เนื้อเพลง Carry The Weight คำอ่านไทย Xzibit

[Intro: Xzibit, J-Ro]
([ อินโทร : Xzibit , เจ Ro ])

I really wish I could you know at twenty-one
(ไอ ริแอ็ลลิ วิ๊ช ไอ เคิด ยู โนว์ แอ็ท ทเว้นที่ วัน)
youknowhatI’msayin’,he he, yo yo
(youknowhatImsayin , ฮี ฮี , โย โย)
[I’ma tell you exactly why I do the things
([ แอมอา เทลล ยู เอ็กแสคทลิ วาย ไอ ดู เดอะ ทริง)
I do, youknowhatI’m sayin’]
(ไอ ดู , youknowhatIm เซย์อิน ])
Gotta carry the weight youknowhatI’msayin’
(กอททะ แค๊รรี่ เดอะ เว๊ท youknowhatImsayin)
Go ahead
(โก อะเฮด)
Yeah! I break it down like this
(เย่ ! ไอ เบร๊ค อิท เดาน ไล๊ค ดิส)

[Verse One:]
([ เฝิซ วัน : ])

You see I don’t like to remenisce about the past
(ยู ซี ไอ ด้อนท์ ไล๊ค ทู remenisce อะเบ๊าท เดอะ พาสท์)
The lower class, no clout livin’ hand to mouth
(เดอะ โลเออะ คลาสสํ , โน เคาทฺ ลีฝอิน แฮนด์ ทู เม๊าธ)
Each and every wrong move the police keep count
(อีช แอนด์ เอ๊เฝอร์รี่ รอง มู๊ฝ เดอะ โพลิ๊ซ คี๊พ เค้าทํ)
make it real f*ckin’ easy to get streched out
(เม้ค อิท เรียล เอฟ *ckin อีสอิ ทู เก็ท สแตก เอ๊าท)
I was at the funeral when it all began
(ไอ วอส แอ็ท เดอะ ฟิ๊วเนอร่อล เว็น หนิด ออล บิแกน)
You know the painful transition from a boy to men
(ยู โนว์ เดอะ เพลนฟลู ทแร็นซีฌอัน ฟรอม มา บอย ทู เม็น)
I lost sight of my mother at the age of nine
(ไอ ล็อซท ไซ๊ท อ็อฝ มาย ม๊าเธ่อร์ แรท ดิ เอจ อ็อฝ ไนน)
didn’t understand death nearly lost my mind
(ดิ๊นอิน อั๊นเด้อรสแทนด เด้ท เนียลิ ล็อซท มาย ไมนด์)
But see life moves on and broke n*ggas can’t change it
(บั๊ท ซี ไล๊ฟ มู๊ฝ ออน แอนด์ บโรค เอ็น *ggas แค็นท เช้งจํ อิท)
Age ten, new step family arrangement
(เอจ เท็น , นิว สเท็พ แฟ๊มิลี่ แอะเรนจเม็นท)
at thirteen, I started gettin’ hair on my d*ck
(แอ็ท เทร๊อทีน , ไอ สท๊าร์ท เกดดิน แฮร์ ออน มาย d*ck)
And noticed me and my sister were gettin’ treated like sh*t
(แอนด์ โน๊ทิซ มี แอนด์ มาย ซิ๊สเท่อร์ เวอ เกดดิน ทรี๊ท ไล๊ค ฌะ *ที)
I would forever be hit with anything in reach
(ไอ เวิด ฟอเร๊เฝ่อร บี ฮิท วิธ เอนอิธิง อิน รี๊ช)
Then my father would proceed to go to church and preach
(เด็น มาย ฟ๊าเท่อร เวิด โพรซี๊ด ทู โก ทู เชิร์ช แอนด์ พรี๊ช)
about forgiveness, patience all the sh*t that he lacked
(อะเบ๊าท ฟอร์กีพเหนด , เพเฌ็นซ ออล เดอะ ฌะ *ที แดท ฮี แล๊ค)
Gettin’ jump when he said and the head gat cracked
(เกดดิน จั๊มพ เว็น ฮี เซ็ด แอนด์ เดอะ เฮด แกท แคร๊ค)
physical contact was in form of a slap
(ฟิ๊สิคอล ค๊อนแทคท วอส ซิน ฟอร์ม อ็อฝ อะ ซแล็พ)
at the age of fifteen Xzibit now hit back
(แอ็ท ดิ เอจ อ็อฝ ฟีฟทีน Xzibit นาว ฮิท แบ็ค)
courtesy of my stepbrother, who taught me to scrap
(เคอเทะซิ อ็อฝ มาย stepbrother , ฮู ทอท มี ทู ซคแร็พ)
Left the b*tch on the ground with her eyes on black
(เล๊ฟท เดอะ บี *tch ออน เดอะ กราวนด์ วิธ เฮอ อาย ออน แบล๊ค)
Ran away from the house of Teresa and Nate
(แร็น อะเวย์ ฟรอม เดอะ เฮ้าส อ็อฝ Teresa แอนด์ แนตชฺ)
Into juvenile detention where I built up hate
(อิ๊นทู จูฝิไนล ดิเทนฌัน แวร์ ไอ บิลท อั๊พ เฮท)
I don’t remember the date of the judical debate
(ไอ ด้อนท์ รีเม๊มเบ่อร์ เดอะ เดท อ็อฝ เดอะ judical ดีเบท)
but legally I was now in custody of the state
(บั๊ท ลีแก็ลลิ ไอ วอส นาว อิน คั๊สโทดี้ อ็อฝ เดอะ สเทท)

[Chorus:]
([ ค๊อรัส : ])

And n*ggas wonder why I sit up in the club and drink
(แอนด์ เอ็น *ggas วั๊นเด้อร วาย ไอ ซิท อั๊พ อิน เดอะ คลับ แอนด์ ดริ๊งค)
Say what’s up to Xzibit and I still don’t speak
(เซย์ ว๊อท อั๊พ ทู Xzibit แอนด์ ดาย สทิลล ด้อนท์ สพี๊ค)
I’m trying to contemplate the next move to make
(แอม ทไรอิง ทู คอนเท็มพเลท เดอะ เน๊กซท มู๊ฝ ทู เม้ค)
Gotta find some way to release this hate
(กอททะ ไฟนด์ ซัม เวย์ ทู รีลี๊ส ดิส เฮท)

And n*ggas wonder why I sit up in the club and drink
(แอนด์ เอ็น *ggas วั๊นเด้อร วาย ไอ ซิท อั๊พ อิน เดอะ คลับ แอนด์ ดริ๊งค)
Say what’s up to Xzibit and I still don’t speak
(เซย์ ว๊อท อั๊พ ทู Xzibit แอนด์ ดาย สทิลล ด้อนท์ สพี๊ค)
I’m trying to contemplate the next move to make
(แอม ทไรอิง ทู คอนเท็มพเลท เดอะ เน๊กซท มู๊ฝ ทู เม้ค)
Gotta find some way Xzibit carry the weight
(กอททะ ไฟนด์ ซัม เวย์ Xzibit แค๊รรี่ เดอะ เว๊ท)

[Interlude: Xzibit, [J-Ro]]
([ อีนเทิลยูด : Xzibit , [ เจ Ro ] ])

[Yeah it’s f*cked up though man]
([ เย่ อิทซ เอฟ *cked อั๊พ โธ แมน ])
[YouknowhatI’msayin’]
([ YouknowhatImsayin ])
Yo
(โย)
[The f*ck you doin’ in jail]
([ เดอะ เอฟ *ck ยู โดย อิน เจล ])
Insane man, I don’t know man, he he he
(อินเซน แมน , ไอ ด้อนท์ โนว์ แมน , ฮี ฮี ฮี)
[Yeah wats goin’ on down there, gotta get out dude]
([ เย่ วัท โกอิน ออน เดาน แดร์ , กอททะ เก็ท เอ๊าท ดยูด ])
Yeah I be out in couple of weeks man
(เย่ ไอ บี เอ๊าท อิน คั๊พเพิ่ล อ็อฝ วี๊ค แมน)
YouknowI’msayin’
(YouknowImsayin)
[It’s popin’ man]
([ อิทซ popin แมน ])
It’s cool yo f*ck that
(อิทซ คูล โย เอฟ *ck แดท)
[It’s popin’ out here]
([ อิทซ popin เอ๊าท เฮียร ])
They can go on and on for that
(เด แคน โก ออน แอนด์ ออน ฟอร์ แดท)
[I’m tellin’ you it’s popin’ man come home]
([ แอม เทลลิน ยู อิทซ popin แมน คัม โฮม ])

[Verse Two:]
([ เฝิซ ทู : ])

And that was worse then the treatment I was gettin’ at home
(แอนด์ แดท วอส เวิ๊ร์ส เด็น เดอะ ทรีทเม็นท ไอ วอส เกดดิน แอ็ท โฮม)
but only now I was f*cked up plus all alone
(บั๊ท โอ๊นลี่ นาว ไอ วอส เอฟ *cked อั๊พ พลัส ซอร์ อะโลน)
My father talkin’ all crazy to me over the phone
(มาย ฟ๊าเท่อร ทอคกิ่น ออล คเรสิ ทู มี โอ๊เฝ่อร เดอะ โฟน)
Turned age sixteen now on my own
(เทิร์น เอจ ซิคซทีน นาว ออน มาย โอว์น)
Started running with cats who carried gats cause they had too
(สท๊าร์ท รันนิง วิธ แค๊ท ฮู แคร์รี่ แกท ค๊อส เด แฮ็ด ทู)
with no hesitation lock load then blast you
(วิธ โน เฮสิเทฌัน ล๊อค โหลด เด็น บลาสทํ ยู)
Without a hastle we in a town of hicks
(วิธเอ๊าท ดา hastle วี อิน อะ ทาวน์ อ็อฝ ฮิค)
f*ckin’ all these chicks
(เอฟ *ckin ออล ฑิส ชิค)
Sellin’ rock by the bricks
(เซลลิน ร๊อค บาย เดอะ บริ๊ค)
so we feelin’ like we mothaf*ckin’ Nino Brown
(โซ วี ฟีลิน ไล๊ค วี mothaf*ckin นีโน บราวนํ)
At the house when the mothaf*ckin’ man touched down
(แอ็ท เดอะ เฮ้าส เว็น เดอะ mothaf*ckin แมน ทั๊ช เดาน)
Screamin’ demands ” Let me see your goddamn hands [now] ”
(สครีมมิน ดีมานด์ ” เล็ท มี ซี ยุร ก๊อดแดม แฮนด์ [ นาว ] “)
A.T.F. cause of handguns and contraban
(อะ ที เอฟ ค๊อส อ็อฝ แฮนกัน แซน contraban)
we never kept it in the house
(วี เน๊เฝ่อร์ เค็พท ดิธ อิน เดอะ เฮ้าส)
So of course we clounded
(โซ อ็อฝ คอร์ส วี clounded)
Only found one pistol took us all down town
(โอ๊นลี่ เฟานด วัน พิ๊สท่อล ทุค อัซ ซอร์ เดาน ทาวน์)
We be out by the end of the afternoon
(วี บี เอ๊าท บาย ดิ เอ็นด อ็อฝ ดิ แอฟเตอร์นูน)
gettin’ drunk on the strip let the system BOOM!
(เกดดิน ดรั๊งค ออน เดอะ ซทริพ เล็ท เดอะ ซิ๊สเท่ม บูม !)
Who would assume Mr. QK would chill with a wife
(ฮู เวิด แอสซูม มีซเทอะ QK เวิด ชิล วิธ อะ ไว๊ฟ)
Ty and Matt caught bodies
(Ty แอนด์ แม็ท คอท บอดีสฺ)
Now they spend there life behind bars
(นาว เด สเพ็นด แดร์ ไล๊ฟ บีฮายน์ บาร์)
catchin’ scars that will not heal
(แคซชิน ซคา แดท วิล น็อท ฮีล)
n*ggas don’t know the half about keepin’ it real
(เอ็น *ggas ด้อนท์ โนว์ เดอะ ฮาล์ฟ อะเบ๊าท คริพปิน หนิด เรียล)

[Chorus 1 1/2]
([ ค๊อรัส 1 1/2 ])

[outro:]
([ เอ๊าโต : ])

Like this
(ไล๊ค ดิส)
Like this, like that
(ไล๊ค ดิส , ไล๊ค แดท)
Yeah! gotta carry the weight
(เย่ ! กอททะ แค๊รรี่ เดอะ เว๊ท)
Like this euh!
(ไล๊ค ดิส euh !)
Bringin live
(บริงอิน ไล้ฝ)
Yeah! yeah! like this
(เย่ ! เย่ ! ไล๊ค ดิส)
It’s Xzibit
(อิทซ Xzibit)
Gotta carry the weight
(กอททะ แค๊รรี่ เดอะ เว๊ท)
Like that yo!
(ไล๊ค แดท โย !)
Like that yo!
(ไล๊ค แดท โย !)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Carry The Weight คำอ่านไทย Xzibit

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น