เนื้อเพลง Art of War คำอ่านไทย D12

[Proof]
([ พรู๊พ ])
Tired of n*ggas rapping the same
(ไทร์ อ็อฝ เอ็น *ggas แรพพิง เดอะ เซม)
Talking the same, ya, hah
(ทอคอิง เดอะ เซม , ยา , ฮ๊า)
Living in the same place
(ลีฝอิง อิน เดอะ เซม เพลส)
What style is Proof gonna do this time?
(ว๊อท สไทล์ อีส พรู๊พ กอนนะ ดู ดิส ไทม์)
Ya really wanna know, huh?
(ยา ริแอ็ลลิ วอนนา โนว์ , ฮู)
What is he gonna do?
(ว๊อท อีส ฮี กอนนะ ดู)
You got n*ggas who said,
(ยู ก็อท เอ็น *ggas ฮู เซ็ด ,)
” I’m out, I’m out the door this year ”
(” แอม เอ๊าท , แอม เอ๊าท เดอะ ดอร์ ดิส เยียร์ “)
F*ck, all them n*ggas
(เอฟ *ck , ออล เด็ม เอ็น *ggas)
F*ck *Einstein*
(เอฟ *ck *แอนสไต *)
N*gga said me and Bizarre hate each other
(เอ็น *gga เซ็ด มี แอนด์ บิซารร์ เฮท อีช อ๊อเธ่อร์)
F*ck you
(เอฟ *ck ยู)
F*ck Low Key
(เอฟ *ck โลว คีย์)
F*ck that n*gga
(เอฟ *ck แดท เอ็น *gga)
Talking ’bout he battled me and beat me
(ทอคอิง เบาท ฮี แบ๊ทเทิ้ล มี แอนด์ บีท มี)
F*ck you
(เอฟ *ck ยู)
And when I see you on the streets
(แอนด์ เว็น นาย ซี ยู ออน เดอะ สทรีท)
I’m in your grill
(แอม อิน ยุร กริลล์)
Ya know what I’m saying?
(ยา โนว์ ว๊อท แอม เซอิง)
Listen
(ลิ๊สซึ่น)
By the age of aquarius
(บาย ดิ เอจ อ็อฝ aquarius)
My mind state was gugarious
(มาย ไมนด์ สเทท วอส gugarious)
Various opponents whose stature was hilarious
(แฝเรียซ อ็อพโพเน็นท ฮูส ซแทชเออะ วอส ฮิแลเรียซ)
Like you
(ไล๊ค ยู)
Throwing fairy dust
(โตววิง แฟริ ดัสท)
Then frowning hard on whack chorus
(เด็น ฟเรานอิง ฮาร์ด ออน ฮแว็ค ค๊อรัส)
Proof was on the scene before Nat Morris
(พรู๊พ วอส ออน เดอะ ซีน บีฟอร์ Nat Morris)
Cold as a black forest in these starving streets
(โคลด์ แอส ซา แบล๊ค ฟ๊อเรสท อิน ฑิส สตาฝวิง สทรีท)
A garbage heap that was brought
(อะ ก๊าร์เบจ ฮีพ แดท วอส บรอท)
Stars could eat
(สทาร์ เคิด อี๊ท)
The nerve of haters
(เดอะ เนิ๊ร์ฝ อ็อฝ เฮเดอ)
Diss us perging gators
(ดิซ อัซ pergings เกเดอร์)
So I spit venom at you through your serve in vegas
(โซ ไอ ซพิท เฝนอัม แอ็ท ยู ทรู ยุร เซิร์ฝ อิน ฝีกะ)
The primitive fool again
(เดอะ พรี๊มิถีฝ ฟูล อะเกน)
None can match that
(นัน แคน แหมทช์ แดท)
Blast at your rib cage
(บลาสทํ แอ็ท ยุร ริบ เค้จ)
Making your spine hatch back
(เมคอิง ยุร ซไพน แฮ็ช แบ็ค)
You lack fat tactics
(ยู แล๊ค แฟท แทคติก)
And thoughts of Dexatrim
(แอนด์ ธอท อ็อฝ Dexatrim)
Whippin’ my d*ck out on nuns
(Whippin มาย d*ck เอ๊าท ออน นัน)
If they say sex is sin
(อิ๊ฟ เด เซย์ เซ็กซ อีส ซิน)
Next to Slim
(เน๊กซท ทู สลิม)
I’m Shady as a Tetris win
(แอม เฌดอิ แอส ซา Tetris วิน)
Dirty Dozen solo are respected men
(เดอทิ ดออเซน โซ๊โล่ อาร์ เรสเพ๊คท เม็น)
Get known for craft
(เก็ท โนน ฟอร์ คราฟทํ)
Irritate me like infected skin
(อิ๊ริเทท มี ไล๊ค อินเฟคท สกิน)
The future ain’t lookin’ the same
(เดอะ ฟิ๊วเช่อร์ เอน ลุคกิน เดอะ เซม)
Like a neglected twin
(ไล๊ค เก เน็กเล๊คท ทวิน)
Some test the scary
(ซัม เทสท์ เดอะ สเกลี่)
That’s unnecessary
(แด้ท อะเนซเอ็ซเซริ)
To kill your crew, family, your friends
(ทู คิลล์ ยุร ครู , แฟ๊มิลี่ , ยุร เฟรน)
Your tech can carry
(ยุร ทิค แคน แค๊รรี่)
Knock your paws off sync
(น๊อค ยุร พอ ออฟฟ ซิงค)
Left you flat like a soft drink
(เล๊ฟท ยู แฟลท ไล๊ค เก ซ๊อฟท ดริ๊งค)
Got more styles than Diana Ross swing
(ก็อท โม สไทล์ แฑ็น ไดแอนอะ หรอช สวิง)
Zone like Rick James when he smoke crack
(โซน ไล๊ค ริค เจม เว็น ฮี สโม๊ค แคร๊ค)
You and Charli Baltimore
(ยู แอนด์ ชาร์รี บอวทิมอว์)
Got something in common
(ก็อท ซัมติง อิน ค๊อมมอน)
Y’all both whack
(ยอล โบทรฺ ฮแว็ค)
Proof the king P-I-N
(พรู๊พ เดอะ คิง พี ไอ เอ็น)
If I ain’t the best this year
(อิ๊ฟ ฟาย เอน เดอะ เบ๊สท์ ดิส เยียร์)
The motherf*cker be my twin
(เดอะ motherf*cker บี มาย ทวิน)
[Bizarre]
([ บิซารร์ ])
Who’s the b*tch ass n*gga
(ฮู เดอะ บี *tch อาซ เอ็น *gga)
That’s mentioning my name?
(แด้ท เมนเชนิงสฺ มาย เนม)
No one to blame
(โน วัน ทู เบลม)
I just cock back your name
(ไอ จั๊สท ค๊อค แบ็ค ยุร เนม)
None of y’all b*tch ass n*ggas wanna test
(นัน อ็อฝ ยอล บี *tch อาซ เอ็น *ggas วอนนา เทสท์)
Cuz five minutes or less
(คัซ ไฟฝ มิ๊หนิท ออ เลซ)
I’ll be at your assets
(แอล บี แอ็ท ยุร แอ๊สเส็ท)
You’re just a b*tch
(ยัวร์ จั๊สท ดา บี *tch)
And I wanna test you
(แอนด์ ดาย วอนนา เทสท์ ยู)
And the n*ggas you was with
(แอนด์ เดอะ เอ็น *ggas ยู วอส วิธ)
They already left you
(เด ออลเร๊ดี้ เล๊ฟท ยู)
So duck down cuz Bizarre Kid’s comin’ here
(โซ ดั๊ค เดาน คัซ บิซารร์ คิด คัมอิน เฮียร)
Shootin’ at you and your peers
(ชูดทิน แอ็ท ยู แอนด์ ยุร เพีย)
And cousins you ain’t seen in years
(แอนด์ เค๊าซิน ยู เอน ซีน อิน เยียร์)
Hope you believe in God
(โฮพ ยู บีลี๊ฝ อิน ก๊อด)
Cuz n*gga you better pray
(คัซ เอ็น *gga ยู เบ๊ทเท่อร์ เพรย์)
Pull your kids from the window
(พูลล ยุร คิด ฟรอม เดอะ วิ๊นโด้ว)
And duck from this AK
(แอนด์ ดั๊ค ฟรอม ดิส AK)
And already done called the Proof and Denaun
(แอนด์ ออลเร๊ดี้ ดัน คอลลํ เดอะ พรู๊พ แอนด์ Denaun)
And even if I want to
(แอนด์ อี๊เฝ่น อิ๊ฟ ฟาย ว้อนท ทู)
I can’t change my n*gga’s lines
(ไอ แค็นท เช้งจํ มาย เอ็น *ggas ไลน์)
Cuz you on the sh*t list
(คัซ ยู ออน เดอะ ฌะ *ที ลิสท)
These bullets are relentless
(ฑิส บัลเล่ แซร์ ริเลนทเล็ซ)
And ain’t no way in hell that you avoidin’ this
(แอนด์ เอน โน เวย์ อิน เฮ็ลล แดท ยู avoidin ดิส)
Ain’t no apologies
(เอน โน อโพโลไจซ์)
Yo I see your number on my caller ID
(โย ไอ ซี ยุร นั๊มเบ้อร์ ออน มาย คอลเลอะ อาย)
B*tch, stop callin’ me
(บี *tch , สท๊อพ คอลลิน มี)
F*ck the truce
(เอฟ *ck เดอะ ทรูซ)
N*gga I pull the deuce deuce
(เอ็น *gga ไอ พูลล เดอะ ดยูซ ดยูซ)
And my n*ggas go wild
(แอนด์ มาย เอ็น *ggas โก ไวลด์)
Like a bunch of rats that got loose
(ไล๊ค เก บันช อ็อฝ แร๊ท แดท ก็อท ลู้ส)
I’m comin’ for you n*gga
(แอม คัมอิน ฟอร์ ยู เอ็น *gga)
So hide behind your door
(โซ ไฮด์ บีฮายน์ ยุร ดอร์)
Cuz all my n*ggas believe in the Art Of War
(คัซ ออล มาย เอ็น *ggas บีลี๊ฝ อิน ดิ อาร์ท อ็อฝ วอร์)
Chorus [x4]
(ค๊อรัส [ x4 ])
What you startin’ for?
(ว๊อท ยู สตาร์ดิน ฟอร์)
Is you on for war?
(อีส ยู ออน ฟอร์ วอร์)
Trife assassins
(ทริฟ แอ็ซแซซซิน)
Bringing you the art of war
(บริงกิง ยู ดิ อาร์ท อ็อฝ วอร์)
[Kuniva]
([ ครูเนฝว่า ])
Straight wylin’
(สเทร๊ท wylin)
Burying bodies right on top of each other
(Buryings บอดีสฺ ไร๊ท ออน ท๊อพ อ็อฝ อีช อ๊อเธ่อร์)

So when somebody ask
(โซ เว็น ซัมบอดี้ อาสคฺ)
I just say you under the weather [Killer Eel]
(ไอ จั๊สท เซย์ ยู อั๊นเด้อร เดอะ เว๊เธ่อร [ คีลเลอะ อีล ])
No matter what the problem
(โน แม๊ทเท่อร์ ว๊อท เดอะ โพร๊เบล่ม)
Revolvers can solve ’em
(ริฝอลเฝอะ แคน โซ๊ลฝ เอ็ม)
Keep a n*gga breathless
(คี๊พ อะ เอ็น *gga บเรธเล็ซ)
The tech whips regardless
(เดอะ ทิค ฮวิพ ริกาดเล็ซ)
Heartless
(ฮาทเลส)
Walking you punks right to the edge of darkness
(วอคกิง ยู พรัค ไร๊ท ทู ดิ เอจ อ็อฝ ดาคเน็ซ)
We’re way beyond that
(เวีย เวย์ บียอนด์ แดท)
When I pull me out a cartridge
(เว็น นาย พูลล มี เอ๊าท ดา คาทริจ)
I bank shots
(ไอ แบ๊งค ฌ็อท)
Wettin’ up your white tank top
(Wettin อั๊พ ยุร ไว๊ท แท๊งค ท๊อพ)
While my n*gga Bugz is stickin’ up
(ไวล์ มาย เอ็น *gga Bugz อีส สตริคกิน อั๊พ)
Your nearest gang spot
(ยุร นีเรซ แก๊ง สพอท)
Just another scarred liar retired
(จั๊สท อะน๊าเทร่อร์ สเกลี่ ไลอ้าร รีไทร์)
We make n*ggas pass out like fliers
(วี เม้ค เอ็น *ggas เพซ เอ๊าท ไล๊ค fliers)
Flossin’ my teeth with barbed wire
(ฟอสซิน มาย ทีท วิธ บาบ ไวร์)
Leavin’ a bloody mess
(เลวิน อะ บลัดอิ เมซ)
Then harass kids
(เด็น ฮาราสส คิด)
And buy ’em a candy bar
(แอนด์ บาย เอ็ม มา แค๊นดี้ บาร์)
So they can tell me where you live
(โซ เด แคน เทลล มี แวร์ ยู ไล้ฝ)
[Kon Artist]
([ คอนเอมพลีดิง อาทิซท ])
Highly dangerous
(ไฮลิ เดนเจอะรัซ)
Spraining my wrist
(Sprainings มาย ริ๊ซท)
Lickin’ off this black tech
(ลิคคิน ออฟฟ ดิส แบล๊ค ทิค)
With my eyes flossed b*tch
(วิธ มาย อาย ฟล็อซ บี *tch)
Look up the Art of War
(ลุ๊ค อั๊พ ดิ อาร์ท อ็อฝ วอร์)
In the ghetto dictionary
(อิน เดอะ เกทโท ดีคฌะเนริ)
And see Bizarre holding your kids
(แอนด์ ซี บิซารร์ โฮลดิง ยุร คิด)
Hostage for their Crunch Berries
(ฮ๊อสเถจ ฟอร์ แดร์ ครันช แบร์รีสฺ)
My pump stay hot
(มาย พั๊มพ สเทย์ ฮอท)
Coat stomachs like Malox
(โค๊ท สโท๊มัช ไล๊ค Malox)
Run away spots
(รัน อะเวย์ สพอท)
Setting it off with the guns that Dre got
(เซททิง อิท ออฟฟ วิธ เดอะ กัน แดท ดรี ก็อท)
Ghetto s?ance
(เกทโท เอส แอ็นซ)
But ass backwards
(บั๊ท อาซ แบคเวิด)
F*ck bringing you back to life
(เอฟ *ck บริงกิง ยู แบ็ค ทู ไล๊ฟ)
N*gga we putting you in your caskets
(เอ็น *gga วี พูทดิง ยู อิน ยุร แคซเค็ท)
Running off with the mop like you got somethin’
(รันนิง ออฟฟ วิธ เดอะ ม็อพ ไล๊ค ยู ก็อท ซัมติน)
But in my mind I’m thinking
(บั๊ท อิน มาย ไมนด์ แอม ติ้งกิง)
Blast soon as I spot somethin’
(บลาสทํ ซูน แอส ซาย สพอท ซัมติน)
And when you fall
(แอนด์ เว็น ยู ฟอลล์)
I know damn well I done shot somethin’
(ไอ โนว์ แดมนํ เวลล ไอ ดัน ฌ็อท ซัมติน)
And I’m cleaning your brains
(แอนด์ แอม คลีนอิง ยุร เบรน)
Off my windshield for frontin’
(ออฟฟ มาย วินเชียว ฟอร์ ฟ้อนดิน)
D-12 is
(ดี 12 อีส)
Your local weed sellers
(ยุร โล๊ค่อล วี sellers)
Throwing pipe bombs in your church
(โตววิง ไพพ บอมบฺ ซิน ยุร เชิร์ช)
To kill your elders
(ทู คิลล์ ยุร เอลเดอะ)
The men on b*tches like tracks
(เดอะ เม็น ออน บี *tches ไล๊ค แทร็ค)
You notice these
(ยู โน๊ทิซ ฑิส)
Banging clits and ovaries
(แบงกิง คลิทฺ แซน ovaries)
Till they drop the sheets
(ทิลล์ เด ดรอพ เดอะ ฌีท)
N*ggas’ll die from these
(เอ็น *ggasll ดาย ฟรอม ฑิส)
Blows we inflict
(โบลว์ วี อินฟลีคท)
You supposed to be in some sh*t
(ยู ซั๊พโพ้ส ทู บี อิน ซัม ฌะ *ที)
Cuz you the underdog b*tch
(คัซ ยู ดิ อั๊นเด้อรด๊อก บี *tch)
Chorus [x2]
(ค๊อรัส [ x2 ])
[Bugz]
([ Bugz ])
Bugz’ll murder you
(Bugzll เม๊อร์เด้อร์ ยู)
In less than a word or two
(อิน เลซ แฑ็น อะ เวิร์ด ออ ทู)
Bring the art of war to your door
(บริง ดิ อาร์ท อ็อฝ วอร์ ทู ยุร ดอร์)
Call me Sonny Zoo
(คอลลํ มี ซันนิ ซู)
N*gga don’t be mad cuz your broad is a trick
(เอ็น *gga ด้อนท์ บี แม้ด คัซ ยุร บรอด อีส ซา ทริ๊ค)
Always dialing 976-need-a-d*ck [b*tch]
(ออลเว dialings 976 นี๊ด อะ d*ck [ บี *tch ])
N*ggas like you
(เอ็น *ggas ไล๊ค ยู)
I’m known to smack, stab, and spit on
(แอม โนน ทู ซแม็ค , ซแท็บ , แอนด์ ซพิท ออน)
Kick at, hit on, you hear me b*tch? It’s still on
(คิ๊ค แกท , ฮิท ออน , ยู เฮียร มี บี *tch อิทซ สทิลล ออน)
Calling through my crib
(คอลลิง ทรู มาย คริบ)
Like your bout it with your shouts
(ไล๊ค ยุร เบาท ดิธ วิธ ยุร เช๊าท)
Ain’t you the same n*gga
(เอน ยู เดอะ เซม เอ็น *gga)
Who was crying on his couch
(ฮู วอส คไรอิง ออน ฮิส เคาช)
Apologize on site boy
(อะพอลโอะไจส ออน ไซ๊ท บอย)
If you like your life boy
(อิ๊ฟ ยู ไล๊ค ยุร ไล๊ฟ บอย)
[Yo Bugz, leave that n*gga alone
([ โย Bugz , ลี๊ฝ แดท เอ็น *gga อะโลน)
You know he just a white boy]
(ยู โนว์ ฮี จั๊สท ดา ไว๊ท บอย ])
F*ck that
(เอฟ *ck แดท)
I smack him off the wheels
(ไอ ซแม็ค ฮิม ออฟฟ เดอะ วีล)
And take his bleel
(แอนด์ เท้ค ฮิส bleel)
Or bought a royal mope
(ออ บอท ดา ร๊อยัล โมพ)
And destroy him with my steal
(แอนด์ เดสทรอย ฮิม วิธ มาย สทีล)
You p*ssy ass
(ยู พี *ssy อาซ)
How you figure it will linger
(ฮาว ยู ฟิ๊กเก้อร อิท วิล ลีงเกอะ)
Take your b*tch on Jenny Jones
(เท้ค ยุร บี *tch ออน เจนนิ โจเนส)
Then beat your ass on Jerry Springer
(เด็น บีท ยุร อาซ ออน เจริ สปิงเงอ)
Don’t f*ck with it
(ด้อนท์ เอฟ *ck วิธ อิท)
Or get your head split and mouth bruised
(ออ เก็ท ยุร เฮด สพลิ๊ท แอนด์ เม๊าธ บรูส)
That’s a promise
(แด้ท ซา พรอมอิซ)
F*ck *Hal Shoes*
(เอฟ *ck *Hal ชู *)
Chorus ’till fade
(ค๊อรัส ทิลล์ เฟด)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Art of War คำอ่านไทย D12

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น