เนื้อเพลง We Came from Outer Space คำอ่านไทย Pet Shop Boys

Hi -I- [Hello]
(ไฮ ไอ [ เฮ็ลโล ])
Hello? My name is –
(เฮ็ลโล มาย เนม อีส)
– very complicated with the –
(เฝ๊รี่ ค๊อมพลิเขท วิธ เดอะ)
With the police?
(วิธ เดอะ โพลิ๊ซ)
Yes, all
(เย็ซ , ออล)
We’re, we’re just here
(เวอ , เวีย จั๊สท เฮียร)
What is this? What is that?
(ว๊อท อีส ดิส ว๊อท อีส แดท)
– complication high of it –
(คอมพลิเคฌัน ไฮฮ อ็อฝ อิท)

Do you know the difference between the two genders? No.
(ดู ยู โนว์ เดอะ ดิ๊ฟเฟอเร้นซ์ บีทะวีน เดอะ ทู เจ๊นเด้อร์ โน)
Do you know the difference between the two genders? No.
(ดู ยู โนว์ เดอะ ดิ๊ฟเฟอเร้นซ์ บีทะวีน เดอะ ทู เจ๊นเด้อร์ โน)
We came from outer space to
(วี เคม ฟรอม เอาทเออะ สเพ๊ซ ทู)

To our parents parents, … parents
(ทู เอ๊า พ๊าร์เร้นท พ๊าร์เร้นท , พ๊าร์เร้นท)
Parents?
(พ๊าร์เร้นท)
Hi -I- [Hello]
(ไฮ ไอ [ เฮ็ลโล ])
Hello? My name is –
(เฮ็ลโล มาย เนม อีส)
– very complicated with the –
(เฝ๊รี่ ค๊อมพลิเขท วิธ เดอะ)

Do you know the difference between the two genders?
(ดู ยู โนว์ เดอะ ดิ๊ฟเฟอเร้นซ์ บีทะวีน เดอะ ทู เจ๊นเด้อร์)
Yes, all
(เย็ซ , ออล)
What is this? What is that? No.
(ว๊อท อีส ดิส ว๊อท อีส แดท โน)
We came from outer space to
(วี เคม ฟรอม เอาทเออะ สเพ๊ซ ทู)
Somebody from California said something about men and women
(ซัมบอดี้ ฟรอม แคลิฟอร์เนีย เซ็ด ซัมติง อะเบ๊าท เม็น แอนด์ วีมเอิน)
Do you know the difference between the two genders? No.
(ดู ยู โนว์ เดอะ ดิ๊ฟเฟอเร้นซ์ บีทะวีน เดอะ ทู เจ๊นเด้อร์ โน)
Do you know anything about what –
(ดู ยู โนว์ เอนอิธิง อะเบ๊าท ว๊อท)
We came from outer space to
(วี เคม ฟรอม เอาทเออะ สเพ๊ซ ทู)

[Laugh, cry, laugh, cry, laugh, cry, laugh, cry]
([ ล๊าฟ , คราย , ล๊าฟ , คราย , ล๊าฟ , คราย , ล๊าฟ , คราย ])
[Laugh, cry, laugh, cry, laugh, cry, laugh, cry]
([ ล๊าฟ , คราย , ล๊าฟ , คราย , ล๊าฟ , คราย , ล๊าฟ , คราย ])
[Laugh, cry] Don’t leave me
([ ล๊าฟ , คราย ] ด้อนท์ ลี๊ฝ มี)
[Laugh, cry] Don’t leave me
([ ล๊าฟ , คราย ] ด้อนท์ ลี๊ฝ มี)
[Laugh, cry] Don’t leave me
([ ล๊าฟ , คราย ] ด้อนท์ ลี๊ฝ มี)
[Laugh, cry] I love you
([ ล๊าฟ , คราย ] ไอ ลัฝ ยู)

We’ve been having some problems with the communication now and then
(หวีบ บีน แฮฝวิ่ง ซัม โพร๊เบล่ม วิธ เดอะ ค็อมยูนิเคฌัน นาว แอนด์ เด็น)
Do you know the difference between the two genders?
(ดู ยู โนว์ เดอะ ดิ๊ฟเฟอเร้นซ์ บีทะวีน เดอะ ทู เจ๊นเด้อร์)
– black rain –
(แบล๊ค เรน)

Something’s not right, I can’t work it out
(ซัมติง น็อท ไร๊ท , ไอ แค็นท เวิ๊ร์ค อิท เอ๊าท)
Do you know the difference between the two genders?
(ดู ยู โนว์ เดอะ ดิ๊ฟเฟอเร้นซ์ บีทะวีน เดอะ ทู เจ๊นเด้อร์)
Something’s not right, I can’t work it out
(ซัมติง น็อท ไร๊ท , ไอ แค็นท เวิ๊ร์ค อิท เอ๊าท)
Do you know the difference between the two genders? No.
(ดู ยู โนว์ เดอะ ดิ๊ฟเฟอเร้นซ์ บีทะวีน เดอะ ทู เจ๊นเด้อร์ โน)
Something’s not right, I can’t work it out
(ซัมติง น็อท ไร๊ท , ไอ แค็นท เวิ๊ร์ค อิท เอ๊าท)
We came from outer space to
(วี เคม ฟรอม เอาทเออะ สเพ๊ซ ทู)
Something’s not right, I can’t work it out
(ซัมติง น็อท ไร๊ท , ไอ แค็นท เวิ๊ร์ค อิท เอ๊าท)
Do you know the difference between the two genders? No.
(ดู ยู โนว์ เดอะ ดิ๊ฟเฟอเร้นซ์ บีทะวีน เดอะ ทู เจ๊นเด้อร์ โน)
We came from outer space to
(วี เคม ฟรอม เอาทเออะ สเพ๊ซ ทู)

Hi -I- [Hello]
(ไฮ ไอ [ เฮ็ลโล ])
Hello? My name is –
(เฮ็ลโล มาย เนม อีส)
[Laugh, cry, laugh, cry, laugh, cry, laugh, cry]
([ ล๊าฟ , คราย , ล๊าฟ , คราย , ล๊าฟ , คราย , ล๊าฟ , คราย ])
[Laugh, cry, laugh, cry, laugh, cry, laugh, cry]
([ ล๊าฟ , คราย , ล๊าฟ , คราย , ล๊าฟ , คราย , ล๊าฟ , คราย ])
[Laugh, cry] Don’t leave me
([ ล๊าฟ , คราย ] ด้อนท์ ลี๊ฝ มี)
[Laugh, cry] Don’t leave me
([ ล๊าฟ , คราย ] ด้อนท์ ลี๊ฝ มี)
[Laugh, cry] Don’t leave me
([ ล๊าฟ , คราย ] ด้อนท์ ลี๊ฝ มี)
[Laugh, cry] I love you
([ ล๊าฟ , คราย ] ไอ ลัฝ ยู)

Wanna try again and be able to quote him, too?
(วอนนา ธราย อะเกน แอนด์ บี เอ๊เบิ้ล ทู โควท ฮิม , ทู)
No, this will come – Aha!
(โน , ดิส วิล คัม อะฮา !)
Female or male? He
(ฟี๊เมล ออ เมล ฮี)
Is ” he ” female or male? Male
(อีส ” ฮี ” ฟี๊เมล ออ เมล เมล)
Oh, ecstasy!
(โอ , เอคซทะซิ !)

Hi- I- [Hello]
(ไฮ ไอ [ เฮ็ลโล ])
Hello? My name is –
(เฮ็ลโล มาย เนม อีส)
Hi- I- [Hello]
(ไฮ ไอ [ เฮ็ลโล ])
– that’s no problem –
(แด้ท โน โพร๊เบล่ม)
Hello to my parents
(เฮ็ลโล ทู มาย พ๊าร์เร้นท)

[Hello] Hello, they have sent us from outer space
([ เฮ็ลโล ] เฮ็ลโล , เด แฮ็ฝ เซ็นท อัซ ฟรอม เอาทเออะ สเพ๊ซ)
[Hello] Hello, they have sent us from outer space
([ เฮ็ลโล ] เฮ็ลโล , เด แฮ็ฝ เซ็นท อัซ ฟรอม เอาทเออะ สเพ๊ซ)
Somebody from California said something about men and women,
(ซัมบอดี้ ฟรอม แคลิฟอร์เนีย เซ็ด ซัมติง อะเบ๊าท เม็น แอนด์ วีมเอิน ,)
Does he know that you don’t know us?
(โด ฮี โนว์ แดท ยู ด้อนท์ โนว์ อัซ)
Wanna try again and be able to quote him, too? No.
(วอนนา ธราย อะเกน แอนด์ บี เอ๊เบิ้ล ทู โควท ฮิม , ทู โน)
Wanna try again and be able to quote him, too? No.
(วอนนา ธราย อะเกน แอนด์ บี เอ๊เบิ้ล ทู โควท ฮิม , ทู โน)

Don’t leave me, don’t leave me
(ด้อนท์ ลี๊ฝ มี , ด้อนท์ ลี๊ฝ มี)
Don’t leave me, I love you
(ด้อนท์ ลี๊ฝ มี , ไอ ลัฝ ยู)
[Laugh, cry] Don’t leave me, don’t leave me
([ ล๊าฟ , คราย ] ด้อนท์ ลี๊ฝ มี , ด้อนท์ ลี๊ฝ มี)
[Laugh, cry] Don’t leave me, I love you
([ ล๊าฟ , คราย ] ด้อนท์ ลี๊ฝ มี , ไอ ลัฝ ยู)
[Laugh, cry] Don’t leave me, don’t leave me
([ ล๊าฟ , คราย ] ด้อนท์ ลี๊ฝ มี , ด้อนท์ ลี๊ฝ มี)
[Laugh, cry] Don’t leave me, I love you
([ ล๊าฟ , คราย ] ด้อนท์ ลี๊ฝ มี , ไอ ลัฝ ยู)
[Laugh, cry, laugh, cry, laugh, cry, laugh, cry]
([ ล๊าฟ , คราย , ล๊าฟ , คราย , ล๊าฟ , คราย , ล๊าฟ , คราย ])

[Laugh, cry] Something’s not right, I can’t make it out
([ ล๊าฟ , คราย ] ซัมติง น็อท ไร๊ท , ไอ แค็นท เม้ค อิท เอ๊าท)
Do you know the difference between the two genders? No.
(ดู ยู โนว์ เดอะ ดิ๊ฟเฟอเร้นซ์ บีทะวีน เดอะ ทู เจ๊นเด้อร์ โน)
[Laugh, cry] Something’s not right, I can’t make it out
([ ล๊าฟ , คราย ] ซัมติง น็อท ไร๊ท , ไอ แค็นท เม้ค อิท เอ๊าท)
We came from outer space to –
(วี เคม ฟรอม เอาทเออะ สเพ๊ซ ทู)
[Laugh, cry] Something’s not right, I can’t make it out
([ ล๊าฟ , คราย ] ซัมติง น็อท ไร๊ท , ไอ แค็นท เม้ค อิท เอ๊าท)
Do you know the difference between the two genders? No.
(ดู ยู โนว์ เดอะ ดิ๊ฟเฟอเร้นซ์ บีทะวีน เดอะ ทู เจ๊นเด้อร์ โน)
[Laugh, cry] Something’s not right, I can’t make it out
([ ล๊าฟ , คราย ] ซัมติง น็อท ไร๊ท , ไอ แค็นท เม้ค อิท เอ๊าท)
We came from outer space to –
(วี เคม ฟรอม เอาทเออะ สเพ๊ซ ทู)
[Laugh, cry] Something’s not right, I can’t make it out
([ ล๊าฟ , คราย ] ซัมติง น็อท ไร๊ท , ไอ แค็นท เม้ค อิท เอ๊าท)
Do you know the difference between the two genders? No.
(ดู ยู โนว์ เดอะ ดิ๊ฟเฟอเร้นซ์ บีทะวีน เดอะ ทู เจ๊นเด้อร์ โน)
[Laugh, cry] Something’s not right, I can’t make it out
([ ล๊าฟ , คราย ] ซัมติง น็อท ไร๊ท , ไอ แค็นท เม้ค อิท เอ๊าท)
We came from outer space to –
(วี เคม ฟรอม เอาทเออะ สเพ๊ซ ทู)
[Laugh, cry] Something’s not right, I can’t make it out
([ ล๊าฟ , คราย ] ซัมติง น็อท ไร๊ท , ไอ แค็นท เม้ค อิท เอ๊าท)
Do you know the difference between the two genders? No.
(ดู ยู โนว์ เดอะ ดิ๊ฟเฟอเร้นซ์ บีทะวีน เดอะ ทู เจ๊นเด้อร์ โน)
[Laugh, cry] Something’s not right, I can’t make it out
([ ล๊าฟ , คราย ] ซัมติง น็อท ไร๊ท , ไอ แค็นท เม้ค อิท เอ๊าท)
We came from outer space to –
(วี เคม ฟรอม เอาทเออะ สเพ๊ซ ทู)

Do you know the difference between the two genders? No.
(ดู ยู โนว์ เดอะ ดิ๊ฟเฟอเร้นซ์ บีทะวีน เดอะ ทู เจ๊นเด้อร์ โน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง We Came from Outer Space คำอ่านไทย Pet Shop Boys

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น