horse & Carriage คำอ่านไทย Cam’ron feat Mase

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น